Narkalogiya


) Həşiş asılılığının 3-cü mərhələsində daimi əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə8/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

409) Həşiş asılılığının 3-cü mərhələsində daimi əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?

A) İntellektual qabiliyyətin enməsi

B) Antisosial əməllər

C) Psixi və fiziki tükənmə

D) Düşüncənin keyləşməsı

E) Apatiya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
410) Həşişdən asılı olan xəstələrinin xarici görünüşü üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Dəridə piqment ləkələrinin olması

B) Vaxtından əvvəl qocalma

C) Üzün yaşımtıl (yaşıl) rəngli olması

D) Üzdə dərin qırışlar

E) Saçların, dırnaqların, dişlərin tez qırılması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
411) Xroniki həşiş intoksikasiyasının xüsusi xarakterik nəticələrinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Qan tərəfdən dəyişikliklər, anemiyanın inkişafı

B) İmmun sistemin zəifləməsi

C) Reproduktiv funksiyaların enməsi

D) Kobud somatik dəyişikliklər

E) Ağciyər xərçənginin yüksək tezliyi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
412) Həşiş asılılığının spesifik ağırlaşmaları hansıdır?

A) Amotivasya sindromu

B) Bradipsixiya

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Anerqiya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
413) Barbituratlarla kəskin intoksikasiyanın başlanğıc əlamətlərinə sadalananların hansılar aid deyil?

A) Başda “yünqül itələnmə” hissi

B) Gözlər önündə qaralma

C) Uçuş və çəkisizlik hissi

D) Ani keyləşmə

E) Gözlər önündə hər şeyin axması hissi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
414) Barbituratlarla kəskin intoksikasiya vəziyyətində psixopatoloji pozuntulara sadalananların hansı aid deyil?

A) Disforiklik

B) Fəallaşma

C) Ətrafdakıları dərk etmə qabiliyyətinin enməsi

D) Səbəbsiz şənlik

E) Davamsız emosional fon


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
415) Barbituratlarla kəskin intoksikasiya zamani, nevroloji pozuntular üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Diplopiya

B) Lateral nistaqm

C) Hərəkətlərin koordinasiyasının pozulması

D) Vətər reflekslərinin sönüklüyü

E) Dizartriya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

416) Barbituratlarla kəskin intoksikasiya vəziyyətində somato-vegetativ pozuntular üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) İsti tər

B) Mioz

C) HipersalivasiyaD) Bradikardiya

E) Hipotoniya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
417) Barbituratlarla kəskin intoksikasiyada doza artıqlığı əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Arterial təzyiqin kəskin enməsi

B) Hiperrefleksiya

C) Sianoz

D) Nəbzin surətlənməsi

E) Səthi, tənəffüs tezliyi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
418) Barbituratların letal dozası aşağıdakılardan hansıdır?

A) 2.5 q


B) 4.0 q

C) 5,0 q


D) 1.5 q

E) 1.0 q
Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


419) Uzun müddət barbituratların terapevtik dozasını qəbul etmiş şəxslərdə qeyd olunan asılılıq əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Barbituratların eyforik təsiri

B) Barbituratların qəbulundan sonra sakitləşmə

C) Barbituratların axşam qəbulu

D) Sadalananların hamısı

E) Barbituratların gündüz qəbulu


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
420) Barbituratların qeyri-fizioloji dozalarına qarşı orqanizm hansı reaksiyanı göstərmir?

A) Paresteziyalar

B) Narahatçılıq hissi

C) Hipersalivasiya

D) Qusma

E) Hıçqırma


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
421) Barbiturat asılılığın sərxoşluq halı aşağıdakılardan hansı ilə səciyyələnmir?

A) Oliqofaziya

B) Eyforiyanin nəzərə çarpması

C) Təfəkkürün ləngiməsi

D) Perseverasiya

E) Eyni tipli nitq produksiyası


Ədəbiyyat:

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


422) Barbiturat asılılığın abstinensiya sindromunun I mərhələsi nə ilə səciyyələnir?

A) Miozla

B) Narazılıq, narahatlıq hissi ilə

C) Hiperhidrozla

D) Yuxusuzluqla

E) Titrəmə ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
423) Barbiturat asılılığın abstinensiya sindromunun II mərhələsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Əzələ hipertenziyası

B) Kiçik tremor

C) Yuxululuq

D) Hiperrefleksiya

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
424) Barbiturat asılılığın abstinent sindromunun III mərhələsində sadalananların hansı simptoma rast gəlinmir?

A) Kollapslar

B) Qusma, diareya

C) Bağırsaqda ağrılar

D) İri oynaqlarda ağrılar

E) Mədədə ağrılar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
425) Barbiturat asılılığın abstinent sindromunun yüksək həddi hansı ilə səciyyələnir?

A) Hərəki və affektiv oyanıqlıq ilə

B) Disforik gərginliyin boşalması ilə

C) Qıcolma tutmalarının yaranması ilə

D) Delirinin və ya hallyusinator –sayıqlama psixozlarının inkişafı ilə

E) Depressiyalarla


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
426) Barbiturat deliriyini alkoqol deliriyindən hansı fərqləndirmir?

A) Yuxu ilə tamamlanmayan epileptiform tutmaların yaranması ilə

B) Daha az dərinlikli səviyyədə düşüncə qaralması

C) “Çapan” affektin olmaması

D) Hallyusinator obrazların intensiv rəngarəngliyi

E) Daha az hərəki oyanıqlıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
427) Barbiturat asılılığında kompulsiv meylliyin artma əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Əhval-ruhiyyə düşkünlüyünün, kənarlaşmanın yaranması

B) Ünsiyyətə bacarıqla daxil olma

C) Qıcıqlılığın qəzəbliyə qədər artması

D) Baş ağrıları

E) Affektiv dəyişkənliyin yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
428) Barbituratlardan asılı olan şəxslərdə kompulsiv meylliyin artmasını təsdiqləyən somato-vegetativ əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?

A) Qan təzyiqinin davamsızlığı

B) Nəbzin, tənəffüsün labilliyi

C) Bəbəklərin genəlməsi

D) Arterial təzyiqin azalmasına meyllilik

E) Tərləmə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
429) Barbiturat asılılığın ağır gedişinin göstəricilərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Erkən yaranması

B) Sadalananların hamısı

C) Fiziki asılılığın qabarıqlığı

D) Asılılıqın II mərhələsi

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
430) Barbituratlardan asılı olan şəxsin zahiri görünüşü üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Üzün dolğunluğu (şişkinliyi)

B) Üzün xırda qırışlar toru ilə örtülməsi

C) Alında və burun belində irincikli səpgilərin olması

D) Maskaşəkilli sifət

E) Dəridə yağlılıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
431) Barbitur ensefalopatiyasının ən tipik əlamətləri hansıdir?

A) Düşünmənin ləngliyi

B) Yaddaşın kobud dəyişikliyi

C) Nitqin ləngiməsi,söz ehtiyyatının azalması

D) Dərk etmənin enməsi

E) Diqqət konsentrasiyasının kəskin azalması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
432) Trankvilizator toksikomaniyası tolerantlığı üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Sadalananların heç biri

B) Sedativ və miorelaksasiya edici effektin qüclənməsi

C) Güclü təşviş əleyhi təsirin artması

D) “Davranış” tolerantlığın zəyifləməsi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
433) Trankvilizator toksikomaniyası klinikasına nə xasdır?

A) Kobud koordinasiya pozulması qeyd olunmur

B) Abstinent sindrom ifədəli olması

C) Sadalananların hamısı

D) Barbituratlardan asılılığıa oxşardır

E) İntellektual-mnestik eniklik


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
434) Benzodiazepinlərlə sərxoşluq vəziyyətinə nə aid deyil?

A) Hərəki aktivliy

B) Bir yerdə qərar tuta bilməməsi

C) Üzün hiperemiyası

D) Hərəkətlərin koordinasiyasının pozulması

E) Eyforiya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
435) Benzodiazepinlərlə sərxoşluq halının ən xarakterik somato-nevroloji əlamətlərinə nə aid deyil?

A) Selikli qişaların quruluğu

B) Bəbəklərin genəlməsi və onların işığa zəif reaksiyası

C) Dəri örtüklərinin avazıması

D) Dizartriya, perseverasiya

E) Əzələ tonusunun artması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
436) Trankvilizatorlardan ifrat dərəcədə istifadədən yaranan postintoksikasion vəziyyət hansı ilə ifadə olunur?

A) İştahanın azalması ilə

B) Yuxu pozuntusu, yuxusuzluqla

C) Əzələ tonusunun azalması ilə

D) Süstlüklə

E) Fiziki zəifliklə


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
437) Benzodiazepinlərdən psixi asılılıq hansı şəxslərdə daha sürətli formalaşır?

A) Epileptoid

B) Konform

C) Psixastenik

D) Affektiv-labil

E) Eksploziv


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
438) Şizofreniyalı xəstələrdə trankvlizator toksikomaniyasına sadalanan xüsusiyyətlərdən nə aid deyil?

A) Abstinent sindrom tipikliyi ilə səciyyələnir

B) Spontan remissiyalar xarakterikdir

C) Psixi meyllik az intensivliyi ilə ifadə olunur

D) Atipik gedişlidir

E) Narkotizasiyaya digər motivasiyası ilə ifadə olunur


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
439) Alkoqoldan asılı olan xəstələrinin trankvilizatorlarla sərxoşluq halı hansı ilə səciyyələnir?

A) Konfliktliklə

B) Güclü disforiya ilə

C) Sərxoşluq halının amneziyası ilə

D) Brutallıqla

E) Qıcolma tutmaları ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
440) Trankvilizatordan asılılığda abstinensiya sindromu sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Dəri örtüklərinin avazıması

B) Baş ağrıları, yuxusuzluqla

C) Üz və ətraf əzələlərinin fibrillyar səyrimələri

D) Bradikardiya

E) Gərginlik, əhvalın enməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
441) Trankvilizatorlardan asılılığda abstinent sindromunun psixopatoloji əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Əhvalın enməsi ilə

B) Təşviş, bir yerdə qərar tuta bilməməklə

C) Trankvilizatorlara qarşı patoloji meyllik

D) Narazılıq, qəzəblilik

E) Senestopatiyalar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
442) Trankvilizatorlardan asılılığda abstinent sindromun somatik əlamətlərinə

sadalananların hansı aid deyil?

A) Anoreksiya,ürək bulanması

B) Taxikardiya

C) İri oynaqlarda ağrılarla

D) Ortostatik hipotenziya

E) Dəri örtüklərinin avazıması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
443) Trankvilizatorlardan asılılığda abstinent sindromunun nevroloji əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Qıcolma tutmaları deliriylə

B) Qarın reflekslərinin olmaması

C) Üfüqi nistaqm

D) Mioz

E) Kiçik həcmili tremor


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
444) Trankvilizatorlardan asılılığda xəstənin zahiri görünüşü üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Yerişin qeyri-səlisliyi, zərif hərəkətlərin qeyri-dəqiqliyi

B) Üzdə pastozluq, yağlılıq, dərinin bozumtul-yaşılımtıl rəngi

C) Dərin, kəskin nəzərə çarpan mimiki qırışlar

D) Dilin qalın, bərk-qəhvəyi ərplə örtülməsi

E) Bəbəklərin daralması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
445) Trankvilizatorlardan xronik intoksikasiyanın nevroloji simptomakompleksi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Daralmış bəbəklər

B) Üfüqi nistaqm , konvergensiyanın praktiki tam olmaması

C) Romberq vəziyyətində səndəllənmə

D) Qarın reflekslərinin enməsi və ya olmaması

E) Uzadılmış əllərdə barmaqların “sedativ” tremoru


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
446) Kokain hansı yolla istifadə edilmir?

A) Vena daxili

B) Peroral

C) Sadalananların heç biri

D) Dərialtı yeridilmə

E) Əzələdaxili yeridilmə


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
447) Kokain intoksikasiya simptomlarına sadalananların hansı aid deyil?

A) Aqressiya

B) Nəzərə çarpan eyforiya

C) Bacarıqların artması hissiyatı

D) Hiperaktivlik

E) Qıcıqlanma, narahatlıq


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
448) Kokaindən asılı olan şəxslər başqa psixoaktiv maddələrdən də istifadə edirlər. Buna səbəb nədir?

A) Sadalananların hamısı

B) Kokain istifadəsində eyforiya kifayət həddə olmur

C) Kokain orqanizmdə çox sürətlə parçalanır

D) Ağır abstinensiya sindromu yaranır

E) İntoksikasiya zəiflədikcə xoşagəlməz psixi və somatik pozuntular meydana gəlir


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
449) Kokaindən asılı olan şəxslərdə intoksikasiya zəiflədikcə sadalanan hansı psixopatoloji pozuntu meydana gəlmir?

A) Düşüncə pozuntuları

B) Təşviş

C) Qıcıqlılıq

D) Disforiya

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
450) Kokaindən asılı olan şəxslərdə intoksikasiya zəiflədikcə sadalanan simptomlardan hansı yaranmır?

A) Ürək aritmiyası

B) Sidik ifrazına çağırışların tezləşməsi

C) Hipotenziyalar

D) Gözlərdə göynəmə, ağızda quruluq

E) Bədən temperaturunun artması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
451) Kokain asılılığında psixotik pozuntular üçün hansı düzgündür?

A) Sadalananların heç biri

B) Tez-tez yaranırlar

C) Sadalananların hamısı

D) Nadir hallarda yaranırlar

E) Ümumiyyətlə yaranmırlar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
452) Kokain asılılığında psixotik pozuntuların klinik mənzərəsində hansı üstünlük təşkil edir?

A) Senestopatiya və paresteziyalar

B) Çox saylı parlaq hallyusinasiyalar

C) Kəskin paranoid reaksiyalar

D) Sadalananların heç biri

E) Kəskin depressiv reaksiyalar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
453) Kokaindən ifrat istifadə nəticələri sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Sayıqlamalara meyillik

B) Aqressivlik

C) Yüksək suisidal riskli depressiyanın inkişafı

D) İntellektual-mnestik pozuntular

E) Maraq səviyyəsinin enməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
454) Kokainin ifrat istifadəsinin somato-nevroloji nəticələri hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Parkinsonabənzər pozuntular

C) İmmunitetin zəifləməsi və rekurrent xəstəliklərə meyllik

D) Proqressivləşən fiziki tükənmə, anemiya

E) Seksual disfunksiyalar


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
455) Hallyusinogenlərə sadalanan vasitələrdən hansı aid deyil?

A) Meskalin

B) Metadon

C) Psilosibin

D) Lizergin turşusu törəmələri (LSD)

E) Ketamin


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
456) Hallyusinogenlərin ən xarakterik yeridilmə yolları hansılardır?

A) Peroral

B) Vena daxili

C) Dəri altı

D) İnqalyasion

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
457) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın ən parlaq effektləri hansıdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Somatik pozuntular

C) Davranış reaksiyaları

D) Vegetativ pozuntular

E) Psixotik pozuntular


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
458) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın somatik pozuntuları hansılardır?

A) Anizokariya

B) Sadalananların hamısı

C) Artan tərləmə

D) İşıqdan qorxma ilə midriaz

E) Əzələ klonusuna qədər hiperrefleksiya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
459) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın somatik pozuntularına sadalananların hansı aid deyil?

A) Taxikardiya və arterial təzyiqin artması

B) “İstilik” hissi

C) Hərarətin enməsi

D) Ürək bulanma ilə yanaşı aclıq hissi

E) Göz yaşı axması və salıvasiya


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

460) Hallyusinogenlərlə kəskin intoksikasiyanın psixopatoloji effektlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Xaotik qarışıqlıq; eyforiya və disforiya, gülüş və təşviş hissi

B) Davamlı verbal hallyusinoz

C) Paresteziyalar

D) Depersonalizasiya və derealizasiya pozuntuları

E) Görmə qavramasının pozulması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
461) Hallyusinogenlərlə intoksikasiyanın görmə qavrama pozuntuları hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Xoşagələn tərkibli kaleydoskopik hallyusinasiyalar

C) Parlaq rəngli sahənin meydana gəlməsi

D) Qorxulu, xəşagəlməz hallyusinasiyalar

E) İşıqlanmanın daha da artması hissiyatı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
462) Hallyusinogenlərdən fiziki asılılıq üçün hansı düzgündür?

A) Qısa müddətə yaranma

B) Sistematik qəbulun başlanğıcından yarım il sonra

C) Bir il sonra

D) Ümumiyyətlə yaranmır

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
463) Hallyusinogenlərin ifrat istifadə nəticələrinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Kəskin depressiv reaksiyalar

B) Aqressiv hərəkətlər

C) Leykemiya

D) Xromosom pozuntuları

E) Qorxulu hallyusinasiyalarla əlaqədar suisid cəhtləri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
464) Məişət kimya maddələrinin hansı ümumi xüsusiyyətləri var?

A) Sadalananların hamısı

B) Yüksək toksiklik

C) Tez buxarlanma

D) Sadalananların heç biri

E) Yağlarda yaxşı həllolma


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
465) Məişət kimya maddələrinin təsir mexanizmlərinin əsas xarakterik cəhətləri hansıdır?

A) Qaraciyər metabolizmi və parçalanma məhsullarının öd kisəsinə toplanması

B) Toxumalarda toplanma və sonradan qana keçmə

C) Qana agciyər damarları şəbəkəsindən və kiçik dövranından bilavasitə baş beyinə keçmə

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
466) Məişət kimya maddələri ilə kəskin intoksikasiya vəziyyətinin dinamikasında hansı fazalar mövcuddur?

A) Düşüncə pozulması

B) Somato-vegetativ pozuntular

C) Hallyusinator və illuzor pozuntular

D) Eyforik komponentin üstünlüyü

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
467) Məişət kimya maddələrindən kəskin intoksikasiya vəziyyətində olan xəstədə sadalanan simptomlardan hansı qeyd olunmur?

A) Dəridən, saçlardan , paltardan kəskin kimyəvi qoxunun gəlməsi

B) Üzün hiperemiyası

C) Bəbəklərin genəlməsi, skleranın qızarması

D) Əllərin tremoru

E) Tənəffüsün və nəbzin tezləşməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
468) Məişət kimyəvi maddələrin qəbulundan sonrakı qalıq əlamətlərə sadalananların hansı aid deyil?

A) Ağızda acı kimyəvi dad, mədə bulanma, susuzluq

B) Diareya

C) Qarında ağrılar, sidik ifrazının çətinləşməsi

D) Süstlük, zəiflik, yuxululuq

E) Baş gicəllənmə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
469) Məişət kimya maddələrindən psixi asılılıq sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) İstfadəçilər dairəsi sayının ,bir neçə daimi istifadəçilərə qədər azalması, sonradan fərdi istifadə

B) “İyləmə” təklifindən imtina etmənin mümkünlüyü

C) İstifadə haqda danışdıqda, məişət və sənaye kimyəvi maddələrinin iyinə meylin artması

D) Xoş duyğuları təkrarlamaq arzusu

E) İstifadənin birinci ayı müddətində yaranma


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
470) Məişət kimya maddələrdən bədxassəli asılılıq hansı ilə müəyyənləşir?

A) Yüksək proqredientlik

B) Psixi və sosial əlilliyin ağırlığının artması ilə

C) Həyat üçün təhlükəli abstinensiya sindromu ilə

D) “Dumanlanmanın” başqa formalara keçməsi ilə

E) Ağır somatik pozuntularla


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə