Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsiYüklə 76,7 Kb.

tarix24.04.2018
ölçüsü76,7 Kb.


Naxçıvan Dövlət Universiteti

Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi

Fənn: Ümumi Ekologiya

Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi

İxtisas: Ekologiya mühəndisliyi II kurs 

2017- ci tədris ili (yaz)

tədris ili (yaz)

SS

Test 1

Energetika ətraf mühitə neçə cür təsir edir?

A)4     B)3      C)2    D)5    E)6

2

Son 200 ildə enerjidən qlobal istifadə neçə dəfə artmışdır?

A)20     B)10   C)40      D)30      E)25

3

Atmosfer proseslərinin vəziyyətinin öyrənilməsi nə adlanır?

A)metereoloji cihaz     B)metereoloji elementlər     

C)metereoloji meydança     D)metereoloji stansiya    

E)metereoloji məntəqə

4

Sənayesi inkişaf etmiş ölkələrdə adambaşına istifadə etdiyi elektrik enerjisi inkişaf etməkdə olan ölkələrlə 

müqayisədə neçə dəfə artıqdır?

A)15      B)12      C)5         D)10         E)14

5

Yer üzərində enerji mənbələrini neçə qrupa bölürlər?A)3        B)4     C)2     D)6          E)5

6

Enerjidən istifadə səviyyəsinə görə dünyanın bütün ölkələri neçə qrupa bölünür?

A)5      B)4      C)2      D)3          E)6

7

Təsnifatına görə ölçü vasitələri neçə qrupa bölünür?A)2     B)4      C)3      D)5         E)6

8

Termometr mayesi kimi hansı maddələrdən istifadə olunur?

A)yalnız civə      B)həm civə, həm su     C)yalnız spirt     

D)civə,spirt və ya toluol    E)civə,benzol

9

Havanın temperaturunu və rütubətliyini ölçmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur?

A)metal hiqrometr    B)barometr    C)termometr     

D)flüger     E)psixometrik termometr 

10

Ölçülən parametrin qiymətləndirilməsinə görə cihazlar neçə qrupa bölünür?

A)3    B)6      C)5      D)2     E)4

11

Ətraf mühitin temperaturunun ölçülməsi üçün istifadə olunan termometrlər neçə qrupa bölünür?

A)2       B)3     C)4      D)6     E)5

12

1 kq bioloji kütlənin yaranması üçün neçə kq-a qədər su sərf edilir?

A)200 kq     B)100 kq     C)600 kq      D)500 kq      E)300 

kq

13

Texniki sular neçə qrupa ayrılır?A)3    B)2     C)6      D)4      E)5


14

Yeraltı suların ümumi həcmi hidrosferin neçə faizini 

təşkil edir?

A)1.65%     B)1.68%       C)1.78%      D)1.58%     E)1.69%

15

İnsan il ərzində neçə ton su tələb edir?A)20 ton    B)10 ton    C)15 ton     D)8 ton    E)25 ton

16

Atmosfer havasının təbii təmizləyicisi nə sayılır?A)yağışlar    B)ozon qatı      C)oksigen qazı      D)buludlar     

E)bitki örtüyü   

17

Atmosferdəki bütün rütubətlik kondensasiya olunub yerə düşərsə, yer səthində neçə metr qalınlığında su 

qatı yaranardı?

A)30 m      B)20 m      C)25 m      D)15 m      E)35 m

18

Çay sularında həll olan maddələrin qatılığı neçə q/l olur?

A)1 q/l      B)2 q/l      C)4 q/l      D)8 q/l     E)6 q/l

19

Şirin sularda çirkləndiricilərin sayı nə qədərdir?A)1500-ə çatır    B)2500-ə çatır     C)3500-ə çatır    

D)1000-ə çatır    E)2000-ə çatır

20

Zəhərli sularda turşuluq göstəricisi neçəyə enir?A)PH=1.4     B)PH=2.3      C)PH=2.5     D)PH=2.4     

E)PH=1.5


21

Hansı ölkələrin ərazisində səhralaşma prosesi gedir?

1.Polşa        2.Çad       3.Konqo    4.Kanada  5.Misir    

6.Türkmənistan 

A)2,3,4     B)4,5,6     C)1,2,3    D)2,5,6    E)1,3,4

22

Ermənistan AES-nın fəaliyyəti hər sutka ərzində Araza nə qədər çirkab axıdılır?

A)12-16 min m

3     

B)16-18 min m3

      C)18-20 min m

3      

D)15-20 min m3

     E)20-22 min m

3

23

İçməli su nə qədər yumşaq olarsa hansı xəstəliklərin ehtimalı artır?

A)kəskin böyrək çatmamazlığı    B)mədə-bağırsaq 

xəstəliklərinin    C)ürək-damar xəstəliklərinin    

D)ağciyər xəstəliklərinin    E)qaraciyər xəstəliklərinin

24

Alisova görə yer kürəsi neçə iqlim qurşağına bölünür?    A)12   B)13  C)9   D)5   E)7

25

Dünya okeanının Şimali Amerika,Qərbi Avropa və Yaponiya sahillərinin daha çox çirklənməsinin səbəbi:

A)dağ-mədən sənayesinin sahil rayonlarında yerləşməsi

B)turizm bazalarının sayının çox olması

C)kənd təsərrüfatının yaxşı inkişafı

D)iri sənaye komplekslərinin sahil boyunca yerləşməsi

E)okeanlarda sərinişin daşınmasının artması
26

Tropik qurşaq hansı vilayətlərə ayrılır?  

A)kontinental   B)kontinental,rütubətli    C)musson   

D)mülayim    E)bərabər yağıntılı

27

Ekoloji cəhətdən təmiz qeyri-ənənəvi enerji mənbələri:A)günəş ,külək,geotermal

B)neft,təbii qaz,daş kömür

C)atom,daş kömür,təbii qaz

D)günəş,külək,neft

E)torf,şist,neft

28

Dəniz biosenozları üçün hansı metallar daha təhlükəli sayılır?  

A)Cu, Hg, Ar  B)Pb, Al, Hg   C)Pb, Hg, Cd   D)Ag, Au, Hg    

E)Cu, Hg, Cd

29

1954-cü ildə Londonda keçirilən Beynəlxalq konfransın məqsədi nə idi?  

A)dəniz mühitini qorumaq    B)demoqrafik partlayışın 

qarşısını almaq     C)insanların xəstəliyə tutulmasının 

qarşısını almaq    D)qlobal aclıqla mübarizə   e)xammal 

ixracatı

30

Neft ləkələri nə zaman öz-özünə təmizlənə bilər? A)sahilə yaxın olduqda  B)sahildən uzaq olduqda   C)az 

miqdarda olduqda    D)az miqdarda və sahildən uzaqda 

olduqda   E)sahilə yaxın olduqda və çox miqdarda 

olduqda 


31

XX əsrdə dəniz səviyyəsi neçə sm qalxmışdır?   

A)10-20sm    B)  20-25sm   C)   20-30sm   D40-50sm   

E)17-18sm

32

Mülayim qurşağın meşələrində hansı qazın artması ilə bəzi ağac cinsləri sıradan çıxacaqdır?  

A)N


2

    B)H


2

   C)CO


2

   D)təsirsiz qazlar   E)O

2

33

Hansı okean geotermal enerji ilə zəngindir?A)Hind okeanı   B)Atlantik okean   C)Şimal buzlu okean   

D)Sakit okean    E)Sakit okean və Hind okeanı

34

Geotermal enerjidən istifadədə hansı ölkə lider sayılır?A)Flippin   B)ABŞ    C)İndoneziya   D)Yeni Zellandiya  

E)Avstraliya

35

XIX əsrdə Azərbaycanda mövcud olan 158 su anbarından qalan yeganə su anbarı hansıdır?   

A)qanlıgöl su anbarı    B)mingəçevir su anbarı     

C)yuxarı qarabağ su anbarı      D)yuxarı şirvan su anbarı   

E)yenikənd su anbarı

36

Mingəçevir su anbarı neçənci ildə tikilmişdir? A)1954     B)1955     C)1953    D)1956     E)1952


37

Helioenergetika  hansı energetikadır? 

A)günəş energetikası    B)geotermal energetika   

C)külək energetikası    D)SES-lərdir   E)AES-lərdir

38

Okean suları ən çox nə zaman çirklənir?  A)dənizə neft axıdıldıqda    B)fabrik və zavodlardan 

axıdılan tullantılar zamanı     C)ağır metallar olduqda   

D)tankerlər və sualtı qazma işləri zamanı    E)atılan 

zibilin miqdarı çox olduqda

39

İonosfer təbəqəsi hansı qatda ayrılır?  A)mezosfer   B)troposfer   C)termosfer     D)stratosfer    

E)ekzosfer

40

Ozon təbəqəsi neçə km-lər arasında yerləşir?  A)15-30km     B)20-25km    C)25-35km   D)15-25km    

E)15-20 km

41

Ümumi radiasiya nədir?  A)havanın quru və aydın olduğu yerdə görünür    B)düz 

və səpələnən radiasiyanın cəmidir    C)havanın çox 

buludlu olduğu yerlərdə görünür    D)havanın isti 

olduğu yerlərdə görünür    E)atmosferin alçaq təzyiq 

olan sahələrində görünür

42

Suvarmanın düzgün aparılmaması nəticəsində yarana bilər:

A)iqlimin kontinentallığı artar

B)meşələrin sahəsi azalar

C)şoranlıaşma və bataqlaşma baş verər

D)k/t bitkilərinin məhsuldarlığı artar

E)savannalar yaranar

43

Əsas iqlim qurşağı hansıdır?   A)subarktik   B)subekvatorial   C)subtropik   

D)ekvatorial    E)subantarktik 

44

Enerji mənbələri neçə qrupa bölünürlər? A) 3     B)5   C)2    D)1       E)6

45

Bərpa olunmayan enerji mənbələrinə nələr daxildir?A) kulək enerjisi    B)okean enerjisi   C) AES-ler   

D)çayların hidroenerjisi    E)qazıntı yanacaq növləri, 

nüvə-istilik enerjisi və nüvə

46

İES-lər bütün zərərli sənaye tullantılarının miqdarının neçə faizini atmosferə atır?   

A) 20%      B)30%     C)50%     D)10%       E)15%

47

Dünya okeanını çirkləndirən mənbələr hansılardır?A)dəniz və atmosfer    B)atmosfer və yerüstü     

C)hidrosfer və kimyəvi maddələr     D)dəniz, 

yerüstü,atmosfer  E)yerüstü və dəniz

48

Okeanın ən zərərli kimyəvi çirkləndiriciləri nə hesab olunur?

A)bakteriyalar    B)göy-yaşıl yosunlar     C)ölmüş heyvan 

qalıqları     D)patogen mikroorqanizmlər     E)neft və 

neft məhsulları
49

Dünya okeanını çirkləndirən mənbələr neçə qrupa 

ayrılır?

A)2        B)4          C)3         D)5             E)7

50

Yer kürəsində səhralaşma problemini yaradan əsas səbəblər:

A)iqlimin quraqlaşması,ətraf mühitdən səmərəsiz 

istfadə

B)sənayedə tullantısız texnologiyaların tətbiqi,havanın temperaturunun azalması

C)dəniz nəqliyyatının sürətli inkişafı,suvarma 

əkinçiliyinin genişlənməsi

D)demoqrafik böhran,meşələrin qırılması

E)daimi donuşluq,istehsalın elm tutumluluğunun 

artması 


51

Dünyada pestisidlərin istehsalı ildə neçə min tona 

çatır?

A)200 min ton     B)300 min ton      C)150 min ton     D)250 min ton     E)100 min ton

52

İqlim ərəb sözü olub mənası nə deməkdir?A)hava axını     B)dəyişkən     C)klimat      D)qurşaq, 

vilayət, ölkə    E)kontinental

53

İqlim nədir?A)havanın sirkulyasiyası      B)havanın çox illik rejimi    

C)havanın birdən-birə kəskin dəyişməsi    D)havanın 

çirklənməsi   E)havada olan maddələrin bir-birini əvəz 

etməsi


54

Külək başlıca olaraq neçə ölçü ilə xarakterizə edilir?

A)2        B)4        C)6          D)3          E)5

55

Məqsədli təyinatına görə şirin sular neçə qrupa ayrılır?A)2          B)4             C)3             D)5          E)6

56

Bioloji su canlı maddələri təşkil edən su olub canlıların orta hesabla neçə faizinə bərabərdir?

A)70%      B)40%         C)60%        D)80%       E)50%

57

Tərkibində yüksək miqdarda xloridlər və sulfatlar olan su  ən çox nəyə mənfi təsir göstərir?

A)həzm sisteminə     B)qan-damar sisteminə     C)sinir 

sisteminə     D)maddələr mübadiləsinə    E)böyrəklərə

58

İqlim neçə yerə ayrılır?A)3      B)4         C)6           D)2            E)5

59

Bir tərəfdən iqlim faktorları arasında, digər tərəfdən isə böyümə, inkişaf, qışa davamlılıqvə məhsuldarlığın 

forması arasında kəmiyyətcə ifadə olunan əlaqələr nə 

adlanır?

A)iqlim resursları     B)aqroiqlim resursları      

C)fotosintetik aktiv radiasiya    D)aqroiqlim göstəriciləri    

E)iqlimin dəyişməsi
60

Atmosfer yağıntılarının cəminin buxarlanmanın 

miqdarına olan nisbətinə nə deyilir?

A)iqlim resursları      B)fotosintetik altiv radiasiya     

C)aqroiqlim resursları      D)iqlimin dəyişməsi     

E)rütubətlilik əmsalı

61

Atmosfer tərkibində aktiv radiasiyalı qazlar və aerozollar çoxalaraq nə yaradır?

A)iqlim dəyişməsi     B)parnik (istilik) effekti    C)su 

buxarı     D)freonlar     E)troposfer ozonu

62

Əsas istilik effekti yaradan qazlar hansılardır?A)CO

2

, CH4

, NO


2

, freonlar və troposfer ozonu    B)Cl və 

F üzvi birləşmələri     C)yalnız CH

4

 və CO2

     D)CO

2

, NO


2

freonlar     E)NO2

, freonlar və troposfer ozonu

63

Hazırda yer səthinin orta temperaturu neçə dərəcə təşkil edir?

A)+25


0

C       B)+20

0

C        C)+150

C      D)+18

0

C       


E)+10

0

C64

Parnik effekti olmasaydı yer səthinin orta temperaturu 

neçə dərəcə olardı?

A)-17


0

C          B)-18

0

C           C)-160

C             D)-15

0

C                 E)-20

0

C65

CO hazırda parnik effektində payı neçə % təşkil edir?

A)50-54%        B)62-66%        C)30-35%      D)60-64%       

E)25-30%

66

Dağ yamaclarında k/t-nın intensiv inkişaf etdirilməsi hansı prosesi daha da sürətləndirir?

A)təkrar şoranlaşmanı

B)torpaq eroziyasını

C)yağıntının miqdarını

D)çay akkumulyasiyasını

E)vulkanizmi

67

Metanın atmosferdə artma sürəti neçə % təşkil edir?A)1.2%-1.5 %       B)2.5%-3.5%     C)2.4%-3.3%       

D)1.2%-1.8%       E)1.5%-2.4%

68

CH

4  və SO

-dən olduqca az olmasına baxmayaraq hansı şüaların udulmasında yüksək effektli uducu sayılır?

A)ultra bənövşəyi         B)α

 

şüalar        C)infraqırmızı      D)β şüalar       E)γ şüalar

69

Şaquli ekrandan keçən havanın orta effektiv həcmi hansı düsturla hesablanır?

A)Q=v∙S          B)Q=V∙S∙t∙f    C)V=m/ρ

         

D)Q=v∙s∙t      

E)S

1

=S∙sin h   
70

Üfiqi səthdə düz günəş radiasiyasının intensivliyi hansı 

düsturla təyin olunur?

A)A


k

=Rk/Q          B)B

k

=Q-R


k

     C)S


1

=S∙sin h          

D)Q=v∙s∙t∙f         E)Q=V∙s

71

Materikdə Yer qabığının qalınlığı nə qədərdir?A)35-45 km          B)25-30 km           C)35-40 km       D)15-

25 km      E)25-35 km

72

Okeanda Yer qabığının qalınlığı nə qədərdir?A)10-15 km         B)15-20 km            C)8-10 km        D)5-

10 km     E)10-12 km

73

Yer qabığının qurluşu neçə əsas qabıq tipə ayrılır?A)4         B)3           C)6           D)5         E)2

74

Yer qabığının faydalı qazıntılar çıxarılan üst hissəsi nə adlanır?

A)üst mantiya      B)alt mantiya      C)bazalt       D)yerin 

təki        E)qranit

75

Yer qabığında yuxarıdan aşağıya neçə qat ayrılır?A)2       B)3        C)4        D)müxtəlif sayda      E)5

76

Neçənci ildə London Beynəlxalq Konfransında gəmilərin suyu çirkləndirməsinin qarşısını almaq üzrə 

Beynəlxalq Konversiya qəbul edildi?

A)1972      B)1983       C)1973       D)1963       E)1969

77

I Beynəlxalq Konfrans neçə konversiyadan ibarət idi?A)4       B)6       C)2       D)5          E)3

78

1954-cü ildə hansı konfrans keçirildi?A)Ekoloji hərəkat     B)Ətraf Mühit Üzrə Avropa 

Agentliyi      C)Qeyri-Hökümət     D)Londondonda 

keçirilən Beynəlxalq Konfrans      E)Yaşıl partiyalar

79

1971-ci ildə hansı təşkilat yaradılıb?A)Yaşıl partiyalar  B)Qeyri-Hökümət       C)Ətraf Mühit 

Üzrə Avropa Agentliyi     D)Ekoloji hərəkat     E)QRİNPİS

80

Fiziki çirklənmənin hansı növləri vardır?A)yalnız radioaktiv     B)radioaktiv və istilik     C)yalnız 

istilik    D)bioloji     E)toksiki və istilik

81

Okean və dənizlər Yerin ümumi sahəsinin neçə faizini tutur?

A)71%        B)65%        C)75%      D)70%        E)81%

82

Dünya okeanı hidrosferin həcminin neçə faizi qədərdir?A)95.5%      B)96.4%      C)96.5%      D)95.4%    E)97%

83

Yer qabığının orta qatı öz xassələrinə görə hansı qata daha yaxındır?

A)üst mantiyaya     B)astenosferə      C)alt mantiyaya     

D)qranitə     E)çökmə qata

84

Çökmə qatının qalınlığı çökəkliklərdə nə qədərdir?A)10-15 km            B)7-10 km        C)20-25 km      D)25-

30 km    E)15-40 km
85

Mineral resursların mühüm mənbəyi nə hesab olunur?

A)dəniz    B)göl    C)çay      D)yeraltı sular     E)okean

86

Dünya təsərrüfatında sənaye qurğularından hər il atmosferə nə qədər toz atılır?

A)200 mln ton     B)100 mln ton     C)150 mln ton     

D)250 mln ton     E)50 mln ton 

87

Sənaye qurğularından hər il atmosferə nə qədər kükürd anhidridi atılır?

A)150 mln ton   B)200 mln ton     C)250 min ton     

D)100 min ton     E)150 min ton

88

İnsanlar tәrәfindәn әtraf mühitә edilәn tәsirә nә deyilir?

A)mexaniki tәsir     B)qarşılıqlı tәsir      C)fiziki tәsir

D)antropogen tәsir      E)kimyәvi tәsir

89

Әtraf mühitin vәziyyәtinә vә canlı orqanizmlәrә hansı faktorlar daha çox tәsir edir ?

A)fiziki faktorlar    B)kimyәvi faktorlar    C)optik 

faktorlar

D)mexaniki faktorlar   E)ekoloji faktorlar

90

Әtraf mühitin vәziyyәtinә tәsir edәn cansız tәbiәt faktoru necә adlanır?

A)genetik faktorlar adlanır   B)antropogen faktor 

adlanır    C)abiotik faktor adlanır     D)biotik faktor 

adlanır   E)mәhdudlaşdırıcı faktor adlanır

91

Hansı ekoloji faktorlara aid deyil?A)sistemli idaretmә faktoru  B)abiotik faktor

C)biotik faktor    D)antropogen faktor

E)mәhdudlaşdırıcı faktor

92

Әtraf mühitin mәhdudlaşdırıcı faktorların hansı amillәr müәyyәn edir?

A)maksimum qaydası vә tolerantlıq  B)dayanәtlilik 

hәddi vә minimum qaydası

C)minimum qaydası vә tolerantlıq  D)maksimum 

qaydası vә parazitlik   E)“10 faiz” qaydası vә parazitlik

93

Әtraf mühitdә dövrü olmayan faktorlara hansılar aid edilir ?

A)daşqınlar vә AESdәki qәzaları  B)uçqunlar vә dәmir 

yolu qәzaları    C)sürüşmәlәr vә yanğınlar

D)tәbii fәlakәtlәr vә texnogen xarakterli faktorlar  

E)zәlzәlәlәr vә partlayışlar

94

Biosferdә “parnik effektini” hansıәn çox qaz yaradır? A)azot qazının artıq olması  B)hidrogenin 

çatışmamazlığı   C)karbon qazının normadan artıq 

olması   D)oksigenin azalması   E)metan qazının 

çoxalması
95

Ekoloji sistemlәr yaranma sәbәblәrinә görә necә 

bölünür?

A)süni vә mәdәni  B)tәbii vә antropogen   C)davamlı vә 

dәyişkәn

D)uzunömürlü vә dayanıqlı   E)tәbii vә süni

96

Әtraf mühitdә hәr hansı bir zәrәrli maddә insana vә onun nәslinә birbaşa vә ya

dolayısı tәsir etdikdә onlarda mәnfi dәyişiklәr 

yaratmırsa bu nә adlanır?

A)ekoloji tәhlükә   B)ekoloji krizis   C)buraxılabilәn 

qatılq hәddi (BBQ)   D)ekoloji faktor   E)ekoloji krizis

97

Hansı qlobal ekoloji problem deyil ?A)әtraf mühitin çirklәnmәsi    B)iqlim dәyişikliyi  C)ozon 

qatının dağılma tәhlükәsi   D)radioaktiv çirklәnmә   

E)atmosferin tozla çirklәnmәsi

98

Hansı müәssisәlәr atmosferi aerozolla çirklәndirәn әsas mәnbәlәr hesab olunur?

A)kimya müәssisәlәri   B)neft emalı müәssisәlәri  

C)metallurgiya müәssisәlәri

D)elektrik enerjisi istehsal edәn müәssisәlәr   E)yeyinti 

müәssisәlәri

99

Bütün sәnaye şәhәrlәrindә havanın çox çirklәnmәsi nәticәsindә hansı hadisә baş

verir?


A)smoq hadisәsi   B)işıqlanma hadisәsi   C)buzlaşma 

hadisәsi  D)buxarlanma hadisәsi    E)yanğın hadisәsi

100

Litosferin üst hissәsi hansı suxurlardan ibarәtdir ?A)daşlı, çınqıllı vә gilli suxurlardan B)qumlu, gilli vә 

çökmә suxurlardan  C)daşlı, kәsәkli vә bәrk suxurlardan  

D)qumlu, daşlı vә boş suxurlardan

E)tozlardan, torpaqdan vә qranit suxurlardan: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Muhendislik
Muhendislik -> Avtomobilləşmənin mənfi cəhətləri hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? a insan
Muhendislik -> Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs
Muhendislik -> Ekologiya sözünü ilk dəfə elmə kim yaymışdır? A j. B. Lamark b aristotel c ernest Hekkel d
Muhendislik -> Ekologiyanın predmetini nə təşkil edir? A bitkilər arasındakı əlaqələr b fitosenoz və zoosenoz
Muhendislik -> Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Şəhər və sənaye müəssisələri ekosistemləri hansı ekosistemə aiddir?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə