Neden gerileme?Yüklə 445 b.
tarix08.09.2018
ölçüsü445 b.Neden GERİLEME?

 • Neden GERİLEME?

 • Osmanlı toprak kayıpları başlamıştır.

 • Avrupa ilerlemiş ve Osmanlı geri kalmıştır.

 • GENEL ÖZELLİKLER:

 • Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almak.

 • Toprakların alınamayacağı anlaşılınca savunmaya geçilmiştir.

 • İlk defa LALE Devrinde Avrupa örnek alınarak yenilikler yapılmaya başlanmıştır.

 • Askeri başarısızlıklardan dolayı Askeri ıslahatlara ağırlık verilmiştir.Yapılan yeniliklere karşı çıkanlar, yenilikçi padişah ve devlet adamlarını “dinsizlikle” suçlayıp öldürmüşlerdir.

 • Yapılan yeniliklere karşı çıkanlar, yenilikçi padişah ve devlet adamlarını “dinsizlikle” suçlayıp öldürmüşlerdir.

 • Dönemin sonlarına doğru “denge politikası” takip edilmeye başlamıştır. (Güçlü devletlerin desteği ile toprak bütünlüğünü korumak)

 • SAVAŞLAR

 • Batıda Doğuda

 • Rusya, Avusturya, İran

 • Venedik

XVIII. Yüzyıl RUS siyaseti

 • XVIII. Yüzyıl RUS siyaseti

 • (Çar Deli Petro ile)

 • Kırım’ı ele geçirmek,

 • Karadeniz’e çıkmak,

 • Balkanlardaki Ortodoksları himaye altına almak,

 • Panslavist Politika,

 • Lehistan üzerinde egemenlik kurmak,

 • Boğazları ele geçirmek (İstanbul ve Çanakkale),

 • Akdeniz’e inmek (Sıcak denizlere ulaşmak),

 • Hammadde ve pazar bulmak,

 • Avrupa devletleri ile yarışabilecek duruma gelmek.

XVIII. Yüzyıl Islahatları (Genel Özellikleri):

 • XVIII. Yüzyıl Islahatları (Genel Özellikleri):

 • Sorunların gerçek nedenlerine inilerek çözüm aranmıştır.(Sebebi: 1.Avrupa karşısında alınan yenilgiler ve toprak kayıpları. 2.XVII.Yüzyıl yeniliklerinin yeterli olmadığının görülmesidir)

 • Batı’nın siyasi ve askeri alanda üstünlüğü kabul edilmiştir.

 • Batılı anlamda ilk ıslahatlar, Pasarofça antlaşmasından sonra yapılmıştır. (Lale devri)

 • Batılılaşma hareketleri özellikle askeri alanda yoğunlaşmıştır.

 • Ulema ve Yeniçeriler ıslahatlara karşı olmuşlardır.

LALE DEVRİ (1718-1730):

 • LALE DEVRİ (1718-1730):

 • Pasarofça Antlaşması ile Patrona Halil İsyanı arasındaki dönem LALE devridir.

 • Padişah: III.Ahmet

 • Sadrazam: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

 • Genel Özellik: Saray halkı ve çevresi zevk ve sefa içinde iken halk sefalet içinde idi.

LALE DEVRİ ISLAHATLARI

 • LALE DEVRİ ISLAHATLARI

 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçilikler gönderildi. (Amaç: Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edebilmektir)

 • İlk Türk matbaası kurulmuştur. (Daha önce Fatih zamanında azınlıklara ait matbaa vardı)

 • Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesi hattatların karşı çıkmasından dolayıdır. Matbaa geldikten sonrada dini kitapların basılması yasaklanmıştır. Dini kitapları hattatlar yazmıştır.

 • Yalova’da kağıt fabrikası açılmıştır.

 • Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (tulumbacı) kuruldu.

 • Çiçek aşısı uygulandı. Sivil mimari gelişti.Lale Devri’nin Sonu Patrona Halil İsyanı (1730)

 • Lale Devri’nin Sonu Patrona Halil İsyanı (1730)

 • Nedenleri:

 • İran savaşlarının başarısızlıkla sonuçlanması.

 • Vergiler ve salgın hastalıkların artması.

 • Yöneticilerin lüks yaşamına karşılık halkın yoksul olması.

 • İsrafların artması.

 • NOT: Patrona Halil İsyanı, devlet düzenini değil, yönetimdeki kişileri değiştirmeye yöneliktir.III.SELİM DÖNEMİ (NİZAM-I CEDİT)

 • III.SELİM DÖNEMİ (NİZAM-I CEDİT)

 • Nizam-ı Cedit = Yeni Düzen demektir.

 • Devlet adamlarından layihalar (raporlar) istenmiştir. Bu raporların çoğu askeri nitelikli olduğu için, III.Selim yenilikleri çoğunlukla askeri nitelikli olmuştur.

 • Yeniçeri ocağına talim zorunluluğu getirilmiştir.

 • Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kurulmuştur.

 • Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile İrad-ı Cedit hazinesi kuruldu.

Önemli ülke başkentlerinde daimi(sürekli) elçilikler kurulmuştur.(Paris,Viyana,Londra, Berlin)

 • Önemli ülke başkentlerinde daimi(sürekli) elçilikler kurulmuştur.(Paris,Viyana,Londra, Berlin)

 • III.Selim, Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilmiş ve yerine IV.Mustafa geçirilmiştir.

 • NOT: Bu isyan devlet düzenini değil yönetimdeki kişileri değiştirmeye yöneliktir.

 • NOT: Yeniçerilerin ölümüne neden oldukları son padişah III.Selim’dir.

 • *** İLK Devlet Matbaası (Matbaa-i Amire) kuruldu.İLKLER

 • İLKLER

 • LALE DEVRİ’NDE:

 • İlk kez Avrupa örnek alınarak yenilik yapıldı.

 • İlk çiçek aşısı ve itfaiye bölüğü kuruldu. (tulumbacılar)

 • İlk kez mimaride Avrupa tarzı evler yapıldı.

 • İlk kez Avrupa’ya geçici elçilikler yollandı.

 • KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI İLE:

 • Rusya’ya ilk kez Kapitülasyon verildi.

 • Halkı Müslüman olan bir yer kaybedildi. (Kırım)

 • Karadeniz Türk gölü olmaktan çıktı.

 • Osmanlı ilk kez savaş tazminatı verdi.

 • *** Avrupa tarzı ilk okul (Kara Mühendishanesi)

 • *** Avrupa’dan ilk kez uzman getirildi. (I.Mahmut)OSMANLI DAĞILMA DEVRİ

 • OSMANLI DAĞILMA DEVRİPADİŞAHLAR

 • PADİŞAHLAR

 • II.Mahmut (1808-1839)

 • Abdülmecit (1839-1861)

 • Abdülaziz (1861-1876)

 • V.Murat (1876-1876)

 • II.Abdülhamit (1876-1909)

 • V.Mehmet Reşat (1909-1918)

 • VI.Mehmet Vahdettin (1918-1922)DENGE POLİTİKASI İLE;

 • DENGE POLİTİKASI İLE;

 • Osmanlı’nın,

 • Acizliği,

 • Zor duruma düştüğü,

 • Ezeli rakipleriyle bile ittifak yapacak duruma düştüğü,

 • Bu politika ile yaklaşık 100 yıl daha yaşadığı

 • anlaşılmalıdır.NOT: Geleneksel İngiliz siyasetine göre yıkılan yada güçlenen Osmanlı işlerine gelmiyordu. Zayıf Osmanlı isteniyordu. “Hasta Adam” tabir ettikleri Osmanlıyı gerektiğinde Fransa ve Rusya’ya karşı desteklemişlerdir.

 • NOT: Geleneksel İngiliz siyasetine göre yıkılan yada güçlenen Osmanlı işlerine gelmiyordu. Zayıf Osmanlı isteniyordu. “Hasta Adam” tabir ettikleri Osmanlıyı gerektiğinde Fransa ve Rusya’ya karşı desteklemişlerdir.II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

 • II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

 • Islahatların en yoğun olduğu dönemdir.

 • Her alanda ıslahat yapılmaktadır.

 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile ıslahatlar hıza kazanacaktır.

 • Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. Eşkinci Ocağı kurulmuştur.

 • NOT: Her iki ocak Yeniçeri isyanları ile kapanacak.

 • Vaka-i Hayriye ile Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu. (1826)İlk nüfus sayımı yapıldı. (sadece erkekler sayıldı)

 • İlk nüfus sayımı yapıldı. (sadece erkekler sayıldı)

 • Yorum: Asker kaynağını tespit için yapılmıştır. Osmanlı resmi kayıtlarına da (vergi defterlerine) sadece erkekler yazılmıştır. Çünkü vergi veren kesim erkeklerdir.

 • Müsadere usulü kaldırıldı. (Özel mülkiyet güvence altına alınmış oldu. İnsan hakları açısından önemlidir)Divan-ı Hümayun kaldırıldı.

 • Divan-ı Hümayun kaldırıldı.

 • Bakanlık (Nazırlık) Sistemi getirildi.

 • Hükümet, “Heyet-i Vükela” adını almıştır. (Meclis-i Has-ı Vükela)

 • İlk posta teşkilatı ve karantina teşkilatı.

 • Polis teşkilatı kuruldu.

 • Köy ve mahalle muhtarlıkları oluşturuldu.

 • İlk resmi gazete yayınlandı-1831. (Takvim-i Vakayı)

 • Tımar sistemi kaldırıldı.

GAZETELER

 • GAZETELER

 • Takvim-i Vakayı (1831)

 • Ceride-i Havadis (1840)

 • Ahmet Hamdi Tanpınar hayıflanarak şöyle bahseder: "İlk yıllarda iktidar mevkiinde bulunanların hiçbiri memleket içinde matbuatın kuvvetinden istifadeyi ciddi surette düşünmemiş."

 • Tercüman-ı Ahval (1860)

 • Tasvir-i Efkar (1862)Tanzimat Fermanı

 • Tanzimat Fermanı

 • (Gülhane Hattı Hümayunu):

 • SEBEPLER:

 • Azınlık ayaklanmalarını engelleyerek Osmanlı İmparatorluğunda dağılmayı engellemek,

 • Rusya’nın ve Avrupa devletlerinin, Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek.TANZİMAT FERMANI’NIN MADDELERİ:

 • TANZİMAT FERMANI’NIN MADDELERİ:

 • Müslüman ve gayrimüslim tüm uyruklar ırz, namus, can, mal özgürlüğüne ve güvenliğine kavuşturulacak,

 • Vergiler, herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacak,

 • Müslüman ve gayrimüslim tüm halkın askerlik yapması kararlaştırarak cizye vergisi kaldırılmıştır,

 • Kanunlar önünde herkes eşit sayılacak,

 • Mahkemeler açık yapılacak.

 • Önemi: Padişahın yetkileri yasalar karşısında ilk kez sınırlanmıştır. (Hukuk devleti olma yolunda ilk aşama)

 • Osmanlıda insan haklarına yönelik ilk ıslahat programıdır.Islahat Fermanı (28 Şubat 1856):

 • Islahat Fermanı (28 Şubat 1856):

 • Azınlıklara din ve mezhep özgürlüğü tanınacak,

 • Azınlıklara okul, kilise, hastane açma yetkisi verilecek,

 • Gayrimüslimleri küçük düşürücü sözler kullanılmayacak (örnek:gâvur),

 • Hıristiyanlar da devlet memuru olabilecek ve istediği okula gidebilecek,

 • Askerlik için “bedel-i nakdi” uygulaması getirilecek,

 • Önemi: Dış baskı ürünüdür.

 • Daha çok gayrimüslim haklarını koruma amacı vardır.I.Meşrutiyet’in ÖNEMİ:

 • I.Meşrutiyet’in ÖNEMİ:

 • Parlamenter yönetime geçildi.

 • Halk yönetime katıldı.

 • Seçme seçilme hakkı geldi.

 • Anayasal düzene geçildi.

 • (Kanun-u Esasi)

 • Osmanlıcılık fikri etkili olmuştur.Kaime: Kağıt para.

 • Kaime: Kağıt para.

 • İdadi: Osmanlı’da lise seviyesindeki okul.

 • Hariciye: Dış işleri.

 • Hars: Kültür.

 • Endaze: Eski sistemde, 65 cm boyundaki uzunluk ölçüsüdür.

 • Düyun: Borçlar.

 • Dersaadet: İstanbul.Meşveret (Danışma) Meclisi: Yenilik hareketlerini sağlam temele oturtmak için oluşturulan meclistir.

 • Meşveret (Danışma) Meclisi: Yenilik hareketlerini sağlam temele oturtmak için oluşturulan meclistir.

 • Layiha: Meşveret meclislerinde görüşleri alınan devlet adamlarının görüşlerinden oluşan “rapor”.

 • Dahiliye: İç işleri.

 • Bank-ı Dersaadet: İlk Osmanlı bankasıdır.

 • Çar: Rus imparatorlarının kullandığı unvandır.

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə