“Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar” fənnindənYüklə 318,92 Kb.
səhifə1/4
tarix05.03.2018
ölçüsü318,92 Kb.
#30616
  1   2   3   4


“NYqliyyatda gьc qurрularэ” fYnnindYn

TEST SUALLARI

1. Эlk dYfY dьnyada buxar mьhYrriki neзYnci ildY ixtira olunub?

A 1763-1766 B 1764-1765 C 1765-1770

D 1770-1775 E 1775-1780
2. Эlk dYfY DYM-ki neзYnci ildY ixtira olub?

A 1860 B 1862 C 1863

D 1865 E 1867
3. Qazla iєlYyYn ikitaktlэ DYM-ki neзYnci ildY ixtira olub?

A 1860 B 1862 C 1863

D 1864 E 1861
4. Dьnyada ilk dYfY neft neзYnci ildY qazэlmэєdэr?

A 1948 B 1949 C 1950

D 1951 E 1952
5. Dьnyada ilk dYfY neft quyusu hansэ цlkYdY qazэlmэєdэr?

A AzYrbaycan B TьrkmYnistan C Qazaxstan

D Rusiya E Эraq
6. R.Dizel tYrYfindY DYM-nin konstruksiyasэ neзYnci ildY hazэrlanmэєdэr?

A 1896 B 1897 C 1898

D 1899 E 1990
7. Avtomobil vY traktor mьhYrriklYri neзY sinfY bцlьnьr?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


8. Эstilik mьhYrriklYri neзY qrupa bцlьnьrlYr?

A 2 B 4 C 3 D 5 E 6


9. DYM-i tYyinatlarэna gцrY neзY sinfY bцlьnьrlYr?

A 3 B 5 C 6 D 4 E 2


10. DYM-i istilik enerjisini mexaniki iєY зevirmY ьsuluna gцrY neзY sinfY bцlьnьr?

A 2 B 6 C 5 D 4 E 3


11. DYM-i yanэcэ qarэєэрэn hazэrlanmasэna gцrY neзY sinfY bцlьnьr?

A 2 B 5 C 6 D 4 E 3


12. DYM-i iєзi tsiklin yerinY yetirilmYsinY gцrY neзY qrupa bцlьnьr?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 6

13. DYM-i neзY taktlэ olur?

A 2 B 1 C 3 D 5 E 7


14. DYM-i neзY taktlэ olur?

A 4 B 1 C 3 D 5 E 6


15. Yьngьl duru yaanacaqlarэn xьsusi зYkisi neзYdir?

A 0,8ч0,85 B 0,81ч0,86 C 0,82ч0,86

D 0,83ч0,87 E 0,84ч0,87
16. Aрэr duru yanacaрэn xьsusi зYkisi neзYdir?

A >0,85 A >0,81 B >0,82

C >0,83 D >0,84

17. DYM-i iєзi qarэєэрэn yanmasэ ьsuluna gцrY neзY nцv olur?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 6
18. DYM-i silindrlYrin yerlYєmY vYziyyYtinY gцrY neзY nцv olur?

A 4 B 2 C 3 D 5 E 6


19. DYM-i soyudulmasэna gцrY neзY nцv olur?

A 2 B 1 C 3 D 4 E 5


20. 4 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli dirsYkli valэn neзY dYrYcYdY yerinY yetirilir?

A 720° B 180° C 360° D 90° E 540°


21. 2 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli dirsYkli valэn neзY dYrYcYdY yerinY yetirilir?

A 360° B 90° C 180° D 270° E 720°


22. 2 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli porєenin neзY gediєindY yerinY yetirilir?

A 2 B 1 C 3 D 4 E 5


23. 4 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli porєenin neзY gediєindY yerinY yetirilir?

A 4 B 5 C 3 D 2 E 1


24. Эkitaktlэ mьhYrrikin ьflYmY prosesinin hьndьrlьyь porєenin gediєinin hansэ hissYsini tYєkil edir?

A 0,12ч0,25 B 0,13ч0,20 C 0,14ч0,22

D 0,15ч0,26 E 0,16ч0,27
25. DYM-i neзY mexanizm tYєkil edir?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 1


26. DYM-i neзY sistem tYєkil edir?

A 4 B 5 C 3 D 2 E 6
27. Porєen DYM-in hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C soyutma sistemi D qida sistemi

E yaрlama sistemi


28. Yumruqlu val hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi

B sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi C yaрlama sistemi

D qida sistemi E yandэrma sistemi


29. Klapan hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi

C qida sistemi D yaрlama sistemi

E soyutma sistemi


30. Ventilyator hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D yandэrma sistemi

E yaрlama sistemi


31. Su nasosu hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D qazpaylama mexanizmi

E yandэrma sistemi


32. Єatun hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B yaрlama sistemi

C soyutma sistemi D qida sistemi

E qazpaylama mexanizmi


33. Єam hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A yandэrma sistemi B soyutma sistemi

C qida sistemi D yaрlama sistemi

E qazpaylama sistemi


34. Klapanэn yayэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama sistemi

B yaрlama sistemi C soyutma sistemi

D qida sistemi E yandэrma sistemi


35. ЭtYlYyici hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi

E soyutma sistemi
36. PYrsYnglYr hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D qazpaylama mexanizmi

E soyutma sistemi


37. Barmaq hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi B yaрlama sistemi

C qazpaylama mexanizmi D qida sistemi

E soyutma sistemi


38. Nazim зarx hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi

B yaрlama sistemi C qazpaylama mexanizmi

D qida sistemi E soyutma sistemi


39. SilindrlYr hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi

B yanma sistemi C qazpaylama mexanizmi

D qida sistemi E soyutma sistemi


40. Porєen ьzьklYri hasэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B yanma sistemi

C qazpaylama mexanizmi D qida sistemi

E soyutma sistemi


41. Avtotraktor mьhYrriklYrinin porєenlYri YsasYn neзY vYzifY daєэyэr?

A 3 B 5 C 4 D 6 E 7


42. Porєenin dibi neзY єYkildY hazэrlana bilYr?

A 3 B 6 C 4 D 7 E 5


43. Yэрэlmэє halda porєen neзY hissYdYn ibarYtdir?

A 3 B 6 C 4 D 7 E 5


44. TYklikdY porєenin цzь neзY elementY malikdir?

A 4 B 7 C 6 D 8 E 5


45. Porєen ьzьklYri neзY nцv olur?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 6


46. Sьrgьqolu neзY elementdYn ibarYtdir?

A 3 B 7 C 5 D 4 E 6


47. Sьrgьqolunun yuxarэ baєlэрэnda taxэlan oymaрэn materialэ nYdir?

A tunc B зuqun C polad

D alьminium E mis
48. Sьrgьqolunun yuxarэ baєlэрэnda barmaqla oymaq arasэndakэ aralэq boєluрu neзY mm olur?

A 0,05ч0,06 B 0,06ч0,07 C 0,065ч0,075

D 0,08ч0,09 E 0,09ч0,095
49. DirsYkli val neзY vYzifYni yerinY yetirir?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


50. DirsYkli val Yn azэ hasэ qьvvYyY davam gYtirmYlidir (N/mm2?

A 700ч850 B 750ч900 C 800ч1000

D 750ч800 E 850ч900
51. DirsYkli valэn зYkisi mьhYrrikin ьmumi зYkisindYn neзY %-dYn artэq olmamalэdэr?

A 10ч15 B 15ч20 C 17ч18

D 12ч18 E 14ч16
52. Nazim зarx Ysas neзY vYzifY daєэyэr?

A 4 B 8 C 9 D 6 E 5


53. MьhYrrikin karteri Ysas neзY vYzifY daєэyэr?

A 3 B 8 C 6 D 5 E 4


54. StYkan mьhYrrikin hansэ hissYsinY aiddir?

A klapan B silindr C porєen

D nazim зarx E єatun
55. SuxariklYr mьhYrrikin hansэ hissYsinY aiddir?

A klapan B porєen C silindr

D єatun E nazim зarx
56. Qazpaylama mexanizminY Ysas neзY tYlYblYr qoyulur?

A 5 B 6 C 7 D 9 E 8


57. Sorma klapanэ neзY dYrYcY istilik єYraitindY iєlYyir?

A 300ч400° B 500ч600° C 550ч650 °

D 350ч450° E 400ч500°
58. Зэxarma klapanэ neзY dYrYcY istilik єYraitindY iєlYyir?

A 600ч900° B 700ч900° C 750ч950°

D 650ч950° E 650ч900°
59. Џsas yataqlarэn qapaqlarэ mьhYrrikin hansэ mexanizminY vY ya sisteminY aiddir?

A dirsYkli val-єatun mexanizmi B soyutma sistemi

C qida sistemi D yaрlama sistemi

E qazpaylama mexanizmi


60. Sorma boru mьhYrrikin hansэ mexanizminY vY ya sisteminY aiddir?

A qida sistemi B soyutma sistemi C yaрlama sistemi

D yanma sistemi E qazpaylama sistemi
61. Зэxarma boru mьhYrrikin hansэ mexanizminY vY ya ssteminY aiddir?

A qida sistemi B yandэrma sistemi C yaрlama sistemi

D soyutma sistemi E qazpaylama mexanizmi
62. SYsbatэran mьhYrrikin hansэ mexanizminY vY ya sisteminY aiddir?

A qida sistemi B yandэrma sistemi C yaрlama sistemi

D soyutma sistemi E qazpaylama mexanizmi
63. ЬzgYc mьhYrrikin hansэ hissYsinY aiddir?

A karbьrator B su nasosu C benzin nasosu

D durulducu E yaр nasosu
64. Hava tYmizlYyici mьhYrrikin hansэ mexanizminY vY ya sisteminY aiddir?

A qida sistemi B soyuducu sistemi

C yaрlama sistemi D yandэrma sistemi

E qazpaylama mexanizmi


65. Normal qarэєэqda iє qarэєэрэ silindrdY sэxэldэqda ansэ sьrYtlY yanэr (m/san?

A 20ч25 B 22ч26 C 23ч28

D 21ч25 E 22ч27
66. Detonasiya prosesindY silindrdY yanma hansэ sьrYtlY gedir (m/san?

A 2000 B 2200 C 2100

D 2300 E 2400
67. Dizel mьhYrriklYrdY forsunka yanacaрэ hansэ tYzyiqlY pьskьrьr?

A 100ч110 B 115ч120 C 120ч125

D 115ч125 E 125ч130
68. Forsunka mьhYrrikin hansэ mexanizminin vY ya sisteminin hissYsidir?

A qida sistemi B soyutma sistemi C yaрlama sistemi

D alэєdэrma sistemi E qazpaylama mexanizmi

69. Standart benzinlYrdY buxarlanmanэn baєlanрэc temperaturu hansэ hьdudda dYyiєY bilYr?

A 30ч50°C B 40ч60°C C 35ч55°C

D 32ч52°C E 42ч52°C


70. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sorma klapanэ B dirsYkli val C porєen

D silindr E єatun

71. MьhYrriklYrdY yaрlama sistemi neзY nцv olur?

A 3 B 7 C 5 D 6 E 4
72. Manometr mьhYrrikin hansэ mexanizminY vY ya sisteminY aiddir?

A yaрlama sistemi B soyutma sistemi C alэєma sistemi

D qazpaylayэcэ mexanizmi E qida sistemi
73. DY mьhYrrikin hansэ hissYlYrindY tYzyiqlY yaрlanmэr?

A klapanlarэn yuvalarэ B dirsYkli valэn Ysas boyunlarэ

C dirsYkli valэn sьrgьqolu boyunlarэ D sьrgьqolu barmaq

E yumruqlu valэn boyunlarэ


74. TYzyiqlY yaрlama sistemindY tYzyiq neзY atmosferdYn az olmamalэdэr?

A 1 B 3 C 4 D 2 E 5


75. Yaрlama sistemindY yaр radiatorunun vYzifYsi nYdir?

A yaрэ soyutmaq B tYzyiqi artэrmaq C tYzyiqi цlзmYk

D tYzyiqi aєaрэ salmaq E yaрэ qэzdэrmaq
76. DYM yaрlama sistemindY yaр nasosu neзY nцv olur?

A 3 B 5 C 6 D 4 E 7


77. DYM yaр sistemindY yaр sьzgYclYri neзY nцv olur?

A 3 B 5 C 7 D 4 E 6


78. Dizel mьhYrrikindY yaрlama sistemindY hansэ hissY reaktiv yaр sьzgYcinY aid deyil?

A manometr B sэxэcэ tэxac C rotorun gцvdYsi

D buraxэcэ qapaq E metator
79. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi qida sisteminY daxil deyil?

A sorma klapanэ B yanacaq bakэ C karbьrator

D havatYmizlYyici E sorma borusu

80. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi qida sisteminY aid deyil?

A manometr B зэxarma borusu C hava tYmizlYyici

D karbьrator E sYsbatэran


81. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi qida sisteminY aid deyil?

A termostat B зэxarma borusu C sorma borusu

D havatYmizlYyici E karbьrator
82. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi qda sisteminY aid deyil?

A ventilyator B зэxarma borusu C havatYmizlYyici

D karbьrator E durulducu
83. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi qida sisteminY aid deyil?

A radiator B sorma borusu C havatYmizlYyici

D durulducu E karbьrator
84. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi qida sisteminY aid deyil?

A єam B sorma borusu C havatYmizlYyici

D sYs batэrэcэ E durulducu
85. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi soyutma sisteminY aid deyil?

A havatYmizlYyici B su nasosu C termostat

D ventilyator E radiator
86. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi soyutma sisteminY aid deyil?

A sorma borusu B termostat C radiator

D su nasosu E ventilyator
87. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi soyutma sisteminY aid deyil?

A зэxarma borusu B termostat C radiator

D ventilyatorlu E su nasosu
88. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi soyutma sisteminY aid deyil?

A havatYmizlYyici B su nasosu C termostat

D ventilyator E radiator
89. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi soyutma sisteminY aid deyil?

A sorma klapanэ B radiator C termostat

D su nasosu E ventilyator
90. Karbьratorlu mьhYrrikin hansэ hissYsi soyutma sisteminY aid deyil?

A karbьrator B radiator C termostat

D su nasosu E ventilyator

91. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A nazim зarx B sorma klapan C itYlYyici

D yumruqcuqlar E klapanэn yayэ


92. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A єatun B sorma klapanэ C itYlYyici

D yumruqcuqlar E klapanэn yayэ
93. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A porєen B sorma klapanэ C klapanэn yayэ

D itYlYyici E yumruqcuqlar
94. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A karbьrator B sorma klapanэ C yumruqcuqlar

D itYlYyici E єtanq
95. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A havatYmizlYyici B єtanq C зэxma klapanэ

D itYlYyici E yumruqcuqlar
96. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A sorma borusu B sorma klapan C itYlYyici

D єtanq E yumruqcuqlar
97. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A зэxma borusu B sorma klapanэ C єtanq

D itYlYyici E yumruqcuqlar
98. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A єatun B єtanq C yumruqcuqlar

D itYlYyici E sorma klapanэ
99. DYM-in hansэ hissYsi qazpaylama mexanizminY aid deyil?

A silindr B єtanq C itYlYyici

D yumruqcuqlar E зэxma klapanэ
100. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sorma klapanэ B dirsYkli val C porєen

D silindr E єatun

101. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A yumruqcuqlar B porєen C єatun

D porєen barmaqlar E karter

102. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A itYlYyici B єatun C karter

D nazim зarx E dirsYkli val
103. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A karbьrator B nazim зarx C dirsYkli val

D porєen E karter
104. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A зэxma klapanэ B porєen C karter

D silindr E єatun
105. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sYsbatэran B porєen C karter

D nazim зarx E silindr
102. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A itYlYyici B єatun C karter

D nazim зarx E dirsYkli val
103. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A karbьrator B nazim зarx C dirsYkli val

D porєen E karter
104. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A зэxma klapanэ B porєen C karter

D silindr E єatun
105. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sYsbatэran B porєen C karter

D nazim зarx E silindr
106. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A havatYmizlYyici B nazim зarx C єatun

D silindr E dirsYkli val
107. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A radiator B nazim зarx C karter

D Yks yьklYr E єatun
108. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A ventilyator B karter C Yks yьklYr

D porєen E silindr
109. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A єtanq B nazim зarx C karter

D porєen E silindr
110. DYM-in hansэ hissYsi qidalanma sisteminY aid deyil?

A sorma klapanэ B karbьrator C hava sьzgYci

D sorma boru kYmYri E sYs batэrэcэ
111. DYM-in hansэ hissYsi qidalanma sisteminY aid deyil?

A silindr B yanacaq bakэ C karbьrator

D sYs batэrэcэ E hava sьzgYci
112. DYM-in hansэ hissYsi qidalanma sisteminY aid deyil?

A termostat B yanacaq sьzgYci C hava sьzgYci

D sYs batэrэcэ E karbьrator

113. Bir kq normal qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn yanacaрa neзY kq hava vermYk lazэmdэr?

A 15 B 16 C 15,5 D 17,5 E 17
114. ZYnginlYєmiє qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn bir kq yanacaрa neзY kq hava vermYk lazэmdэr?

A 12ч13,5 B 12,5ч13,5 C 13ч14,5

D 13,5ч15 E 13ч14
115. ZYngin qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn 1 kq benzinY neзY kq-dan az hava vermY lazэmdэr?

A 13 B 13,5 C 14 D 15 E 14,5


116. Bir kq benzinY neзY kq-dan az hava verilirsY qarэєэq tamamilY alэєmaz?

A 5 B 8 C 9 D 6 E 7


117. Yoxsullaєdэrэlmэє qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn 1 kq benzinY neзY kq hava vermYk lazэmdэr?

A 16,5ч17,2 B 16,8ч17,5 C 17ч17,4

D 16,9ч17,1 E 17,1ч17,5
118. Bir kq benzinY neзY kq-dan зox hava verilYrsY qarэєэq tamamilY alэєmaz?

A 21 B 23 C 24 D 22 E 25


119. MьhYrrikin neзY Ysas iє rejimi vardэr?

A 5 B 3 C 4 D 6 E 7


120. Hansэ hissY karbьratora aid deyil?

A hava sьzgYci B diffuzor C jiklyor

D ьzgYc E єtok
121. Hansэ hissY karbьratora aid deyil?

A itYlYyici B jiklyor C qarэєэq qapaрэ

D diffuzor E єtok
122. Hansэ hissY karbьratora aid deyil?

A nazim зarx B qarэєэq qapaрэ C jiklyor

D hava qapaрэ E ьzgYc
123. TYklikdY porєenin цzь hansэ elementY malikdir?

A porєenin dibi, barmaрэn oturma yuvasэ, YtYyi, baєlэрэ

B baєlэq, YtYyi, porєenin dibi

C porєenin dibi, YtYyi, oymaq

D porєenin dibi, oymaq, baєlэq, barmaрэn oturma yuvasэ

E porєenin dibi, barmaрэn oturma yuvasэ, barmaq


124. Porєenin dibi hansэ єYkildY olur?

A qabarэq, dьz, зцkYk B зцkYk, qabarэq C qabarэq, dьz

D dьz, Yyri, qabarэq E зцkYk, dьz
125. Sьrgьqolu hansэ elementlYrdYn ibarYtdir?

A gцvdY, yuxarэ baєlэq, aєaрэ baєlэq B gцvdY, yuxarэ baєlэq, barmaq

C yuxarэ baєlэq, barmaq, oymaq D aєaрэ baєmaq, oymaq, barmaq, gцvdY

E aєaрэ baєmaq, yuxarэ baєmaq, barmaq


126. Dizel mьhYrriklYrindY yanacaрэn sэxma dYrYcYsi µ § neзY ola bilYr?

A 13ч17 B 16ч18 C 15,5ч17

D 14,5ч16,5 E 13,5ч16
127. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanacaрэn sэxma dYrYcYsi µ § neзY ola bilYr?

A 6ч9 B 6,5ч9,5 C 7ч9,5

D 6,8ч9,2 E 7,2ч9
128. Sэxma dYrYcYsi hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
129. Karbьratorlu mьhYrrikin iє taktэnda alэnan istiliyin faydalэ iєY sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 18ч25 B 19ч26 C 20ч25

D 21ч27 E 23ч27
130. Karbьratorlu mьhYrrikin iє taktэnda alэnan istiliyin yanmэє qazla зэxarэlan vY sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 25ч32 B 25ч35 C 27ч34

D 26ч33 E 28ч34
131. Karbьratorlu mьhYrrikin iє taktэnda alэnan istiliyin mexaniki itkilYrY sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 8ч16 B 9ч18 C 10ч17

D 9ч19 E 9ч17
132. Dizel mьhYrrikinin iє taktэnda alэnan istiliyin faydalэ iєY sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 28ч30 B 29ч31 C 30ч32

D 33ч34 E 31ч32

133. Dizel mьhYrrikinin iє taktэnda alэnan istiliyin yanmэє qazla (зэxarэlan sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 20ч25 B 21ч25 C 20ч26

D 22ч23 E 21ч26


134. Dizel mьhYrrikinin iє taktэnda alэnan istiliyin mexaniki itkilYrY sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 10ч20 B 10ч22 C 11ч21

D 11ч22 E 12ч21
135. Dizel mьhYrrikinin iє taktэnda alэnan istiliyin silidrlYrin divarэna, porєenY vY baєlэqlara sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 23ч30 B 24ч31 C 25ч30

D 25ч31 E 26ч29
136. Avtotraktor mьhYrriklYri neзY vasitY ilY soyudulur?

A 2 B 1 C 3 D 4 E 5


137. Dizel traktor mьhYrriklYrindY soyuducu suyun Ylveriєli temperaturu neзY dYrYcYdir?

A 75ч85 B 76ч86 C 77ч87

D 76ч90 E 77ч88
138. BenzinlY iєlYyYn karbьrator mьhYrriklYrdY soyuducu suyun Ylveriєli temperaturu neзY dYrYcYdir?

A 85ч95 B 86ч96 C 88ч95

D 90ч95 E 90ч96
139. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda sorma klapanэ hansэ vYziyyYtdY aзэlэr?

A a


B b

C c


D d

E AЦN
140. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda sorma klapanэ hansэ vYziyyYtdY baрlanэr?

A d

B c


C a

D AЦN


E b

141. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY aзэlэr?

A c

B a


C AЦN

D b


E d

142. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY baрlanэr?

A b

B d


C YЦN

D a


E c

143. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY sorma prosesi gedir?

A ad

B AЦN ЁC dC d.a.

D YЦN ЁC AЦN

E bc

144. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikatordiaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY зэxarma prosesi

gedir?


A cb

B AЦN ЁC YЦN

C ab

D cd


E ad
145. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY sэxma prosesi gedir?

A d.YЦN


B AЦN ЁC YЦN

C bc


D da

E AЦN
146. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY iєзi gediє (geniєlYnmY gedir?

A YЦN

B db


C ab

D YЦNЁCAЦN

E ac

147. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda sorma klapanэ hansэ vYziyyYtdY aзэlэr?A A

B c


C z

D a


E Г
148. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda sorma klapanэ hansэ vYziyyYtdY baрlanэr?

A B B A


C a D z

E b
149. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY aзэlэr?

A b B A

C Г D c


E z

150. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY baрlanэr?

A Г

B c


C z

D b


E a
151. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indi­ka­tor diaqramэnda yanma prosesi hansэ vYziyyYtdY baє­la­yэr?

A E


B Г

C a


D c

E z


152. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda iє prosesi hansэ vYziyyYtdY baєlayэr?

A z


B c

C b


D a

E A


153. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indi­ka­tor diaqramэnda iє prosesi hansэ vYziyyYtdY qurtarэr?

A b


B c C a

D z E B

154. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda iє prosesi hansэ vYziyyYtdY gedir?

A Zb


B EC C Гa

D CZ E aE


155. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda sorma prosesi hansэ vYziyyYtdY gedir?

A ГB


B EC

C CZ


D zb

E bA
156. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin in­di­ka­tor diaqramэnda зэxarma prosesi hansэ vYziyyYtdY ge­dir?

A bГ

B EC


C CZ

D Zb


E Гa
157. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin in­di­ka­tor diaqramэnda sэxma prosesi hansэ vYziyyYtdY gedir?

A BZ B CZ D bA

B EC E Гa

158. GцstYrilYn 4 taktlэ di­zel mьhYrrikinin in­di­ka­tor diaqramэnda sorma prosesi hansэ vYziyyYtdY baє­la­yэr?

A Г B Z1

C Z D a


E b

159. GцstYrilYn 4 taktlэ dizel mь­hYrri­ki­nin indikator diaqramэnda зэxarma prosesi hansэ vYziy­yYtdY baєlayэr?

A B B Z

C c D b


E A

160. GцstYrilYn 4 taktlэ dizel mьhYrrikinin indikator diaqramэnda pьskьrmY prosesi hansэ vYziyyYtdY baєlayэr?

A A

B B


C D

D Z


E a
161. GцstYrilYn 4 taktlэ dizel mьhYrrikinin indikator diaqramэnda yanma prosesi hansэ vYziyyYtdY baєlayэr?

A D


Yüklə 318,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə