“Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar” fənnindənYüklə 318,92 Kb.
səhifə2/4
tarix05.03.2018
ölçüsü318,92 Kb.
1   2   3   4

B B

C A


D a

E Г


162. Porєenin tYzyiq ьzьklYri hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D soyutma sistemi E yaрlama sistemi
163. Porєenin yaр ьzьyь hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C yaрlama sistemi D soyutma sistemi E qida sistemi
164. Termostat hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B alэєdэrma sistemi

C qazpaylama sistemi D yaрlama sistemi E qida sistemi
165. Sьrgьqolu hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B soyutma sistemi

C yaрlama sistemi D qazpaylama sistemi E qida sistemi
166. MьhYrrikin baєlэрэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama sistemi

C qida sistemi D soyutma sistemi E alэєdэrma sistemi

167. Џks yьk hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama sistemi

C soyutma sistemi D qida sistemi E yaрlama sistemi


168. Paylayэcэ valэn diєli зarxэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama sistemi B dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi

C soyutma sistemi D qida sistemi E yaрlama sistemi
169. Barmaрэn saxlayэcэ xalqa hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu ЁC dirsYkli val B qida sistemi C qazpaylama sistemi

D soyutma sistemi E qazpaylama mexanizmi
170. Sьrgьqolu oymaрэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D yaрlama sistemi E soyutma sistemi
171. Klapanэn istiqamYt keзicisi hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B qida sistemi

C alэєdэrma sistemi D soyutma sistemi E yaрlama sistemi
172. MьhYrrikin effektiv gьcь µ § hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
173. Silindr hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D soyutma sistemi E alэєdэrma sistemi
174. Karterin yuxarэ hissYsi hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D soyutma sistemi E alэєdэrma sistemi
175. Silindr neзY Ysas hissYdYn ibarYtdir?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


176. Karter neзY vYzifY daєэyэr?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


177. Polad tYbYqY basma ьsulu ilY hazэrlanan karterin qalэnlэрэ neзY mm olur?

A 1...2 B 2...3 C 2...4 D 3...5 E 2...5


178. DYM-dY neзY nцv klapan olur?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


179. Qazpaylama mexanizmindY klapanlar YsasYn neзY qrupa bцlьnьr?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


180. Qazpaylama mexanizmindY neзY nцv klapan olur?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


181. Yumruqlu val hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B soyutma sistemi C alэєdэrma sistemi

D qida sistemi E dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi
182. Silindr neзY vYzifY daєэyэr?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


183. Silindr neзY Ysas hissYdYn ibarYtdir?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


184. Blok єYklindY tцkьlmьє silindrlYrin neзY mьsbYt cYhYtlYri var?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


185. TYk-tYk tцkьlmьє silindrlYrin neзY mьsbYt cYhYtlYri var?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


186. TYk-tYk tцkьlmьє silindrlYrin neзY mYnfi cYhYtlYri var?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


187. Avtotraktor mьhYrriklYrinin porєenlYri YsasYn neзY vYzifY daєэyэr?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


188. Sьrgьqolu boynu hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qazpaylama mexanizmi D yaрlama sistemi

E alэєdэrma sistemi


189. Џsas boyun hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D yaрlama sistemi

E alэєdэrma sistemi


190. Nazim зarx neзY Ysas vYzifYni yerinY yetirir?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8


191. Porєenin yolu hansэ hYriflY iєarY olunur?

A S B V C P D Ve E E

192. Yanma kamerasэ hansэ hYriflY iєarY olunur?

A Vy B S C E D P E T


193. Silindrin ьmumi hYcmi hansэ hYriflY iєarY olunur?

A Va B S C P D E E T


194. Sэxma dYrYcYsi hansэ hYriflY iєarY olunur?

A E B P C S D V E T


195. Avtomobil mьhYrrikindY silindrin daxili diametri ilY porєen arasэnda araboєluрu neзY mm-dir?

A 0,04-0,08 B 0,05-0,09 C 0,05-0,085

D 0,06-0,09 E 0,065-0,095
196. Traktorlarda silindrin daxili diametri ilY porєen arasэnda araboєluрu neзY mm-dir?

A 0,2-0,3 B 0,25-0,35 C 0,3-0,35

D 0,35-0,4 E 0,4-0,45
197. Sэxma prosesindY qalэq tYzyiq Pr hansэ empirik dьsturla hesablamaq olar?

A µ § B µ §

C µ § D µ §

E µ §


198. Sэxma prosesindY qalэq tYzyiq Pr nYyY bYrabYrdir?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
199. Qalэq qazlar Ymsalэ hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
200. Sorma prosesinin sonunda tYzyiq Pr hansэ hYdlYrdY olur?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
201. Qarэєэрэn tam yanmasэna nY qYdYr vaxt sYrf olunur?

A 0,002ч0,003 B 0,003ч0,0042 C 0,0035ч0,005

D 0,0033ч0,0044 E 0,0038ч0,0045
202. Sэxmanэn sonunda iєзi qarэєэрэn tYzyiqi hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
203. Sэxmanэn sonunda iєзi qarэєэрэn temperaturu hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
204. QYbul etdiyimiz єYraitdY yanma tYnliyi hansэdэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
205. Yanmadan sonra silindrdYki qazlarэn istiliyi hansэdэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
206. Yanmada ayrэlan istilik nY cьr ifadY edilir?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
207. Yanmanэn sonundakэ tYzyiq hansэ ifadYdYn tapэlэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
208. DizellYrdY yanэb qurtarma daha зox olduрundan µ §-nin qiymYti neзYdYn bцyьk olmamalэdэr?

A 0,7ч0,85 B 0,75ч0,9 C 0,77ч0,97

D 0,74ч0,87 E 0,78ч0,93
209. Bir kameralэ dizellYrdY µ § nYyY bYrabYr olur?

A 1,2ч2,4 B 1,3ч2,6 C 1,25ч2,7

D 1,4ч2,7 E 1,35ч2,6
210. Bцlьnmьє kamerli dizellYrdY µ § nYyY bYrabYr olur?

A 1,1ч1,4 B 1,2ч1,6 C 1,25ч1,5

D 1,3ч1,6 E 1,35ч1,55
211. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda silindrdYki temperatur neзY olur?

A 2300ч2800K B 2350ч2850K C 2400ч2900K

D 2500ч3000K E 2550ч2950K

212. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda tYzyiq neзY olur (kq/sm2)?

A 30ч50 B 35ч55 C 40ч60

D 45ч60 E 50ч65


213. Dizel mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda temperatur neзY olur?

A 1800ч2400K B 1900ч2500K C 1950ч2550K

D 2000ч2450K E 2000ч2400K
214. Dizel mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda tYzyiq neзY olur (kq/sm2)?

A 50ч100 B 60ч110 C 55ч115

D 65ч110 E 70ч120
215. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYrindY politropik gцstYricisi µ § neзYdir?

A 1,35ч1,2 B 1,4ч1,3 C 1,5ч1,4

D 1,55ч1,5 E 1,4ч1,5
216. Dizel mьhYrriklYrindY politrop gцstYricisi µ § neзYdir?

A 1,3ч1,15 B 1,35ч1,2 C 1,4ч1,35

D 1,4ч1,38 E 1,38ч1,3
217. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda tYzyiq hansэ dьsturla tapэlэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
218. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda temperatur hansэ dьsturla tapэlэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
219. Dizel mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda tYzyiq hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §

220. Dizel mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda tYzyiq hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §

221. 4 taktlэ mьhYrriklYr ьзьn sэxma dYrYcYsi µ § hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
222. 4 taktlэ mьhYrriklYrin dolma Ymsalэ hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
223. Karbьratorlu mьhYrrikdY yanma prosesinin sabit hYcmdY, yanma tYnliyi hansэdэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
224. MьhYrrikin litrajэ µ § litrlY necY tYyin edilir?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §

225. MьhYrrikin litrajэ hansэ hYriflY ifadY olunur?

A Ve B D C S D Pe E Ne
226. MьhYrrikin silindrlYrinin sayэ hansэ hYriflY ifadY olunur?

A i B S C D D C E n


227. MьhYrrikin silindrlYrinin diametri hansэ hYriflY ifadY olunur?

A D B i C S D n E C


228. MьhYrrikin porєeninin yolu hansэ hYriflY ifadY olunur?

A S B D C i D n E C


229. MьhYrrikin dirsYkli valэnэn fэrlanma tezliyi hansэ hYriflY ifadY olunur?

A n B S C D D i E Pr


230. MьhYrrikin silindrlYrinin daxilindY sэxma dYrYcYsi hansэ hYriflY ifadY olunur?

A E B S C D D i E h


231.Mьasir avtomobillYrdY aєaрэdakэlardan hansэ nцv daxili yanma mьhYrriklYri istifadY olunmur?

A)Atomla iєlYyYn

B )Dizel yanacaрэ ilY iєlYyYn

C )Elektrik enerisi ilY iєlYyYn

D )Benzinle iєlYyYn

E )Qazla iєlYyYn


.Takt nYyY deyilir?

A) Porєenin bir gediєi YrzindY silindirdY baє verYn prosesY

B )KYsii paylaycээnэn faiz dцvrьnY

C )Tormoz pedalэna iki tYsir zamanэ tYcilin yavaєэmasэ

D )Siqnal relesinin iki eyni vYziyyYtlYri arasэndakэ fasilY

E )Elektrik єamэnda iki qэрэlэm arasэndakэ vaxt


233.MьhYrrikin vYzifYsi nYdir?

A)Yanacaэрэn istilik enerjisini mexaniki enerjiyY зevirmYkdir

B)YьklYrin vY sYrniєinlYrin daєэnmasэnэ tYmin etmYkdir

C)Aparan tYkYrlYrY burucu moment цtьrmYkdir

D)Avtomobili hYrYkYt etdirmYkdir

E)Silindr daxilindY porєenlYri hYrYkYt etdirmYkdir


234.Karburatorlu mьhYrriklYrin naзY sistemi vardэr?

A)4


B)9

C)5


D)6

E)8
235.Karbьratorlu mьhYrriklYrin neзY mexanizmi vardэr?

A)2

B)3


C)5

D6

E)4


236.Karbьratorlu mьhYrriklYr YsasYn neзY taktlэdэr?

A4

B)7C)5

D)6


E)8
237.Hansэ variant mьhYrrikin taktэnэ ifadY etmir?

A) Neytrallaєma

B)Sэxma

C)Sorma


D)Iє gediєi

E)Xaric etmY


238.Karbьratorlu mьhYrriklYrdY iє qarэєэрэ harada yaranэr?

A)Karbьratorda

B)Yanma kamerasэnda

C)Yanacaq nasosunda

D)SilindrlYrin daxilindY

E)Yanacaq bakэnda


239. Hansэ variant yanma kamerasэnэn hYcmini ifadY edir?

A)Y.ц.n-dY olan porєenin ьstьndYki hYcmY

B)Y.ц.n-dY olan porєenin altэndakэ hYcmY

C)A.ц.n-dY olan porєenin ьstьndYki hYcmY

D)Karbьratorun ьzgYc kamerasэnэn hYcminY

E)Sэxma dYrYcYsinY bYrabYr olan hYcmY


240.Porєenin gediєi hansэ mYsafYni gцstYrir?

A)Porєenin цlь nцqtYlYr arasэnda getdiyi mYsafY

B)DirsYkli valэn % dцvrьndY porєenin getdiyi mYsafY

C)DirsYkli valэn Yks yьkьnьn uzunluрuna bYrabYr mYsafY

D)DirsYkli valэn bir dцvrьndY porєenin getdiyi mYsafY

E)Sьrgь qolu uzunluрunun yarэsэ qYdYr olan mYsafY


241. DirsYkli valэn bir tam dцvrьndY porєen neзY gediє edir?

A)2


B)6

C)3


D)4

E)5
242.MьhYrrikin litrajэ nYyY deyilir?

A)Bьtьn silindrlYrin iє hYcminin cYminY

B)Karbьratorun daxili hYcminY

C)Yanacaq bakэnэn hYcminY

D)Porєenin y.ц.n-dYn a.ц.n-yY gedYrkYn alэnan hYcmY

E)Yanma mYhsullarэnэn hYcminY gцrY mьYyyYn edilir
243.Silindirin tam hYcmi nYyY deyilir?

A)Yanma kamerasэnэn hYcmi ilY iє hYcminin cYminY

B)Sorma taktэnda alэnan hYcmY

C)SilindrY dolan iє qarэєэрэnэn hYcminY

D)Sэxэlma dYrYcYsinin 4 mislinY

E)XaricetmY taktэnda atmosferY зэxan qazэn hYcminY


244. dьsturu mьhYrrikin hansэ gцstYricisini ifadY edir?

A)Sэxэlma dYrYcYsini

B)SilindrlYrin dolma Ymsalэnэ

C)Taktlэq Ymsalэnэ

D)MьhYrrikin faydalэ iє Ymsalэnэ

E)Qalэq qazlar Ymsalэnэ


245.Dцrdtaklэ karbьratorlu mьhYrrik iє tsiklinin sxematik tYsviri

A)Indikator diaqramэ

B)MьhYrrikin sьrYt xarakteristikasэ

C)Qazpaylama fazalarэnэn diaqramэ

D)MьhYrrikin istilik balansэ diaqramэ

E)Gьcьn paylanmasэnэ gцstYrYn diaqram


246. Эndikator diaqramэna YsasYn hansэ takt dьzgьn gцstYrilmYyib?

A)Zb - sэxma

B)Ac - sэxma

C)Cz - geniєlYnmY

D)Ra - sorma

E)Br - xaricetmY


247.Aєaрэdakэlarэn hansэ dцrdtaklэ dizelin iє tsiklinY aid deyil?

A) Yanma


B)Sэxma

C)Iє gediєi

D) Sorma

E)XaricetmY


248.DizellYrdY sэxэlma dYrYcYsini gцstYrir

A)15-20


B)20-25

C)25-30


D)30-35

E)25-40
249.Эndikator gьcь hansэ gьcdьr?

A)SilindrlYrdY yanan yanacaрэn qazlarэndan yaranan gьc

B)DirsYkli valэn sonunda yaranan yьk

C)Aparэcэ tYkYrlYrdY yaranan

D)DirsYkli valэn n = 3200 dцvr/dYq sьrYtindY alэnan gьc

E)Drossel qapaрэnэn tam aзэq vYziyyYtindY yaranan gьc
250. Effektiv gьc hansэ gьcdьr?

A)DirsYkli valda yaranan gьc

B)SilindrlYrdY yanacaрэn yanmasэndan alэnan gьc

C)Aparэcэ tYkYrlYrdY yaranan gьc

D)Drossel qapaрэnэn tam aзэq vYziyyYtindY yaranan gьc

E)Indikator diaqramэndan hesablanan gьc


251.Hansэ mьhYrrikin mexanizmidir?

A)Qazpaylama

B)Yaрlama

C)Soyutma

D)Qidalanma

E)IєYsalma


252. Hansэ mьhYrrikin sistemidir?

A)IєY salma

B)Sьkan idarYetmY

C)Tormozlama

D)Qazpaylama

E)Зarxqol ЁC sьrgьqol


253.Aєaрэdakэlardan hansэ mьYrrikin effektiv gьc dьsturudur?

A)Ne = Me рn/ 30

B)Ne = 1,36 рn/30

C)Ne = Me рn/60

D)Ne = Me рn2/9,8

E) Ne = 3,6Me рn


254.MьhYrrikin mexaniki faydalэ iє Ymsalэ nYyY deyilir?

A)Effektiv gьcьn indikator gьcьnY olan nisbYtinY

B)MьhYrrikin quru зYkisinin indikat gьcьnY olan nisbYti

C)MьhYrrikin dirsYkli valэnэn dцvrlYr sayэnэn nominal dцvrlYr sayэna nisbYti

D)Nominal yanacaq sYrfinin nYzYri yanacaq sYrfinY nisbYti

E)Nazim зarxda yaranan burucu momentin baє цtьrьcьdYki burucu momentY nisbYti


255.Qaz ЁC 53 A avtomobil mьhYrriklYrinin iє qaydasэ hansэ variantda gцstYrilmiєdir?

A)1-5-4-2-6-3-7-8

B)4-5-3-6-8-7-2-4

C)8-4-6-7-3-8-2-5

D)4-3-5-8-6-7-2-4

E)3-5-7-2-4-3-8-6


256.Hansэ variantda qazpaylayэcэ valэn hissYlYri verilmYmiєdir?

A)MьhYrrikin qabaq dayaрэnэn kronєteyni

B)Yumrucuqlar dayaq yanaqlarэ

C)Paylayэcэ val intiqalэnэn diєli зarxэ

D)Paylayэcэ valэn vtulkasэ,yaр nasosu intiqalэnэn vY kYsici paylayэcэnэn diєli зarxlarэ

E)Yanacaq nasosu,intiqalэnэn ekssentriki


257.Paylayээcэ val ilY dirsYkli valэn diєli зarlarэnэn diєlYrinin nisbYti hansэ variantda dьzgьndьr?

A)2:1


B)4:1

C)3:4


D)2:3

E)5:1
258.Dцrdsilindirli mьhYrriklYrdY iє qaydasэ neзY cьr ola biYr?

A)2

B)3


C)4

D)6


E)5
259.Altэ silindrli mьhYrrikdY iє qaydasэ neзY cьrdьr?

A)1


B)2

C)3


D)4

E)5
260.SYs boрucuda alэnan parэltэ hansэ sYbYbdYn baє verir?

A)XaricetmY klapanэ yuvasэna kip oturmadэqda

B)Sorma klapanэ vaxtэnda aзэlmadэqda

C)Sorma klapanэ yuvasэna yaxєэ oturmadэqda

D)XaricetmY klapanэ vaxtэnda aзэlmadэqda

E)DirsYkli valэn dцvrlYr sayэ artdэqda
261.Эstilik araboєluрu porєenin hansэ vYziyyyYtindY tYnzimlYnir?

A)Porєen sэma taktэnэn y.ц.n-dY olduqda

B)Porєen sorma taktэnэn a.ц.n-dY olduqda

C)Porєen xaricetmY taktэnэn y.ц.n-dY olduqda

D)MьhYrrik normal istilik rejiminY dьєdьkdYn sonra

E)SilindrdY iє taktэnэn sonunda


262. ZMZ-53 mьhYrrikindY sorma klapanэndakэ araboєluрu hansэdэr?

A)0,25 - 0,30

B)0,28 - 0,33

C)0,36 - 0,38

D)0,35 - 0,40

E)0,45
263.ZЭL ЁC 130 mьhYrriklYrindY xilasetmY klapanэndakэ araboєluрu hansэdэr?

A)0,25 ЁC 30

B)0,45


C)0,30 ЁC 0,33

D)0,30 - 0,35

E)0,45 - 0,47
264.AZLK ЁC 412 mьhYrrikindY sorma vY xaricetmY klapanlarэndakэ araboєluрu neзY mm-dir?

A)0,15


B)0,20 - 0,25

C)0,25 - 0,30

D)0,26 ЁC 0,28

E)0,25- 0,35


265.Qazpaylama fazalarэ nYyY deyilir?

A)Klapanlarэn ,dirsYkli valэn dцnmY bucaрэ ilY ifadY olunmuє aзэlma vY baрlama momentlYrinY

B)SilindrlYrin yanэcэ qarэєэqla dolma qabiliyyYti

C)SilindrlYrin yanmэє qazlardan tYmizlYnmY dYrYcYsinY

D)Vakuum nizamlayэcэnэn karbьratorun iє prosesini dYyiєmYsi halэna

E)SilindrlYrin iєinin pozulmasэ prosesinin aradan qaldэrэlmasэna


266.Soyutma sisteminin vYzifYsi hansэ prosesi sabit saxlamaрa xidmYt edir?

A)MьhYrrikin istilik balansэnэ sabit saxlayэr

B)Porєenin istidYn geniєlYnmYsinin qarєэsэnэ alэr

C)Yaрэn durulaєmasэnэn qarєэsэnэ alэr

D)MьhYrrikin gьcьnьn dьєmYsinin qarєэsэnэ alэr

E)Qazpaylama mexanizminin iєini sabit saxlayэr


267. Daxili yanma mьhYrrikinin istilik balansэndan faydalэ iєY ayrэlma hansэ variantda dьzgьndьr?

A)25-35%

B)75%

C)60%


D)40-50%

E)50%
268.Daxili yanma mьhYrrikinin istilik balansэnэn hansэ hissYsi soyuducu su ilY itir?

A)25%-Y qYdYr

B)30-35%


C)35-40 %

D)45-50%


E)60%
269.Daxili yanma mьhYrrikinin istilik balansэnэn hansэ hissYsi iєlYnmiє qazlarla atmosferY зэxэr?

A)40-25%


B)55-60%

C)75-80%


D)65-70%

E)60%
270. Daxili yanma mьhYrrikinin istilik balansэnэn hansэ hissYsi sьrtьnmY vY mexanizmlYrin iєlYdilmYsinY sYrf olunur?

A)10-15%

B)25-30%


C)15-20%

D)20-25%


E)30-35%
271.Aєaрэdakэlardan hansэ hissY soyutma sisteminY aid deyildir?

A)Ayna silYnin su baзoku

B)Su radiatoru

C)Su nasosu

D)Ventelyator

E)Termostat


272. Termostatэn vYzifYsi nYdir?

A)Soyuq mьhYrriki daha tez qэzdэrmaq ьзьndьr

B)Mayenin codluрunun qarєэsэnэ alэr

C)Mayenin silindrlYrin daxilY keзmYsinin qarєэsэnэ alэr

D)Radiatora ьfьrьlYn hava kьtlYsinin istiqamYtini dYyiєir

E)Ventelyatoru iєY qoєub iєdYn ayэrэr


273.Hansэ ZЭL-130 mьhYrrikinin soyutma sisteminin tutumudur? (litrlY)

A)29


B)35

C)45


D)30

E)40
274.QAZ-53A mьhYrrikinins oyutma sisteminin tutumu nY qYdYrdir? (litrlY)

A)23

B)30


C)32

D)25


E040
275.Moskviз-412 yьngьl minik avtomobillYrinin soyutma sisteminin hYcmi nY qYdYrdir?

A)7,5


B)8,5

C)10,0


D)12,0

E)15,0
276.Ventelyator hYrYkYtY necY gYtirilir?

A)Qayэє vasitYsilY

B)ZYncir цtьrmYsi ilY

C)Diєli зarx vasitYsilY

D)Elektrik mьhYrriki ilY

E)KombinYli intiqal mexanizmi ilY
277.JalьzlYrin vYzifYsi nYdir?

A)Radiatorun iзliyindYn keзYn hava axэnэnэn istiqaYtini dYyiєir

B)Salonu gьnYє єьalarэndan qorumaq

C)Karbьratorun yanacaq sYrfinY gцrY nizamlanmasэnэ tYmin edir

D)MьhYrrikin hissYlYrini palзэqdan vY зirkdYn qorumaq

E)Su kцynYyindYki suyun buxarlanmasэnэn qarєэsэnэ alэr


278.Soyutma sisteminY tцkьlYn maye necY adlanэr?

A)Antifriz

B)Dizel yanacaрэ

C)Duru yaр

D)Spirt

E) Qliserin


279.MьhYrrikin qэzma sYbYbi soyutma sisteminY aid deyil?

A)Adlama sisteminin tYnzimlYnmYsinY etiyac var

B)Ventelyatorun qayэєэ yerindY fэrlanэr vY ya qэrэlэb

C)Termostat iliєmiєdir

D)Soyuducu mayenin sYviyyYsi aєaрэdэr

E)Radiatorda Yrp YmYlY gYlib vY ya su donmuєdur


280.Termostatэn klapanэ neзY dYrYcYdY aзэlэr?

A)75 dYrYcY

B)80 dYrYcY

C)90 dYrYcY

D)95 dYrYcY

E)85 dYrYcY


281. Zil ЁC 130 da ventelyator vY generatorun intiqal qarєээsэnэn tarэmlanma qьvvYsi nY qYdYrdir?

A)40 N


B)45 N

C)50 N


D)55 N

E)60 N
282.Zil-130 ЁCda ventelyator vY generatorun intiqal qayэєэnэn YyilmYsi nY qYdYr olmalэdэr?

A) 10-15 mm

B)20-25 mm

C)15-20 mm

D)30-35 mm

E) 28 mm
283.Qayэєэn tarэmlэрэ hansэ ьsulla tYnzimlYnir?

A)Generatoru yana зYkmYklY

B)Qasnaрэ dYyiєmYklY

C)Qayэєэ dYyiєmYklY

D)Hidravlik gьclYndirici nasosu yana зYkmYklY

E)Dartma diyircYyi ilY


284.Yaрlama sistemindYki reduksiya klapanэnэn vYzifYsi nYdir?

A)SistemdY yaрэn tYzyiqini mYdudlaєdэrmaq

B)DirsYkli valэn dцvrlYr sayэnэ tYnzimlYmYk

C)YьksYk sьrYtdY karbьratoru uyрunlaєdэrmaq

D)Su hYddYn artэq qэzdэqda ventelyatoru iєY salmaq

E)Son buraxэlэє


285.ZЭL ЁC 130 mьhYrriklYrinin yaрlama sistemindYki yenilik nYdir?

A)Kobud tYmizlYmY sistemi qoyulmr

B)Yaрэn iєlYmY mьddYti yьksYkdir

C)Daha keyfiyyYtli yaрэn tYtbiqi

D)Yalрamann daha keyfiyyYtli getmYsi

E)Mьherrikin yaрlama sistemi azalэsэ


286.ZMZ ЁC 53 mьhYrrikinin yaр nasosuna hYrYkYt necY цtьrьlьr?

A)MьhYrrikin paylayэcэ valэndan

B)DirsYkli valэn ьstьndYki diєli зarxdan

C)Ventelyatorun qayэєэndan

D)Klapan sistemindYki zYncir цtьrmYsi ilY

E)KombinY edilmiє tip


287.Yaрlama sistemindYki tYzyiqY nYzarYt sistemi necYdir?

A)Monometrin gцstYriєinY YsasYn

B)Yaр nasosu vasitYsilY

C)Soyutma sistemindYki termometr vasitYsilY

D)Ampermetrin gцstYriєinY YsasYn

E)Yaрэn sYviyyYsini gцstYrYn mil vasitYsilY


288.QAZ-53 mьhYrrikinin karterinin ventelyasiyasэ hansэ tipdir?

A)Aзэq vY sorma tipli

B)MYcburi tipli

C)Qarэєэq tipli

D)KombinY edilmiє tip

E)SadY tipli


289. Hansэ variant yaрэn tYzyiqinin azalma sYbYbinY aid deyil?

A)Akkumlyatorda gYrginlik aєaрэ dьєdkdY

B)Yaр nasosunun detallarэ yeyildikdY

C)Reduksiya klapanэnda tYnzimlYnmY pozulduqda

D)Yastэqlar arasэnda araboєluрu artdэqda

E)Yaр durulaєdэrэldэqda vY borulardan sэzdэqda


290.Yaрэn yenisi ilY dYyiєdirilmYsinin vacibliyini hansэ YlamYtinY gцrY tYyin etmYk olar?

A)SьzgYc kagэzэna hopdurulmuє yaр damcэsэnэn rYnginY gцrY

B)Yaр nasosunda baє verYn sцzlYrY gцrY

C)TYzyiq monometrindYki gцstYriєY YsasYn

D)SYviyyYni gцstYrYn mildY yaрэn sYviyyYsinY gцrY

E)MYrkYzdYn qaзma sьzgYcinin iєinY YsasYn


291.Karbьratorlu mьhYrrikin qida siteminin yanэcэ qarэєэрэnэn tYrkibi neзYdir?

A)Tozlanmэє vY qismYn buxarlanmэє benzinlY havanэn qarэєэрэ

B)Dizel yanacaрэ ilY benzin buxarэnэn qarэєэрэ

C)Benzin ilY dizel yanacaрэ buxarэnэn qarэєэрэ

D)Dizel yanacaрэ ilY havanэn qarэєэрэ

E)BenzinlY qismYn mьhYrrik yaрэnэn qarэєэрэ


292.Iє qarэєэрэnэn tYrkibi nYdYn ibarYtdir?

A)Benzin , hava vY yanmэє qazlar

B)BenzinlY tYmiz hava

C)BenzinlY dizel yanacaрэ

D)Dizel yanacaрэ ilY hava

E)Yanmэє qazlarэn qalэрэ


293. Hansэ halda silindrlYrdY dYm qazэ alэnэr?

A)Havada oksigen tYєkil etdikdY

B)Єaэn elektrodu hislYndikdY

C)SilindrY daxil olan qarэєэqda oksigen зox olduqda

D)Qarэєэрэn tYrkibindY su buxarэ olduqda

E)SilindrdY qalэq qaz qaldэqda


294.1 kq benzinin tam yanmasэ ьзьn havanэn tYlYb olunan nYzYri miqdarэ nY qYdYrdir?

A)15 m3


B)25 m3

C)28 m3


D)32 m3

E)35 m 3


295. Hansэ qarэєэq kasэblaєmэє qarэєэq adlanэr?

A)1 kq yanacaga 17 kq hava sYrf olduqda

B)1 kq yanacaрa 25 kq hava sYrf olduqda

C)1 kq yanacaрa 32 kq hava sYrf olduqda


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə