“Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar” fənnindənYüklə 318,92 Kb.
səhifə3/4
tarix05.03.2018
ölçüsü318,92 Kb.
1   2   3   4

D)1 kq yanacaрa 20 kq hava sYrf olduqda

E)1 kq yanacaрa 18 kq hava sYrf olduqda


296. Hansэ qarэєэрa kasэb qarэєэq deyilir?

A)17 kq hava sYrf olduqda

B)25-27 kq hava sYrf olduqda

C)27-29 kq hava sYrf olduqda

D)29-31 kq hava sYrf olduqda

E)31-37 kq hava sYrf olduqda


297.Hansэ qarэєэрa zYnginlYєmiє qarэєэq deyilir?

A)12-15 kq hava sYrf olduqda

B) 15-17 kq hava sYrf olduqda

C)13-17,5 kq hava sYrf olduqda

D)25-30 kq hava sYrf olduqda

E)18-20 kq hava sYrf olduqda


298.Hansэ qarэєэрa zYngin qarэєэq deyilir?

A) 12 kq-dan az hava sYrf olduqda

B)15-16 kq hava sYrf olduqda

C)14-15 kq hava sYrf olduqda

D) 14 kq hava sYrf olduqda

E)13 kq hava sYrf olduqda


299.Yanacaрэn qYnaYtlY iєlYnmYsi hansэ цlзь vahidi ilY gцstYrilir?

A)q/e.kVt saat

B)kq/a.q


C)q/kVt

D) q/saat

E)q/san
300.Kasэblaєmэє qarэєэqda yanacaq vY hava nisbYti necY olur?

A)1:16


B)1:18

C)1:19


D)1:52

E)1:22
301.Normal yanma gedYn silindrdY alovun yayэlma sьrYti nY qYdYr olur?

A)30-40 m/s

B)45-50 m/s

C)50-60 m/s

D)60-70 m/s

E)60-75 m/s
302.Aєagэdakэlardan hansэ variant detonasiyada qarэєэрэn yanma sьrYtinY uyрundur?

A)2200 m/san

B)2800 m/san

C)3000 m/san

D)3800 m/san

E)2400 m/san


303.Karbьratorun vYzifYsi hansэdэr?

A)Yanэcэ qarэєэрэn hazэrlanmasэnэ yerinY yetirir

B)KYsici paylayэcэnэn iєini yaradэr

C)Yanacaq sьzgYcinin tYmizlYnmYsini hYyata keзirir

D)MьvYqqYti yanacaq ehtiyatэ saxlayэr

E)Soyutma sistemindY temperaturu sabit saxlayэr


304.ЬzgYc kamerasэ hansэ cihaza aiddir?

A)Karbьrator

B)Termostat

C)ZYrif sьzgYc

D)Yanacaq nasosu

E)Su nasosu


305.SadY karbьrator neзY Ysas hissYdYn ibarYtdir?

A)12


B)16

C)15


D)20

E)28
306.SilindrlYrY daxil olan yanэcэ qarэєэрэn miqdarэ nY ilY nizamlanэr?

A)DrosellY

B)Jiklyorla

C)Sorma nasosu ilY

D)SьrYtlYndirici nasosla

E)EkonomayzerlY
307.Aєaрэdakэlardan hansэ mьasir avtomobil mьhYrriklYrindY qoyulan karbьratorlarda nYzYrY alэnmayэb?

A)Verici siqnalizasiya

B)Boєuna iєlYmY metodu

C)Ysas dozalayэcэ sistem

D)SьrYtlYndirmY nasosu

E)Ekonomayzer


308.Yanacaq nasosu hansэ hissYlYr arasэnda yerlYєmiєdir?

A)Yanacaq bakэ ilY karbьrator arasэnda

B)SьzgYclY karbьrator arasэnda

C)SьzgYclY nasos arasэnda

D)Kobud sьzgYclY incY sьzgYc arasэnda

E)IncY sьzgYclY yanacaq bakэ arasэnda


309.Yanacaq nasosunun vY ьzgYc kamerasэnэn sьzgYclYri hansэ materialdan hazэrlanэr?

A)Bьrьnc tordan

B)BьrьncdYn

C)LegrlYnmiє poladdan

D)Qurрuєun цrtьkdYn mYkilmiє materialdan

E)Kapron tordan


310.Quru sьzьcь elementi olan hava sьzgYci Ysas neзY elementdYn ibarYtdir?

A)6


B)7

C)9


D)8

D)11
311.Aєaрэdakэlardan hansэ karbьrator deyildir?

A)K-111Б

B)K-126H


C)K-128A

D)K121C


E)K-122Г
312.Aєaрэdakэlardan hansэ karbьratorlu mьhYrrikdir?

A)ЗМЗ-53A

B)ЯМЗ-236

C)ЯМЗ-238

D)ЯМЗ-240

E)KamАЗ-740


313.Hansэ hissY dizel tipli mьhYrriklYrdY yoxdur?

A)Alэєdэrma єamlarэ

B)SilindirlYr gilizi

C)PorєenlYr

D)Sьrgьqolular

E)Klapanlar


314.Hansэ hissY karbьrator tipli mьhYrriklYrdY yoxdur?

A) Forsunka

B)Yanacaq nasosu

C)Єamlar


D)Karbьrator

E)Ekonomayzer


315.Hansэ variantda hissYlYrin ardэcэllэрэ dьzgьn verilmiєdir

A)Yanacaq bakэ, yanacaqvurma nasosu, forsunkalar, yьksYk tYzyiq nasosu, kobud vY incY tYmizlYmY sьzgYclYri

B)Yanacaq bakэ, yana

C)Yanacaq bakэ, kobud vY incY tYmizlYmY sьzgYclYri, nasos

D)caqvurma nasosu, kobud vY incY tYmizlYmY sьzgYclYri, yьksYk tYzyiq nasosu, forsunkalar

E)Yanacaq ,farsunkalar


316.Yanacaq bakэ, yьksYk tYzyiq nasosu, kobud vY incY tYmizlYmY Aєaрэdakэlardan hansэ cYrYyan mYnbYyidir?

A)Akkumlyator

B)Induktiv makara

C)KYsici- paylayэcэ

D)Ventilyator

E)Ampermetr


317.MьhYrrikin yьksYk dцvrlYr sayэnda elektrok iєlYdicilYrinin qidalandэran hansэ cihazdэr?

A)Generator

B)YьksYk gYrginlik dolaрэ

C)Akkumlyator

D)Ampermetr

E)Karbьrator


318.Akkumlyatorun qutusu hansэ materialdan hazэrlanэr?

Ebonit, plastik kьtlY

PreslYnmiє kцmьr tozundan

Turєuya davamlэ metallardan

Odadavamlэ gildYn

MцhkYm aрac materialэndan


319.Akkumlyatorun iзYrisinY hansэ maye tцkьlьr?

A) Turєu


B)Antifriz

C)Spirt


D)Transformator yaрэ

E)Qurрuєunlu sьlьkYnd

320.Akkumlyatorda mYnfi lцvhYlYrin sayэ mьsbYt lцvhYlYrin sayэndan nY qYdYr зoxdur?

A)1


B)2

C)3


D)4

E)5
321.Akkumlyator boєalarkYn tYrkibindY hansэ maddY alэnэr?

A)PbSO4

B)PbO


C)K2SO4

D)Na2SO4


E)H2O
322.Doldurulmuє akkumlyatorun e.h.q hansэ ciazla цlзьlьr?

A)VoltmetrlY

B)AmpermertlY

C)BarometrlY

D)AreometrlY

E)Statiskopla


323.Akkumlyatorun tutumu nY ilY цlзьlьr?

A)Amper saatla

B)Voltla

C)AmperlY

D)Omla

E)DYrYcY ilY


324.6CT-54ЭМ markalэ akkumlyatorda 6 rYqYmi nYyi gцstYrir?

A)Akkumlyatorun sayэnэ

B)ЗivilYrin gYrginliyi

C0Turєunun sэxlэрэnэ

D)MьsbYt lцvhY sayэnэ

E)MYnfi lцvhYlYrin sayэnэ


325. 6CT-54ЭМ markalэ akkumlyatorda 54 rYqYmi nYyi gцstYrir?

A)Akkumlyatorun tutumunu

B)Akkumlyatorun seriyasэnэ

C)Akkumlyatorun iєlYmY mьddYtini

D)Elektrolitin xьsusi зYkisini

E)Elektrolitin sэxlэрэnэ


326.Generator hYrYkYti haradan alэr?

A)Qayэє цtьrmYsi ilY

B)DirsYkli valdan

C)Qazpaylama valэndan

D)Paylayэcэ qutudan diєli зarxla

E)Ulduzcuqlu zYncir vasitYsi ilY


327.Stator dolaрэnэn fazalarэ bir-biri ilY hansэ qaydada birlYєdirilir?

A)Ulduz


B)Ardэcэl

C)Paralel

D)Ьзbucaq

E)KombinY edilmiє


328.Alэєdэrma єamэnэn elektrodlarэ arasэndakэ araboєluq nY qYdYrdir?

A)0,5-0,7

B)0,8-1,0

C)0,8-0,9

D)1,0-2,0

E)0,7-1,0


329.Alэєdэrma sarрacэnэn vYzifYsi nYdir?

A)Akkumlyator batareyasэnэn cYrYyanэnэ yьksYk gYrginlikli cYrYyana зevirmYk

B)Akkumlyatora cYrYyan vermYk

C)ЄьєYsilYnin mьhYrrikinY cYrYyan vermYk

D)Alзaq gYrginlikli elektrik cihazlarэnэ qidalandэrmaq

E) Akkumlyatorun tutumunu


330.KYsicinin kontaktlarэ hansэ materialdan hazэrlanэb?

A)Volfram

B)Mis

C)Gьmьє


D)Silisiu

E)Latun
331.Paylayэcэnэn vYzifYsi nYdir?

A)YьksYk gYrginlikli cYrYyanэ єamlara paylamaq

B)Iєэq selinin lampalar arasэnda paylanmasэ

C)Akkumlyatordan alэnan cYrYyanэ relelYrY paylamaq

D)Avtomobilin titrYyiєlYrini yaylara цtьrmYk

E)Tormoz mayesini borulara paylamaq
332.Єamda mYrkYzi elektrodun alt hissYsi vY yan elektrod hansэ YrintidYn hazэrlanmэєdэr?

A)NikellY manqan Yrintisi

B)NikellY maqnezium Yrintisi

C)MislY- alьminium Yrintisi

D)Alьminium- mis- qalay Yrintisi

E)Qurрuєunlu tunc


333.Staterin vYzifYsi nYdir?

A)DirsYkli valэ fэrladaraq mьhYrriki iєY salmaq

B)Akkumlyator boєaldэqda onu dolduraq

C)Generatoru hYrYkYtY gYtirmYk

D)Sarрacэn naqillYrinY e.h.q vermYk

E)Akkumlyator zYiflYdikdY onun iєini YvYz etmYk

334.Aєaрэdakэ YngYllYrin hansэ iliєmY muftasэna aid deyil?

A)MьhYrrikin qэzmasэ

B)YerindY fэrlanma

C)Yarэmзэq ayrэlma

D)TYkanla qoєulma

E)Mьherrikin soyumasэ


335.Aєaрэdakэlardan hansэ mьhYrrikin alэєdэrma sisteminY aid deyil?

A)Generator

B)Alэєdэrma sarрacэ

C)KYsici paylayэcэ

D)Kondensator

E)Alэєdэrma єamэ vY qэfэllar


336.Avtomobilin elektrik tYmminedici sisteminY nY daxildir

A)Akkumlyator batareyasэ vY generator qurрusu

B)Daxili yanma mьhYrrik

C)Iєэqlandэrэcэ sistem

D)Tormoz sistemi

E)Elektrostarter


337.AvtomobildY alэєdэrma sistemi nYyY xidYt edir

A)MьhYrriklYrdY iєзi qarэєэрэnэn alэєdэrmasэna

B)Elektrik cYrYyanэnэn YmYlY gYtirilmYsi

C)MьhYrrikin soyudulmasэ

D)Iєэq sisteminin iєlYmYsi

E)Iєзi qarэєэрэnэn dьzYldilmYsi


338.Alэєdэrma makarasэ hansэ sistemY aiddir

A)Alэєdэrma sisteminY

B)Elektrik tYminedici sistemY

C)Iєэqlandэrэcэ sistemY

D)Yaрlandэrэcэ sistemY

E)Soyuducu sistemY


339.AvtomobildY Ysas elektrik enerjisinin tYlYbedicisi nYdir

A)Akkumlyator batareyasэ

B)MьhYrrik

C)Tormoz sistemi

D)Yanacaqpaylama sistemi

E)IdarYetmY sistemi


340.Akkumlyator batareyasэnda hansэ metalda istifadY olunur

A)Qurquєun

B)Polad

C)DYmir


D)Alьminium

E)Qurquєun, dYmir


341.6CT-55A akkumlyator batareyasэnэn markasэnda “6” rYqYmi nY gцstYrir?

A)6V


B)7A

C)9VA


D)9C

E)8 V\A
342.6CT-55A akkumlyator batareyasэnэn markasэnda “55” rYqYmi nY gцstYrir?

A)Nominal tYzyiq

B)Nominal cYrYyan

C)Nominal e.h.g

D)Nominal tutum

E)Normal tutum,tYzyiq
343.Generator qurрularэ hansэ nominal gYrginliyY hesablanэblar?

A)12 vY 24

B)14 vY 38

C)16 vY 34 V

D)16 vY 44

E)18 vY 46


344. Generator qurрusunun iє prinsipi hansэdэr?

A)Mexaniki enerjisini elektrik enerjisinY зevirmYk

B)Elektrik enerjisini istilik enerjisinY зevirmYk

C)Istilik enerjisini elektrik enerjisinY зevirmYk

D)Mexaniki enerjini istilik enerjisinY зevirmYk

E) Iєзi qatэєэрэnэn silindrY verilmYsi ьзьn


345.Generatorun hYrYkYtsiz hissYsi necY adlanэr

A)Stator


B)Rotor

C)Starter

D)Turbin

E)Reostat


346.Generatorun hYrYkYtdY olan hissYsi necY adlanэr

A)Rotor


B)Turbin

C)Stator


D)PYr

E)Starter


347.Ventilli generatorun faydalэ iє Ymsalэ (f.i.Y) nYyY bYrabYrdir?

A)50-60%


B)100%

C)75%


D)70-80%

E)90%
348.Avtomobil mьhYrrikinin iєY salэnmasэnda nY istifadY olunur?

A)Elektrik starteri

B)Elektrik nasosu

C)Elektrik generatoru

D)Elektrik aзar

E)Elektrik forsunka
349.Elektrostarter iєY salmasэnda enerji mYnbYyi nYdir

A)Akkumlyator batareyasэ

B)Generator

C)Rele-nizamlayэcэ

D)Rele-paylayэcэ

E)Mator
350.Daxili yanma mьhYrrikin alэєdэra sistemi nYyY qulluq edir?

A)Iєзi qatэєэрэnэn alэєdэrmasэ ьзьn

B)Iєзi qatэєэрэnэn dьzYldilmYsi ьзьn

C)Iєзi qatэєэрэnэn silindrY verilmYsi ьзьn

D)IєlYniє qazlarэn зэxarэlmasэ ьзьn

E) Iєзi qatэєэрэnэn azalmasэ ьзьn
351.Hava isidici elektrik mYєYllYr harada quraєdэrэlэr?

A)Giriє boru kYmYrindY

B)MьhYrrikdY

C)Karbьratorda

D)Generatorda

E)Akkumlyatorda


352.Alэєdэrma sistemindY akkumlyator batareyasэnэn vY generatorun funksiyasэ

A)CYrYyan mYnbYyi

B)Yanacaq mYnbYyi

C)CYrYyan nizamlayэcэs

D)MьhYrriki iєYsalma

E)Tormozlama


353.Yanacaрэn optimal yanma tYzyiqi porєenin hansэ nцqtYsindY alэnэr?

A)12-15o yuxarэ цlь nцqtYsindYn sonra

B)20-25o yuxarэ цlь nцqtYsinY зatmamэє

C)Yuxarэ цlь nцqtYsindY

D)Aєaрэ цlь nцqtYsindY

E)35o yuxarэ цlь nцqtYsindYn sonra


354.Alэєdэrmanэ qabaqlama buaрэnэn avtomatik nizamlanmasэnэ nY tYmin edir?

A)MYrkYzdYnqaзan nizamlayэcэ

B)Rele-nizamlayэcэ

C)Elektrik єamэ

D)Rele-paylayэcэ

E)Qэzdэrэcэ єam


355.Kontaktlэ alэєdэrma sisteminin nцqsanэ nYdYn ibarYtdir

A)Qэrэcэlarэn kontaktlarэnэn yeyilmYsi vY yanmasэ

B)Qэrэcэlarэn kontaktlarэnэn islanmasэ

C)Qэrэcэlarэn kontaktlarэnэn aзэlmamasэ

D)Qэrэcэlarэn kontaktlarэnэn titrYmYyi

E)Qэrэcэlarэn kontaktlarэnэn isinmYsi


356.Elektron kommutatorun mahiyyYti nYdYdir?

A)Alэєdэrma sisteminin idarYetmYsi vY qorunmasэ

B)Elektrik tYlYbedicilYtinin qorunmasэ

C)QYbuledicilYrin idarYetmYsi vY qorunmasэ

D)Elektrik cYrYyanэnэn зevrilmYsi

E)Elektromaqnit sahYnin alэnmasэ


357.Alэєdэrma paylayэcэsэnэn iєinin mYрzi nYdYdir?

A)QэрэlcэmYmYlY gYlmY momentin idarY olunmasэ

B)Alэєdэrma sisteminin idarY etmYsi vY qorunmasэ

C)Elektrik cYrYyanэnэn зevrilmYsi

D)Elektromaqnit sahYnin alэnmasэ

E)Elektrik tYlYbedicilYrinin qorunmasэ


358.Alэєdэrma єamэ nY ьзьndьr?

A)MьhYrrikin silindirindY iєзi qarэєэрэn alэєdэrэlmasэ ьзьn

B)MьhYrrikin silindirindY iєзi qarэєэрэn hazэrlanasэ ьзьn

C)QэрэlcэmYmYlYgYlmY momentin idarY olunmasэ ьзьn

D)Elektrik cYrYyanэn paylanmasэ ьзьn

E)Elektrik tYlYbedicilYrini iєэqlandэrmaq ьзьn


359.VAZ avtomobillYrindY єamlarэn kontaktlarэnэn arasэ nY qYdYrdir

A)0,5-0,6 mm

B)10mm

C)0,22mm


D)0,15-1,0 mm

E)1,5 mm
360.Џn зox hansэ alэєdэra sisteminY texniki qulluq lazэmdэr?

A)kontaktlэ alэєdэrma sisteminY

B)kontaktsэz alэєdэrma sistemi

C)kontaktsэz-tranzistorlu alэєdэrma sistemi

D)elektron alэєdэrma sisteminY

E)induktiv alэєdэrma sisteminY
361.Alэєdэrma єamlarэnэ dYyiєdirilmY vaxtэ hansэdэr?

A)15-30 min km

B)Ayda bir dYfY

C)IldY bir dYfY

D)35min km

E)100 min km


362.Yanacaрэn forsunkalara verilmYsindY hansэ nцv elektronasoslar istifadY olunur

A)Rotor tipli

B)Elektrik tipli

C)Hidravlik tipli

D)Vakuum tipli

E)Elektromaqnit tipli


363.DirsYkli valэn bir tam dцvrьndY porєen neзY gediє edir?

A)2


B)3

C)7


D)4

E)5
364.


A)Silindrin dolma Ymsalэnэ

B)MьhYrrikin faydalэ iє Ymsalэnэ

C)Qalэq qazlar Ymsalэnэ

D)Baє цtьrьcьnьn цtьrmY YdYdini

E)Silindirin hYcmi
365.Dizel mьhYrriklYrindY sэxэlma dYrYcYsi hansэ variantda verilmiєdir

A)15-20


B)20-25

C)25-30


D)25-35

E)35-40
366.MьhYrrikin mexanizmi hansэdэr?

A)Qazpaylama

B)Yaрlama

C)IєYsalma

D)Sьkan idarYetmY

E)Tormozlama
367.MьhYrrikin mexaniki faydalэ iє Ymsalэ nYyY deyilir?

A)Effektiv gьcьn indikator gьcьnY olan nisbYtinY

B)MьhYrrikin зYkisinin onun gьcьnY olan nisbYtinY

C)Nominal yanacaq sYrfinin nYzYri yanacaq sYrfinY olan nisbYtinY

D)Baє цtьrьcьdYki burucu momentin dirsYkli valdakэ burucu momentY nisbYtinY

E) Aparan tYkYrlYrdYki burucu momentin nazim зarxdakэ burucu momentY olan nisbYtinY


368.SYs boрucuda alэnan partэltэ sYsi hansэ sYbYbdYn baє verir?

A)XaricetmY klapanэ yuvasэna kip oturmamэєdэr

B)Sorma klapanэ vaxtэnda aзэlmadэqda

C)DirsYkli valэn dцvrlYr sayэ artdэqda

D)Sorma klapanэ yuvasэna kip oturmadэqda

E)ЬzgYc kamerasэnda yanacaрэn sYviyyYsi normadan artэq olduqda


369.Qaz paylama fazalarэ hansэ variantda ifadY olunuєdur?

A)Klapanlarэn, dirsYkli valэn dцnY bucaрэ ilY ifadY olunmuє aзэlmma vY baрlanma momentlYri

B)SilindrlYrin yanэcэ qarэєэqla dolma qabiliyyYti

C)SilindrlYrin yanma mYhsullarэndan tYmizlYnmY dYrYcYsi

D)Karьbьratorun iєзi qarэєэq hazэrlama qabiliyyYti

E)Vakuum korrektorun karbьratorun iєinY tYsiri


370.MьhYrrikin normal istilik rejimini bYrpa edYn hissY hansэdэr?

A)Termostat

B)Radiator

C)JalьzlYr

D)Ventilyator

E)Su nasosu


371.Bir kq benzinin tam yanmasэ ьзьn havanэn tYlYb olunan nYzYri miqdarэ nY qYdYrdir

A)15m3


B)17m3

C)20m3


D)25m3

E)35m3
372.SilindirlYrY daxil olan yanacaq vY yanэcэ qarэєэрэn miqdarэ nY ilY nizamlanэr?

A)Klapanla

B)DrassellY

C)Jiklyorla

D)EkonomayzerlY

E)SьrYtlYndirici nasosla
373.Paylayэcэnэn vYzifYsi nYdir?

A)YьksYk gYrginlikli cYrYyanэ єamlara paylamaq

B)РYrginlik relesinin normal iєinin tYmini

C)Tormoz mayesinin tYkYrlYr arasэnda paylamaq

D)Avtomobil titrYyiєlYrini yaylara цtьrmYk

E)Burucu momenti yarэmoxlar arasэnda paylamaq


374.Nazim зarx avtomobilin hansэ mexanizminY aiddir?

A)Зarxqolu-sьrgь qolu

B)Sьkan idarYetmY

C)Tormozlama

D)Qazpaylama

E)Transmissiya


375.Hansэ variant taktэn tYrifini Yks etdirir?

A)Porєenin цlь nцqtYlYr arasэndakэ bir gediє

B)Vaid zaman YrzindY tYilin dYyiєmYsinin aldэрэ qiymYt

C)KYsici paylayэcэnэn tam dцvrь

D)Siqnal relesinin eyni vYziyyYtlYri arasэnda keзYn vaxt

E)DirsYkli valэn tam dцvrьnьn baє vermY vaxtэ

376.Karbьratorlu mьhYrriklYrin neзY sistemi vardэr

A)4


B)5

C)9


D)6

E)8
377.BenzinlY iєlYyYn mьhYrriklYrdY yanэcэ qarэєэрэ mьhYrrikin hansэ hissYsindY hazэrlanэr?

A)Karbьratorda

B)SilindirlYrin daxilindY

C)Yanacaq nasosunda

D)Yanacaq sьzgYcindY

E)Yanacaq bakэnda
378.Hansэ variant taktэn tYrifini Yks etdirir?

A)Porєenin цlь nцqtYlYr arasэndakэ bir gediє

B)Vaid zaman YrzindY tYilin dYyiєmYsinin aldэрэ qiymYt

C)KYsici paylayэcэnэn tam dцvrь

D)Siqnal relesinin eyni vYziyyYtlYri arasэnda keзYn vaxt

E)DirsYkli valэn tam dцvrьnьn baє vermY vaxtэ


379.MьhYrriklYrin vYzifYsi vY tYrifi hansэ variantda tam vY dolрun verilmiєdir?

A)Yanacaрэn istilik enerjisini mexaniki enerjiye зevirmYk

B)Avtomobili hYrYkYt etdirmYk

C)Aparan tYkYrlYrY burucu moment цtьrmYk

D)PorєenlYri hYrYkYtY gYtirmYk

E)YьklYrin vY sYrniєinlYrin daєэnmasэnэ tYmin etmYk


380.Hansэ variant mьhYrrikin effektiv gьcьnь gцstYrir

A)Me П.n / 30

B)1,36 Пn/ 30

C)3,6 Me. П.n

D)Me П.n/ 60

E)Me Пn2/ 9,8


381.Karbьratorlu mьhYrriklYrin neзY sistemi vardэr

A)4


B)5

C)9


D)6

E)8
382.Karbьratorlu mьhYrriklYrin neзY mexanizmi vardэr?

A)2

B)3


C)4

D)5


E)6
383.Yanma kamerasэnэn hYcmi hansэvariantda ifadY olunmuєdur?

A)Porєen yuxarэ цlь nцqtYdY olarkYn ьstdY qalan hYcm

B)Porєen aєaрэ цlь nцqtYdY olarkYn ьstdY qalan hYcm

C)Porєen yuxarэ цlь nцqtYdY olarkYn aєaрэda qalan hYcm

D)Karbьratorun ьzgYc kamerasэnэn hYcmi

E)Sэxэlma dYrYcYsinin qiymYtinY bYrabYr olan hYcm


384.DirsYkli valэn bir tam dцvrьndY porєen neзY gedir edir?

A)2


B)3

C)5


D)4

E)6
385.MьhYrrikindY litrajэ nYyY deyilir

A)SilindirlYrin iє hYcminin cYminY

B)Yanacaq bakэnэn tutumuna

C)Porєen y.ц.n.-dYn a.ц.n-yY hYrYkYt edYrkYn alэnan hYcmY

D)Yanma kamerasэnэn hYcmi ilY silindirlYrin sayэnэn hasilinY

E)DirsYkli valэn nominal dцvrlYr sayэnda mьhYrikin yaratdэрэ gьcY
386.Formulasэ mьhYrrikin hansэ gцstYricisini ifadY edir?

A)Sэxэlma dYrYcYsini

B)Silindrin dolma Ymsalэnэ

C) Silindirinbalansэ diaqramэ

D)Gьcьn paylanasэnэ gцstYrYn diaqram

E)MьhYrrikin sьrYt xarakteristikasэ


387.Dizel mьhYrriklYrindY sэxэlma dYrYcYsi hansэ variantda verilmiєdir

A)15-20


B)25-35

C)25-30


D)20-25

E)35-40
388.Indikator gьcь hansэ gьcdьr?

A)SilindrlYrin iзYrisindY yanacaрэn yanmasэndan yaranan gьc

B)DirsYkli valэn sonunda alэnan gьc

C)Aparэcэ tYkYrlYrdY yaranan gьc

D)DirsYkli valэn n=3200 dцvr/dYq sьrYtindY alэnan gьc

E)Drossel qapaрэnэn tam aзэq vYziyyYtindY alэnan gьc
389.MьhYrrikin mexanizmi hansэdэr?

A)Зarxqol-sьrgьqol

B)IєYsalma

C)Soyutma

D)Sьkan idarYetmY

E)Tormmozlama


390.Hansэ mьhYrrikin sistemidir?

A)IєYsalma

B)Yaрlama

C)Зarqol-sьrgьqol

D)SьkanidarYetmY

E)Tormozlama


391.Paylayэcэ val ilY dirsYkli valэn diєli зarxlarэn diєlYrinin sayэnэn nisbYti hansэ variantda dьzgьndьr?

A)2+1


B)3+2

C)4+1


D)2+2

E)3+3
392.SYs boрucuda alэnan parэltэlэ sYsi hansэ sYbYbdYn baє verir?

A)XaricetmY klapanэ yuvasэna kip oturmamэєdэr

B)Sorma klapanэ vaxtэnda aзэlmadэqda

C)DirsYkli valэn dцvrlYr sayэ artdэqda

D)Sorma klapanэn yuvasэna kip oturmadэqda

E)ЬzgYc kamerasэnda yanacaрэn sYviyyYsi normadan artэq olduqda
393.Zil-130 mьhYrriklYrindY xaricetmY klapanэndakэ araboєluрu hansэdэr?

A)0,25-0,30

B)0,35

C)0,38-0.40D)0,28-0,30

E)0,30-0,35


394.MьhYrrikin istilik balansэnэ sabit saxlayэr

A)Soyutma sistemi

B)IєYsalma sistemi

C)Qazpaylama mexanizminin iєi

D)Зarxqolu-sьrgьqol mexanizminin iєi

E)MьhYrrikin gьcьnьn dYyiєmYsi


395.MьhYrrikin normal istilik rejimini bYrpa edYn hissY hansэdэr?

A)Termostat

B)Ventelyator

C)Radiator

D)JalьzlYr

E)Su nasosu


396.Soyutma sisteminY tцkьlYn maye hansэdэr?

A)Antifriz

B)Teniki spirt

C)Qliserin

D)Spirt

E)Durulaєdэrэlmэє yaр


397.Soyutma kцynYyi vY radiatoru YrpdYn tYmizlYmYk ьзьn istifadY olunan maddY:

A)Xrompik

B)Etilenqlikol

C)Kalsium oksid

D)Ьzьm sirkYsi

E)Xardal tozu


398.ZЭL-130 mьhYrriklYrindY ventelyator vY generator qayэєэnэn YyilmYsi nY qYdYr olmalэdэr?

A)15-20 mm

B)25-55mm

C)25-30 mm

D)20-25 mm

E)27-28 mm


399.Bir kq benzinin tam yanmasэ ьзьn havanэn tYlYb olunan nYzYri miqdarэ nY qYdYrdir?

A)15 m3


B)17 m2

C)20 m3


D)28 m3

E)25 m3
400.Hansэ qarэєэрa zYngin qarэєэq deyilir?

A)1kq benzinY 12-15 kq hava sYrf olduqda

B)1kq benzinY 20 kq hava sYrf olduqda

C)1kq benzinY 15-17 kq hava sYrf olduqda

D)1kq benzinY 18-20 kq hava sYrf olduqda

E) 1kq benzinY 20-25 kq hava sYrf olduqda
401.Aєagэdakэ YngYllYrin hansэ iliєmY mexanizminY aid deyil?

A)MьhYrrikin qэzmasэ

B)ЦtьrmY qutusunun зYtinliklY qoєlmasэ

C)Avtomobilin yaxєэ зYkmYmYsi

D)IliєmY qoєulur, lakin avtomobil hYrYkYt etmir

E) MьhYrrikin soyumasэ


402.MьhYrrikin silindirinY yaр haradan daxil olur?

A) Sьrgьqolu deєiєindYn

B)Giriє klapanэndan

C)Paylayэcэ diєli зarlardan

D)Paylayэcэ valэn dayaq flansэndan

E) Sьrgьqolu vY єatun


403.Nazimзarx avtomobilin hansэ mexanizminY aiddir?

A)Зarxqolu sьrgьqolu

B)Sьkan idarYetmY

C)Tormozlama

D)Qazpaylama

E)Transmissiya


404.Forsunka hansэ varianta aiddir?

A)Qidalanma

B)IєYsalma

C)Yaрlanma

D)Soyutma

E)Daxiliyanma


405.HeHansэ variant taktэn tYrifini Yks etdirir?

A)Porєenin цlь nцqtYlYr arasэndakэ bir gediєi

B)KYsici paylayэcэnэn tam dцvrь

C)Siqnal relesinin eyni vYziyyYtlYri arasэnda keзYn vaxt

D)Vahid zaman YrzindY tYcilin dYyiєmYsinin aldэрэ qiymYt

E)DirsYkli valэn tam dцvrьnьn baє vermY vaxtэ


406.MьhYrriklYrin vYzifYsi vY tYrifi hansэ variantda tam vY dolрun verilmiєdir?

A)Yanacaрэn istilik enerjisini mexaniki enerjiyY зevirmYk

B)Avtomobili hYrYkYt etdirmYk

C)Aparan tYkYrlYrY burucu moment цtьrmYk

D)PorєenlYri hYrYkYtY gYtirmYk


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə