“Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar” fənnindənYüklə 318,92 Kb.
səhifə4/4
tarix05.03.2018
ölçüsü318,92 Kb.
1   2   3   4

E)YьklYrin vY sYrniєinlYrin daєэnmasэnэ tYmin etmYk


407.Karbьratorlu mьhYrriklYrin neзY sistemi vardэr?

A)4


B)9

C)5


D)6

E)8
408.BenzinlY iєlYyYn mьhYrriklYrdY yanэcэ qarэєэр mьhYrrikin hansэ hissYsindY hazэrlanэr?

A)Karbьratorda

B)Silindirin daxilindY

C)Yanacaq nasosunda

D)Yanacaq sьzgYcindY

E)Yanacaq bakэnda
409.DirsYkli valэn bir tam dцvrьndY porєen neзY gediє edir?

A)2


B)3

C)5


D)4

E)6
410.MьhYrrikin mexaniki faydalэ iє Ymsalэ nYyY deyilir?

A)Effektiv gьcьn indikator gьcьnY olan nisbYtinY

B)MьhYrrikin зYkisinin onun gьcьnY olan nisbYtinY

C)Nominal yanacaq sYrfinin nYzYri yanacaq sYrfinY olan nisbYtinY

D)Baє цtьrьcьdYki burucu momentin dirsYkli valdakэ burucu momentY nisbYtinY

E)Aparan tYkYrlYrdYki burucu momentin nazim зarxdakэ burucum
411.MьhYrrikin iєY salma sisteminY aid deyil?

A)Generator

B)YьksYk gYrginlik sarрacэ

C)Kondensator

D)Alэєdэrma єamlarэ

Qэzdэrэcэ єam


412.Nazim зarx avtomobilin hansэ mexanizminY aiddir?

A)Зarxqolu-sьrgь qolu

B)Sьkan idarYetmY

C)Tormozlama

D)Qazpaylama

E)Daxiliyanma


413.MцvsьmdYn asэlэ dizel yanacaqlarэ bir-birindYn nY ilY fYrqlYnir?

A)Donma temperaturu ilY

B)Xьsusi зYkisi ilY

C)RYnginY gцrY

D)HYcmi зYkisinY gцrY

E)Alэєma temperaturasэna gцrY


414.Arktika dizel yanacaрэ hansэ temperatur ьзьn nYzYrdY tutulmuєdur?

A)-30 C-dYn aєaрэ

B)30 C

C)25 C


D)20 C Yuxarэ

E)0 C
415.Qэє dьzel yanacaрэ hansэ temperatur ьзьn nYzYrdY tutulєmuєdur?

A)-30 C-dYn yuxarэ

B)30 : 35 C

C)22 C

D)25 C


E)30 C-dYn aєaрэ
416.Yay dizel yanacaэ hansэ temperatur ьзьn nYzYrdY tutulmudr?

A)00C-dYn

B)5 C / 00C

C) 100 C / 150C

D) 250C / 200C

E)350C/300C


417.Dizel yanacaрэ hansэ YlamYtinY gцrY mьqaisY olnuur?

A)Setan YdYdinY gцrY

B)Oktan YdYdinY gцrY

C)Istilik tцrYtmY qabiliyyYtinY gцrY

D) Istilik yaratma qabiliyyYtinY gцrY

E)Metan YdYdinY gцrY


418.Dizel yanacaрэnэ mьqaisY etmYk ьзьn hansэ yanacaqlarэn qarэєэрэndan istifadY olunur?

A)Setan + alзametil naftalin

B)Setan + benzin

C)Benzin + etilenqlьkol

D)Setan + parafin

E)Benzin+dizel


419.Dьz xYttli valdan yumruqlu vala hYrYkYt necY цtьrьlьr?

A)Diєli зarxla

B)SьrtьnmY ilY

C)Qayэє ilY

D)ZYncir ilY

E)Mufta ilY


420.Yaр nasosunun qэрэlcэm paylayэcэsэnэ, habelY benzin nasosunu nY hYrYkYtY gYtirir?

A)Ekssentrik yumruqcuq

B)DirsYkli val

C)Generatorun qayэєэ

D)Nizamlayэcэ qurрu

E)Su nasosu


421.Yumruqlu valэn uzununa hYrYkYtini mYhdudlaєdэran nYdir?

A)Vtulkalar

B)Єlisli forma

C)Rezin єaybalar

D)Sancaqlar

E)Radyatэrda


422.Diffuzorlar harada qoyulur

A)Karbьratorun hava yolunda

B)Yanacaq bakэndan sonra

C)Yanacaq nasosundan sonra

D)Silindrin giriє klapanэndan YvvYl

E)Silindirin daxilindY


423.Aєaрэdakэlardan hansэ diffuzorun vYzifYsinY aid deyil

A)Yanacaрэn zYrif tYmizlYnmYsini tYmin edir

B)ЦzьndYn keзYn havanэn sьrYtini artэrэr

C)Ьst tYrYfdY seyrYklik YmYlY gYtirir

D)Alt tYrYfdY burulрanlэq yaradэr

E)Yanacaqla havanэn yaxєэ qarэєmasэnэ tYmin edir


424.Diffuzordan keзYn havanэn sьrYti nY qYdYr olur?

A)100-150 m/san

B)250-280 m/san

C)200-260 m/san

D)160-180 m/san

E)180-200 m/san


425.MьhYrrik tam yьklY iєlYdikdY qarэєэq necY olmalэdэr

A)ZYngin


B)Kasэb

C)Kasэblaєmэє

D)ЬzgYc kamerasэnэ atmosferlY YlaqYlYndirmYk lazэmdэr

E)Oktan korrektoru nizamlamaq lazэmdэr


426.ЬzgYcin materialэ nYdYndir

A)Bьrьnc


B)Alьminium

C)Dьralьminium

D)Kapron

E)Plastika


427.SьrYtlYndirici nasos hansэ hissY ilY YlaqYdardэr

A)Drossel

B)Sьrgьqolu

C)Porєen


D)DirsYkli val

E)Єatun
428.Зoxrejimli tYnzimlYyicilYr neзY Ysas vYzifYni yerinY yetirir

A)4

B)5


C)8

D)9


E)6
429.Зoxrejimli tYnzimlYyicinin hissYlYri neзY qrupa bцlьnьr

A)10


B)16

C)18


D)19

E)17
430.Nasaz forsunkanэn yoxlanmasэ ьзьn neзY qayda vardэr

A)4

B)5


C)9

D)8


E)7
431.KarterdYki yaр mexaniki qarэєэqlardan hansэ ьsulla tYmizlYnir?

A)Maqnit probka ilY

B)MYrkYzdYn qaзma sьzgYclY

C)Kagэz sьzgYc ilY

D)ЗцkdьrmY ьsulu ilY

E)Ventelyasiya ьsulu ilY


432.MьxtYlif rejimlYrdY vY iє єYraitindY mьhYrrikdY hissYlYrin normal yaрlanmasэnэ tYin edYn nYdir?

A)Avtomatik tYnzimlYyici

B)Yaр nasosu

C)Yaр qYbuledici qurрu

D)Ventelyasiya qurрusu

E)Benzin nasos


433.Qaytarэcэ klapanэn vYzifYsi nYdir?

A)Nasosun verdiyi yaрэn artdэрэnэ karterY qaytarэr

B)Sentrafьqanэn iєini nizamlayэr

C)SilindirdYki yaрэ karterY qaytarэr

D)Silindirin yaрlanmasэnэ tYmin edir

E)Yaр datзikinin iєini nizalayэr


434.Termoreduksiya klapanэnэn vYzifYsi nYdir?

A) Yaрэn temperaturunun normal saxlanmasэnэ tYmin edir

B)TYzyiqin normal saxlanmasэna nYzarYt edir

C)HissYlYrY gedYn yaрэn yolunu aзэb baрlayэr

D)Yaр nasosunu avtomatik qoєub ayэrэr

E) Yaр datзikinin iєini nizalayэr


435.Alэєmanэn qabaqlama bucaрэ nYdYn asэlэdэr?

A)DirsYkli valэn dцvrlYr sayэndan ,mьhYrrikin yьkьndYn

B)Akkumlyatorun tutundan

C)Єamэn markasэndan

D)Porєenin tipindYn asэlэdэr

E)Nizamlayэcэ relenin nцvьndYn asэlэdэr


436.Elektrik qэрэlcэmэ ilY alэєdэrma sistemi neзY cьrdьr?

A)2


B)4

C)3


D)5

E)8
437.Akkumlyator batareyasэnэn цzYyini nY tYєkil edir?

A)Qurquєun lцvhYlYr

B)Akkumlyatorun qutusunu

C)MьsbYt lцvhYlYr

D)MYnfi lцvhYlYr

E)SьrYtlYr qutusu
438.Karbьratorlu mьhYrriklYr dirsYkli valэn hansэ dцvrlYr sayэnda iєY dьєьr?

A) 30-60


B)120-140

C) 50-70


D) 75-80

E)75-85


439.Bцlьnmьє kamerli dizellYrdY µ § nYyY bYrabYr olur?

A 1,1ч1,4 B 1,2ч1,6 C 1,25ч1,5

D 1,3ч1,6 E 1,35ч1,55
440. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda silindrdYki temperatur neзY olur?

A 2300ч2800K B 2350ч2850K C 2400ч2900K

D 2500ч3000K E 2550ч2950K

441. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda tYzyiq neзY olur (kq/sm2)?

A 30ч50 B 35ч55 C 40ч60

D 45ч60 E 50ч65


442. Dizel mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda temperatur neзY olur?

A 1800ч2400K B 1900ч2500K C 1950ч2550K

D 2000ч2450K E 2000ч2400K
443. Dizel mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda tYzyiq neзY olur (kq/sm2)?

A 50ч100 B 60ч110 C 55ч115

D 65ч110 E 70ч120
444. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYrindY politropik gцstYricisi µ § neзYdir?

A 1,35ч1,2 B 1,4ч1,3 C 1,5ч1,4

D 1,55ч1,5 E 1,4ч1,5
445. Dizel mьhYrriklYrindY politrop gцstYricisi µ § neзYdir?

A 1,3ч1,15 B 1,35ч1,2 C 1,4ч1,35

D 1,4ч1,38 E 1,38ч1,3
446. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda tYzyiq hansэ dьsturla tapэlэr?

A µ § B µ § C µ §

447. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sorma klapanэ B dirsYkli val C porєen

D silindr E єatun
448.DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A yumruqcuqlar B porєen C єatun

D porєen barmaqlar E karter

449. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A itYlYyici B єatun C karter

D nazim зarx E dirsYkli val


450. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A karbьrator B nazim зarx C dirsYkli val

D porєen E karter
451. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A зэxma klapanэ B porєen C karter

D silindr E єatun
452. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sYsbatэran B porєen C karter

D nazim зarx E silindr
453. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A havatYmizlYyici B nazim зarx C єatun

D silindr E dirsYkli val
454. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A radiator B nazim зarx C karter

D Yks yьklYr E єatun
455. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A ventilyator B karter C Yks yьklYr

D porєen E silindr
456. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A єtanq B nazim зarx C karter

D porєen E silindr
457. DYM-in hansэ hissYsi qidalanma sisteminY aid deyil?

A sorma klapanэ B karbьrator C hava sьzgYci

D sorma boru kYmYri E sYs batэrэcэ
458. DYM-in hansэ hissYsi qidalanma sisteminY aid deyil?

A silindr B yanacaq bakэ C karbьrator

D sYs batэrэcэ E hava sьzgYci
459. DYM-in hansэ hissYsi qidalanma sisteminY aid deyil?

A termostat B yanacaq sьzgYci C hava sьzgYci

D sYs batэrэcэ E karbьrator

460. Bir kq normal qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn yanacaрa neзY kq hava vermYk lazэmdэr?

A 15 B 16 C 15,5 D 17,5 E 17
461. ZYnginlYєmiє qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn bir kq yanacaрa neзY kq hava vermYk lazэmdэr?

A 12ч13,5 B 12,5ч13,5 C 13ч14,5

D 13,5ч15 E 13ч14
462. ZYngin qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn 1 kq benzinY neзY kq-dan az hava vermY lazэmdэr?

A 13 B 13,5 C 14 D 15 E 14,5


463. Bir kq benzinY neзY kq-dan az hava verilirsY qarэєэq tamamilY alэєmaz?

A 5 B 8 C 9 D 6 E 7


464. Yoxsullaєdэrэlmэє qarэєэрэn alэnmasэ ьзьn 1 kq benzinY neзY kq hava vermYk lazэmdэr?

A 16,5ч17,2 B 16,8ч17,5 C 17ч17,4

D 16,9ч17,1 E 17,1ч17,5
465. Bir kq benzinY neзY kq-dan зox hava verilYrsY qarэєэq tamamilY alэєmaz?

A 21 B 23 C 24 D 22 E 25


466. MьhYrrikin neзY Ysas iє rejimi vardэr?

A 5 B 3 C 4 D 6 E 7


467. Hansэ hissY karbьratora aid deyil?

A hava sьzgYci B diffuzor C jiklyor

D ьzgYc E єtok
468. Hansэ hissY karbьratora aid deyil?

A itYlYyici B jiklyor C qarэєэq qapaрэ

D diffuzor E єtok
469. Hansэ hissY karbьratora aid deyil?

A nazim зarx B qarэєэq qapaрэ C jiklyor

D hava qapaрэ E ьzgYc
470. TYklikdY porєenin цzь hansэ elementY malikdir?

A porєenin dibi, barmaрэn oturma yuvasэ, YtYyi, baєlэрэ

B baєlэq, YtYyi, porєenin dibi

C porєenin dibi, YtYyi, oymaq

D porєenin dibi, oymaq, baєlэq, barmaрэn oturma yuvasэ

E porєenin dibi, barmaрэn oturma yuvasэ, barmaq


471. Porєenin dibi hansэ єYkildY olur?

A qabarэq, dьz, зцkYk B зцkYk, qabarэq C qabarэq, dьz

D dьz, Yyri, qabarэq E зцkYk, dьz
472. Sьrgьqolu hansэ elementlYrdYn ibarYtdir?

A gцvdY, yuxarэ baєlэq, aєaрэ baєlэq B gцvdY, yuxarэ baєlэq, barmaq

C yuxarэ baєlэq, barmaq, oymaq D aєaрэ baєmaq, oymaq, barmaq, gцvdY

E aєaрэ baєmaq, yuxarэ baєmaq, barmaq


473. Dizel mьhYrriklYrindY yanacaрэn sэxma dYrYcYsi µ § neзY ola bilYr?

A 13ч17 B 16ч18 C 15,5ч17

D 14,5ч16,5 E 13,5ч16
474. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanacaрэn sэxma dYrYcYsi µ § neзY ola bilYr?

A 6ч9 B 6,5ч9,5 C 7ч9,5

D 6,8ч9,2 E 7,2ч9
475. Sэxma dYrYcYsi hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
476. Karbьratorlu mьhYrrikin iє taktэnda alэnan istiliyin faydalэ iєY sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 18ч25 B 19ч26 C 20ч25

D 21ч27 E 23ч27
477. Karbьratorlu mьhYrrikin iє taktэnda alэnan istiliyin yanmэє qazla зэxarэlan vY sYrf olunan istilik neзY %-dir?

A 25ч32 B 25ч35 C 27ч34

D 26ч33 E 28ч34
478.Эlk dYfY dьnyada buxar mьhYrriki neзYnci ildY ixtira olunub?

A 1763-1766 B 1760-1765 C 1765-1770

D 1770-1775 E 1775-1780
479. Эlk dYfY DYM-ki neзYnci ildY ixtira olub?

A 1860 B 1862 C 1863

D 1865 E 1867
480.Qazla iєlYyYn ikitaktlэ DYM-ki neзYnci ildY ixtira olub?

A 1860 B 1862 C 1863

D 1864 E 1861
481.Dьnyada ilk dYfY neft neзYnci ildY qazэlmэєdэr?

A 1948 B 1949 C 1950

D 1951 E 1952
482. Dьnyada ilk dYfY neft quyusu hansэ цlkYdY qazэlmэєdэr?

A AzYrbaycan B TьrkmYnistan C Qazaxstan

D Rusiya E Эraq
483. R.Dizel tYrYfindY DYM-nin konstruksiyasэ neзYnci ildY hazэrlanmэєdэr?

A 1896 B 1897 C 1898

D 1899 E 1990
484. Avtomobil vY traktor mьhYrriklYri neзY sinfY bцlьnьr?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


485. Эstilik mьhYrriklYri neзY qrupa bцlьnьrlYr?

A 2 B 4 C 3 D 5 E 6


486. DYM-i tYyinatlarэna gцrY neзY sinfY bцlьnьrlYr?

A 3 B 5 C 6 D 4 E 2


487. DYM-i istilik enerjisini mexaniki iєY зevirmY ьsuluna gцrY neзY sinfY bцlьnьr?

A 2 B 6 C 5 D 4 E 3


488. DYM-i yanэcэ qarэєэрэn hazэrlanmasэna gцrY neзY sinfY bцlьnьr?

A 2 B 5 C 6 D 4 E 3


489. DYM-i iєзi tsiklin yerinY yetirilmYsinY gцrY neзY qrupa bцlьnьr?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 6


490. DYM-i neзY taktlэ olur?

A 2 B 1 C 3 D 5 E 7


491. DYM-i neзY taktlэ olur?

A 4 B 1 C 3 D 5 E 6


492. Yьngьl duru yaanacaqlarэn xьsusi зYkisi neзYdir?

A 0,8ч0,85 B 0,81ч0,86 C 0,82ч0,86

D 0,83ч0,87 E 0,84ч0,87
493. Aрэr duru yanacaрэn xьsusi зYkisi neзYdir?

A >0,85 A >0,81 B >0,82

C >0,83 D >0,84

494. DYM-i iєзi qarэєэрэn yanmasэ ьsuluna gцrY neзY nцv olur?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 6
495. DYM-i silindrlYrin yerlYєmY vYziyyYtinY gцrY neзY nцv olur?

A 4 B 2 C 3 D 5 E 6


496. DYM-i soyudulmasэna gцrY neзY nцv olur?

A 2 B 1 C 3 D 4 E 5


497. 4 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli dirsYkli valэn neзY dYrYcYdY yerinY yetirilir?

A 720° B 180° C 360° D 90° E 540°


498. 2 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli dirsYkli valэn neзY dYrYcYdY yerinY yetirilir?

A 360° B 90° C 180° D 270° E 720°


499. 2 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli porєenin neзY gediєindY yerinY yetirilir?

A 2 B 1 C 3 D 4 E 5


500. 4 taktlэ mьhYrriklYrdY bir iє tsikli porєenin neзY gediєindY yerinY yetirilir?

A 4 B 5 C 3 D 2 E 1


501. Эkitaktlэ mьhYrrikin ьflYmY prosesinin hьndьrlьyь porєenin gediєinin hansэ hissYsini tYєkil edir?

A 0,12ч0,25 B 0,13ч0,20 C 0,14ч0,22

D 0,15ч0,26 E 0,16ч0,27
502. DYM-i neзY mexanizm tYєkil edir?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 1


503. DYM-i neзY sistem tYєkil edir?

A 4 B 5 C 3 D 2 E 6
504. Porєen DYM-in hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C soyutma sistemi D qida sistemi

E yaрlama sistemi


505. Yumruqlu val hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi

B sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi C yaрlama sistemi

D qida sistemi E yandэrma sistemi


506. Klapan hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi

C qida sistemi D yaрlama sistemi

E soyutma sistemi


507. Ventilyator hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D yandэrma sistemi

E yaрlama sistemi


508. Su nasosu hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D qazpaylama mexanizmi

E yandэrma sistemi


509. Єatun hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B yaрlama sistemi

C soyutma sistemi D qida sistemi

E qazpaylama mexanizmi


510. Єam hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A yandэrma sistemi B soyutma sistemi

C qida sistemi D yaрlama sistemi

E qazpaylama sistemi


511. Klapanэn yayэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama sistemi

B yaрlama sistemi C soyutma sistemi

D qida sistemi E yandэrma sistemi


512. ЭtYlYyici hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi

E soyutma sistemi
513. GцstYrilYn 4 taktlэ karbьrator mьhYrrikinin indikator diaqramэnda зэxarma klapanэ hansэ vYziyyYtdY sorma prosesi gedir?

A ad


B AЦN ЁC d

C d.a.


D YЦN ЁC AЦN

E bc
514.Sэxmanэn sonunda iєзi qarэєэрэn tYzyiqi hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §


515. Sэxmanэn sonunda iєзi qarэєэрэn temperaturu hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
516. QYbul etdiyimiz єYraitdY yanma tYnliyi hansэdэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
516. Yanmadan sonra silindrdYki qazlarэn istiliyi hansэdэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
517. Yanmada ayrэlan istilik nY cьr ifadY edilir?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
518. Yanmanэn sonundakэ tYzyiq hansэ ifadYdYn tapэlэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
519. DizellYrdY yanэb qurtarma daha зox olduрundan µ §-nin qiymYti neзYdYn bцyьk olmamalэdэr?

A 0,7ч0,85 B 0,75ч0,9 C 0,77ч0,97

D 0,74ч0,87 E 0,78ч0,93
520. Bir kameralэ dizellYrdY µ § nYyY bYrabYr olur?

A 1,2ч2,4 B 1,3ч2,6 C 1,25ч2,7

D 1,4ч2,7 E 1,35ч2,6
521. Bцlьnmьє kamerli dizellYrdY µ § nYyY bYrabYr olur?

A 1,1ч1,4 B 1,2ч1,6 C 1,25ч1,5

D 1,3ч1,6 E 1,35ч1,55
522. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda silindrdYki temperatur neзY olur?

A 2300ч2800K B 2350ч2850K C 2400ч2900K

D 2500ч3000K E 2550ч2950K

523. Karbьrator mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda tYzyiq neзY olur (kq/sm2)?

A 30ч50 B 35ч55 C 40ч60

D 45ч60 E 50ч65


524. Dizel mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda temperatur neзY olur?

A 1800ч2400K B 1900ч2500K C 1950ч2550K

D 2000ч2450K E 2000ч2400K
525. Dizel mьhYrriklYrindY yanmanэn sonunda tYzyiq neзY olur (kq/sm2)?

A 50ч100 B 60ч110 C 55ч115

D 65ч110 E 70ч120
526. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYrindY politropik gцstYricisi µ § neзYdir?

A 1,35ч1,2 B 1,4ч1,3 C 1,5ч1,4

D 1,55ч1,5 E 1,4ч1,5
527. Dizel mьhYrriklYrindY politrop gцstYricisi µ § neзYdir?

A 1,3ч1,15 B 1,35ч1,2 C 1,4ч1,35

D 1,4ч1,38 E 1,38ч1,3
528. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda tYzyiq hansэ dьsturla tapэlэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
529. Qэрэlcэmla alэєdэrma mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda temperatur hansэ dьsturla tapэlэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
530. Dizel mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda tYzyiq hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §

531. Dizel mьhYrriklYri ьзьn geniєlYnmYnin sonunda tYzyiq hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §

532. 4 taktlэ mьhYrriklYr ьзьn sэxma dYrYcYsi µ § hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
533. 4 taktlэ mьhYrriklYrin dolma Ymsalэ hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
534. Karbьratorlu mьhYrrikdY yanma prosesinin sabit hYcmdY, yanma tYnliyi hansэdэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
535. MьhYrrikin litrajэ µ § litrlY necY tYyin edilir?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §

536. MьhYrrikin litrajэ hansэ hYriflY ifadY olunur?

A Ve B D C S D Pe E Ne
537. MьhYrrikin silindrlYrinin sayэ hansэ hYriflY ifadY olunur?

A i B S C D D C E n


538. MьhYrrikin silindrlYrinin diametri hansэ hYriflY ifadY olunur?

A D B i C S D n E C


539. MьhYrrikin porєeninin yolu hansэ hYriflY ifadY olunur?

A S B D C i D n E C


540. MьhYrrikin dirsYkli valэnэn fэrlanma tezliyi hansэ hYriflY ifadY olunur?

A n B S C D D i E Pr


541. MьhYrrikin silindrlYrinin daxilindY sэxma dYrYcYsi hansэ hYriflY ifadY olunur?

A E B S C D D i E h


542.DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sorma klapanэ B dirsYkli val C porєen

D silindr E єatun
543. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A yumruqcuqlar B porєen C єatun

D porєen barmaqlar E karter

544. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A itYlYyici B єatun C karter

D nazim зarx E dirsYkli val


545. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A karbьrator B nazim зarx C dirsYkli val

D porєen E karter
546. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A зэxma klapanэ B porєen C karter

D silindr E єatun
547. DYM-in hansэ hissYsi зarxqolu-sьrgьqolu mexanizminY aid deyil?

A sYsbatэran B porєen C karter

D nazim зarx E silindr
548.GцstYrilYn 4 taktlэ dizel mьhYrrikinin indikator diaqramэnda yanma prosesi hansэ vYziyyYtdY baєlayэr?

A D


B B

C A


D a

E Г


549. Porєenin tYzyiq ьzьklYri hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D soyutma sistemi E yaрlama sistemi
550. Porєenin yaр ьzьyь hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C yaрlama sistemi D soyutma sistemi E qida sistemi
551. Termostat hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B alэєdэrma sistemi

C qazpaylama sistemi D yaрlama sistemi E qida sistemi
552. Sьrgьqolu hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B soyutma sistemi

C yaрlama sistemi D qazpaylama sistemi E qida sistemi
553. MьhYrrikin baєlэрэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama sistemi

C qida sistemi D soyutma sistemi E alэєdэrma sistemi

554. Џks yьk hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama sistemi

C soyutma sistemi D qida sistemi E yaрlama sistemi


555. Paylayэcэ valэn diєli зarxэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama sistemi B dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi

C soyutma sistemi D qida sistemi E yaрlama sistemi
556. Barmaрэn saxlayэcэ xalqa hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu ЁC dirsYkli val B qida sistemi C qazpaylama sistemi

D soyutma sistemi E qazpaylama mexanizmi
557. Sьrgьqolu oymaрэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D yaрlama sistemi E soyutma sistemi
558. Klapanэn istiqamYt keзicisi hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B qida sistemi

C alэєdэrma sistemi D soyutma sistemi E yaрlama sistemi
559. MьhYrrikin effektiv gьcь µ § hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
560. Silindr hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D soyutma sistemi E alэєdэrma sistemi
561. Karterin yuxarэ hissYsi hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D soyutma sistemi E alэєdэrma sistemi
562. Silindr neзY Ysas hissYdYn ibarYtdir?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


563. Karter neзY vYzifY daєэyэr?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


564. Polad tYbYqY basma ьsulu ilY hazэrlanan karterin qalэnlэрэ neзY mm olur?

A 1...2 B 2...3 C 2...4 D 3...5 E 2...5


565. DYM-dY neзY nцv klapan olur?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


566. Qazpaylama mexanizmindY klapanlar YsasYn neзY qrupa bцlьnьr?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


567. Qazpaylama mexanizmindY neзY nцv klapan olur?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6


568. Yumruqlu val hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B soyutma sistemi C alэєdэrma sistemi

D qida sistemi E dirsYkli val ЁC sьrgьqolu mexanizmi
568.Ventilyator hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B qazpaylama mexanizmi

C qida sistemi D yandэrma sistemi

E yaрlama sistemi


569. Su nasosu hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A soyutma sistemi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D qazpaylama mexanizmi

E yandэrma sistemi


570. Єatun hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B yaрlama sistemi

C soyutma sistemi D qida sistemi

E qazpaylama mexanizmi


571. Єam hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A yandэrma sistemi B soyutma sistemi

C qida sistemi D yaрlama sistemi

E qazpaylama sistemi


572. Klapanэn yayэ hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama sistemi

B yaрlama sistemi C soyutma sistemi

D qida sistemi E yandэrma sistemi


573. ЭtYlYyici hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A qazpaylama mexanizmi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi

E soyutma sistemi
574. PYrsYnglYr hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B yaрlama sistemi

C qida sistemi D qazpaylama mexanizmi

E soyutma sistemi


575. Barmaq hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi B yaрlama sistemi

C qazpaylama mexanizmi D qida sistemi

E soyutma sistemi


576. Nazim зarx hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYk mexanizmi

B yaрlama sistemi C qazpaylama mexanizmi

D qida sistemi E soyutma sistemi


577. SilindrlYr hansэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi

B yanma sistemi C qazpaylama mexanizmi

D qida sistemi E soyutma sistemi


578. Porєen ьzьklYri hasэ mexanizmY vY ya sistemY aiddir?

A sьrgьqolu-dirsYkli val mexanizmi B yanma sistemi

C qazpaylama mexanizmi D qida sistemi

E soyutma sistemi


579. Avtotraktor mьhYrriklYrinin porєenlYri YsasYn neзY vYzifY daєэyэr?

A 3 B 5 C 4 D 6 E 7


580. Porєenin dibi neзY єYkildY hazэrlana bilYr?

A 3 B 6 C 4 D 7 E 5


581. Yэрэlmэє halda porєen neзY hissYdYn ibarYtdir?

A 3 B 6 C 4 D 7 E 5


582. TYklikdY porєenin цzь neзY elementY malikdir?

A 4 B 7 C 6 D 8 E 5


583. Porєen ьzьklYri neзY nцv olur?

A 2 B 5 C 4 D 3 E 6


584. Sьrgьqolu neзY elementdYn ibarYtdir?

A 3 B 7 C 5 D 4 E 6


585. Sьrgьqolunun yuxarэ baєlэрэnda taxэlan oymaрэn materialэ nYdir?

A tunc B зuqun C polad

D alьminium E mis
586. Sьrgьqolunun yuxarэ baєlэрэnda barmaqla oymaq arasэndakэ aralэq boєluрu neзY mm olur?

A 0,05ч0,06 B 0,06ч0,07 C 0,065ч0,075

D 0,08ч0,09 E 0,09ч0,095
587. DirsYkli val neзY vYzifYni yerinY yetirir?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7


588. DirsYkli val Yn azэ hasэ qьvvYyY davam gYtirmYlidir (N/mm2?

A 700ч850 B 750ч900 C 800ч1000

D 750ч800 E 850ч900
589. DirsYkli valэn зYkisi mьhYrrikin ьmumi зYkisindYn neзY %-dYn artэq olmamalэdэr?

A 10ч15 B 15ч20 C 17ч18

D 12ч18 E 14ч16
590. Nazim зarx Ysas neзY vYzifY daєэyэr?

A 4 B 8 C 9 D 6 E 5


591. MьhYrrikin karteri Ysas neзY vYzifY daєэyэr?

A 3 B 8 C 6 D 5 E 4


592. StYkan mьhYrrikin hansэ hissYsinY aiddir?

A klapan B silindr C porєen

D nazim зarx E єatun
593.Sэxma prosesindY qalэq tYzyiq Pr hansэ empirik dьsturla hesablamaq olar?

A µ § B µ §

C µ § D µ §

E µ §


594. Sэxma prosesindY qalэq tYzyiq Pr nYyY bYrabYrdir?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
595. Qalэq qazlar Ymsalэ hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
596. Sorma prosesinin sonunda tYzyiq Pr hansэ hYdlYrdY olur?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
597. Qarэєэрэn tam yanmasэna nY qYdYr vaxt sYrf olunur?

A 0,002ч0,003 B 0,003ч0,0042 C 0,0035ч0,005

D 0,0033ч0,0044 E 0,0038ч0,0045
598. Sэxmanэn sonunda iєзi qarэєэрэn tYzyiqi hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
599. Sэxmanэn sonunda iєзi qarэєэрэn temperaturu hansэ dьsturla hesablanэr?

A µ § B µ § C µ §

D µ § E µ §
600. QYbul etdiyimiz єYraitdY yanma tYnliyi hansэdэr?

A µ § B µ § C µ §D µ § E µ §: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə