Neyrocərrahiyyə


) Ağ ciyərdə qan axınının qiymətləndirilməsi üçün hansı müayinə aparılır?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə15/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

856) Ağ ciyərdə qan axınının qiymətləndirilməsi üçün hansı müayinə aparılır?
A) Ventilyasion radioqrafiya və maqnit-rezonans tomoqrafiya

B) Angiopulmonqrafiya və ventilyasion radioqrafiya

C) Perfuzion sintiqrafiya və angiopulmonoqrafiya

D) Pnevmotaxoqrafiya və nüvə-maqnit tomoqrafiyası

E) Pnevmotaxoqrafiya və perfuzion sintiqrafiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
857) Normada plevral boşluqda hansı təzyiq müşahidə edilir?
A) Atmosfer təzyiqə bərabər

B) Atmosfer təzyiqdən bir qədər aşağı təzyiq

C) Mənfi

D) 0 – a bərabər

E) Atmosfer təzyiqdən bir qədər yuxarı təzyiq
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
858) Ağciyərin pay və seqmentar lokalizasiyalı patologiyasını təyin etmək üçün mütləq vacib olan müayinə metodu hansıdır?
A) Döş boşluğu orqanlarının obzor rentgenoloji müayinəsi

B) Döş boşluğu orqanlarının polipozision rentgenoskopiyası

C) Döş boşluğu orqanlarının lateropozisiya vəziyyətində rentgenoqrafiyası

D) Döş boşluğu orqanlarının yan proyeksiyada rentgenoqrafiyası

E) Zonoqramma
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
859) Poliklinikada bronxoskopik müayinənin istənilən növü hansı şərtlərdə mümkündür?
A) Qeyd edilən müayinə xəstədə əvvəllər artıq həyata keçirilmişsə

B) Poliklinika istənilən profilli stasionarda yerləşirsə

C) Endoskopiya kabineti reanimasion vasitələrlə təchiz edilmişsə

D) Profilə uyğun çarpayılı («bir günlük stasionar» tipli») anestezioloji-reanimasion xidmət varsa

E) Fibrobronxoskopiya yerli anesteziya altında həyata keçirilirsə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
860) Tənəffüs əzələlərinə hansılar aiddir?
A) Döş qəfəsinin, belin, boynun əzələləri və diafraqma

B) Döş qəfəsi əzələləri, qarnın ön divarının əzələləri, çiyin qurşağı əzələləri

C) Döş qəfəsi əzələləri, çiyin qurşağı əzələləri, diafraqma

D) Diafraqma, döş qəfəsi əzələləri, qarnın ön divarı əzələləri

E) Döş qəfəsinin, belin və boynun əzələləri
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
861) Hipokaliemiya zamanı hansı preparatları yeritmək lazımdır?
A) Kalium və dəmir

B) Kalium və kalsium

C) Kalium və natrium

D) Kalium və maqnezium

E) Kalium və qlükoza
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
862) Hipoksemik tənəffüs çatmamazlığının səbəbi hansıdır?
A) Respirator distress-sindromudur

B) Miasteniyadır

C) Paradoksal tənəffüs sindromudur

D) Diafraqmanın relaksasiyasıdır

E) Astmatik statusdur
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
863) Hipovolemiyanın olmasını hansı göstərici daha dəqiq göstərir?
A) Mərkəzi venoz təzyiqin aşağı olması

B) Zəif dolğunluqlu tezləşmiş nəbz

C) Aşağı arterial təzyiq

D) Hematokrit göstəricisi

E) Yaprıxmış periferik venalar
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
864) Rigid bronxoskopiya zamanı venadaxili anesteziya üçün seçim preparatı hansıdır?
A) Sombrevindir

B) Ketamindir

C) Fentanil+droperidoldur

D) Viadrindir

E) Heksenaldır
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
865) Torakal əməliyyat zamanı itirilən qan sirkulyasiya edən qanın ümumi həcminin 20%-ni təşkil edərsə, onda onun yerinin doldurulması üçün hansı həcmdə məhlul istifadə olunur?
A) 1:1 nisbətində kolloid, kristalloid məhlullar + eritrositar kütlə

B) Itirilən qanın həcmində kristalloid məhlullar

C) 1:2 nisbətində kolloid və kristalloid məhlullar

D) 1:1 nisbətində yeni dondurulmuş plazma və eritrositar kütlə

E) Itirilən qanın həcmində eritrositar kütlə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
866) Torakal əməliyyat zamanı itirilən qan sirkulyasiya edən qanın ümumi həcminin 50%-ni təşkil edərsə, onda onun yerinin doldurulması üçün istifadə olunur:
A) 1:1 nisbətində kolloid, kristalloid məhlullar + eritrositar kütlə

B) 1:1 nisbətində kristalloid və kolloid məhlullar

C) 1:2 nisbətində kolloid, kristalloid məhlullar, yeni dondurulmuş plazma + eritrositar kütlə

D) Itirilən qanın tam həcmində eritrositar kütlə

E) 1:1 nisbətində kolloid, kristalloid məhlullar, yeni dondurulmuş plazma + eritrositar kütlə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
867) Plevra boşluğundan qanın reinfuziyası sərbəst hemoqlobinin aşağıdakı konsentrasiyaların hansında mümkündür?
A) 0,01 q/l-dən az olduqda

B) 0,05 q/l-dən az olduqda

C) 0,5 q/l-dən az olduqda

D) 1 q/l-dən az olduqda

E) 0,1 q/l-dən az olduqda
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
868) Torakal xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə infuzion terapiyanın xüsusiyyətləri necə olmalıdır?
A) Inkişaf edən turşu-qələvi balansının pozulmasının uzunmüddətli infuzion korreksiyasının vacibliyi

B) Uzunmüdətli parenteral qidalanmanın vacib olması

C) Massiv transfuziya və aktiv dezaqreqasion terapiya

D) Transfuziyanın, xüsusən kristalloid məhlulların məhdudlaşdırılması

E) Oksigen daşıyıcı preparatların köçürülməsinin vacibliyi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
869) Əgər ürək-ağciyər reanimasiyasını bir nəfər həyata keçirirsə, onda ventilyasiya-ürəyin qapalı masajı nisbəti necə olmalıdır?
A) 2:8

B) 1:8


C) 2:6

D) 1:6


E) 2:15
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
870) Minimal bakteriostatik konsentrasiya neçədir?
A) Mikrobların artmasının və ya çoxalmasının ləngiməsi ilə müşayiət olunan qanda antimikrob preparatın minimal miqldarıdır

B) Mikrob populyasiyasının 50%-nin məhv olduğu, 50%-nin isə çoxalmasının ləngidiyi antimikrob preparatın miqdarı ilə xarakterizə olunan şərti göstəricidir

C) Mikrob populyasiyasının 50%-nin məhv olduğu antimikrob preparatın minimal miqldarıdır

D) Bütün mikrob populyasiyasının məhv olduğu 1 ml qandakı və ya qidalı mühitdəki antimikrob preparatın miqdarı ilə xarakterizə olunan şərti göstəricidir

E) Bütün mikrob populyasiyasının məhv olduğu antimikrob preparatın minimal miqdarı
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
871) Ağciyər xərçəngi olan xəstələrdə şüa terapiyasının daha çox rast gəlinən ağırlaşması hansıdır?
A) Ezofagit

B) Pnevmonit

C) Epidermit

D) Mielit

E) Bronxit
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
872) Tənəffüs orqanları immun komplekslərlə zədələnmiş xəstələrdə patogenetik müalicə metoduna hansı aiddir?
A) Mnitoterapiya

B) Qanın membran oksigenasiyası

C) Hemosorbsiya

D) Baroterapiya

E) Plazmofarez
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
873) Ağciyərin virus zədələnmələri zamanı seçim preparat hansıdır?
A) Zimozan

B) Valtreks

C) Remantadin

D) Asiklovir

E) Neovir
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
874) Onkopulmonoloji xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı dövrün ağırlaşmasız gedişi zamanı profilaktik antibiotikoterapiyanın müddəti nə qədərdir?
A) 15-16 gündür

B) 3-5 gündür

C) 7-10 gündür

D) Bir aydan çoxdur

E) 21-25 gündür
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
875) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin müştərək travmasını göstərir?
A) Eyni növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

B) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

C) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

D) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

E) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
876) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin kombinəolunmuş travmasını göstərir?
A) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

B) Eyni növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

C) Döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin qısa zaman fasiləsində zədələnməsi

D) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

E) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
877) Zərərçəkənin döş qəfəsinin sol yarısında orta körpücük xətt üzrə V qabırğaarası sahədə deşilmiş-kəsilmiş yara vardır, rentgenoloji olaraq hemo-/pnevmotoraks aşkar edilmir, hemodinamik göstəricilər stabildir. Ən optimal taktika hansı olmalıdır?
A) Arterial təzyiqə, nəbzə, rentgenoqrafiya və Exo-KQ nəzarət etməklə müşahidə

B) Perikardın diaqnostik punksiyası

C) Sol tərəfdə diaqnostik torakoskopiya

D) Soltərəfli torakotomiya

E) Sol plevra boşluğunun drenləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
878) Zərərçəkənin döş qəfəsində döş sümüyünün sağ kənarında V qabırğaarası sahədə yara və total hemotoraks vardır. Ən optimal taktika hansı olmalıdır?
A) Sternotomiya

B) Qrillo üsulu ilə torakotomiya

C) Birmomentli ikitərəfli torakotomiya

D) Mono üsulu ilə torakotomiya

E) Sağtərəfli torakotomiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
879) Döş qəfəsinin ön tərəfində potensial təhlükəli xarakterə malik olan daxilə nüfuz edən torakoabdominal yaralanma hansı qabırğadan kaudal tərəfdə yerləşir?
A) VIII qabırğa

B) VI qabırğa

C) VII qabırğa

D) IV qabırğa

E) V qabırğa
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
880) Zərərçəkən döş qəfəsinin sağ yarısının deşilmiş-kəsilmiş yaralanmasından 3 saat sonra stasionara çatdırılmışdır,vəziyyəti orta ağırlıqdadır, AT 100/60 mm c.süt., nəbzi 1 dəq-də 100 vurğudur. Qanda Hb 80 q/l-dir. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası zamanı sağ hemitoraksın total kölgəliyi qeyd edilir. Plevral punksiya zamanı 1500 ml qan xaric omuşdur. Ruvilua-Qrequar sınağı mənfidir. Növbəti taktika necə olmalıdır?
A) Torakoskopiya

B) Təcili torakotomiya

C) Sağ plevra boşluğu arxa qoltuqaltı xətt üzrə VII qabırğaarası sahədə drenə olunmalıdır

D) Qanın tam evakuasiya olunmasına qədər punksiyanı davam etdirmək

E) Infuzion-transfuzion terapiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
881) Diafraqmanın təsdiqlənmiş cırılması nəyə göstərişdir ?
A) Dinamik müşahidəyə göstərişdir

B) Müayinə başa çatdıqdan sonra təcili əməliyyata göstərişdir

C) Həyati göstəriş üzrə təcili əməliyyata mütləq göstərişdir

D) Yalnız ağırlaşma inkişaf edən hallarda əməliyyata göstərişdir

E) Planlı əməliyyata göstərişdir
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
882) Ağ ciyər toxumasının zədələnməsi olmadan baş və ya pay bronxun qopması zamanı seçim əməliyyatı hansıdır?
A) Silikon protezdən istifadə etməklə stentləmə

B) Traxebronxial ağacın keçiriciliyini və hermetikliyini bərpa emək məqsədilə plastik əməliyyat

C) Lobektomiya və ya pulmonektomiya

D) Silikon protezin yerləşdirilməsi

E) Bronxun kənarını rezeksiya etməklə bronxlararası anastomozun qoyulması
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
883) Döş axarının travmatik cırılmasına görə aparılan əməliyyatlar zamanı aşağıdakılardan hansı özünü daha çox doğruldur?
A) Axarın proksimal ucunun bağlanması

B) Boyun nahiyəsində döş axarının bağlanması

C) Axarın proksimal və distal uclarının bağlanması

D) Limfovenoz anastomozun qoyulması

E) Axarın proksimal və distal uclarının anastomozu
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
884) Zərərçəkmişdə 2 qabırğanın ağırlaşmamış sınığı vardır. Daha çox özünü doğruldan taktika hansıdır?
A) Ambulator müalicə, yaşayış yerində cərrahın müşahidəsi

B) Torakal cərrahiyyə şöbəsinə hospitalizasiya

C) Travmatologiya şöbəsində stasionar müalicə məqsədilə hospitalizasiya

D) Pulmonologiya şöbəsinə hospitalizasiya

E) Ambulator müalicə, yaşayış yerində travmatoloqun müşahidəsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
885) Ağ ciyər vərəminin aktiv formasında aşağıdakılardan hansında vərəm mikobakteriyaları aşkar edilən xəstələr bakteriya ifraz edənlərə aiddir?
A) Qanda

B) Limfa düyünlərindən götürülmüş bioptatda

C) Bronxoalveolyar yuyuntuda

D) Bəlğəmdə

E) Plevral mayedə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
886) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmi hansı səbəblərdən inkişaf edir?
A) Vərəmin ağ ciyər formasına münasibətdə ikincilidir

B) Ağ ciyərlərin disseminəolunmuş vərəminin ağırlaşmasıdır

C) Periferik limfa düyünlərinin vərəminin lokal təzahürüdür

D) Tənəffüs orqanları vərəminin müstəqil formasıdır və əsas etibarilə uşaqlarda, yeniyetmələrdə və böyüklərdə (25 yaşa qədər) vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində inkişaf edir

E) Vərəmin ağ ciyərdən kənar formasıdır və vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində istənilən yaşda inkişaf edə bilər
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
887) Ağ ciyərin ocaqlı vərəmi aşağıdakılardan hansının olması ilə xarakterizə olunur?
A) Bir və ya hər iki ağ ciyərin istənilən sayda və lokalizasiyada zəif simptomlu klinik gedişli ocaqların olması

B) Bir və ya hər iki ağciyərin məhdud seqmentində 1-2 və daha çox ocaqların olması və zəif simptomlu klinik gedişlə

C) Klinik təzahürlər olmadan ağ ciyərin istənilən sahəsində bir ocağın olması ilə

D) Hər iki tərəfin apikodorzal şöbələrində yerləşən və rentgenoloji olaraq müxtəlif cinsli çoxsaylı ocaqların olması ilə

E) Aydın nəzərə çarpan intoksikasiya, bronxit və plevritlə gedən bir və ya hər iki ağciyərin məhdud sahəsində azsaylı ocaqların olması ilə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
888) Ağ ciyərin kavernoz vərəminin cərrahi müalicəsində seçim əməliyyat hansıdır?
A) Kavernoplastika

B) Kavernotomiya

C) Atipik seqmentar rezeksiya

D) Tipik seqmentar, biseqmentar və ya kombinəolunmuş rezeksiya

E) Lobektomiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
889) Ağciyərin kavernoz vərəmi olan xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı dövrdə vərəməleyhi müalicə necə aparılmalıdır?
A) 12 ay və daha çox

B) Spesifik terapiya göstəriş deyildir

C) 6 aydan az olmayaraq

D) Stasionardan evə yazılana qədər

E) Sanatoriyada 2-3 ay
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
890) İri bronxların vərəminin hansı formaları endoskopik olaraq fərqləndirilə bilər?
A) Infiltrativ, indurativ, xoralı, psevdotumoroz

B) Infiltrativ, xoralı, fistulalı, çapıq stenoz

C) Ödemli, stenotik çapıq

D) Kataral, hemorragik, irinli

E) Iltihabi aktivliyin İ dərəcəsi, İİ dərəcəsi, İİİ dərəcəsi və İV dərəcəsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
891) İri bronxların vərəmi zamanı cərrahi müalicəyə cöstərişlər hansılardır?
A) II-III dərəcəli stenoz

B) Iri bronxların vərəmi zamanı cərrahi müalicədən istifadə olunmur

C) Xoralı forma

D) Əlavə konservativ müalicə aparılmamış fistula forması

E) Göstəriş yalnız ağciyər toxumasındakı proseslə müəyyən edilir
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
892) Ağ ciyər vərəminə görə ağ ciyərin ardıcıl qənaətli ikitərəfli rezeksiya əməliyyatı həyata keçirilərkən daha optimal interval hansıdır?
A) 1,5-2 ay

B) 3-4 ay

C) 6 aydan çox

D) 1 aydan çox olmayaraq

E) 1 il
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
893) Aşağıdakılardan hansında ağciyərin rezeksiyası əməliyyatından sonrakı erkən dövrdə uzunmüddətli pnevmoperitoneumun qoyulması göstərişdir?
A) Ağciyərin sirrotik vərəmi

B) Tuberkuloma

C) Ağciyərin ocaqlı vərəmi

D) Ağciyərin kavernoz vərəmi

E) Ağciyərin disseminəolunmuş vərəmi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
894) Ağ ciyərin vərəmi zamanı cərrahi taktikanı müəyyən edən spontan pnevmotoraksın əsas xüsusiyyəti hansıdır?
A) Plevranın kəskin empiemasının sürətli inkişafı

B) Vərəm prosesinin proqressivləşməsi

C) Intoksikasiyanın sürətlənməsi

D) Ağciyərin hissəvi kollapsı

E) Tənəffüs çatmamazlığının dərinləşməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
895) Vərəm empieması hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Yalnız vərəm mənşəlidir

B) Əksər hallarda məhdudlaşmış olur

C) Bir qayda olaraq göbələk infeksiyasının qoşulması ilə gedir

D) Əksər hallarda qeyri-spesifikdir

E) Qarışıqdır
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
896) Ağciyərin aplaziyasının ageneziyadan fərqi nədən ibarətdir?
A) Rudimentar baş bronxun olması

B) Baş bronxun olmaması

C) Ağciyərin bütün elementlərinin (bronxların, qan damarlarının, parenximanın) sona qədər inkişaf etməməsi

D) Baş bronxun olması, lakin pay bronxlarına bölünməməsi

E) Baş və pay bronxların olması, lakin seqmentar bronxlara bölünməməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
897) Sadə və sistoz hipoplaziyanın differensial diaqnostikasında daha informativ müayinə metodu hansıdır?
A) Angiopulmonoqrafiya

B) Rentgenotomoqrafiya

C) Ağciyərlərin perfuzion skannerləşdirilməsi

D) Bronxoskopiya

E) Bronxoqrafiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
898) Ağciyərin anadangəlmə sisti zamanı cərrahi müalicəyə hansılar göstərişdir?
A) Konservativ müalicənin (drenləşdirmə, skleroterapiya) effektsizliyi

B) Yalnız spesifik iltihabın qoşulması (vərəm)

C) Yalnız ağırlaşmış sistlər (qanhayxırma, gərginləşmiş sist)

D) Sistin olma faktı

E) Yalnız qeyri-spesifik iltihabın qoşulması
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
899) Kəskin absesin xroniki absesə keçməsi ehtimalı ən çox hansından asılıdır?
A) Drenləşdirici bronxun keçiriciliyinin vəziyyətindən

B) Absesin formasından, ölçüsündən və lokalizasiyasından

C) Yanaşı patologiyadan

D) Plevranın empieması, piopnevmotoraks və s ağırlaşmaların olmasından

E) Absesin inkişafına səbəb olan mikrob florasından və onun dərmana qarşı davamlılığından
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
900) Ağciyərin qanqrenasını qanqrenoz absesdən hansı əlamətə görə fərqləndirmək qəbul edilmişdir?
A) Immunoqramma və hemoqrammaya görə

B) Klinik mənzərəsinə görə

C) Auskultativ məlumatlara görə

D) Ağciyərdə boşluqların forması, lokalizasiyası və sayına görə

E) Ağciyərdə irinli-nekrotik prosesin yayılmasına və ətraf orqanları cəlb etmə xarakterinə görə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
901) Empiema boşluğunun fenestrasiyasının—plevral pəncərə qoyulmasının əsas şərti hansıdır?
A) Plevral boşluğun yalnız yan və arxa şöbələrində

B) Irinin ən çox toplandığı nöqtə

C) Empiema boşluğunun ən aşağı nöqtəsi

D) Empiema boşluğunun mərkəzi

E) Plevral boşluğun yalnız ön şöbələrində
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
902) Kəskin bakterial destruksiyanın piopnevmotoraksla ağırlaşması zamanı ən məqsədəuyğun müalicə həcmi necə olmalıdır?
A) Torakoskopiya, plevral boşluğun sanasiyası və drenləşdirilməsi

B) Təcili plevropulmonektomiya və ya plevrolobektomiya

C) Plevra boşluğunun drenləşdirilməsi, aktiv aspirasiya

D) Gündəlik plevral punksiyalar fonunda müalicəvi traxeobronxoskopiya kursları

E) Regionar bronxoblokada, plevra boşluğunun drenləşdirilməsi, aktiv aspirasiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
903) Anadangəlmə bronxoektaziya üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Ağciyərlərin ikitərəfli seqmentar zədələnməsi

B) Sol ağciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi

C) Sağ ağciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi

D) Ikitərəfli pay və ağciyərlərin geniş sahədə zədələnməsi

E) Sol ağciyərin aşağı payının və dil seqmentinin birtərəfli zədələnməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
904) Hansı hallarda ağciyərin rezeksiyasından sonra inkişaf edən bronxoektazlar onların həqiqi residivləri hesab olunur?
A) Əvvəlcədən dəyişiklik olmayan ağciyər toxumasında

B) Anaerob infeksiyanın proqressivləşməsi nəticəsində

C) Vərəmin qoşulması nəticəsində

D) Patoloji dislokasiya nəticəsində bronxları əyilmiş seqmentlər

E) Bronxların keçmiş deformasiya zonalarında
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
905) Bronxoektazların residivinin cərrahi müalicəsinə göstəriş hansıdır?
A) Bronxoektazların diaqnostik olaraq təsdiqlənmiş residivi

B) Zədələnmənin ikitərəfli xarakterdə olması

C) Birtərəfli zədələnmə zamanı bronxoektaziya xəstəliyinin klinikasının olması

D) Proqressivləşən ürək-ağciyər çatmamazlığı

E) Birtərəfli zədələnmə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
906) Bronxial astmalı xəstələrdə cərrahi müalicənin effektivliyi neçə faiz təşkil edir?
A) 20%-30%

B) 50%-60%

C) 60%-70%

D) 70%-80%

E) 30%-50%
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
907) Qeyri-spesifik spontan pnevmotoraksın ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Ağciyərin kəskin bakterial destruksiyası

B) Döş qəfəsinin qapalı travması

C) Ağciyər absesi

D) Körpücükaltı venanın punksiyasının həyata keçirilməsi

E) Ağciyərlərin bullez distrofiyası
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə