ĠnfoġmperġALĠzm və medġAYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/58
tarix27.10.2017
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


HĠKMƏT BABAOĞLU 
 
 
  
 
 
 
 
 
ĠNFOĠMPERĠALĠZM 
VƏ 
MEDĠA
 
 
 
 
 
 
Monoqrafiya 
Bakı 
Dövlət 
Universitetinin  Politologiya  və 
Sosiologiya  kafedrasının  02  iyun 
2013-cü il tarixli (08 saylı protokol) 
qərarı ilə çapa tövsiyə edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
«MSA» 
 
BAKI – 2013 
  
Elmi redaktor:  
            Ə.M.Həsənov 
 
 
tarix elmləri doktoru, prof. 
 
Rəyçilər: 
 
 
R.M.Əliquliyev 
 
 
 
 
AMEA-nın müxbir üzvü, tex.e.d., prof. 
 
E.T.Vəlizadə 
 
 
 
 
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları  
nazirinin müavini 
 
 
 
 
Redaktor:                 
N.V.Qələndərov 
 
 
 
 
AMEA-nın doktorantı 
 
          HĠKMƏT BABA OĞLU MƏMMƏDOV 
 
|B13  «ĠNFOĠMPERĠALĠZM VƏ MEDĠA» 
          Bakı, «MSA»,  2013, 192 səh. 
 
Monoqrafiyada müasir dünya siyasətində baş verən ən yeni keyfiyyət də-
yişiklikləri  beynəlxalq  münasibətlər  sisteminin  modern  konsepsiyaları  əsasında 
elmi-analitik təhlilə cəlb edilmiş, qloballaşma, netokratiya, neoimperializm və s. 
kimi  məsələlərin  məzmun  və  mahiyyətinin  alt  qatlarına  işıq  tutulmuşdur.  XXI 
əsrin  beynəlxalq  münasibətlər  sistemində  milli  dövlətlərin  aktor  kimi  fəaliyyət 
perspektivləri  təhlil  edilmiş,  istismarçı  imperializmin  informasiya  imperializmi 
mərhələsinə  daxil  olması  sosial  şəbəkələrin  və  medianın  isə  infoimperializmin 
əsas silahı kimi institusional vasitəyə çevrilməsi məsələləri öz əksini tapmışdır. 
Monoqrafiyada,  eyni  zamanda,  infoimperializmdən  müdafiə  vasitəsi  və 
metodlarının nələrdən ibarət ola biləcəyi məsələlərinə toxunulmuş, bu prosesləri 
izah  etmək  üçün  müəllif  tərəfindən  politoloji  leksikona,  infoimperializm, 
infokratiya,  infoelita,  infokultroloji  piramida,  infogen  təsir,  infoidentiklik  və  s. 
kimi yeni terminlər gətirilmişdi. 
Monoqrafiya  politoloqlar,  sosioloqlar,  media  nümayəndələri  və  geniş 
oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
İSBN 987-9952-440-48-5 
 
 
 
 
 
© “HĠKMƏT BABAOĞLU” 2013  
 
 
 
Bizə  qarşı  mübarizə  bundan  sonra  da  aparılacaqdır  və  bu  mü-
barizənin müxtəlif mərkəzləri vardır... 
Birincisi, erməni lobbisi bizim əsas düşmənimizdir. 
İkincisi,  antiazərbaycançı  mərkəzlər,  islamofobiya  xəstəliyinə 
düçar olmuş qurumlardır, dairələrdir. 
Üçüncüsü, ...müstəmləkə, metropoliya təfəkkürü ilə yaşayanlardır. 
Prezident Ġlham Əliyev 
 
* * * 
 
Qanunların deyil, prinsiplərin müqəddəs olması şərtdir. 
F.Ruzvelt 
 
* * * 
 
Məsum  olmayan  bir  dünyada  məsumluq  rolu  oynaya  bil-
mərik. 
R.Reyqan 
 
* * * 
 
Demokratiya  bizim  uzaqvuran  silahımızdır.  Biz  onunla 
Avropadan kənarda istənilən hədəfimizi dəqiq vura bilərik. 
U.Çörçil 
  
Mündəricat 
GiriĢ…….............................................................................. 7  
 
I FƏSĠL 
 
Ġnfoimperializm ən yeni imperializm növü kimi 
 
1.1. İnfoimperializm: mahiyyəti və əsasları ........................ 10 
1.2. İnfoimperializmin dünyanın siyasi sisteminə daxil 
       olması: ilkin təcrübələr, reallıqlar və perspektivlər ...... 13 
                                                                
II FƏSĠL 
 
Qlobal informasiya cəmiyyəti və yeni tipli mədəniyyət nö-
vü-infokultura 
 
2.1. İnformasiya cəmiyyəti yeni sosium növü kimi ............ 28 
2.2. İnfoidentiklik milli-etnik identikliyi neytrallaşdıran 
       faktordur. Milli-etnik sosial piramidadan homogen 
       infokulturoloji sosial piramidaya doğru ....................... 32 
                                           
           
III FƏSĠL 
 
Media institutu qlobal infoimperializm kontekstində: me-
diakratiya, transmilli media strukturlarının fəaliyyət me-
xanizmi və qlobal media imperatorluğu 
 
3.1. Media institutu: mahiyyəti, spesifikası və institusional 
       funksionallıq məsələsi ……………………………….. 38 
3.2. Modern informasiya cəmiyyətində media təsisatı 
       və milli maraqlar …………………………………….. 42  
3.3. Transmilli media institutları infoimperializmin 
       məqsəd və niyyətlərinin həyata keçirilməsində strateji 
       resurs qismində ………………………………………. 50 
3.4. Beynəlxalq informasiya savaşında yeni 
       kibertexnologiyalar və texnoloji innovasiyalar 
       spesifik strateji vasitə kimi ………………………….. 54 
 
IV FƏSĠL 
 
Ġnfoimperializmin konseptual əsasları və ideoloji vasitələri 
 
 4.1. “Geosiyasi demokratiya” prinsipi; infoimperializm 
        çərçivəsində “demokratiya” və “insan haqları” məsələsi 
        xüsusi institusional vasitədir ………………………... 60 
4.2. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri informasiya 
       imperializmi kontekstində ideoloji vasitə kimi ............ 73 
 
V FƏSĠL 
 
Beynəlxalq Ģəbəkə hakimiyyəti qlobal prosesləri yönləndi-
rən infoelita kimi 
 
5.1. Netokratiya yeni növ hakimiyyət forması kimi ............ 80 
5.2.  Qlobal  dövlət  və  qloballaşma  prosesi  infoimperializm 
kontekstində; xüsusi analitik təhlil ..................................... 85 
5.3. Mədəni imperializm-infoimperializmin 
       strateji substratı .......................................................... 103 
        
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə