Nivea for menYüklə 31,24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/27
tarix20.09.2017
ölçüsü31,24 Kb.
#1001
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


REPRESENTASI GAYA HIDUP METROSEKSUAL DALAM KEMASAN 
PRODUK “NIVEA FOR MEN” 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Kepada Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 
guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
Putri Rahmawati 
05206241016 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
MARET 2013 

v
 
 
PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
I dedicate this to my great parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


vi
 
 
MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
Even so many peoples want me fallin down, 
because of them I can reach this phase 


 
vii
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Puji  syukur  ke  hadirat  Allah  SWT  atas  segala  rahmat  karunia-Nya 
sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas  Akhir  Skripsi  dengan  sebaik-
baiknya sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. 
Penyelesaian  Tugas  Akhir  Skripsi  ini  dapat  terselesaikan  karena  bantuan 
dari  berbagai  pihak.  Untuk  itu  saya  menyampaikan  ucapan  terimakasih  dan 
penghargaan  yang  setinggi-tingginya  kepada  pembimbing  saya    Bapak  Zulfi 
Hendri, M.Sn yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan di 
sela kesibukannya. 
Rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan juga kepada Rektor UNY 
Prof.Dr.  Rochmat  Wahab,  M.Pd,  Dekan  FBS  Prof.  Dr.  Zamzani,  M.Pd,  Ketua 
Program  Studi  Bapak  Drs.  R.  Kuncoro  Wulan  Dewojati  M.Sn,  Dewan  Penguji 
serta seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa yang memberikan kesempatan 
dan kemudahan kepada penulis. 
Akhirnya  penulis  berharap  mudah-mudahan  karya  ini  dapat  bermanfaat 
bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan.  
Yogyakarta, 15 April 2013 
  
 
 
 
 
 
 
Penulis, 
 
 
  
 
 
 
 
 
    Putri Rahmawati 
 
 
 


viii
 
 
DAFTAR ISI 
 
Halaman judul ................................................................................................................ i 
Lembar Persetujuan ....................................................................................................... ii 
Lembar Pengesahan ..................................................................................................... iii 
Lembar Pernyataan....................................................................................................... iv 
Lembar Persembahan .................................................................................................... v 
Moto ............................................................................................................................. vi 
Kata Pengantar ............................................................................................................ vii 
Daftar Isi..................................................................................................................... viii 
Daftar Tabel ................................................................................................................. xi 
Daftar Gambar ............................................................................................................ xiii 
Daftar Lampiran ......................................................................................................... xiv 
Abstrak ........................................................................................................................ xv 
BAB I PENDAHULUAN 
A.
 
Latar Belakang Masalah ........................................................................................... 1 
B.
 
Fokus Masalah .......................................................................................................... 5 
C.
 
Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 5 
D.
 
Manfaat Penelitian .................................................................................................... 6 
BAB II LANDASAN TEORI 
A.
 
Tentang Metroseksual .............................................................................................. 7 
1.
 
Pengertian metroseksual ...................................................................................... 7 Yüklə 31,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə