Niyazinin arxiv materiallarû Àçÿðáàéúàí Ìóñèãè ÌÿäÿíèééÿòèYüklə 9,2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix28.06.2018
ölçüsü9,2 Mb.
#52173
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
52173

Niyazinin arxiv materiallarû 

Àçÿðáàéúàí Ìóñèãè Ìÿäÿíèééÿòè 

Äþâëÿò Ìóçåéèíäÿ

KATALOQ

Íîò ÿëéàçìàëàðû

Ñÿíÿäëÿð

Ïðîãðàìëàð

Àôèøàëàð 

BAKI - 2013


Êàòàëîã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 

Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Íàçèðëèéèíèí ìàääè äÿñòÿéè èëÿ

íÿøð îëóíìóøäóð

Ëàéèùÿíèí ðÿùáÿðè âÿ åëìè ðåäàêòîðó: Àëëà Áàéðàìîâà

Òÿðòèá÷è ðåäàêòîð: Ðçà Áàéðàìîâ

Ëàéèùÿ èøòèðàê÷ûëàðû: Àëëà Ôéîäîðîâà, Õàíûì Àáäèíîâà, Öëâèééÿ Ìåùäèéåâà, 

Îôåëéà Áàáàéåâà

© Àçÿðáàéúàí Ìóñèãè Ìÿäÿíèééÿòè Äþâëÿò Ìóçåéè, 2013
3


4

ÖN SÖZ

Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onların yaradıcılığı dünya musiqi xəzinəsinə daxil 

olmuşdur. Belə sənətkarlar sırasında görkəmli dirijor, bəstəkar, ictimai xadim, SSRİ Xalq artisti, Sosialist 

Əməyi Qəhrəmanı, Azərbaycan və SSRİ Dövlət mükafatları laureatı, Beynəlxalq Nehru mükafatı laureatı 

Maestro  Niyazinin  (Niyazi  Zülfüqar  oğlu  Tağızadə-Hacıbəyov)  xüsusi  yeri  vardır.  Mədəni  irsimizin 

qorunmasında,  milli  simfonizmin  inkişafında,  təbliğində,  dünya  miqyasında  tanınmasında, Azərbaycan 

dirijorluq məktəbinin formalaşmasında Niyazinin xidmətləri danılmazdır. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin 1994-cü il sentyabrın 18-də Niyazinin mənzil muzeyinin açılışında qeyd etdiyi kimi, “Niyazinin 

ən böyük xidməti ondan ibarətdir ki, o həm bəstəkar kimi milli musiqimizi zənginləşdirmiş, Azərbaycan 

mədəniyyətinə,  milli  musiqimizə  böyük  töhfələr  vermiş  və  eyni  zamanda  bir  dirijor  kimi  Üzeyir 

Hacıbəyovdan  başlayaraq  gənc  bəstəkarlaradək  Azərbaycanın  ən  görkəmli  bəstəkarlarının  yaratdıqları 

əsərlərin  meydana  çıxması,  xalqa  çatdırılması,  səhnələrdə  tamaşaya  qoyulması  üçün  misilsiz  işlər 

görmüşdür”.

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət  Muzeyinin  kolleksiyasında  saxlanılan  50  mindən  artıq 

materialdan  6200-ü  Maestro  Niyaziyə  aiddir.  Bunlar  bəstəkarın  müəllif  not  əlyazmaları,  müxtəlif 

proqramlar, sənədlər, afişalar, kitablar, qramvallar, rəsm əsərləri, fotoşəkillər, şəxsi geyim və əşyalardan  

ibarətdir.  Bu  materiallar  Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti  Dövlət  Muzeyinin  filiallarından  biri  olan 

Niyazinin mənzil muzeyində nümayiş olunur. Niyazi bu mənzildə (Bülbül pr., 21, mənzil 24) 1958-ci ildən 

ömrünün sonunadək, yəni 1984-cü ilədək yaşamışdır. 

Təqdim olunan Kataloqda Niyazinin not əlyazmaları, sənədlər, proqramlar və afişaların siyahısı –cəmi 

458 ədəd material təqdim olunmuşdur.  Bəzi materialların fotoşəkilləri də əlavə olunur.    

İnanırıq ki, təqdim olunan bu nəşr Niyazi yaradıcılığı tədqiqatçılarının və Azərbaycan mədəniyyətini 

sevənlərin  marağına səbəb olacaqdır.

 

          Alla Bayramova

                                                               Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti                                                                       Dövlət Muzeyinin direktoru,

                                                                              sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

                                                                         Əməkdar mədəniyyət işçisi


5

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ Íèéàçèíèí 

ìÿíçèë ìóçåéèíèí à÷ûëûøûíäà.

18 ñåíòéàáð 1994-úö èë
6

Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ Íèéàçèíèí 

ìÿíçèë ìóçåéèíäÿ.

2 ìàé 1997-úè èë

Áåëëà Äàâèäîâè÷ Íèéàçèíèí ìÿíçèë ìóçåéèíäÿ.

13 ñåíòéàáð 1998-úè èë
7

Õàëã àðòèñëÿðè Ôÿðùàä Áÿäÿëáÿéëè âÿ Õóðàìàí Ãàñûìîâà

 Íèéàçèíèí 90 èëëèéèíÿ ùÿñð îëóíìóø òÿäáèðäÿ. Íèéàçèíèí ìÿíçèë ìóçåéè.

20 àâãóñò 2002-úè èë

ÍèéàçèíèíÏèàíî ö÷öí ïéåñëÿð íîò êèòàáûíûí òÿãäèìàò ìÿðàñèìèíäÿ.

25 éàíâàð 2005-úè èë
8

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Íàçèðè ßáöëôÿñ

Ãàðàéåâ Íèéàçèíèí Õàòèðÿ ëþâùÿñèíèí à÷ûëûøûíäà.

25 äåêàáð 2006-úû èë

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìÿäÿíèééÿò âÿ Òóðèçì Íàçèðè ßáöëôÿñ

Ãàðàéåâ Íèéàçèíèí ìÿíçèë ìóçåéèíäÿ. 25 äåêàáð 2006-úû èë
9

Áÿñòÿêàðëàð Èòòèôàãûíûí ñÿäðè Ôèðÿíýèç ßëèçàäÿ èëÿ Êëàññèê ìóñèãè 

ùÿâÿñêàðëàðû êëóáóíäà ýþðöø. Íèéàçèíèí ìÿíçèë ìóçåéè.

1 èéóë 2009-úó èë

Íèéàçèíèí ìÿíçèë ìóçåéèíèí ÿìÿêäàøëàðû10

NİYAZİNİN NOT ƏLYAZMALARI

(

xronoloji ardıcıllıqla

)

1926 


Azərbaycan (talış) xalq mahnıları. № 5 “Gül bağçalar”, № 28 “Dünya pənc”. Niyazinin “Ləc  

   


kəndində yazılmışdır. Bakı-1926-cı il” qeydi ilə. Tam. 1 vərəq, 2 səh.. Niyazinin arxivi. DK   

   


№14752.

1929 


“Zarafat”-fortepiano üçün pyes. 13.01.1929-cu il. Niyazinin imzası ilə. Tam. 4 vərəq, 7 səh.  

   


Niyazinin arxivi. DK № 14735/11. 

1930  “Skertso”- fortepiano üçün pyes. Niyazinin “Niyazi Tağızadə. Moskva-Konservatoriya” qeydi ilə.

 

Natamam. 2 vərəq, 3 səh. Niyazinin arxivi. DK № 14730/11.1930     Fortepiano üçün “Prelüd”. 20.12.1930-cu il. Niyazinin “20.12.1930-cu il Tağızadə” imzası ilə. 

 

Tam. 1 vərəq, 1 səh.. Niyazinin arxivi. DK № 14724. 1931 

Fortepiano üçün “Rəqs”.  1931-ci il. Niyazinin imzası ilə.Tam, 1 vərəq,  1 səh, Niyazinin arxivi.  

 

DK 14730/155.1932 

Ləzgihəngi tempində xalq təranəsi. Xalq musiqisi. Sözləri Xanmirzəyevə məxsus. Mahaçqala,  

 

Dağıstan SSR. 28.9.1932-ci il. Niyazinin arxivi.  Tam, 1 vərəq, 1 səh.. DK № 14730/103.1932   Simfonik orkestr üçün əsər, partitura. 26.10.1932-ci il. Niyazinin arxivi. Tam, 2 vərəq, 3 səh. DK  

 

№ 14730/105.1934    “Andante” Simfonik orkestr üçün partitura. 26.3.1934-cü il. Niyazinin  “Həcərə həsr edirəm”   

 

imzası ilə. Natamam, 2 vərəq, 3 səh.. Niyazinin arxivi. DK № 14730/144.1934 

Simfonik orkestr üçün “Uvertüra”. Partitura. 05.11.1934-cü il. Niyazinin   “Dirijora: Uvertüra  

 

maksimum ağır gedir, lirikaya ciddi diqqət yetirilsin,  qaboy, fleyta və trubalar kontrast kimi   

götürülsün”. Niyazi, 3.11.1934-cü il Bakı” qeydi ilə. Natamam, 1 vərəq, 1 səh.  Niyazinin arxivi.  

 

DK № 14730/91.1934    Klarnet üçün solo partiya. 09.07.1934-cü il. Niyazinin imzası ilə. Tam 1 vərəq, 1 səh. Niyazinin  

 

arxivi. DK № 14735/37.1934   Ü.Hacıbəyov. “Şur”, 2-ci fantaziya”sının Niyazi tərəfindən Simfonik Orkestr üçün instrumen -

 

tovkası. 23.03. 1934-cü il. Niyazinin imzası ilə. Tam, 2 vərəq, 3 səh. DK  № 14730/132.1934   Fortepiano üçün “Rəqs”. 28.04.1934-cü il. Niyazinin  “ Azərbaycan Dövlət  Teatr  muzeyinə  

 

bəxşiş edirəm. Bakı, 28 aprel 1934-cü il. Niyazi” hədiyyə  yazısı ilə. Natamam. 1 vərəq, 1 səh.   

Niyazinin arxivi. 
Yüklə 9,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə