Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 483 Kb.

səhifə1/19
tarix17.11.2018
ölçüsü483 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


NÝSAN 2016 Sayý: 568  Fiyat: 8 TL

TÜRK MÝTOLOJÝSÝNDE

KUÞLARA VERÝLEN DEÐER

KUANTUM  MODELLERÝ  OLUÞTURMA

HERMETÝZM ve TEMEL

ÝLKELERÝAylýk Kültürel ve 

Siyasi Dergi

Cilt: 48  Sayý: 568  Nisan  2016

Disiplin ve Düzenin

Hayatýmýzdaki Önemi .......................... 2

Dr. Refet Kayserilioðlu

Kuþbakýþý Ýsrailoðullarý ve

Peygamber Ýþaya ................................ 7

Ahmet Kayserilioðlu

Filozof, Psikolog

Sufî Muhasibî .................................... 13

Güngör Özyiðit

Hermetizm ve 

Temel Ýlkeleri  .................................... 21

Nihal Gürsoy

Kuantum Fiziði ve Düþünce 

Dünyamýzýn Kontrolü ........................ 27

Prof. Dr. Mustafa Erol

Türk Mitolojisinden Sayfalar

Kuþlara verilenDeðer ........................ 32

Nelda Ýnan

Kuantum Modelleri Oluþturma .......... 37

(Canlý Kryon Celsesi) 

Dergimizin internet sitesini 

www.sevgidunyasidergisi.com, www.dostluk.org 

adreslerinden ziyaret edebilirsiniz

ÝÇÝNDEKÝLER

Onur Baþkaný:

Dr. Refet Kayserilioðlu

Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü:

Ayþegül Kayserilioðlu

Yazý Ýþleri Müdürü:

Güngör Özyiðit

Yayýn Kurulu:

Güngör Özyiðit

Nelda Bayraktar

Hale Ürkmezgil

Haberleþme 

ve Okur/Abone Ýliþkileri:

0535 4554223 - 0549 7220248

Yönetim Yeri:

Hayri Eðmezoðlu Sk.  Ýkizler Ap.

No: 8 D: 32 Erenköy/Ýst.

Baský:


Hedef Dijital Baský

Taksim Cad. No: 19/A

Taksim

/ÝstanbulFiyatý: 8

TL

Yýllýk Abone: 90TL

Yurt Dýþý:  

110 TL1

Sevgili Dostlar

“Her þeyi Yapan’dan, her þeyi isteyiniz artýk siz. Ve aldýklarýnýzla

önce yaþamý zor olanlara koþunuz þimdi. Çünkü onlar almaya

hazýrdýrlar. Ve onlar aldýklarý kadar vermesini bilenlerdir þüphesiz.”

Bu sözleri okuyunca kendinizi yaþamý zor olanlardan deðil de, onlara

koþacak olanlardan görüyorsanýz eðer, diyeceklerimiz sizleredir öncelik-

le. Çünkü insan genellikle kendine acýmaya, sözlerde belirtilen önceliðin

hemen kendisinde olduðunu düþünmeye meyillidir. Oysa yaþamý zor

olanlara koþmaya gönüllü olanlar sýkýntý içinde olsalar bile bunu zorluk

olarak görmezler, sisli günlerin, dumanlarýn, kirli perdelerin ortadan

kalkacaðýndan ve huzurlu bembeyaz kýyýlarýn görüneceðinden emin,

onun için çabaya girerler. Evet, her zorluðun daha da zoru vardýr ve

hemen akla parasal yokluk ve sevdiklerini acý þekilde kaybetmek gelir.

Ama aslýnda en zoru unutulduðunu, býrakýlýverdiðini zannetmek,

hayýrdan uzak olduðunu hissetmek, sevgisiz ve acýmasýz ortamlarda

terkedildiðini düþünmektir. Ýçimizdeki sevgi gerçekse, gülmeyi unutmuþ,

gönlü kararmýþ kardeþlerimize ümit ýþýðý olalým. Bunun için önce o

ýþýðýn bizim içimizde olmasý, kaynaðýný bilgiden, sevgiden, inançtan,

güzelliklerden ve müzikten almasý gerekir. Gönlü kararmaya baþlayan

insanýn zamanla kaný da kararýp kurumaya baþlar çünkü. Öyleyse

karanlýðýn ve karanlýktakilerin kitleleri kontrol altýnda tutmak için

sarýldýklarý ipe raðbet etmeyelim, yani korkuya. Evrensel enerjiyle her

gün iç içe ahenkle yaþayanlar, günlerini iyi olarak, doðru olarak,

çalýþarak, bilgi peþinde koþarak ve severek geçirenler, kendilerine ait

olanlarla birlikte nelerden korunduklarýný, dikkat ederlerse farkedecek-

lerdir. Büyük kaynakla baðlantýmýzý bir kere kurduk mu, bilelim ya da

bilmeyelim, hayatýmýzdaki her þey sýrasýyla ve olmasý gerektiði gibi olur.

Elbet ki çaba ve seçimler bize aittir ve bilgimizle, inancýmýzla, dikkati-

mizle, sevgimizle ve gerçeðe olan baðlýlýðýmýzla her zaman deneniriz.

Ama þimdi yaþamý zor olanlara koþmanýn, ümitsiz, býkkýn, yorgun, yaralý

gönüllere bilgi ýþýðý, sevgi suyu, ümit ve neþe götürmenin, korkuya teslim

olmadan korkanlarýn yanýnda olma zamaný. 

SEVGÝ DÜNYASIEn Derin Sevgilerimizle

SEVGÝ DÜNYASI


SEVGÝ DÜNYASI

2

Disiplin ve DüzeninHayatýmýzdaki Önemi

Dr. Refet KayserilioðluBir orkestranýn

baþarýsý için

müzisyenlerin 

çalacaklarý parçalarý 

çok iyi öðrenmeleri, 

yeter sayýda prova 

yapmalarý, çalgýlarýn

belirli bir düzenle 

yerleþtirilmesi gerekir.

Bunlarýn yanýsýra

baþarý için en gerekli

þart, müzisyenlerin

orkestra þefine tam

bir sevgi, itaat ve

disiplinle uymalarýdýr.


3

SEVGÝ DÜNYASI

ÖRNEKLER

Bu yazýmýzda çok önemli

bir konuyu incelemek isti-

yorum. Konunun iyice

aydýnlýða çýkmasý için önce

bazý örnekler üzerinde dur-

mak faydalý olacaktýr.

Büyük bir orkestrayý ele

alalým. Soprano kemanlar,

alto kemanlar, viyolonseller

ve kontrbaslar, flütler,

trompetler ve trombonlar ve

diðer nefesli sazlar, davul

ve bateriler ve diðer vur-

malý sazlar hepsi tam bir

düzenle yerlerine otururlar.

Onlarýn oturuþlarý ses-

lerinden birbirine destek

olmalarýný saðlayacak ve

gölgelemelerini önleyecek

tarzda düzenlenir. Ayni

zamanda öyle otururlar ki

hepsi orkestra þefini kolay-

ca görebilirler. Herkes

kendi çalacaðý kýsmý (par-

tisyonunu) iyice öðrenir ve

þefin vereceði iþarete uygun

olarak tam zamanýnda çalar.

Bir saniye önce çalmasý

veya bir saniye sonra çal-

masý bütün eseri bozar,

berbat eder. Orkestra bu

düzenli çalmayý saðlaya-

bilmek için bir eseri tekrar

tekrar prova eder. Birçok

provalardan sonra her saz

nerede baþlayacaðýný,

nerede bitireceðini, hangi

tempo ile çalacaðýný bilir.

Yine de devamlý göz ucuyla

orkestra þefini1n iþaretlerini

izler. Ýþte ancak böyle

düzenli bir çalma ile o eser

en mükemmel bir þekilde

uygulanmýþ ve o orkestra da

baþarýya ulaþmýþ olur.

Ünlü orkestralarýn hepsi

çalýþma disiplini ve düzeni

mükemmel olan, þefin

direktiflerini iyi anlayan ve

onlara tam uyan elemanlar-

dan oluþur. Verilen vazi-

feleri en iyi yapmak için

çýrpýnan, vazifesini, iþini

ve birlikte çalýþtýðý

arkadaþlarýný seven, bilhas-

sa orkestra þefini sayan ve

ona mutlak olarak itaat

eden elemanlardan kurulu

orkestra, þüphesiz en

baþarýlý orkestra olur.

BEDEN ÖRNEÐÝ

Ýnsan bedeni düzenli

çalýþmanýn ve disiplinin en

güzel örneðini verir.

Bedende birçok organlar ve

her organda binlerce hücre

var. O hücreler sinir lifleri,

besleyici ve artýklarý

toplayýcý damarlarla devam-

lý kontrol altýnda tutulur.

Her organdaki hücre, o

organýn görevlerini yapacak

bir yapýya sahiptir. Ve

organýn topyekûn görevleri-

ni aksatmayacak bir tempo-

da çalýþmak zorundadýr.

Yani organýn idareci ruhun-

dan (organizatörü) gelen

emirlere aykýrý olarak (ne

yavaþ ne de istenenden

hýzlý) çalýþmamalýdýr. Tam

istenen tempoda ve dozda

çalýþacaktýr. Bunu o organa

gelen sinir impulslarý ve

önüne kadar gelen gýda

ürünleri veya kanýn terkibi

yoluyla düzenler. Meselâ

karaciðeri ele alalým.

Karaciðere gelen sinir

uyaranlarý önce karaciðerin

tümüne birden gelir.

Karaciðer saðlýk durumuna

göre bu uyaranlara tam

veya eksik uyar. Tam

uyduðunu varsayalým, o

zaman ikinci faktör kanýn

birleþimindeki maddeler,

meselâ, yaðlar, karbon-

hidratlar, aminoasitler ve

kanýn asitlik, alkalenlik

dereceleri yine hücre çalýþ-

malarýný kamçýlar veya

yavaþlatýr.

Ýþte bütün bu karýþýk

iþlerin tam bir düzende

iþlemesi, o organýn görevini

en iyi bir þekilde yapmasýný

saðlar. Aksi halde görevde

bir takým noksanlýklar olur-

sa, o noksanlýklar baþka

organlarý ve bütün bedeni

hasta etmeye baþlar.

Görüyoruz ki bir tek

organýn vazifesini iyi yap-

mamakta devam etmesi


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə