Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

SEVGÝ DÜNYASI

27

aþamdaki temel amacýmýznedir?" sorusunun en mantýklý

cevabý sanýrým "Mutlu olmak"

olmalýdýr. Ýstisnasýz tüm

insanlarýn yaþlýsý genci, yoksulu zengini,

Parisli'si Ýzmirli'si…ne kadar farklý

yaþam tarzlarýna sahip olursak olalým ne

kadar farklý çevrelerde yaþarsak yaþaya-

lým temelde ihtiyaçlarýmýz aynýdýr. Ancak

günlük yaþam içinde hepimizin sýkýntýya

girdiði oldukça mutsuz olduðu, adeta

aþýlmasý imkânsýz bazý sorunlarý vardýr.

Bu sorunlar dýþ etkenlere baðlý olabile-

ceði gibi büyük bir oranda aslýnda kendi

düþünce sistemimizin ortaya çýkardýðý

sorunlardýr. Bu nedenle gerçekte

insanoðlu sorunlarý aþmaya çalýþýrken en

büyük mücadeleyi yine kendisine karþý

vermektedir. Karþýlaþtýðýmýz sorun

nedenli büyük ya da aþýlmaz olursa olsun

Kuantum Fiziði ve 

Düþünce Dünyamýzýn Kontrolü

Prof. Dr. Mustafa EROL

Dokuz Eylül Üniversitesi

“YSEVGÝ DÜNYASI

28

aslýnda düþünce sistemimizin ortayaçýkardýðý ve dolayýsýyla da yine beyni-

mizin çözebileceði sorunlardýr. Burada

esas olan insanýn düþünce sistemini

deðiþtirmesi ya da sorunu çözebilecek

þekilde soruna adapte etmesidir. Bu ise

gerçek anlamda zihinsel, bedensel eðitim

ve ciddi çalýþma gerektirmektedir.

Ýnsanýn mutluluk sorunu felsefe, psikolo-

ji, nöroloji, psikiyatri, sosyoloji, fizik

gibi aslýnda bütün bilimlerin ortak

sorunudur.

Ýnsan düþüncesinin oluþtuðu ve

yönetildiði yer olan beynimiz, bilindiði

gibi yaþamýmýza dair olumlu ya da olum-

suz her þeyden adeta sorumludur. Bu

durumda bütün mesele beynimizin iþleyiþ

mekanizmasýnýn çözümlenmesi

düþüncelerin nasýl oluþtuðunun ve nasýl

yönetildiðinin ortaya çýkarýlmasýdýr. Bu

ise sadece nörologlarýn ya da týp bilimi-

nin altýndan kalkabileceði bir sorun

deðildir. Zaten þu ana kadar da bu alanda

fazlaca bir yol kat edilememiþtir. Aslýnda

insan beyninin ürünü olan düþünce ve

eylemler, yine o kiþinin geçmiþte

yaþadýðý olaylar ve deneyimler tarafýndan

belirlenmektedir. Kiþilik dediðimiz

kavram tüm bunlarýn bileþkesidir.

Geçmiþte yaþanýlan her olay deneyim ya

da bilgi, beyin hücrelerinin içinde bir

takým protein zincirlerinin oluþmasýna ya

da bir çeþit yollarýn oluþmasýna neden

olmaktadýr. Bu yollardan daha sonra

düþünce oluþumu ve yönetimi esansýnda

elektronik sinyaller rahatlýkla geçerek

çeþitli kararlarýn alýnmasýný ya da alýna-

mamasýný ve uygulanmasýný saðlarlar.

Örneðin iðne battýðýnda acý hissini yaþa-

mamýzýn ya da çok sevdiðimiz bir tatlýyý

yediðimiz zaman mutluluk hissini yaþa-

mamýzý saðlayan bu elektronik sinyal

baðlantýlarýdýr. Bütün bunlar aslýnda

yaþadýðýmýz olaylara beynimizin getirdiði

yorumla iliþkilidir ve bu yorum da beyni-

mize yine geçmiþte yaþanan olaylar

esnasýnda öðretilmiþtir. Örneðin ayný

restorana gittiðimizde ayný yemeði yeme

eðilimimiz bu þekilde kolayca oluþmak-

tadýr. Sigara içen bir kiþinin bir türlü bu

alýþkanlýðýndan kurtulamamasýnýn nedeni

de yine budur.

Bütün bu beyinsel aktiviteleri bilimsel

açýdan incelediðimizde bütün olup biten

yaklaþýk 1200 gr. olan beynimizde bulu-

nan yaklaþýk 100 milyar kadar hücre

arasýndaki çok küçük elektriksel sinyal-

lerin sürekli olarak merkezler arasýndaki

hareketidir. Düþüncenin oluþumu da

bunun eyleme dönüþmesi de tamamen

elektronik sinyaller aracýlýðý ile olmak-

tadýr. Bu sinyaller boyutlarýn çok küçük

olduðu mikro evren de gerçekleþmekte-

dir. Mikro evrende gerçekleþen bu olaylar

yine bu evrenin kurallarýyla ancak

gerçekleþebilir. 

Mikro evreni yöneten yasalarý konu

alan Kuantum fiziði, bu alanda yapýlacak

çalýþmalarýn olmazsa olmazý konu-

mundadýr. Zira Kuantum fiziði mikro

evreni yöneten yasalarý aslýnda 1900

yýlýndan beri araþtýrmakta ve çok önemli

ölçüde de çözümlemiþtir. Bu nedenle

insan beyninde meydana gelen düþünce-

ler ve bunlarýn yönetilmesi, eyleme

dönüþmesi konusu Kuantum fiziði

yasalarýnýn yönetimi altýndadýr. Örneðin

mikro evrende tünel olayý gerçekleþir,

yani bir elektron kendi enerjisinden daha

büyük bir enerji barajýný aþýp barajýn arka

tarafýna ulaþabilir. Bu Kuantum

mekaniksel ve mikro dünyaya ait bir

olaydýr ve her an gerçekleþir. Buna

benzer birçok olay yine Kuantum

dünyasýnda þu anda gerçekleþmektedir.

Kuantum fiziðinin düþünce dünyamýz

ve bunun yönetilmesinde nasýl kullanýla-

bileceðine geçmeden önce mikro dünyayýSEVGÝ DÜNYASI

29

þekillendiren ya da yöneten Kuantumevreninin bazý çok temel bulgularýna

kýsaca göz atarsak þunlarý özetleyebiliriz.1.

Mikro Evrenin Hareketliliði

(Dinamizmi):Kuantum Fiziðinde ve

dolayýsýyla mikro evrende her þey mutlak

anlamda hareket halinedir. Duraðan ya da

statik hiçbir tanecik yoktur. Zaten

Kuantum fiziði statik sistemlerle ilgilen-

mez. O halde mikro dünyanýn en temel

özelliklerinden birisi mikro evrenin

dinamik olmasýdýr.2.

Mikro Evrende Kesiklilik (süreksiz-

lik) ya da Kuantizasyon: Enerjinin aslýn-

da sürekli olmadýðý fikri ilk kez Kuantum

fiziðinin en önemli kurucularýndan biri

olarak anýlan Max Planck tarafýndan

1900 yýlýndaki fizik kongresinde ortaya

atýlmýþtýr. (Enerji = n h f ….burada n bir

tam sayý, h Planck sabiti olarak

adlandýrýlan evrensel bir sabit ve f de

frekanstýr.) Bu düþünce o güne kadar

varolan düþünceleri temelden sarsmýþ ve

yeni bir dünyanýn yani Kuantum

dünyasýnýn doðmasýna neden olmuþtur.

Madde yani kütle mikro dünyada kuan-

tizedir yani madde belli noktalarda bulu-

nan atomlardan meydana gelmiþtir.

Einstein'ýn "Enerji ile kütle eþdeðerdir."

(E=mc2) ifadesi ile bu fikir birleþtiril-

diðinde enerjinin kuantize olmasý gerek-

tiði hemen anlaþýlabilir. Artýk hakkýnda

hiçbir kuþku bulunmayan bu kesin gerçek

bizi daha sonra momentum, konum, hýz

ve açýsal momentum gibi birçok

kavramýn mikro dünyada kuantize

olduðunu keþfetmemizi saðlamýþtýr.3. 

Mikro Evrende Dalga Fonksiyonu

(

ψ

): Mikro evrenin kuantize oluþu dahasonra Erwin Schrödinger'i mikro

dünyadaki bütün taneciklerin uymasý

gereken bir denkleme götürmüþtür. Bu

denklem ünlü Schrödinger Dalga

Denklemi'dir. Bu denklemin en önemli

yeniliklerinden biri taneciklerin

davranýþýnýn bir matematiksel fonksiyon

(

ψ) tarafýndan tanýmlanmasýdýr. Bu

fonksiyonun belirlenmesi ile söz konusu

taneciðin bütün özellikleri belirlenmiþ

oluyor. Bu þekilde (

ψ

) nin devreyegirmesi ile bunun karesine eþit olan

olasýlýk yoðunluðu devreye giriyor. Yani

parçacýklar uzayýn belli noktasýnda belli

bir anda belirli bir olasýlýkla var ola-

bilmektedir. Böylece klasik fizikteki

determinizm ortadan kalkýyor ve olasýlýk-

lar devreye giriyor. Artýk hiçbir þey eskisi

kadar kesin deðil ya da hiç kesin deðildir.

Ancak bazý olasýlýklarla tanecikler belli

yerlerdedir. Ünlü fizikçi Einstein dahi bu

gerçeði kabul etmekte zorlanmýþtýr ve

"Tanrý asla zar atmaz" demiþtir. Ancak

gerçek odur ki mikro dünyada kesinlik

yok ve olasýlýklar vardýr.4.

Mikro Evrende Heisenberg

Belirsizlik Ýlkesi: Olasýlýklar fikri daha

sonra Heisenberg'i olasýlýklarýn olduðu

yerde belirsizlikler de vardýr fikrine

götürmüþ ve kendi adýyla anýlan yine çok

önemli bir yasa olan belirsizlik ilkesini

ortaya koymasýný saðlamýþtýr. Artýk

yapýlan ölçümler kesin deðildir. Her

ölçümde bir belirsizlik vardýr. Eðer siz

örneðin elektronun konumunu ve ona

baðlý olan hýzýný ölçmek isterseniz, konu-

mu ne kadar doðru ölçerseniz o ölçüde

hýzýný ölçemezsiniz ya da hýzýný ölçmede-

ki belirsizlik artar. Bu belirsizlik sadece

mikro evrende etkili olabiliyor. Makro

evrende belirsizlik çok küçük olduðu için

hiçbir etkisi yok biz bunu doðal olarak

algýlamýyoruz.

5.

Mikro Evrenin Dual (ikili) Yapýsý:

Fizikçileri þaþýrtan bir baþka çok önemli

konuda mikro evrende ya da atomik

boyutlarda maddenin ve ýþýðýn dual (ikili)

karakteridir. Diðer bir deyiþle madde yani

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə