Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

SEVGÝ DÜNYASI

30

tanecik bazen dalga karakterine bazende tanecik karakterine bürünür. Ayný

dual karakter ýþýk için de net bir þekilde

gözlenmiþtir. Iþýk bazen tanecik yani

foton gibi bazen de dalga gibi davranýr.

Ancak ya biri ya da öteki duruma

hâkimdir. Ýkisi de ayný anda varola-

mazlar.

6.

Mikro Evrende Tünel Olayý:

Kuantum fiziðinin diðer birçok önemli

gözlemi tünel olayý olarak isimlendirilen

olaydýr. Bu olay bize mikro dünyada,

örneðin bir elektronun olmamasý gereken

yerde bulunabileceðini göstermiþtir.

Klasik açýdan bir elektron kendi ener-

jisinden büyük bir duvarý aþarak duvarýn

arka tarafýna geçemez. Oysa Kuantum

mekaniksel denklemler ve gözlemlerimiz

göstermiþtir ki, bu mikro dünyada her an

gerçekleþen olaðan bir olaydýr. Örneðin

elektronik âletlerimizde kullandýðýmýz

transistörlerde bu olay çok olaðandýr.

7.

Karþýlýklý Etkileþim

(Correspondence) Ýlkesi: Kuantum fiziði

ile klasik fizik arasýndaki ilkeler ve

yasalar bu denli çeliþkili olduðuna göre

acaba nerede ve nasýl bu ikisi kesiþebilir

diye bakýldýðýnda ise þu sonuç net olarak

bulunmuþtur. Kuantum fiziði yasalarýn-

dan klasik fizik yasalarý elde edilebilmek-

tedir (tümevarým ilkesi). Yani mikro

dünyanýn verilerinin birleþtirilmesi ile

makro dünya hakkýnda bilgiler elde

edilebilmektedir. Bu tersinir olmayan bir

iliþkidir. Yani makro dünya (klasik fizik)

yasalarýndan mikro dünya (Kuantum

fiziði) yasalarý elde edilemez.

Yukarýda çok kýsaca ifade edilen ve

bunlar gibi birçok bilimsel yasa insan

düþüncesinin de üretildiði ve yönetildiði

yer olan insan beyninde gerçekleþmekte-

dir. Dolayýsýyla insan beyninin iþletim

sisteminin bu yasalara uymak zorunlu-

luðu açýktýr. Normal insan saðduyusu ve

mantýðý ile çeliþen bu bulgular mikro

evreni þekillendirdiðinden insan

düþüncesini de mutlak anlamda þekil-

lendirmektedir. 

O halde yapýlmasý gereken þey bu

yasalarýn yardýmýyla insan beyninin

iþleyiþ mekanizmasýný, Kuantum fiziði

yasalarý ile yeniden çözümlemektir.

Ancak bu konu o kadar da kolay olama-

maktadýr. Aslýnda oldukça farklý ve

karmaþýk bir çalýþma alanýna girmiþ

oluyoruz. Zira insan yaþamýný yöneten

beyinsel aktiviteler ya da kýsaca

düþüncelerin çözümlenmesi ya da

yönetilmesi konusu birçok disiplinin bir-

likte çalýþmasýný gerektiren bir konudur.

Ancak çözümlemenin beklide en önemli

aþamasýný, mikro evrendeki Kuantum

fiziksel yasalarýn insan düþüncesine

uyarlanmasý oluþturmaktadýr.

Mikro dünyayý yöneten Kuantum fizik-

sel yasalar ile yine mikro dünyanýn ürünü

olan insan düþüncesi birleþtirildiðinde

çok temel anlamda öne çýkan bazý nokta-

lar þunlardýr.1.

Düþüncenin Kuantizasyonu: Ýnsan

düþüncesi fiziksel açýdan incelendiðinde

enerji anlamýna gelmektedir. Düþünce,

mikro tanecikler olan beyin hücreleri

tarafýndan meydana getirildiðine göre

mikro evrenin yasalarýyla yönetilmelidir

ve kuantize olmak zorundadýr. Gerçekte

yaþam, beyinde düþünce kuantlarýnýn

oluþmasý ve bunlarýn insan bedenini

yönetmesi anlamýný taþýmaktadýr.

Herhangi bir düþüncenin yönetilmesi ya

da yönlendirilmesi o düþünceyi oluþturan

çok küçük elementer parçacýklar olan

düþünce kuantlarýnýn yönetilmesi anlamý-

na gelmektedir. Bu olay ise bütün bir
SEVGÝ DÜNYASI

31

düþüncenin kontrol edilmesine oranlaçok daha kolay olmalýdýr. Çünkü düþünce

kuantlarý enerji miktarý olarak deðer-

lendirildiðinde düþüncenin tamamýna

göre çok daha küçüktür. Bu anlamda

yapýlmasý gereken þey Kuantum fiziði

yasalarýný kullanarak düþünce kuant-

larýnýn ortaya çýkýþý ve geliþiminin

çözümlenerek kontrol edilmesidir.

Herhangi bir olay ya da konu hakkýndaki

özellikle olumsuz ve rahatsýz edici isten-

meyen düþünceler, bu þekilde ayýklanarak

yok edilebilir ve istenen türden yapýcý ve

olumlu düþüncelerin ortaya çýkmasý

saðlanabilir.2. 

Düþüncenin Matematiksel Ýfadesi:

Ýnsan düþüncesi bir çeþit enerji olduðuna

göre ona eþlik eden ve onu tanýmlayan

bir matematiksel dalga fonksiyonu yani

düþüncenin fonksiyonu olmalýdýr. Bu

fonksiyon o düþünceye ait her türlü bil-

giyi içinde barýndýrýr. Dolayýsýyla tespit

edilmesi durumunda o düþünceye ait her

þey bilinir duruma gelecektir. Özellikle

istenmeyen düþüncelere ait fonksiyon-

larýn belirlenmesi ile o düþüncenin

çözümlenmesi ve ortaya çýkmasýnýn ya

da yok edilmesinin saðlanmasý mümkün

olabilecektir. Burada önemli olan nokta

Kuantum fiziði yasalarý ile dalga fonksi-

yonunun bulunmasýdýr.

3. 

Düþüncedeki Tünel Olayý: Ýnsanlarýn

yaþamlarý boyunca karþýlaþtýklarý ve aþýl-

masý mümkün olamayan engeller

(düþünsel ve yaþamsal sorunlar) gerçekte

özel bir teknikle yani tünel olayý ile aþýla-

bilir. Bu bir elektronun gerçekleþtirdiði

tünel olayýndan asla farklý deðildir.

Bunun için gerekli koþullarýn saðlanmasý

ve nasýl yapýlacaðýnýn Kuantum

mekaniksel anlamda belirlenmesi gerek-

mektedir. Böylece üstesinden bir türlü

gelemediðimiz yaþamsal sorunlarýmýzý bu

özel teknik sayesinde yeterli enerjimiz

olmasa dahi aþabilecek ve yeni ufuklara

doðru rahatlýkla yol alabileceðiz.4. 

Düþüncede Tümevarým Ýlkesi: Ýnsan

beyninde meydana gelen düþünce kuant-

larýnýn birleþtirilmesi ile düþüncenin

bütünlüðü yani makro düþünceler elde

edilebilir. Böylece mikro düþünce kuant-

larýndan makro düþünce bloklarýna geçiþ

yapýlabilir. Bu düþünce bloklarý doðrudan

yaþamýmýza ait düþünceleri, kararlarý, ey-

lemleri kýsacasý her þeyi kapsamaktadýr.

Sonuçta insan beynindeki düþüncelerin

fizyolojik anlamda çok küçük elektronik

sinyallerden meydana geldiði ve

dolayýsýyla da enerji olduðu gerçeðinden

hareketle insan düþüncesinin de kuantize

olduðu ortaya çýkmaktadýr. O halde sorun

bu düþünce kuantlarýnýn kontrol edilmesi

ve yönetilmesi sorunudur. Düþüncenin

süreksizliði ya da kuantize olduðu

gerçeðinden hareketle hepimizin sýkýntýya

girdiði ve istemediði ya da kurtulmaya

çalýþtýðý düþüncelerden ve dolayýsýyla da

eylemlerden kurtulmasý mümkün olabile-

cektir. Bir anlamda insanýn mutluluðu bu

þekilde ciddi olarak artýrýlabilir. Ancak

bunun için sadece düþünce yönetiminin

Kuantum mekaniksel teorilerinin geliþti-

rilmesi yetmez, buna ilaveten bu model-

lerin insana kazandýrýlmasý için nasýl bir

eðitim sürecinin gerektiði de ortaya kon-

malýdýr. Bu gerçekte ciddi çalýþma ve

sabýr gerektirmektedir. Her þeye raðmen,

kýsa bir süre sonra insan zekâsýnýn harika

birikimleri ve Kuantum fiziði sayesinde

yine insan zekâsýnýn ortaya çýkardýðý ve

insanýn mutluluk yollarýný týkayan

engeller rahatlýkla aþýlabilecektir.

(Yazýnýn alýntýlandýðý kaynak:

ww.insanligacagri.org.tr/makaleDetay.ph

p?icerik=225)

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə