Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

SEVGÝ DÜNYASI

37

elâmlar sevgili varlýklar, benManyetik Hizmetten Kryon. Þimdi

partneriýmin kenara çekilme

zamaný geldi. Bunu partnerimin

mesajýn bilincinin bir parçasý olmadýðýný

belirtmek için yeniden söylüyoruz.

Medyum kanalý ile celse sýrasýnda insanýn

entelektüel varlýðý, eðitimi, sesi, olgunluðu

ve aklý kullanýldýðý için olay oldukça tuhaf

ve esrarlý görünebilir ama tüm bunlara rað-

men mesaj yine de baþka bir yerden kay-

naklanmaktadýr. Partnerim bunu kesintisiz

gelen sezgisel düþünce gruplarý olarak nite-

lendirmektedir. Partnerim hem buradadýr,

hem de deðildir. Partnerim kenara çekiliyor

dediðimde, kendisi bu aracý (bedeni)

açmaktadýr ve duymakta olduðunuz

mesajlar onun epifiz bezinden ve yüksek

benliðinden geçerek size ulaþmaktadýr.

Aslýnda size bunlarý konuþan kiþinin

Partnerim olmadýðýný belirtmek için

söylüyorum. 

Þu anda etrafýnýzda çepeçevre enerjiler

ve görünmez þeyler var. Bu sabah sözünü

ettiðimiz maiyet hâlâ burada ancak onlar

enerji olduklarý için sayýlamazlar ve rakam-

sal olarak ifade edilemezler. Etrafýnýzda

S

Kuantum Modelleri OluþturmaKryon Celsesi, 

Medyum: Lee Carroll, 

23 Ocak 2016, San Antonio - Teksas 

Çeviri: Necati TarýmanBu celse 11 Þubat günü LIGO Bilimsel Ýþbirliði tarafýndan çekim dalgalarýnýn keþfinden birkaç gün önce

gerçekleþtirilmiþtir. Çekim dalgalarý fizikteki en önemli keþiflerden biri olarak kabul edilmektedir ve Einstein

tarafýndan neredeyse tamý tamýna 100 yýl önce ortaya atýlmýþ olan fikirlerin kanýtlanmasýna yardýmcý olmak-

tadýr. https://www.heartmath.org/research/global-coherence/


SEVGÝ DÜNYASI

38

görmekte ve hissetmekte olduðunuz pekçok þey aslýnda enerjidir. Enerji pek çok

biçimde ortaya çýkar ama tamamý enerji

olarak belgelendirilemez. Enerji ile ilgili

olan bu mesaja inanabilmeniz için genellik-

le insanlarýn bunu nicelik ve nitelik olarak

belirlemesi gerekmektedir. Enerjinin

titreþimsel özelliklerini ölçmek istersiniz

ama bazen bu mümkün olmaz veya ancak

bazý istisnai durumlarda mümkün olabilir.

Bunu yapamama nedeniniz, gerekli olan

bilime henüz sahip olmamanýzdýr. Bu

sözler bilimin eleþtirisi deðildir ve sadece

daha öðrenmeniz gereken çok þey olduðu-

nun saptanmasýdýr. Bilimin Önyargýlarý

Kryon'a daha önce de birçok kez sorulan

bir soru var. Gelecekte ezoterik (içrek)

dünya hakkýnda bilim sayesinde daha fazla

bilgi sahibi olabilecek miyiz? Sorunun

cevabý olumludur. Þu anda dünyanýn duru-

mu nedeniyle pek çok þey birbirinden ayrý

ve doðrusallaþtýrýlmýþ haldedir ama gele-

cekte bu deðiþecek ve bu sayede bunlar

daha iyi anlaþýlabilecektir. Bu konu hakkýn-

da daha önce konuþmuþ ve gezegendeki en

üst düzey üniversitelerin akademik alanda

kategoriler yarattýklarýný ve bunlarý sanki

birbirinden baðýmsýzmýþ, birbiriyle ilgisi

yokmuþ gibi ayrý tuttuklarýný ve hepsinin

birbiriyle, hem de yakýndan ilgili olmasýna

raðmen farklý kategorilere ayýrdýklarýný

söylemiþtik. Bu uzmanlaþma ve verimlilik

amacýna yönelik olarak yapýlmaktadýr ama

bazý yararlarý olsa bile oldukça aðýr bir

bedeli vardýr. 

Fizik, kimya, biyoloji ve týp bilimlerine

sanki bunlar tümüyle ayrý ve birbirinden

farklý bilim alanlarýymýþ gibi yaklaþýlmak-

tadýr. Oysa bunlarýn birbirleriyle iliþkili

olduklarý kesindir ama üniversitelerin

hiçbirinde tüm bunlarý ile biraraya getirme

amaçlý "entegrasyon binalarý" yoktur.

Þimdi bazýlarý çýkýp, "Bu gayet doðaldýr ve

böyle yapýlmasý gerekir çünkü her birinin

kendisine mahsus müfredatý olmasý

lâzýmdýr. Bunlarýn biraraya getirilmesi

olanaklý deðildir zira bunlarýn her birinde

öðrenilmesi gereken çok fazla þey olduðu

dikkate alýndýðýnda, hepsinin ayrý ayrý ve

baðýmsýz olarak çalýþýlmasý gerektiði açýkça

ortadadýr" diyeceklerdir. 

Size bu baðlamda bir þey söylemek ister-

im sevgili insanlar. Tüm bu bilim alanlarýný

biraraya getirmenin bir yolu gerçekten de

vardýr. Sorun, bunun henüz sizin aklýnýza

gelmemiþ olmasý ve bu bulmacanýn "ente-

grasyon" aþamasý üzerinde düþünmemiþ

olmanýzdýr. Eðer her þeyin her þeyle olan

iliþkisinin derinliðini bilseydiniz, bir

deðiþimin gerekli olduðunu derhal

anlardýnýz. "Entegrasyon adýmlarý" veya

gözden geçirmeleri olabilirdi ama henüz bu

bile ortada yoktur. 

Genel olarak bir konu incelendiðinde

baþka konu ve alanlarýn da incelenmesi

gereði ortaya çýkar ve keþifler bu þekilde

yapýlýr. Ama siz çalýþmanýzda sadece bir

bilim alanýnýn kendisine özgü özellikleri

üzerine yoðunlaþtýðýnýz için yapýlan keþif-

ler de doðal olarak belli bir bilim alaný

içinde kalmaktadýr. Kimya, daha fazla

kimyaya yol açmakta ve sadece kimyacýlar

iþin içinde olmaktadýr. Yapýlan baðýmsýz

çalýþmalarýn her birinde bulmacalar vardýr

ve genellikle bunlar diðer bilim alanlarý ile

iþbirliði yapýlmasý sayesinde çözülebilir.

Bununla birlikte, bu bulmacalar çoðunlukla

bulmaca olarak kalmaya devam ederler.

Çünkü hiç kimse diðer çalýþma alanlarýna

bakmak zahmetine girmemektedir. Bilimin

daha ancak çok kýsa bir süre önce, geze-

genin manyetik alanýnýn yaþamýn
SEVGÝ DÜNYASI

39

sürdürülmesi için gerekli olduðu fikrinipostula olarak kabul ettiðini biliyor muy-

dunuz? Ben bunu size daha 1993 yýlýnda

söylemiþtim ve üstelik elinizde olan tüm

âletlere raðmen bu husus henüz bilimsel

olarak gösterilememiþ, ispat edilememiþtir.

Bilim alanlarýný birbirinden ayrý tutmakla

ilgili önyargý yüzünden birçok þey halen

sizden gizlenmektedir. Çünkü sizler fizik

ile biyolojiyi biraraya getirmemek

konusunda ýsrarcý davranýyorsunuz.  

Kimya ile fizik baþta olmak üzere, bilim

alanlarýnýn entegre edilmesinin etkili ve

uygun yollarý vardýr. Bunun yapýlmasýna

baþlanmasý birçok büyük keþfe yol açacak-

týr ancak bilim alanlarý birbirinden ayrý

tutulmasý alýþkanlýðý devam ettikçe bu

mümkün olmayacaktýr. Farklý alanlarda

uzmanlaþmýþ olan bilim insanlarý vardýr ve

bunlar bazen biraraya gelip parti yapmak-

tadýr. Çoðunlukla olay bundan ileri git-

memektedir, çünkü bu insanlar uzman

olduklarý alanlarla ilgili tartýþmalara

girmekten kaçýnmaktadýrlar. Her þeyi bu

kadar birbirinden ayrý tutup da nasýl tam ve

gerçek bilim insaný olunabilir acaba? 

DNA'nýn yüzde doksanýnýn þifre içeren

kimya deðil, veri olduðu gerçeðini keþfet-

meniz için 20 yýldan daha uzun bir süre

gerekti. Yanlýþ teþhis nedeniyle tüm bu süre

boyunca DNA'nýn bu bölümüne çöp mua-

melesi yaptýnýz. Durumun ortaya çýkarýl-

masý için dil bilimcilerin devreye girmesi

gerekti. Dil bilimciler burada kimyasal

þablonlar deðil, dil þablonlarý gördüler. Ýþte

tam da bu husus karmaþýk ve bilinmeyen

kimyasal bulmacalar için çözümlerin

sadece kimyacýlar ve biyologlar tarafýndan

bulunmaya çalýþýlmasýnýn yanlýþ olduðunun

kanýtýdýr.  Varsayýmlarýnýz, sabit fikirleriniz

ve önyargýlarýnýz bu harika bilginin size

ulaþmasýný onyýllar boyunca engelledi. 

Bilimde Gelmekte Olan Entegrasyon

Yapacaðýmýz ilk tahmin akademik bir

öngörü olacaktýr. Yeni bir bilinç gelmekte-

dir ve onunla birlikte yeni bir bilgelik de

gelmektedir. Þimdiye dek hep birbirinden

ayrý tutulmuþ olan çalýþmalarýn biraraya

getirilmesi, birbiri ile uyum içine getirilme-

si, birbiri ile "hizalanmasý" sayesinde

ortaya çýkacak olan inanýlmaz deðerin fark

edilmesini saðlayacak olan "bilimsel sað-

duyu" görünmeye baþlayacaktýr. Detaylarý

veremediðimiz için açýklamamýzý bununla

sýnýrlý tutmak zorundayýz. 

Ancak bu durumun böyle olmasý gerek-

tiði öylesine açýktýr ki, ileride bir gün

geriye bakacak ve "Biz o zamanlar nasýl

böyle yanýlgý içinde olabilmiþiz?" diye-

ceksiniz. Uzmanlaþmýþ aþçýlarýn (þeflerin)

biraraya gelip yiyecekle ilgili çok önemli

keþifler yapmalarý sayesinde, birbirinden

çok farklý gýda maddeleri biraraya getirilip

çok daha iyi yiyeceklerin ortaya çýkarýl-

masýný hayal edin. Harika olmaz mýydý? 

Lisan öðrenmek isteyenlerin ilk önce fiil

oluþturma, daha sonra sýfat dairesine ve en

sonunda da isim pavyonuna uðramak

zorunda kalmalarý durumunda iletiþimin ne

hale gelebileceðini tahayyül edebiliyor

musunuz? Kimse bir dil üzerinde gerçek

bir hâkimiyet kuramazdý ve sadece "bölüm-

lerin bulmacasýnýn" içeriðinin ne olduðu

tartýþmasý yapýlabilirdi. Fizik dili görülm-

eye baþlayacak ve önümüzdeki dönemde

biyoloji, kimya ve bilinçle ilgili bazý sýr-

larýn açýða çýkmasýna önayak olacaktýr. 

Bugünkü celse gelmekte olan yeni bilinç

ve bunun her þeyi nasýl deðiþtireceðiyle

ilgilidir. Sizlere söylemek istediðimiz bazý

yeni þeylerle birlikte sizlerle tartýþmak iste-

diðimiz hususlar var. Sizin önünüzde

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə