Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

SEVGÝ DÜNYASI

40

olduðumuzda, insanlýðýn geleceði vevarolan potansiyeller hakkýnda konuþmaya

bayýlýrýz. Önünüzde Olan 

Kocaman 

Görünmez 

Dünya

Gözle görülmeyen þeyler hakkýnda ne

biliyorsunuz? Ýlk önce ezoterik olmayan

görünmez þeyler hakkýnda konuþalým. Sizin

açýnýzdan gerçek ama görünmez olan alana

girelim. Sizlerin her gün gördüðünüz, his-

settiðiniz ve birlikte çalýþtýðýnýz ama insan

olarak sizin için tümüyle görünmez olan

fiziksel þeyler vardýr. Sizler bunlarý kabul

edersiniz, bunlarla birlikte çalýþýrsýnýz ve

iþlerin böyle yürüdüðünü düþündüðünüz

için onlarýn tümüyle görünmez olmalarý

sizi hiç rahatsýz etmez. 

Dünyada yaþayan herkes çekimden

(yerçekimi) etkilenmektedir ama çekim

görünmezdir. Aslýnda yerçekiminin

Dünyayý birarada tuttuðu bile söylenebilir.

Size yerçekimi hakkýnda birçok bilgi

verdik. Size yerçekiminin deðiþken ve kon-

trol edilebilir olduðunu ve bunun nasýl

olduðunu zaman içinde öðreneceðinizi

söyledik. Çekimin ampirik yoldan kütleyle

mutlaka baðlantýlý olmasý gerekmediðini

söylemiþtik. Aslýna bakarsanýz, eðer mad-

denin kütlesinin nasýl deðiþtirileceðiyle

ilgili olarak biraz daha bilgi sahibi olsanýz,

onu miktar ile uyum içine getirebilirsiniz.

Bu sadece bir zaman ve keþif meselesidir

ve bunu takip edecek olan bilimsel açýdan

tümüyle mantýða uygun olacaktýr. Bilimsel

ve mantýksal açýdan her þeyin birbirini

takip edeceðini, sonuç itibarýyla daha önce

gülünç olarak nitelendirilen bazý þeyleri

yapýlabilir hale getiren keþifler yapýlacaðýný

ve ileride icat edilecek olan aygýtlarla

çekimin görülebileceðini ve ölçülebileceði-

ni söyleyebiliriz. Çekimin fiziði ile ilgili

daha fazla bilgi sahibi olduðunuzda, henüz

mevcut olmasa da ileride tasarýmlanacak

âletlerle çekimin görkemini, örüntüsünü ve

renklerini görebileceksiniz. 

Fiziksel örüntüyü (model) görmeye ve

nedenlerini anlamaya baþladýðýnýzda her

þey daha gerçek olacaktýr. Ayrýca, çekimin

örüntülerini nihayet görmeye baþladýðýnýz-

da, onu nasýl deðiþtirebileceðinizi biraz

daha iyi anlayabilir durumda olacaksýnýz.

Þu anda varolan ama sizin göremediðiniz

örüntüler sayesinde sýrlar açýða çýkacaktýr.

Kuantum durumda olan þeyler sizlerin üç

boyutta gözlerinizle görüp bilincinizle

farkýna varmaya alýþýk olduðunuz þekilde

var olmazlar. Bunun için ileride gerçekleþe-

cek olan bilimsel keþifler gereklidir ve

bunlar yepyeni bir anlayýþ ve bilinçle

geliþtirilecektir. Gelmekte Olan Örüntüler

Partnerim sürekli olarak manyetik alan-

lardan söz etmektedir. Manyetik alan

görünmez olsa da, pusulanýn iðnesi bir þeye

iþaret ediyor olduðu için manyetik alanýn

varlýðýný biliyorsunuz. Bir þey fiziksel

olarak oradadýr ama görünmezdir. Sizin

üstünde oturduðunuz ve kelimenin tam

anlamý ile gezegenin yaþam gücüne baðlý

olan, bu bilinç koltuðu tümüyle görün-

mezdir. Ancak, ileride bunun görünür hale

geldiði gün gelecektir. Kendi gözlerinizle

görmeniz sözkonusu olmasa da, âletler

yardýmýyla görebileceksiniz. Çekimi ve

manyetik alaný görebilmeyi ve bunun nasýl

görüneceðini tahayyül etmeye çalýþýn. Âlet-

lerin yardýmýyla renkleri ve titreþimleri

görebileceksiniz. Bu baðlamda örüntüleri

mi, yoksa sadece dönmekte olan enerji

kütlesini mi göreceksiniz? 
SEVGÝ DÜNYASI

41

Size bir sýrrý açýklamak istiyorum, amaaslýnda bu fizikçiler veya biyologlar için

çoktan sýr olmaktan çýkmýþtýr. Her þeyde

örüntü vardýr. Fraktallar (*) her zaman

oradadýr. Büyükten küçüðe doðru ve

küçükten büyüðe doðru giderler. Sizlerin

gördüðünüz örüntülerin biçimleri ve her

þeyin tasarýmý, aslýnda onlarý yaratanýn

küçük çaptaki örnekleri, eþantiyonlarýdýr.

Bu sizi bir sonraki adýma götürecektir.

Bundan sonra manyetik aðýn neden yap-

makta olduðu iþi yaptýðýný ve bunu

yaparken nasýl biyoloji ve insan düþünüþü

ile ittifak kurduðunu anlayacaksýnýz.

Manyetik aðýn nasýl biyolojiyle uyum

içinde olduðunu anlayacaksýnýz, hattâ

saðlýðýnýzýn düzeltilmesi amacýyla bunun

nasýl ayarlanabileceðini bile bulabilirsiniz.

Tüm bunlar yola çýktýlar ve geliyorlar.

Bunlarýn hepsi bilimsel olacaktýr ama yine

de harika ezoterik keþiflere yol açacaktýr.

Bundan önce birçok kez, gelecekte icat

edilecek olan âletlerin insanlara doðru

döndürüleceðini ve bilimde bazý ilhamlarýn

geleceðini söyledik. Ýnsanlarýn etrafýnda bir

çeþit Kuantum durum olduðu açýkça ortaya

çýkacaktýr. Âletlerin ayarý iyileþtir-

ilebildikçe Ýnsan Merkabah'ýnýn örüntüleri-

ni gerçek anlamda görebilmek ve ölçe-

bilmek mümkün olacaktýr. Sevgili varlýklar,

Merkabah insanýn kutsal fiziðidir.  

Bu ikisini en kýsa zamanda biraraya

getirebilmeniz gerekmektedir. Eðer kutu-

larýnýz, kompartýmanlarýnýz içinde kalmaya

devam ederseniz, bunlar ayrý kaldýklarý

sürece aradaki iliþkileri, baðlantýlarý ve

nasýl birarada çalýþtýklarýný anlamanýz

mümkün olmayacaktýr. Bilim insanlarýnýn

uzmanlýk kutusunun dýþýnda düþünmeye

baþlamalarýnýn zamaný gelmiþtir. Bu daire-

sel olan sorunlarýn çözümü için kullanýla-

cak olan doðrusal yaklaþýmdýr.

Geleceðe Yönelik Öngörüler

Ben bütün bunlarý öngörebiliyorum,

çünkü potansiyeller mevcuttur ve öngörüler

de potansiyeller temeline dayalýdýr. Bu

potansiyeller bundan önce baþka toplumlar-

da da görülmüþtü. Ve o toplumlar bir

zamanlar sahip olduklarý sizinkiyle benzer-

lik taþýyan bilim sayesinde, sizin þimdi

gelmiþ olduðunuz yere ulaþmýþlardý.

Bunlarý öngörebiliyorum çünkü hepsi daha

önceden de olmuþtu ve bu odada bulunan-

lardan bazýlarý topun yuvarlanmaya

baþladýðýný anlýyorlar (seminer de gerçek-

likle ilgili konular çalýþýlmýþtý). Ulaþýlacak

yere varýlmasý kaçýnýlmazdýr. Þu anda bile

Dünyada bazý bilim insanlarý gelecekte bu

noktaya varýlmasýna yol açacak olan bil-

gilere ulaþmaya baþlamýþlardýr. Bunlarýn

hepsi yola çýktý ve geliyor. Düþünce ve bil-

gelik için mantýklý bir geliþme vardýr.

Koþmayý öðrenmeden önce yürümeyi

öðrenmeniz gerekir ve bu nedenle de size

bunlarýn gelmekte olduðunu söylüyorum. 

Þu anda içinde bulunduðunuz oda ile

ilgili bir þey söylemek istiyorum. Ama

korkmanýza gerek yok. Þu anda bu odada

tehlikeli olabilecek bazý görünmez þeylerin

bulunduðunu biliyor muydunuz? Þu anda

odada bulunan bazý görünmez þeylerin,

dikkatli davranýlmamasý durumunda,

hastalýða yol açabileceðini biliyor muy-

dunuz? Bununla birlikte, korkmanýza gerek

yoktur çünkü bunlara mikrop adý veriliyor. 

(*) Bir þeklin orantýlý olarak

küçültülmüþ ya da büyütülmüþleri ile

inþa edilen örüntüler fraktal olarak

adlandýrýlýr.
Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə