Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 483 Kb.

səhifə18/19
tarix17.11.2018
ölçüsü483 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

SEVGÝ DÜNYASI

42

Eðer bu beyaný 100 sene önce yapmýþolsaydým, insanlar zangýr zangýr titremeye

baþlarlardý, hiçbir þekilde de inanmazlardý

ve "Bu olsa olsa ezoterik zevzeklik olabilir,

böyle bir þeyin gerçek olmasýna imkân

yok" derlerdi. Bazýlarý da kahkahayla

gülerlerdi. Ancak bu sürede bilimin yaptýðý

ilerlemeler sayesinde artýk herkes bunun

gerçek ve doðru olduðunu biliyor. Yaþamýn

mikroskopik ölçekteki özelliklerini görme-

nizi saðlayan bu âletleri geliþtirdiðinizde,

sizler için yepyeni bir dünya ortaya çýktý.

O zamana kadar tüm bunlar sizler açýsýn-

dan sýr örtüsünün altýnda kalmýþtý ama

bilim birdenbire bunlarý gerçek hale getirdi.

Bu söylediklerimle nereye varmaya

çalýþtýðýmý anlayabiliyor musunuz? 

Sevgili varlýklar bilimin, fiziðin, bilgi-

lerinizin bilincin bilgeliðinin toplamý ile

uyum içine girmeye baþladýðý yere ulaþ-

manýz sizin mirasýnýz ve kaderinizdir. Bu

noktaya ulaþýrken keþifler ve icatlar da bir-

likte gelecektir. Bu sayede size müthiþ

yardýmý olacak alanlar açýlacaktýr

önünüzde. 

Bu icatlar sizlere dünyanýn her tarafýnda

bol miktarda ve istediðiniz kadar içme ve

kullanma suyu saðlayacaktýr. Okyanus suyu

gerçek zamanlý olarak kolayca tuzsuz-

laþtýrýlabilecek ve bunun için manyetik

güçten yararlanan etkili keþifler yapýlacak-

týr. Enerji çok daha kolay þekilde elde

edilebilecek ve ucuz, hattâ bol ve bedava

ýsý sayesinde üretilecektir. Nüfus artýþý artýk

sorun olmaktan çýkacaktýr. Çünkü yüksek

bilinç çocuk yapýlýp yapýlmamasý veya kaç

çocuk yapýlmasý gerektiðini (kadim yerli

halklar binlerce yýldan beri bu yöntemi

baþarýyla kullanmaktadýrlar) anlayacak olan

biliþ bilgeliðini yaratacaktýr. Gelecekte

dönüp tarihe baktýðýnýzda, pek az bilgisi

olan cahil ve aptal insanlar olarak yaþamýþ

olduðunuzu ve bu koþullarda varlýðýnýzý

devam ettirebilmenizin hayret verici bir

durum olduðunu söyleyeceksiniz. Bunlarý

size nelerin gelmekte olduðuna dair bir

fikriniz olmasý için söylüyorum. Buradan

da insan bilinci alanýna geçiyorum.

Ýnsan Bilinci

Bilincin ne olduðunu düþünüyorsunuz?

"Kryon, bilinç düþünmedir. Ýnsanlarýn

düþünme þeklini gösterir. Bilinci düþünme

paradigmasýnýn tarif edilmesi olarak taným-

lamak mümkündür" diyebilirsiniz. Bu

gerçekten de söylenebilir ama burada yük-

sek ve alçak düþünmenin deðerlendirilmesi

kýsmýný atladýnýz. Bilinci görebilen fiziksel

âletler icat edildiðinde ne olabilir? Eðer

bana bilincin görülüp görülemeyeceðini

sorarsanýz, cevabým görülebileceði olacak-

týr çünkü olay fizikten ibarettir. Canýnýz

sýkkýn ve moraliniz bozuk olduðunda bil-

gisayarýnýzýn çöktüðünü veya bir pilin bit-

tiðini hiç gördünüz mü? Bunun bilincin

fiziksel olaylarla etkileþimi olduðunu

düþünmek yanlýþ mý olur? Hava durumu-

nun tahmini için kullanýlan uydularla

yapýlan önemli bir keþif sayesinde,

manyetik alanýn gücündeki varyasyonlarla,

insan þefkatinin kitle bilinci arasýnda sürek-

li bir korelasyon (karþýlýklý iliþki) olduðu

belirlenmiþtir. Baþka bir deyiþle, þu anda

böyle bir bilgi olmamasýna raðmen

manyetik alanýn uluslararasý felaketlere ve

kutlamalara tepki verdiði söylenebilir!

Bilinç, fizikle yakýndan iliþkilidir. Doðru

donanýma sahip olduðunuz zaman örüntü-

leri görebileceksiniz. Bu olacaktýr. Ýnsanlýðýn Gelecekteki Örüntüleri

Daha önce hiç ifþa etmemiþ olduðum bir

þeyi þimdi ifþa etmek istiyorum ve bu da

insanýn bilinç örüntülerinin nasýl
SEVGÝ DÜNYASI

43

görüneceðidir. Çok boyutlu fiziðin bundanönce görünmez olan pek çok þeyin örüntü-

lerini açýða çýkarma potansiyeline sahip

olduðu öncülünü belirlemiþtik. Kuantum

enerjiyle ilgili olan hemen her þeyin

görülebilir örüntüleri olacaktýr. Bu sürpriz

bir durum deðildir. Eðer bir insanýn bilinci-

ni görebilecek durumda olsaydýnýz, örün-

tüler sizce nasýl görünürdü? Burada birey-

sel bilinçle kitle bilinci karþý karþýya

gelmektedir. Bu örüntü fiziksel ve bireysel

olacak ve bir alaný olacaktýr. Bundan dolayý

zaman içinde ölçülebilir olacak ve örüntüsü

olacaktýr, "sizin örüntünüz". Burada fizik-

sel olan, bir alaný olan, ölçülebilen ve örün-

tüsü olan bireysel bilinçten söz ediyoruz. 

Bunun fazla uçuk olduðunu mu düþünü-

yorsunuz? Þimdiye dek basit keþifler ve

deneylerle kitle bilincindeki deðiþimler

belirlenmiþ olduðuna göre, bunun gelecekte

daha rafine hale getirilebileceðinden neden

þüphe duyuyorsunuz ki? 

Bu nasýl görünecektir? Size iki örnek

vermek istiyorum. Ýnsandaki en büyük iki

enerji üreticisi çifti korku ve nefret ile

þefkat ve sevgidir. Bu iki grup spektrumun

iki ucunda yer almaktadýr ve her ikisi de

son derecede güçlüdür. Bunlar alarmlarý

tetikleyebilir, bilgisayarýnýzý çökertebilir,

kalbinizi yumuþatabilir, kimyasal yapýnýzda

deðiþikliðe yol açabilir ve bunlarý hem kýsa

mesafeden hem de çok uzun mesafeden

gerçekleþtirebilirler. Öfkeli olduðunu

bildiðiniz bir insanla birlikte bir odada

bulundunuz mu? Bu öfkenin neredeyse

tadýný alabilir, en azýndan hissedebilirsiniz.

Bu his güçlendikçe o odada bulunmak iste-

mez ve oradan ayrýlmak için can atarsýnýz.

Bir odada öfkeli veya nefret dolu bir insan

varsa, o odada karanlýk bir bulut varmýþ

hissine kapýlýrsýnýz. Bu durumda bir enerji

ve o enerjinin örüntüsünü hissediyor olur-

sunuz. Ya odada bulunduðunuz insan bir

üstatsa ve sevgi enerjisi gönderiyorsa?

Bu durumda, "Ben bu yere bayýlýyorum.

Burada kalmak ve bu hissi iyice içime

çekmek istiyorum" dersiniz. Ýþte böylece

bilincin örüntüsünü tanýmlamýþ oldunuz. 

Evrende bulunan her türlü enerji

ölçülebilir ve görülebilir ve enerjiyi üç

boyuta getirdiðinizde onu inceleyebilir ve

örüntüsünü görebilirsiniz. Her þeyde örün-

tüyü görmenin yollarý vardýr. Bu iþe basit

dalgalarla baþlayabilirsiniz ama zaman

içinde daha iyi âletler ortaya çýktýkça zarif

örüntüler de görülebilecektir. Bu dünyanýn

büyük üstatlarý ile birlikte olanlar, onlarla

birlikte oturup zaman geçirenler, onlarýn

yanýndayken yaratýcý kaynaðýn karþý konu-

lamaz þefkat ve sevgisini hissetmiþler ve

her þeyle baðlantý içinde olma farkýndalýðý

ile ortaya çýkan mutluluktan uçma hissi

yüzünden sevinç ve neþe gözyaþlarý dök-

müþlerdir. Ýþte enerji budur. Sevgiyi ölçe-

bilir misiniz? Evet, ölçebilirsiniz. Sevginin

enerji olarak örüntüsü olduðuna ve

dolayýsýyla görülebileceðine göre ölçülmesi

de mümkün olmalýdýr. Bu yüzden ileride

yepyeni bir dünya serilecektir önünüze.

Size örüntülerin ne olduðunu göstermeme

izin verin.Örüntüler - DÜÞÜK

Bu söyleyeceklerim öngörülerdir, çünkü

gelecek ile ilgilidir ama bu öngörüler

potansiyeller temeline dayalý olarak yapýl-

maktadýr ve potansiyeller öylesine

güçlüdür ki, bunlar için kesin bile

denebilir. Gelecekte bir gün örüntüler

görülebilecektir. Bunlar insan bilincinin

örüntüleri olduðunda, çok ilginç bir þey

göreceksiniz. Bu durum gerçekleþtiðinde,

size þimdi söylediklerim doðrulanmýþ ola-

caktýr. Bu celsenin binlerce kiþi tarafýndan


Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə