Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

SEVGÝ DÜNYASI

44

dinlendiði dikkate alýndýðýnda, referansbulmak gayet kolay olacaktýr. 

Ýlk önce, gücü çok fazla olmakla birlikte,

en düþük bilinçten söz edelim. Hem düþük

bilincin, hem de yüksek bilincin inanýlmaz

oranda güç taþýdýðýný anlamalýsýnýz.

Dolayýsýyla, "yüksek veya düþük" ifadesi

etkili gücün ölçümü olarak deðer-

lendirilmemelidir. Bu daha çok titreþimin

ölçümü olmaktadýr. Bunu frekansla karýþtýr-

mayýn çünkü buradaki teknoloji doðrusal

deðildir. Burada sadece düþüncenin titreþi-

minin örüntüsü, nereye gidebileceði, nere-

ye gidemeyeceði, ne kadar kýsýtlayýcý veya

geniþleyici olduðu söz konusudur. Güç çok

derinliklidir. Nefretin gücü, kötülüðün gücü

çok fazladýr. Bunu zaten biliyorsunuz.

Nefretin gücü kötülük ve korku yaratýr ve

müthiþ güçlüdür. Eðer dikkatli olunmazsa,

nefretin gücüyle milletler esaret altýna alý-

nabilir. Bu gücün ne kadar büyük olduðunu

geçmiþteki örneklerden biliyorsunuz. Þimdi

bu özelliðe sahip olan bir bireyde bunu

ölçmek suretiyle bu gücün gelecekte bulu-

nacak bir âlet üstünde yaratacaðý özel örün-

tü hakkýnda konuþalým. 

Düþük bilinç aþýrý derecede temel ve

basit örüntüler yaratacaktýr. Bu örüntüler

kuvvetli bir daire yaratacak veya böyle bir

daireden çýkacaktýr. Bu biraraya gelecek

olan enerjilerin toplamý olacak ve bu enerji

diðer daha yüksek titreþimler önünde engel

oluþturacaktýr.  Bireyin etrafýnda yer alan

bir daire veya bireyin yaratmakta olduðu

bilinç enerjisi gibi görünecektir. Bu daire

örüntüsü olan bir hapishane veya kendisini

tekrar etmeyen temel bir fraktal gibidir. Bu

kendi kendisini içinde hapis tutar ve örüntü

daire dýþýnda olan hiçbir þeyin farkýnda

deðildir. Bu öylesine güçlüdür ki, diðerleri

bundan etkilenirler ve daha güçlü bir daire

oluþturmak için kolayca ona katýlýrlar. Güç

de zaten buradan kaynaklanýr. Daire bu

aþamadan sonra çevresindeki bilincin

yarattýðý hapishane içinde daha geniþ ve

büyük hale gelecek, böylece daha büyük

bir daire yaratacaktýr ama bu tek bir daire

olmaya devam edecektir. 

Þu anda hiç anlamadýðýnýz bir dilde

konuþtuðum hissine kapýlmýþ olabilirsiniz

ama biraz sonra ne demek istediðimi anla-

yacaksýnýz. Ýþaret etmek istediðim bunun

aslýnda basit olduðudur. Burada daire þek-

linde bir kap veya kutudan söz ediyorum.

Bu kap veya kutu dýþarýyý görememektedir

ve sadece kendi kötülüðünden haberdardýr.

Yargýlarýný ve kararlarýný sadece kendi

içinde bildikleri temeline dayalý olarak

oluþturmaktadýr. Bu düþük bilinçtir. Onun

gündeminde sadece o vardýr ve baþka

hiçbir þeyi görmemektedir. Bu daire ken-

disi gibi düþünenleri kölesi haline getire-

bilir. Daire büyüyebilir ama asla kendi

dýþýna çýkamaz. Zaten bildiðinin dýþýnda

hiçbir þey göremez. Dairenin dýþýnda

daireye ait olan hiçbir örüntü yoktur.

Daire kýsýtlayýcýdýr. Durum apaçýktýr,

basittir ve düþük titreþimle temel düzeyde

yaþamýn idamesi söz konusudur. Örüntüler - YÜKSEK

Þimdi diðeri hakkýnda konuþalým. Burada

þefkat ve sevginin yüksek bilinci, yüksek

düzeyli düþünce, bütünlük ve umursama

söz konusudur. Peki, bunun nasýl bir görün-

tüsü vardýr? Hazýrlýklý olun çünkü size her

þeyi veremem. Burada çok sayýda fraktal

yaratýlmaktadýr. Burada bir enerji birikimi

yaratýlmaktadýr ve bu birikim kendisi ile

uyum içinde olacak þekilde kendisini

çoðaltmaktadýr (orijinalin özel çoðaltýlmýþ

þekilleri olan yüksek frekanslý birçok frak-

tal). Bu geniþleyici ve çekicidir, yapýsallýðý

vardýr ve karmaþýktýr. Yarattýðý uyum ken-
SEVGÝ DÜNYASI

45

disinden çok öteye kadar etkisi olan frak-tallar yaratmaktadýr ve dolayýsýyla her

tarafta olan madde üzerindeki etkisi

görülebilmektedir. 

Böylece en basitten en karmaþýða doðru

giderken görmekte olduðunuz þey örüntüler

arasýndaki gerçek farktýr. Bunlardan biri

kýsýtlayýcý ve tekilliði dolayýsýyla güçlüdür.

Diðeri ise çoklu geniþleyiciliði içinde

geniþleyici ve güçlüdür. Sevgili varlýklar,

gelinen bu aþamaya kadar bu gezegende

insan bilinci, kendisini mümkün olan en

düþük titreþim dairesi ile çevrelemeye

eðilim göstermiþtir. Nefret, savaþ, kabalýk,

nezaketsizlik gibi olabilecek en düþük

titreþimden oluþan daire ile çevreleme

eðilimi ortaya çýkmýþtýr ve bunun nedeni

de yaþamý sürdürme güdüsüdür. Ýnsanlar

bu sayede varlýklarýný idame ettirebil-

miþlerdir. Böylece ülkeler baþka ülkeler

ile savaþmýþlar, gruplar baþka gruplarla,

daireler baþka dairelerle karþý karþýya

gelmiþlerdir. Ve bu örüntüden ne elde

ettiðiniz de açýkça ortadadýr. Böylece

inanýlmaz ölçüde üzüntü ve kitle ölümleri

yaratýlmýþtýr. Ortaya çýkan daire örüntüsü

bilincin geniþlemesine izin vermemiþtir ve

dolayýsýyla kendisini pek çok kez tekrar

etmekle yetinmek zorunda kalmýþtýr.

Gezegenin tarihine hoþ geldiniz. 

Baþka yerlere gönderilebilecek olan

uyum ortaya çýkmamýþtýr. Ne geniþleme, ne

de büyüme olmuþtur. Büyüme olmamýþtýr

ve sadece durgunluk olmuþtur ve bu dur-

gunluk kendisini sürekli olarak tekrar

etmiþtir. Bilinç örüntüsü kendisinden baþka

hiçbir þeyi göremediði için gidebileceði bir

yer de olmamýþtýr. 

Þimdi ise birdenbire bu gezegendeki

enerji bundan böyle örüntüleri deðiþtire-

cektir. Bilinç örüntüleri gezegenin

manyetik aðýnýn özellikleri arasýnda yer

almaktadýr ve manyetik að da Güneþin

helyosferi tarafýndan deðiþtirilmektedir.

Sizin uzaydaki yeni yeriniz (Güneþ sistemi

bu yeni yere doðru hareket etmektedir) ile

birlikte bu að her iki bilinç örneðinin örün-

tülerini deðiþtirecektir ve ayrýca fraktallar

ile müthiþ karmaþýk olaný temel yaþamý

sürdürme güdüsünden çok daha güçlü hale

getirecektir.  Bunu anlayabildiniz mi? Yeni

enerji insanlarýn diðer insan fraktallarýna

olan tepkisini deðiþtirmektedir. Artýk

büyüme zamaný gelmiþtir. Ýnsan bilinci

geliþecektir ve adaletin terazisine benzeyen

aydýnlýk ve karanlýk terazisine ihtiyaç

olmayacaktýr. Çünkü artýk kötülüðün þefkat

ve karmaþýk uyumlu titreþimler üzerindeki

etkisi çok daha küçük olacaktýr. Aydýnlýk,

kötülüðün gezegendeki basit örüntü-

lerinden çok daha güçlü olacaktýr. Karanlýk Kendisinden Ötesini 

Göremez

Size çok sýradýþý olan ve düþük titreþimin

nasýl çalýþtýðý hakkýnda derinlemesine bilgi

veren bir þeyin kanýtýný göstermek istiyo-

rum. Bu yýlýn ilk celsesinde Kuzey

Kore'nin genç liderinden söz etmiþtim.

Düþük bilincin, karanlýðýn kendi üstünde

yer alanlarý göremiyor olmasý gerçeðini

örnek olarak göstererek, bu kiþiden yeniden

söz etmek istiyorum. Düþük bilinç, ne

kadar güçlü, ne kadar zeki ve ne kadar

akýllý olduðunu düþünürse düþünsün,

dairesinin dýþýna çýkamaz. 

Son derecede benlikçi ve bencil olan

bugünkü Kuzey Kore liderinin babasý

öldüðünde, onun yerine son derecede ken-

dini beðenmiþ biri olan oðlu geçti. Tüm

yaþamý boyunca babasýný izlemiþ, bir gün

onun yerini alacaðýný bilerek geliþmesiSEVGÝ DÜNYASI

46

sýrasýnda onu kendisine örnek almýþ veortaya azami ölçüde egoist ve kendini

beðenmiþ biri çýkmýþtý. Babasýnýn yerine

geçtiðinde gerçek anlamda seçme hakký

vardý ve gerekli deðiþiklikleri yapmak

suretiyle babasýndan bile daha büyük olma

þansýna sahipti. Yeni lider, ismini yücelte-

cek ve onu olabilecek en yüksek benlikçi

yere çýkarabilecek þeyleri yapmak istedi.

Model olarak babasýný seçmiþti ve iktidara

geldikten sonra babasýndan bile daha þöh-

retli olmak için istediði her þeyi yapabilir-

di. O ise en klasik þeyleri yaptý. Dünyadaki

en þöhretli ve sevilen lider olmak için eline

geçmiþ olan bu büyük fýrsatý tepti. Doðru

olaný yapmasý durumunda Dünya üzerinde-

ki en þöhretli ve en çok sevilen lider ola-

bileceði aklýnýn ucundan bile geçmedi.

Batýda eðitim görmüþ olmasýna raðmen bu

fýrsattan yararlanamadý. 

Eðer doðru yolu seçseydi ve kendi ülke-

sindeki sýnýrlý sayýdaki insaný deðil de, tüm

dünyayý dikkate alsaydý, tüm yaþamý

boyunca dünyadaki en sevilen ve þöhretli

lider olabilirdi.  Ýdareyi ele aldýðýnda tüm

yapmasý gereken dairenin ötesine geçecek

þekilde düþünmekti. "Joker" rolünü oyna-

yabilir ve müthiþ þeyler yapabilirdi. Kuzey

ile Güney Kore'yi birleþtirebilir, bu iki ülke

arasýndaki ölüm tarlalarýný bertaraf edebilir,

nesiller sonra ailelerin yeniden biraraya

gelmesini saðlayabilir, sadece önemli

görünmekten baþka hiçbir amaca hizmet

etmeyen nükleer programý durdurabilir ve

halkýna refah, bolluk ve yiyecek saðlayýp

bölgeye de barýþ getirebilirdi. Kore'nin

tamamý ona büyük saygý duyardý ve göster-

diði bilgelik ve cesaret yüzünden tüm dün-

ya rahatlayýp ona teþekkürlerini sunardý. 

Birleþmiþ Milletler toplantýsýna katýlmak

için gittiðinde tüm ülkelerin temsilcileri

onu ayakta alkýþlar, önünde eðilirler ve ona

en yüksek barýþ ödüllerini verirlerdi. Çok

deðer verdiði o egosu düþünebileceðinden

çok daha fazla tatmin edilmiþ olurdu.

Bunlarýn hiçbiri aklýna bile gelmedi. Bunun

yerine kendisine miras kalan o karanlýk

kutunun hükümranlýðýný pekiþtirdi ve uzattý

ve bu nedenle de þimdi dünyadaki en

tehlikeli, en düþük, en kýsýtlayýcý ve hain

enerjinin baþýnda oturuyor. Bunu kendi

halkýný yoksulluða mahkûm ederek ve

bölgede istikrarsýzlýk yaratarak yapýyor. Bu

arada çok kýsa bir süre için kendi ülkesinde

güçlü ve þöhretli bir insan haline geliyor.

Bu durum hiç de uzun sürmeyecek.

Gezegendeki insanlarýn büyük çoðunluðu-

nun desteðine sahip olmadýðýný göremiyor

ve sonuç itibarýyla her þeyi kaybedecek.

Düþük titreþimi düþük düzeyde tutan

dairenin bu kadar güçlü olabilmesi ilginç

bir durum deðil mi? Bununla birlikte, bun-

larýn hepsi deðiþmeye baþladý artýk sevgili

varlýklar. Ýnsanlarý bireyler olarak inceleyip

nasýl davrandýklarýna bakarsanýz, bunu

görecek ve anlayacaksýnýz.

Bireyler

Yanýnýza öfkeli, kaba ve kibarlýktan nasi-

bini almamýþ bir birey gelir ve gelir gelmez

kaba ve nezaketsiz bir þeyler söylerse, siz

bu kiþinin yanýndan uzaklaþýr ve onda bir

sorun olduðuna karar verirsiniz. Aslýnda o

kiþide önemli bir sorun yoktur ve sadece

yaþamý sürdürme konusunda gerekli

olduðunu düþündüðü þeyi yapmaktadýr.

Kaba ve nezaketsiz davranýþla sizin dikka-

tiniz çekilecek, sahne hazýrlanmýþ olacak

ve bunlar da o kiþinin kendisini önemli

olarak görmesini saðlayacaktýr. Bu

davranýþta enerji vardýr. Bu sizin hoþunuza

gidecek bir enerji olmasa da, yine de sizin

dikkatinizi çekecek ve korku yaratmak

suretiyle yetkili bile kýlabilecektir. Bu sizin

hoþunuza gitmeyebilir ama böyle insanlarýn
SEVGÝ DÜNYASI

47

yaþamý sürdürme stratejileri bu temelüzerine kurulmuþtur. Eski enerjide bu belki

de en iyi yöntemdi ve bu insanlar halen de

bunun yerini alabilecek bir þey göremiyor-

lar. Bu davranýþla bu insanlar, herkesin

diðerlerinin sahip olduklarý þeyi istediði

bir dünyada yaþamý sürdürebileceklerini

düþünmektedirler. Aslýna bakarsanýz, bugün

bile kabalýðý gerekli ve önemli bir unsur

olarak gören kültürler halen varlýklarýný

sürdürmektedir. Çünkü onlara göre þefkat

ve nezaket zafiyete iþaret etmektedir. Bu

insanlar "Þefkat ve kibarlýk göstererek hiç

kimseyi veya hiçbir yeri fethedemezsiniz.

Þefkat ve kibarlýk dünyadaki zayýflara

göredir" diye düþünmektedir. Bu insanlar

kendi bakýþ açýlarýndan yaþamý sürdürme

dairesinin dýþýný görememektedirler. Bu

nedenle de hâlâ düþük enerji gücünü,

kabalýðý ve nezaketsizliði kullanmaktadýr-

lar. Onlarýn daha iyi bir þeyin varlýðýndan

haberleri bile yoktur. 

Bugün görmekte olduðunuz þeyler artýk

istenmeyen sýnýfýna girmeye baþlamýþtýr.

Dünyanýn çoðu bu yaklaþýmdan býkýp usan-

mýþtýr ve varlýðý sürdürmenin daha zarif

yolunu aramaktadýr. Þefkatli bir kiþi asla

zayýf bir kiþi deðildir. Þefkatli bir insanýn

etrafýndaki enerji diðerleri için davetkâr bir

mahiyete sahiptir. Buna karþýlýk, kaba bir

insanýn etrafýndaki enerji diðer insanlar için

itici ve uzaklaþtýrýcý bir mahiyete sahiptir.

Aradaki farký görebiliyor musunuz?

Hangisini tercih ederdiniz? 

Size az önce örüntüleri söyledim.

Söylemek istediðim husus karanlýk ile

aydýnlýk arasýndaki orantýnýn deðiþmekte

olmasý ve aydýnlýðýn artýk kazanan taraf

olmaya baþlamasý nedeniyle insan bilin-

cinin yükselmekte olduðudur. Bu þefkat,

nezaket ve dürüstlüðün ýþýðýnýn çok daha

parlak olmasý ve sonunda iþlevsel bozuk-

lukla malûl olduðu apaçýk ortaya çýkacak

olan kabalýk ve nezaketsizliðin giderek

parlaklýðýný yitiren ýþýðýna göre çok daha

uzaktan görülecek olmasý anlamýna

gelmektedir. Kabalýk ve nezaketsizlik bir

süre sonra iþlevi bozuk davranýþ olarak

nitelendirilecek ve insanlar bu tip davranýþý

olan insanlardan uzaklaþmaya baþlayacak-

týr. Çünkü bu davranýþ o kiþinin enerjisi,

onun nerede olduðu ve ne düþündüðü

hakkýnda yeterli bilgi vermektedir. Bu

davranýþ birçok insan için yaþamý

sürdürmeyi temsil etmesine raðmen eski

enerjidir ve yeni yaþamý sürdürme modu,

aydýnlýk ve yüksek bilinç olacaktýr. Pek

çok insan bunu görüp anlayacaktýr. 

Daha yüksek özelliklere sahip olanlar

daha uzun yaþayacaklar ve zaman içinde

bu insanlar liderlik yapacaklardýr. Zaten

sizlerin istediði de budur. Seçim hazýrlýklarý

da, sonuçlarý da bu nedenle deðiþecektir.

Bu yüzden iþ alanýnda da büyük deðiþiklik-

ler yaþanacaktýr. Dört yöne uzanacak olan

uyum etkisi yüzünden daha fazla ýþýk, daha

fazla þefkat ve daha fazla çözüm göre-

ceksiniz. Þefkatli bir kiþi herkesin dikkatini

çeker ve þefkat hissini etrafýna yayar. Þef-

katli bir insanýn güvenli olarak algýlandý-

ðýný biliyor muydunuz? Ýnsanlar iyi bir din-

leyici olmasý nedeniyle böyle bir kiþinin

yanýnda olmak isteyeceklerdir. Çünkü

bunun keyifli olduðunu düþüneceklerdir.

Böyle bir kiþinin etrafýndakiler onun yay-

dýðý enerjiyi hissedecekler ve bu nedenle

de onun güvenli olduðunu düþüneceklerdir. 

Bu dengeli bireylerin etrafýnda olmak her

zaman güven verir. Onlar asla diðerlerine

zarar vermezler, hiçbir zaman kötü þeyler

söylemezler ve diðerleriyle rekabete gir-

mezler. Bu kiþiler yanlarýna gelenleri din-

lerler ve severler. Uzak olmayan bir gele-
SEVGÝ DÜNYASI

48

cekte böylesine özellikler iþ yaþamýnda dayararlý olacaktýr. Bu size çok tuhaf mý geli-

yor? Bunun gelecekte normalin bir parçasý

olacaðýný düþünmek size garip mi geliyor?

Ýleride bu tip özellikler ölçülebilecek ve

neden iþe yaradýklarý da bilinecek. Bunun

tuhaf olduðunu düþünüyor bile olsanýz,

Dünyayý deðiþtireceðini söyleyebilirim.

Her þey bilimden ibaret deðildir. Ýnsan

bilinci zaman içinde yaþamý sürdürme

modunun dýþýna çýkacaktýr. Eski moda

yaþamý sürdürme modu ve karanlýk kay-

naklý davranýþ deðiþecek ve daha zarif bir

yaþamý sürdürme davranýþý hâkim olacaktýr.

Bu sistemde her þeyi fethetmeyi ve

parçalamayý düþünenler yerine zarif þekilde

biraraya getirebilenler yaþamý sürdürecek-

lerdir. Bu insanlar yargýlamayý düþünmeye-

cekler ve inanç sistemleri arasýndaki fark-

larý arka plana iteceklerdir. Ýnsanlarý

yargýlamaktan vazgeçen, onlarý olduklarý

gibi kabul eden, herkesin içinde Tanrý'yý

gören ve olumlu beklentileri ilk sýraya

koyanlar yaþamý sürdürme konusunda en

iyiler olacaktýr. Ýnanç sistemlerindeki fark-

lýlar aynen yiyecek seçiminde olduðu gibi

deðerlendirilecektir. Bunlar dengeli ve

bilge insanlarýn özellikleridir. 

Tüm bunlar gelmektedir ve hattâ aslýna

bakarsanýz bir kýsmý geldi bile. Size bu

mesajla söylemek istediklerim bunlardý. Siz

bu iþlerin neresindesiniz? Sizin örüntünüz

nedir? Bu söylediklerimdeki gerçeklik

payýný hissedebiliyor musunuz? Sevgili

varlýklar, etraf güvenli olmaya baþlamýþtýr.

Artýk rahatlayabilir ve gardýnýzý indire-

bilirsiniz. Ýliþkilerinizi daha rahat geliþtire-

bilir ve daha þefkatli ve nazik olabilirsiniz.

Bazýlarýnýz sol taraftan hâlâ kötü bir þeyler

bekliyorsunuz. Gerçi maðaradan çýkmýþ

olduðunuzu hissediyorsunuz ama Bengal

kaplanýnýn hâlâ orada olup olmadýðý

konusunda pek emin olamýyorsunuz.

Kaplanlar eski enerjiye aittir ve hepsi dört

yöne doðru kaçýyorlar. Eski enerjinin kalýn-

týlarý olan kötülük ve karanlýk her tarafta

zemin kaybediyor. Azalan karanlýðýn

gerçekliði her tarafta ve bu kendisini

göstermeye, odaklanmaya baþladý.

Karanlýk, günlerinin sayýlý olduðunu

biliyor. Bu mücadeleyi gördüðünüzde,

bunun iyi haber olduðunu bilmelisiniz.

Bu iyi haber eski bilincinin sona ermekte

olduðunu ifade etmektedir. 

Eðer tüm Dünya çapýnda anket yapýp

herkese sorular yöneltseniz, insanlarýn

büyük çoðunlukla barýþ istediklerini

anlardýnýz. Ýnsanlar birbirlerini fethetmeyi

ve bunu hedefleyen liderleri de istemiyor-

lar.  Ýnsanlar sýnýrlý kaynaklara veya güce

sahip olmak için birbirlerini yok etmek

istemiyorlar. Artýk eðilim deðiþti ve geze-

genin bilincinin isteði anne ve babalarýn

çocuklarý için istediklerinden farklý deðil.

Yüzlerce ülke biraraya gelmeye çalýþýyor

ve dengeli bir barýþ ve birlik oluþturmak

için yollar arýyor. Kültürel farklar her

zaman var olacaktýr ama þefkat ve denge

ortak insani özelliklerdir. Pek çok ortak

noktanýz var ve yeni bilgelik bunu size

gösterecektir. 

Yüz yýl önce dünyada bu denge yoktu.

Bugün farklýlýk yaratan durum budur ve bu

geleceðinizin de farklý olmasýný saðlaya-

caktýr. Bundan böyle geçmiþi tekrarlamak-

tan vazgeçeceksiniz ve bunun yerine güzel

fraktallarýn ve þefkatin uyumunun olgun-

luðu ve bilgeliði ile büyüyeceksiniz.  

Yeni dünyaya hoþ geldiniz. Yeni dünya

yola çýktý ve geliyor. 

Ve öyledir.

KRYONDeðerli

Okuyucularýmýz

Sevgi Dünyasý Dergimiz

Haziran 2007 tarihinden

baþlamak üzere yalnýzca

abonelerimize ulaþmaktadýr. 

Bizlerle olmaya devam etmek istiyorsanýz,

Haberleþme Adresi: sevgidunyasiyayinlari@gmail.com

En içten sevgilerimizle

Sevgi DünyasýLütfen Yeni Yýlda 

Aboneliðinizi

Yenilemeyi

Unutmayýnýz!..

Adý, Soyadý:

.....................................................

Adres:


.....................................................

Posta Kodu:

.....................................................

Ýlçe:


.....................................................

Ýl:


.....................................................

Tel:


.....................................................

2015 yýlý için tek dergi fiyatý:

8.00 TL

Abone ücreti:Yurt içi 

90.00 TL


Yurt dýþý

110.00 TL

Posta Çeki No: 10214085     (Sevgi Yayýnlarý) 

Ýþ Bankasý IBAN:TR77 0006 4000 0011 0180 6837 24Ayþegül Kayserilioðlu hesabýYüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə