Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

bütün bedeni hasta etmekte-

dir. Buna meydan ver-

memek için bedende beyin-

den gelen emirlere mutlak

bir uyma vardýr. Ve her

organýn görevlerini düzenli

bir þekilde yapmasý için sýký

bir kontrol mekanizmasý

faaliyettedir. Herhangi bir

organ "Ben dilediðim gibi

iþ göreceðim" diyemez.

Beyin de göndereceði isa-

betli emirlerle organlarý tam

bir düzende tutmak zorun-

dadýr. 

Beyinden birbirini tutmazemirleri almaya baþlayan

organlarýn çalýþmalarý

bozulur. Giderek organlarda

beyne baþ kaldýran, düzenin

dýþýna taþan hücreler

türemeye baþlar. Böyle

hücrelere kanser hücresi

denir. Eðer bedenin gücü

ve beyinden gelen emirlerin

düzenli ve kudretli oluþu

saðlanabilirse kanser

hücreleri kolayca yok

edilirler. Aksi halde onlar

vücutta baþlarýna buyruk

olarak üremeye baþlarlar

ve bir gün bütün vücudu

istila edip ölüme götürürler.

Beynin birbirini tutmaz

emirler göndermesine ise

devamlý kuruntu, üzüntü,

korku ve endiþeler sebep

olmaktadýr.

BÝR KÝÞÝNÝN 

HAYATINDAKÝ 

DÜZEN

Bir kiþi ister iþ adamýolsun, ister bilgisini artýr-

mak, yaþantýsýný geliþtirmek

isteyen bir kimse olsun,

isterse bir öðrenci olsun

mutlaka kendisine bir plân

yapmak ve o plâna uygun

olarak dilediði seviyeye

gelebilmek için çalýþmak

zorundadýr. Plânsýz ve

düzensiz yaþayanlar, dýþ

etkenlerin ve hayatýn zorla-

malarýyla bir þeyler yaparlar

ama bu hiç bir zaman

onlarýn dilediði seviyede

olamaz.

Saðlam ve hýzlý birilerleme veya insanýn

övüneceði bir iþ baþarmasý

ancak plâna, programa

baðlý düzenli bir çalýþmayla

gerçekleþebilir. Bir plânýn

ve programýn uygulana-

bilmesi için kiþinin kendi-

sine karþý insafsýz ve

müsamahasýz olmasý gerek-

lidir. Bir insan kendine

fazla merhamet ederse ve

tembelliðine fazla tâviz

verirse, onun bir plâný

uygulamasý imkânsýz olur.

Bir gün "yorgunum" der,

ikinci gün "baþýmda aðrý

var" der, üçüncü gün

"isteðim yok" der, bir baþka

gün "yarýn çalýþýrým" diye

kendini avutur. Böylece

zamanlar, aylar ve yýllar,

plânlanan þeyler yapýl-

madan gelir geçer. Sonra

bir gün döner bakar ki, bir

sürü zaman boþa gitmiþ. O

zaman o kendine yaptýðý

merhametleri, tembelliðine

verdiði tavizleri unutur da

üzülür, ya kendine ya da

talihine iftiralar eder.

Allah insana akýl ve

birçok iþi yapabilme

gücünü vermiþtir. Bir üstün

seviyeye ulaþmak isteyen

kimse iradesini ve aklýný

hayatýnýn mutlak hâkimi

yapmak zorundadýr. O

zaman istenilen ve özle-

nilen hedeflere ulaþmak,

adým adým gerçekleþir.

Bulunduðumuz medenî

toplumlarda insanlarýn iler-

lemesi ve yükselmesi için

birçok yardýmlar ve imkân-

lar vardýr. Elverir ki bir

insan yükselmeyi gönülden

ve devamlý istesin ve o

yöndeki çabalarýný hiç

eksiltmesin. Arasýra par-

layýp sönen istek ve çabalar

hedefe ulaþmak için yeter-

sizdir. Ýsteklerin devamlý

körüklenmesi, çaba ve

çalýþmalarý aksatacak

engellerle devamlý savaþýl-

masý lâzýmdýr. Çünkü insan-

larý hedeflerinden uzak-

laþtýran pek çok sebep her

gün önümüze çýkar.

SEVGÝ DÜNYASI

4Bir fabrika kurmuþ ve

onu gittikçe geliþtirmiþ bir

insan mutlaka gece gündüz

fabrikasýný, bir annenin yeni

doðmuþ çocuðunu

düþündüðü gibi, düþün-

müþtür. Onu nasýl kura-

caðýný, nasýl geliþtireceðini,

nereden para bulacaðýný,

borçlarý nasýl ödeyeceðini

düþünmüþ, düþündüklerini

hiç vakit geçirmeden adým

adým uygulamýþtýr. Baþka

türlü, bir iþ kurulup geliþti-

rilemez. Gece gündüz iþini

düþünmeyen, iþini evlâdý

gibi sevmeyen, o iþin

sancýsýný çekmeyen onu

yürütemez, asla geliþtire-

mez. Bu, ders çalýþan bir

öðrenci için de böyledir, bir

lisan veya baþka bir þey

öðrenmek isteyen kimse

için de böyledir. Devamlý

düþünecek, evlâdý gibi

sevecek, o iþin veya dersin

sancýsýný çekecek ve hiç

boþa vakit harcamaksýzýn

çalýþacak. Baþarýnýn yolu

budur.


HER YERDE 

DÜZEN VE DÝSÝPLÝN

Bir toplulukta, bir þirkette

veya daha büyük bir

toplumda huzurun,

baþarýnýn ve mutluluðun

gerçekleþmesi için o

toplumun týpký orkestra ve

beden örneðinde olduðu

gibi iyi bir þekilde organize

olmasý, teþkilâtlanmasý

gereklidir. Yani her üye

veya þirketteki her kiþi belli

bir görevi yapmak sorumlu-

luðunu üzerine alacaktýr.

Onun görevini en iyi þekil-

de yapabilmesi için bütün

kudret, düþünce ve istek-

lerini seferber etmesi ilk

þarttýr. Görevini sevgiyle ve

daha iyisini yapmak hýrsýy-

la ele alacaktýr. Ýkinci

önemli þart, idarecilerden

gelen emir ve direktifleri

harfiyen uygulayacaktýr.

Çünkü idareciler, onun

göreviyle diðer kiþilerin

görevleri arasýndaki birliði,

ahengi ve yardýmlaþmayý

saðlamak zorundadýrlar.

Elbette idareci mevkiine

gelmiþ kiþinin, topluluðun

bütün iþlerini yukardan

görebilecek, onlar arasýnda

iyi bir uyum (koordinas-

yon) kurabilecek yetenekte

olmasý gereklidir. Ýdarecinin

þahsi kaprisleriyle ve kendi

çýkarýný düþünerek deðil,

mutlaka topluluðun genel

yararýný düþünerek hareket

edecek seviyede olmasý

þarttýr.

Bu durumdaki bir idareci

bazý yerlerde doðrudan

kendi saðduyusu ve aklýyla

hareket edecek, çok yerde

de arkadaþlarýnýn fikirlerini

almakta yarar görecektir.

Eðer herkesin gayesi toplu-

luðun ilerlemesi, geliþmesi

ve baþarýlara ulaþmasý ise,

herkes düþünecek, baþ-

takine fikirleriyle ve tecrü-

beleriyle yardýmcý olacak-

lardýr. Ýdareci çevresinden

aldýðý fikirleri ve uyarýlarý

kendi aklýnda deðerlendire-

cek ve gerekli sentezi yap-

týktan sonra kararýný vere-

cektir. Artýk o kararýný

verdikten sonra bütün

tartýþmalar kesilecek,

herkes bütün gücünü sefer-

ber ederek kararýn en iyi

þekilde uygulamasýna

çalýþacaktýr.

Ýyi organize olmuþ, iyi

teþkilatlanmýþ toplum

demek bu demektir. O

toplulukta, çalýþan herkes

vazifesini ve sorumluluk

hududunu iyi bilir, verilen

emirlere harfiyen uyar.

Emir almayý, emre uymayý

gurur meselesi yapmaz.

Aslýnda emre uymanýn bir

olgunluk ve seviye iþi

olduðunu bilir. Baþýna

buyruk hareketi deðil, orga-

nizasyon içinde kendine

düþeni en iyi yapmasýnýn

kendisine ve topluluða en

hayýrlý olduðunu idrak eder.

Ýyi organize olmuþ toplu-

luklarda iþler süratle ve

mükemmel görülür. Onlarýn

baþarýlarý daima büyük ve

5

SEVGÝ DÜNYASI

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə