Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

süreklidir. O toplulukta

bilgi, fikir alýþveriþi ve daha

iyiyi yapmak esas olduðu

için devamlý bir ilerleme ve

kendi kendilerini yenileme

vardýr. O topluluk, duran,

donmuþ bir teþkilât deðil,

canlý, dinamik, devamlý

oluþan ve geliþen bir teþ-

kilâttýr. Ýyi organize olmuþ

topluluklarda fertler arasýn-

daki sürtüþme en az sevi-

yeye indirilmiþ, onlar

arasýnda sevgi ve birlik

ruhu geliþtirilmiþtir.

Geri ve ilkel topluluklar

kolay organize olamazlar.

Onlar arasýnda düzeni ve

disiplini saðlamak ancak

kamçý ile zor kullanarak

mümkün olabilir. Böyle

zoraki kurulmuþ bir düzen

ve disiplin ise ilk fýrsatta

yýkýlmak kaderiyle karþý

karþýyadýr. Çünkü geri

topluluklarda henüz düzen

ve disiplin þuuru

geliþmemiþtir. Onlar bunun

zaruretini idrak edemedik-

leri için, korktuklarý, þu

veya bu sebepten çekindik-

leri için uyarlar. Ama mey-

daný ilk boþ bulduklarý

zaman ne düzen, ne de

disiplin dinlerler.

DEMOKRASÝ 

DÜZENSÝZLÝK 

DEÐÝLDÝR


Demokrasinin bazý ülke-

lerde yanlýþ anlaþýlýp yanlýþ

uygulandýðýna þahit olmak-

tayýz. Demokrasi asla

düzensizlik ve disiplinsizlik

deðildir. Herkesin kurulu ve

iyi iþleyen bir düzeni

keyfince bozmasý,

dilediðince baþkalarýnýn

hakkýna tecavüz etmesi

demokrasi deðil, bir

anarþidir. Demokraside

kiþiye oy hakký ve söz

hakký tanýnmýþtýr. Ona

serbest yaþama ve geliþme

imkânlarý saðlanmýþtýr.

Hürdür ama baþkalarýnýn

hak ve baðýmsýzlýklarýna

saygý göstermek þartýyla.

Dikkatle, incelenirse

gerçek medeni bir ülkede

düzen ve disiplin en iyi bir

þekilde saðlanmýþtýr. Düzen

ve disiplini bozanlara asla

hoþgörü gösterilmez.

Acýmadan ceza verilir.

Yaptýðý düzensizliðe ve

disiplinsizliðe piþman ola-

cak þekilde caný yanar.

Hatalarýn ve suçlarýn

devamlý affedilmesi adet

haline gelen ülkelerde

disiplin, düzen ve devlet

otoritesi gittikçe bozulur.

Orada verilen kararlar

uygulanamaz. Her yýl

yeniden plânlar, programlar

yapýlýr, hiçbirisi de gerçek-

leþtirilemediði için kimsede

program ve plâna karþý bir

güven kalmamýþtýr. Bazen

gerçekten ümit veren, iyi

iþ yapabilecek bir kiþi çýkar

ortaya, bazý çok güzel iþlere

teþebbüs eder. Fakat ona

destek olmasý gereken

kiþiler, ya onun bilgi ve

görüþlerini kavrayamadýk-

larý için ya da kýskandýklarý

için ona çelme takmaya,

engel olmaya çalýþýrlar.

Çoðu zaman da olurlar.

Memleket sevgisi de

çoðunlukla lâftadýr. Düzen

ve disiplini benimsememiþ,

vazife namusunu kazan-

mamýþ ve iþini sevmeye

baþlamamýþ toplumlarda

demokrasinin uygulanmasý

bu yüzden güçlüklerle

karþýlaþmaktadýr.

Çeþitli çalkantý ve sýkýn-

týlarla dünyada insanlar ve

toplumlar gerçekleri öðrenir

ve benimserler. Öðrenecek-

leri en büyük gerçek de,

þüphesiz düzeni ve disiplini

saðlamak, iþini, birlikte

çalýþtýðý ve birlikte yaþadýðý

kimseleri sevmek zorunlu-

luðudur.

SEVGÝ DÜNYASI

67

SEVGÝ DÜNYASI

Gülyüzlülerden Ýbretler: 29 

Kuþbakýþý  Ýsrailoðullarý ve

Peygamber ÝÞAYA

Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

RABBÝN SÜREKLÝ 

GÖZETÝMÝNDELER

"Gülyüzlülerden Ýbretler" yazý dizimde 20

aydýr Ýsrailoðullarýndan söz etmekteyim.

Serüvenleri 4000 yýl öncesinden, yani Hz.

Ýbrahim'den baþlamýþtý. Yüce ilâhi planýn

seçilen bir milleti, peþ peþe gönderilen

peygamberler ve reddi mümkün olmayan

mucizelerle onlarý tek bir Allah'a inandýr-

maya, O'nun deðiþmeyen ahlâk kurallarýna

uygun yaþatmaya çalýþtýðýný görmüþtük. Bu

nedenle onlarýn tarihini, yaþadýklarý

serüvenleri öðrenmek ayný zamanda tanrýsal

eðitimin inceliklerine de vakýf olmayý

saðlýyordu bizlere. Yüce Rabbimiz onlarýn

eðitimini baþýndan sonuna kadar sürdüre-

ceðini Tevrat'ta þöyle dile getirir:SEVGÝ DÜNYASI

8

** Ey Yakup evi ve Ýsrail evinin bütünartakalanlarý, ana karnýnda olduðunuz

zamandan beri yüklenip götürdüðüm ve o

zamandan beri taþýmakta olduðum sizler,

beni dinleyin: " Ýhtiyarlýðýnýza kadar ve ak

saçlý oluncaya kadar sizi ben yükleneceðim;

bunu ben yaptým ve ben taþýyacaðým. Evet,

ben yükleneceðim ve kurtaracaðým."

Ýþaya


46/3-4

Yaradan sözünde durmuþ hem peygamber

hem kral olarak Davut ve Süleyman'la çok

üstün gayretlerle onlarý desteklemiþti. Bütün

bu eþi bulunmaz imkânlara raðmen,

Süleyman'dan sonra kendi hallerine

býrakýlýp, onlardan artýk bir eriþkin gibi

kendi yollarýný kendileri çizmeleri

istendiðinde cevaplarý, anýnda ayrýlýðýn

atýna binmek olmuþtu. Kuzeydeki Ýsrail

Devleti hemen putperestliðe, altýn buzaðýya

tapmaya yönelmiþti. Hallerine acýndýðýndan

yine de Ýlyas ve Elyesa peygamberlerle

desteklenmelerine raðmen bunun da

kýymetini bilememiþler, ikiye ayrýldýktan

200 yýl kadar sonra Asurlular'ýn elinde yok

olup gitmiþlerdi. Böylece 12 kabileden 10'u

tarihin karanlýklarýna gömülmüþ, güneyde

iki kabileden oluþan Yahuda Devleti

kalmýþtý. Yeruþalim'e, (Kudüs) Süleyman

Mabedine ve Ahit Sandýðýna sahip olduk-

larýndan Musa þeriatýna göre yaþamada daha

avantajlý durumdaydýlar. Onlarýn serüven-

lerinden ve Ýþaya peygamberden yazýmýn

ikinci bölümünde söz edeceðim.

Ýþaya öyle bir peygamber ki, mesajlarý ve

öngörüleri her devir için geçerli olduðundan

New York'taki Birleþmiþ Milletler Binasýnýn

duvarýndaki bir mermer levhaya onun þu

sözünü oymuþlardýr. “Onlar savaþ baltalarýný gömecekler

Mýzraklarýný ise budama kancalarýna 

dönüþtürecekler

Ulus ulusa karþý kýlýç kaldýrmayacak, 

Öðrenmeyecek artýk savaþmayý” 

Güneydeki devletin tamamen yok

olmadýðýný bugünkü Ýsrail Devleti'nin var-

lýðýndan kuþkusuz biliyoruz. Ve onlarýn

davranýþlarýnýn, þimdiki Ortadoðu bataklýðý

baþta olmak üzere dünyamýzda ne kadar

etken olduðu apaþikâr. Ve geleceðimiz için

de kuþkusuz böyle. "Geçmiþin süzgeci gele-

ceðin tanelerini verir"  öyleyse geçmiþten

ibret alýp geleceðe bilinçli adým atmak

vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bu nedenle 20 ay

boyunca incelediðimiz Ýsrailoðullarý'nýn

serüvenini bugün yaþadýklarýmýzý ve gele-

ceðimizi deðerlendirmek açýsýndan hýzlýca

yeniden hatýrla-

makta yarar

görmekteyim.

4000 yýl önce-

sinin peygamberi

Hz. Ýbrahim, ta-

rih boyunca

büyük savaþlara,

katliamlara se-

bep olan üç

büyük dinin de
Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə