Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

9

SEVGÝ DÜNYASI

atasý. Tek Allah inancýný birliði ve beraber-

liði öðütleyen Hz. Ýbrahim aslýnda üçü için

de vazgeçilmez bir simge. Oðlu Ýsmail ile

Müslümanlarýn, diðer oðlu Ýshak ve torunu

Yakub (Ýsrail) ile Ýsrailoðullarýnýn ve Yakub

soyundan Ýsa ile Hristiyanlarýn atasý. Her üç

din de O'nun katýndan gelen bilgilerle oluþ-

masýnýn yanýsýra biyolojik olarak da yakýn

kardeþler birbirleriyle.

Hz. Ýbrahim'in Ýshak peygamberden

torunu peygamber Yakub'a Tanrý tarafýndan

verilen isim Ýsrail olduðundandýr ki, onun

12 oðlundan çoðalan insanlar tarih boyunca

"Ýsrailoðullarý" diye anýlmýþtýr. Babalarý

Yakub ile birlikte Filistin'de yaþarken,

küçük kardeþleri dünya güzeli Yusuf'u

kýskanýp kuyuya atmalarý ve onun ker-

vancýlarla Mýsýr'a götürülüp esir olarak satýl-

masýyla kaderleri baþtan baþa deðiþmiþti.

Yusuf kölelikten Mýsýr'ýn Firavundan sonra

en kuvvetli yöneticisi konumuna yük-

selmiþti. Ayný zamanda Rabbi tarafýndan

peygamberlikle onurlandýrýlýp Ýbrahim dini-

ni yaymakla görevlendirilmiþti. Hz. Yusuf

Filistin'de kýtlýklarla boðuþan anne babasý ve

bütün ailesini Mýsýr'a yerleþtirerek onlara

yeni bir yaþam ortamý saðlamýþtý. Ýlk yýllar-

da onlar Mýsýr'ýn þerefli misafirleriydi. Ama

yüzyýllar akýp geçerken, önce ikinci sýnýf

insanlar ve sonra da Mýsýrlý zenginlerin

köleleri olarak çok kahýrlý bir hayata

mahkûm olmuþlardý. Bu kadar da deðil.

Hýzla çoðalmalarýndan dolayý ileride

baþlarýna belâ olurlar diye iki yýlda bir

doðan erkek çocuklarý öldürüyorlardý. (el-

Bakara 2/49; el-A'râf 7/141; Ýbrâhîm 14/6;

el-Kasas 28/4) 

Ýlâhi plândan habersiz her þey böyle akýp

gidecek sanýlýrken bebek Musa'nýn doðumu

sadece Mýsýr'ýn, Ýsrailoðullarý'nýn deðil, tüm

dünyanýn tarihini deðiþtirecek çok önemli

bir kilometre taþý olmuþtu. Aslýnda öldürüle-

cek bebeklerden biriydi o. Ama kader tam

tersini söylüyordu. Rabbinden aldýðý

vahiyle gözbebeði oðlunu bir sepetin içinde

nehire býrakýveren annesi gözyaþlarý içinde

kývranýyordu. Sepetten Firavun'un sarayýna

alýnan bebek ne güzel orada prens gibi

büyütülmüþ delikanlýlýk çaðýna gelmiþti. Ne

var ki, bir kavgada haksýzlýðý önlemek için

attýðý yumrukla yere devrilip ölen zorba,

olaylarýn seyrini yeniden deðiþtirmiþti.

Musa sarayda dünya olaylarýný öðrenmiþ,

þimdi de canýný kurtarmak için kaçýp gittiði

Medyen'de Þuayb peygamberin damadý

olarak manevi geliþmesini tamamlýyordu.

10 yýlýn sonunda Mýsýr'a dönerken, gece

karanlýðýnda Âlemlerin Rabbi ona ismiyle

hitap ederek onu ve aðabeyi Harun'u

peygamberlikle ve kavmini Mýsýr'dan çýkar-

makla görevlendirmiþti. Aslýnda böylece

bitmez tükenmez, bin bir zorluklarla dolu

yeni bir yaþama sürükleniyordu. Öyle ya

kim elindeki bu ucuz, her pis iþe sürüklenen

esir ordusunu kolaylýkla býrakýr?!..

Firavunla yýllar süren mücadelede üst üste 9

mucizeyle onu bunaltýp izin kâðýdýný aldýlar,

Kýzýldeniz'den geçtiler. Ama sonrasý daha da

zor oldu. Kendilerine vaat edilen Filistin

ülkesine kavuþmak için 40 yýl boyunca

çöllerde dolaþýp durdular. Kalýn enseli zorlu

kavmi onu ve aðabeyisini her karþýlaþtýklarý

güçlükte hýrpalamakla kalmadýlar, bir ara

öldürüp Mýsýr'a geri dönmeyi bile

düþündüler. Onlardan biraz ayrýlýnca da

Allah'ý unutup elleriyle yaptýklarý Altýn

Buzaðý'ya tapmaktan geri durmadýlar.

Allah vaadinde durucudur. Musa içine

giremeden ancak bir tepeden müjdelenen

Filistin'i görmekle yetinmiþti. Ama onun her

hizmetine koþan Yeþu, peygamber olarak 45SEVGÝ DÜNYASI

10

yýl boyunca her güçlüðe göðüs gerip daðlýkyörelerde de olsa Filistin'de onlara bir yurt

saðlamýþtý. Yeþu'dan sonra da Rableri onlarý

yüzüstü býrakmamýþ 200 yýl boyunca

Samson gibi peþ peþe gönderilen

"Hâkimler" denen kudretli kiþilerin önder-

liðinde oralarda kalýcý olmalarýný, ulus

haline gelmenin ilk adýmlarýný atmalarýný

saðlamýþtý. Sonrasýnda yeniden peygamber-

lik dönemi baþlamýþtý. Çünkü þimdiki

komþularý kudretli Filistîler'le baþ etmek

onlar için neredeyse imkânsýzdý. Ahit

Sandýðýný bile ellerinden almýþlar nispet

yaparcasýna kendi mabetlerinde sergileyip

duruyorlardý. Neyse ki Rabbin kral olarak

seçtiði Saul'un benimsenmesinde, Samuel

peygamberin Ahit Sandýðýnýn geri

gelmesinin bir iþaret olacaðýný söylemesi

çabucak gerçekleþmiþti. Ahit Sandýðý

Filistîler'e uðursuzluk üzerine uðursuzluk

getirdiðinden býrakýlmýþ tekrar kendi elle-

rine geçmiþti. Ýlk krallarý Saul ne yazýk ki,

eline geçen bu kudreti, nefsine yenildiðin-

den iyi yönde kullanmamýþ ve sonu da hiç

iyi olmamýþtý. Samuel peygamberin

ölümünden sonra Filistîler'le bir savaþta

Saul üç oðluyla birlikte öldürülmüþ, halk

baþsýz kalmýþtý. Neyse ki Samuel peygam-

berin önceden gizlice hazýrladýðý Davut'un

krallýðý ele almasýyla, ülke sahipsiz kalmak-

tan kurtulmuþtu. Davut ve Süleyman kral

peygamberlerin 80 yýllýk yönetimlerinde

yaþanan olaylarý dergimizde yakýn tarih-

lerde sizlerle uzunca paylaþtýðýmdan bu

özette onlarý tekrarlamayacaðým.

ÝÞAYA PEYGAMBER

Hz. Musa'dan 500 yýl geçmiþ,

zamanýmýzýn ise 2700 yýl öncesindeyiz.

Kuzeydeki Ýsrail Devleti yýkýlýp yok

olduðundan, sadece iki kabileden güneydeki

Yahuda Devleti kör topal da olsa yaþamýný

sürdürüyor. Ýki güçlü devlet Mýsýr ve

Asurlular arasýna sýkýþmýþ zaman zaman

onlara haraç vererek ayakta kalmaya

çalýþýyorlar. Baþ þehirleri Yeruþalim (Kudüs)

olduðundan Süleyman Mabedi ve Ahit

Sandýðýna sahipler. Bu nedenle kuzeydeki

Ýsrail Devletinde olduðu gibi putperest kral-

larý o kadar çok deðil. Ama zaman zaman

güçlü devletlerin putlarý ve geleneklerine

göre Musa þeriatýna sýrt çevirip dinlerini

deðiþtirenler de olmuyor deðil. Ancak þeri-

ata baðlý kalanlarda bile 10 emri dinleyen,

ahlâk kurallarýna baðlý yaþayanlar çok azýn-

lýkta. Ne ibadet yaparlarsa yapsýnlar din

aslýnda için için çürümüþ ve çürümeyi de

sürdürmekte.

Yahuda Devletinde kral Ahaz ve Hýzkiya

döneminde yaþamýþ olan Ýþaya sözde deðil

özde dindarlýðý öðütleyen ve yaptýklarý kötü

iþleri baþlarýna kakarcasýna açýk seçik dile

getiren bir peygamber. Onlarýn oruçlarý,

kurbanlarý, ibadetleri deðildi önemli olan.

Zaten bunlarý yapmak o kadar da zor deðil-

di. Ama nerede doðruluk, dürüstlük, eþitlik,

fakirin, acý çekenin feryadýný duyup

yardýmýna koþmak? Böyle giderse Ýþaya'nýn

yaþadýðý dönemde yýkýlýp yok olmuþ olan

Ýsrail'in âkýbetine uðramazlar mýydý? Kral

Ahaz korkusundan gönüllü olarak Asur'un

himayesine girmiþ, hattâ onlarýn putperest

dinlerini uygulamaya, uygulatmaya bile

çaba göstermiþti. Neyse ki sonraki kral

Hýzkiya, Musa þeriatýna tam olarak baðlan-

mýþ, gelenekleri harfi harfine uygulamaya

baþlamýþtý. Ýþaya için bunlar iyiydi, gerek-

liydi ama asla yeterli deðildi. Asur tehlikesi

bütün þiddetiyle üzerlerindeydi. Yeruþalim'i

kuþatmýþlar halka Ýbranice sesleniyorlardý.

Ýþaya'nýn Rabbinden getirdiði talimatlarla

Asurlular'a teslim olmayan krala karþý halký

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə