Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

11

SEVGÝ DÜNYASI

kýþkýrtýyorlardý. Onlarý açlýkla, susuzlukla,

eza ve cefayla korkutup yýkýlan Ýsrail'i

örnek gösteriyorlardý. Hýzkiya için ölüm

derecesinde zor günlerdi o zamanlar. Ama

Rabbin vaatleri aynen gerçekleþmiþ, kuþat-

macýlar aniden beliren bir salgýn hastalýkla

yerlere serilip, çekip gitmiþlerdi. Bu ve ben-

zer mucizeler Ýþaya'yý hepsinin gözünde çok

yüceltiyordu ama o övgülerle, saygýlý

davranýþlarla tatmin olacaklardan deðildi.

Arada Rabbinden halký yüreklendirecek,

seçilmiþ bir ýrk olduklarýný yineleyecek

sözler getirmesine raðmen, ahlâki çökün-

tüyü vurgulayan ateþli hitaplarýnýn yanýnda

bunlar çok sönük kalýyordu. Hattâ bir ara

120 yýl kadar sonra gerçekten yaþanacak

olan Babil sürgünüyle ilgili öngörüde

bulunuyordu:** Rab diyor: Ýþte günler gelecek ki senin

evinde olan her þey ve atalarýnýn bugüne

kadar biriktirmiþ olduklarý Babil'e

götürülecek ve bir þey býrakýlmayacak.

II.


Krallar 20/17

Ýþaya sadece yakýn tarihte olacaklardan

deðil, þimdi bizlerin bile henüz yaþa-

madýðýmýz, hasretle beklediðimiz iyilerin

dünyasýnýn müjdesini de veriyordu

mesajlarýnda. Rabi Benjamin Blech Ýþaya'-

dan ve onun bu müjdesinden "Yahudi

Tarihi" kitabýnda þöyle söz eder:

"Bütün büyük peygamberler gibi Ýþaya da

sadece derin bir ruhani þevke deðil, keskin

bir siyasi sezgiye ve ideal toplum hakkýnda

engin bir görüþe sahipti. Mesajlarýndan

birçoðu zamanýnda onu dinleyenler kadar,

günümüze de çok uygundur. Ýþte iki örnek: ** Ulus ulusa karþý kýlýç kaldýrmayacak,

öðrenmeyecek artýk savaþmayý 

** Kurt kuzuyla yaþayacak, leopar da

oðlakla yatacak.

Savaþ olmayýnca vahþet ortadan kalkacak

þiddete karþý en hafif eðilim bile kaybola-

cak. Ýþaya bizlere imkânsýzý düþlemekten

dolayý utanmamamýz gerektiðini öðretti."

YAHUDÝLERÝN YILLIK DUASI

Blech tarih kitabýnda Ýþaya'nýn bir

hitabesinin Yahudileri tarihleri boyunca

nasýl etkilediðini þöyle dile getirir:

"Halka toplumun önceliklerinden söz etti.

Bir insanýn diðer bir insana karþý yüküm-

lülüklerinin, bir insanýn Tanrý'ya karþý

yükümlülüklerinden üstün olduðunu belirt-

ti. Konuþmasý öylesine güçlü idi ki,

Yahudiler her yýl "Yom Kipur" bayramýnda,

yýlýn bu en kutsal gününde bu hitabesinin

dualarýnýn odak noktasý olarak okunmasýna

karar verdiler. Her sinagogda okunan bu

mesajda Ýþaya Tanrý adýna bir açýklama

yapýyor ve oruç tutmanýn neden Tanrý'nýn

affýný saðlamayacaðýný anlatýyordu."

Yahudi toplumunun her yýl tekrarladýðý

Ýþaya'nýn Tanrý'dan naklettiði Tevrat 58/1-

10'daki bu hitabesini sadeleþtirerek ve

kýsaltarak aktarýyorum.

** Yüksek sesle çaðýr, sesini boru gibi

yükselt ve kavmime günahlarýný ve Yakub

hanedanýn suçlarýný bildir. Her gün beni

arýyor, benim nasýl davranacaðýmý öðren-

mek istiyorlar. Sanki doðruyu yapan ve

Tanrý'nýn emirlerini yerine getiren bir mil-

letmiþ gibi benden yargý istiyorlar. "Ýþte

oruç tuttuk ve Sen niçin görmüyorsun?

"Ruhumuza neden acý çektirdik ve Sen bunu

neden dikkate almýyorsun" diye soruyorlar.SEVGÝ DÜNYASI

12

Ýþte siz kavga ve çekiþme için ve kötülükyumruðuyla vurmak için oruç tutuyorsunuz.

Kötülük zincirlerini açmak, boyunduruk

baðlarýný çözmek, ezilmiþ olanlarý hür

olarak koyuvermek, her boyunduruðu kýr-

mak, kendi ekmeðini aç olanla paylaþmak,

yurtsuz düþkünleri kendi evine getirmek ve

çýplaðý görünce üstünü örtmek benim

seçtiðim oruç bu deðil mi?

Yaradan katýndan gelen doðru ahlâk

kurallarý her dönem için geçerlidir. Ýþaya'-

dan 1300 yýl sonra Kuran'daki Maun

suresinde de yukardaki gerçek bütün

sadeliðiyle aynen duyurulmaktadýr.** Gördün mü o dini yalan sayaný? Ýþte

odur yetimi itip kakan! Yoksulu doyurmayý

özendirmez o. Vay haline o namaz kýlanlarýn

ki, namazlarýndan habersizdirler onlar.

Ýkiyüzlülüðe saparlar, gösteriþ yaparlar. Ve

onlar kamu hakkýna/ yardýma, zekâta, iyili-

ðe engel olurlar.

KÝMLER ÝYÝLERÝN DÜNYASINI 

HAZIRLAYACAK?

Her þeyi, hepimizi sevgisinden Yaratan

Âlemlerin Rabbidir ve adaletin örneðidir.

Hz. Ýbrahim'den baþlamak üzere bir ulusu

peþ peþe gönderdiði elçiler, habercilerle

desteklemesi aslýnda geçici bir ayrýcalýklý

davranýþtýr. Genelde amaç bütün insanlýktýr.

Ve insanlýðýn geliþmesi içindir bütün bu

emsalsiz gayretler. Her þeyin bir sonu

vardýr. Nitekim Ýþaya peygamber 65 bap 1.

âyette, gelecekte Rabbin sadece Ýsrailo-

ðullarý'na deðil, onu sormayan aramayan

baþka milletlere de hitap edip: "Buradayým,

buradayým" diyeceðini sanki olmuþ bitmiþ

bir olay katiyetiyle þöyle ifade etmektedir.

**  Beni sormayanlar tarafýndan

aranýldým. Beni aramayanlar tarafýndan

bulundum. Ýsmimle çaðýrýlmayan bir millete

"Buradayým, buradayým" dedim.   

Ve Ýþaya'dan 700 yýl sonra Museviler için-

den çýkan peygamber Ýsa, Musa þeriatýný

deðiþtirip, geliþtirmiþti. Havarileriyle Tanrý

sözlerini sadece Ýsrailoðullarýna deðil bütün

milletlere ulaþtýrmýþtý. Sonrasýnda Hz.

Muhammed'in mesajý aradan 100 yýl bile

geçmeden 3 büyük kýtada gönülleri

alevlendirmiþ, gelecekte Batý uygarlýðýna

temel teþkil edecek bilimsel gerçekler islâm

bilginlerinin 500 yýllýk büyük çabalarýyla

insanlýðýn hizmetine sunulmuþtu.

Bütün bunlar geçmiþte yaþananlarýn tam

bir fotoðrafý. Peki, bundan sonrasý nasýl ola-

cak? Yaradan'ýn Tevrat'ta, Zebur'da ve Ku-

ran'ýn Enbiya suresi 105. âyetinde "andol-

sun" diyerek vaat ettiði o iyilerin dünyasýnýn

yollarýný insanlýða kimler açacak? 

Türlü hüner ve çýkarlarla aslýndan sapýp

bozulan dinlerden sonra bunun için doðru-

dan Yaradan tarafýndan seçilen bir toplu-

luðun görevlendirileceði Kuran'ýn Maide

suresi 54. âyetinde açýkca ortaya konuyor.

Üzerinde derin düþünülmesi dileðiyle

yazýmý bu âyetle noktalýyorum.

** Ey inananlar! Ýçinizden kim dininden

dönerse þunu bilsin: Allah yakýnda öyle bir

topluluk getirecek ki, O onlarý sever, onlar

da O'nu severler. Onlar inananlara karþý

alçakgönüllü, inkârcýlara karþý onurlu ve

þiddetli olanlardýr. Allah yolunda büyük

gayret sarfederler, hiçbir kýnayanýn kýna-

masýndan korkmazlar. Bu Allah'ýn

dilediðine yönelttiði bir lütûfdur.
Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə