Nýsan 016 Sayý: 568 Fiyat: tl türk mýtolojýSÝndeYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/19
tarix17.11.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#80324
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

SEVGÝ DÜNYASI

20

gerekir. Ýslâm ahlâký yükümlülük-niyet-sorumlu-

luk üzerine kurulmuþtur. Yükümlülük

insanýn bir vazifeler varlýðýnýn farkýna var-

masýdýr. Niyet, insanýn bir iþi bir niyetle

yapmayý isteme iradesidir. Böylece insan

yaptýðý her davranýþýnýn sorumluluðunu

almýþ olur. Bu durumda iyi niyet nedir?

Yaradan'a duyulan sevgi ve saygýyla, O'nun

rýzasýna uygun yapýlan hareketlerdir. Ne

var ki bencil eðilimler, niyetin saflýðýný bo-

zar. Bu eðilimlerin en baþta geleni riyadýr.

Riya, bir davranýþý Tanrý rýzasý için deðil de

gösteriþ için, desinler diye, kendini öne çý-

karmak için yapmaktýr. Bir iþi Tanrý sevgisi

ve saygýsýndan dolayý deðil de, bir baþkasý-

na baðlý çýkarý için yaptýðýndan Tanrý yeri-

ne baþka bir þeyi koyduðundan, riya Tanrý-

'ya ortak koþma olarak örtülü bir þirktir. 

Riyadan kurtulmanýn formülü, yaptýðýný

Tanrý için yapmak, O'nun bilmesiyle yetin-

mek, insanlarýn ne diyeceðinden çok,

Yaradan'ýn yargýsýna önem vermek ve

baþkasýnýn elindekine göz dikmek yerine,

Allah'ýn verdiklerine rýza göstermek. 

Niyetin saflýðýný bulandýran ikinci egoist

eðilim kibirdir. Kibirde "Ýnsan olma þerefi-

ni" taþýyan insanlara karþý sevgi ve saygý

duymama vardýr. Tanrý, yeryüzünde ken-

disini halife kýldýðý insaný, kendisinden

sonra sevgi ve saygýyý en çok hak eden bir

varlýk olarak görmüþ ve göstermiþtir.

Peygamberin dediði gibi "Hakký kabul

etmemek ve insanlarý küçük görmektir". 

Muhasibî, kibrin bilgisizlikten kay-

naklandýðýný belirterek þöyle der: 

"Kibrin

aslý insanýn kendi deðerini bilmemesidir.

Eðer insan kendi kadrini bilmez ise, büyük-

lük duygusuna kapýlýr." 

Böyleleri gönül-

lerindeki ululuktan dolayý hem Tanrý

buyruklarýný getiren peygamberlere karþý

çýkar hem de ayný özden varedildiði insan-

larý küçük görür. 

Kibrin ilacý Yaradan'ýn büyüklüðü

önünde küçüklüðünü fark etme, O'nun

buyruðuna boyun eðme ve büyüdükçe

küçülme erdemi olarak tevazudur. Bu ayný

zamanda O'nun önünde secde etmenin

derin anlamýna ermedir. 

Tevazu, kibrin karþýtý olarak Tanrýya ve

tek tek insanlarýn taþýdýðý insan olma þere-

fine duyulan sevgi ve saygýdan kaynak-

lanýr. Buna en baþta insanýn kendine karþý

duyduðu saygý da dâhildir. Ýnsan, kendine

duyduðu saygýyý yitirdiði an kibre düþer.

Kendi deðersizlik duygusunu baþkalarýna

yansýtarak, onlarý hor ve hakir görerek,

kendi aþaðýlýk duygusunu örtmeye çalýþýr. 

Tevazu hem Tanrý'ya hem insana sevgi ve

saygý içerdiðinden katýksýz, salt iyiliðin

gerçekleþtiði bir davranýþtýr. Tevazu baþka

gönüllere girmenin de en kestirme yoludur,

zira küçük gönüller ancak küçülmesini

bilenlerden yardým ve hizmet alabilirler. 

Muhasibî "Ýyinin içeriði, iyi davranýþýn

kaynaklandýðý þey nedir?"

diye sorar ve

yanýtýný yine kendi verir: 

"Tek bir ahlâk

yasasý vardýr: Allah'a sevgi ve saygýdan

dolayý davranýþta bulunmak. Ýnsana sevgi

ve saygýyla hizmet etmek."

Yaradan'a inanç ve gönülden baðlanma,

yarattýklarýna sevgi ve hizmet ahlâkýn

temel yasasý ve sözün hasý. Ýþte gerçek din

bize bunu öðütler. SEVGÝ DÜNYASI

21

HERMES VE ÖÐRETÝSÝ HAKKINDAHer þeyi gören zihin vasýtasýyla,

Þahitlik ettim bizzat

Göklerin görünmez yüzüne,.

Ve tefekkür yoluyla eriþtim, 

Hakikat bilgisine.

Ýþte bu biliþle yazýyorum tüm bu mýsralarý.

Bedenimden kurtulup, 

Düþüncelerimle uçtum.

Engin ve sýnýrsýz bir varlýk seslendi bana,

"Hermes, ne arýyorsun? 

Ben, tek tanrý Athon'un düþünceleriyim. 

Seninle her zaman her yerde."

Bir anda açýldý hakikat, 

Gördüm sýnýrsýz görüntüyü,

Her þey ýþýðýn içinde eridi. 

Sevgiyle bütünleþti.

Hermetizm ve 

Temel 


Ýlkeleri

Nihal GürsoyKökeni eski Mýsýr'a inen 

kadim ve ezoterik bir gizem

öðretisi olan Hermetizmin

modern bir yorumu olarak

tanýmlayabileceðimiz "

Kybalion" adlý anonim 

bir yeraltý klasiðinden 

yararlanarak baþladýðýmýz 

bu yazýda Hermetizm ve 

onun temel ilkelerinden 

söz edeceðiz.

Resim: Hermes Trismegistus, Johann Theodor de Bry


SEVGÝ DÜNYASI

22

Yukarýdaki mýsralar, Hermes'in yazdýðýkabul edilen Corpus Hermeticum'dan alýnmýþ

olan Hermes'in mýsralarýdýr. Hermes, okül-

tizmin merkezindeki büyük güneþ olarak

açýklanýr ve yüceltilir. Mýsýr'ýn ilk dönem-

lerinde yaþamýþ bulunan Hermes, "üstatlar

üstadý" diye çaðýrýlýrdý. Üç kere yüce Hermes

anlamýna gelen "Hermes Trismegistus" da

denilirdi. Üç kere yüce denmesinin nedeni

ise, hem rahip hem öðretinin kurucusu ve

bilge hem de kral olmasý nedeniyledir. Bir

anlamda da, isteme cesareti göstermek,

bilmek ve susmaktýr.

Okült öðretinin babasý, astrolojinin kuru-

cusu, simyanýn kaþifi olarak bilinir. Hayatýnýn

ayrýntýlarý kaybolmuþtur. Mýsýr'da yaþadýðý

tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte

Musa'dan çok önce yaþadýðýna dair otoriteler

fikir birliðine varmýþlardýr. Ölümünden sonra

Mýsýrlýlar onu Tanrý mertebesine yükseltmiþ

ve Thoth adýný vererek tanrýlarýndan biri yap-

mýþlardýr. Yýllar sonra Yunanlýlar da onu

birçok tanrýlarýndan biri yaparak ona  "bilge-

lik tanrýsý Hermes" adýný vermiþlerdir.

Hermes'in hayatý ve ortaya koyduðu bilgiler

dünya düþünce hayatýna egemen olacak bir

felsefe üretme ihtiyacý gütmemiþtir. Daha çok

tohum hakikati ortaya koymak ve ekmek þek-

linde ilerlemiþtir. Hermes'in takipçileri kendi

öðretilerinin temel prensiplerinden biri olan

gizlilik ilkesine riayet ederek bilgiyi hep

ihtiyatlý bir biçimde söylemeyi uygun bul-

muþlar ve sadece almaya ve uygulamaya

hazýr olanlara vermiþlerdir.

Öðretiye sadýk kiþilere emanet edilen kadim

bilgilerin özü ve ruhu böylelikle korunmaya

çalýþýlmýþtýr. Öðretmenleri tarafýndan, hakikat

peþindeki öðrencilere, öðretinin herhangi bir

ülkeye mâledilmemesi ve diðer inanç sistem-

leri ve dinlerle karýþtýrýlmamasý için sürekli

uyarýlar yapýlmýþtýr.

Ýlk zamanlarda temel Hermetik öðretiler,

"Kybalion" adlý bir kitapta toplanmýþtýr.

Kitap bizzat Hermetik inisiyeler tarafýndan

örneklerle açýklanmýþ olan ilkeler, ahlâk

kurallarý ve aksiyomlardan ibarettir.

Bu öðretiler, yaygýn kanaatlerin aksine

maddi elementleri veya metalleri diðerlerine

dönüþtürmekten ziyade, belli mental titreþim-

leri diðerlerine dönüþtürmek, akýl ve ruh

gücünü ortaya çýkararak onlar üzerinde kon-

trol ve hâkimiyet kurmak gibi hermetik simya

sanatýnýn temel prensiplerini içeriyordu.Kybalion'un

orijinal 

metninde

yazýlý olan

ifadeler

yazýmýzda

týrnak

iþaretiyle

alýntýlana-

caktýr.Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə