O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professorYüklə 10,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/124
tarix23.09.2018
ölçüsü10,01 Mb.
#70228
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
70228

0 ‘Z B E K IS T 0 N   RESPUBLIKASI  OLIY  VA  0 ‘RTA  M A X SU S  
TA’LIM  VAZIRLIGI
O .Y u .  R A S H I D O V ,  I .I .   A L I M O V ,
I .R .  T O Y M U H A M E D O V ,  R .R .  T O J IY E V
PUL,  KREDIT VA 
BANKLAR
O ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o ‘rta  maxsus  ta ’lim  vazirligi  tomonidan 
5340700  —  «Bank  ishi»  ta lim   yo ‘nalishi  talabalari  uchun 
darslik  sifatida  tavsiya  etilgan
Cho ‘Ipon  nomidagi nashriyot-matbaa  ijodiy uyi 
Touittetim  — 2011


UDK:  336.71 (575.1 )(075) 
BBK  65.262ya7 
P92
M a ’sul muharrir 
N.X. 
Jumayev
 
— 
iqtisod fanlari doktori,  professor.
Taqrizchilar:
O.K.  Iminov 
—  iqtisod fanlari  doktori,  professor,
I.  Ismatullayev
 
— 
iqtisod fanlari  nomzodi,  dotsent.
P92 
«Pul,  kredit va banklar»: 
«Bank ishi» ta’lim  yo‘nalishi talabalari 
uchun darslik / 0 .  Yu.  Rashidov  [va boshq./]; mas’ul muharrir B. Yu. 
Xodiyev;  0 ‘zR oliy va o ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi. — T/:  C h oip on  
nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,  2011.  — 328 b.
1.  Rashidov,  O'ktam Yunusovich.
ISBN 978-9943-05-403-5
M a zk u r  d arslikda  p u l,  kredit  m oliya  nazariyalari  haqida  m a ’lu - 
m o t la r   b a ta fsil  y o r it il g a n   b o ' l i b ,   b u n d a n   ta s h q a r i  m o l iy a   t i z i m i ,  
k o r x o n a la r   m o l iy a s i ,  in f la ts iy a ,  bank  t i z im i ,  x a lq a r o   v a lu ta -k r e d it 
m u n o sa b a tla ri  v a   s u g ‘urta  ishi  keng  yoritilgan.
U s h b u   darslik  O liy   o ‘q u v  yurtlari  talabalari  u c h u n   moMjallangan 
b o 'lib ,  u n d a n   kollej  o 'q u v c h ila r i  va  tijorat  banklari  xodim lari  h am  
f o y d a la n is h la r i  m u m k i n .

|U D K :  336.71(575.1)(075)
/> 
pBBK 
65.262ya7
IS B N   !  7 ^ -3 9 4 3 -0 5 -4 0 3 -5  
£  £   l
-
f
3
©   O.Yu.  Rashidov,  va  bosh.,  2011 
©   Cho‘lpon  nomidagi  nashriyot-matbaa  ijodiy  uyi,  2011


K I R I S H
0 ‘z b e k is to n   R e sp u b lik a si  iq tis o d iy o tin i  l ib e r a lla s h tir is h   va 
m odernizatsiya  qilish  jarayonlari  va  m am lakatim izni  Yevro  Osiyo 
iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a ’zo b o ‘lishi ham da U m um jahon savdo 
tashkilotlari  bilan  olib  borayotgan  aloqalari  bevosita  amalga  oshiri- 
layotgan  p u l-k re d it  siyosatiga  b o g ‘liq.  C h u n k i  p u l-k re d it  tiz im i 
m a m la k a t  iqtisodiyotini  m a b la g ‘  bilan  t a ’m inlovchi  va  iqtisodiy 
islohotlarning  samarasini  belgilovchi  infratuzilma  b o ‘Iib  hisoblanadi.
Shuning uch un  «oldimizga q o ‘yilgan bunday maqsadlarga erishish, 
a w a lo ,  o ‘z  imkoniyat  va  resurslarimizni  qay  darajada  safarbar  etishi- 
mizga,  h am o n  katta  xavfi  saqlanib  qolayotgan  inqiroz  oqibatlarini 
b artaraf  etish  bo ‘yicha  2009—2012-yillarga  m o ‘ljallangan  Inqirozga 
qarshi  choralar  dasturida  k o ‘zda  tutilgan  chora-tadb irlarn i  s o ‘zsiz 
bajarishni  nechog‘lik  t a ’minlay  olishimizga  bog‘liq»‘.  U shbu  m u am - 
molarni  haï  etish  bevosita  «Pul,  kredit,  banklar»  fanini  o ‘rganishga 
bog‘liq.  «Pul,  kredit,  banklar»  fani  «Bank  ishi»  yo‘nalishidagi talabalar 
uchun   m o ‘ljallangan.  Bu  fan  orqali  talabalar  zamonaviy  pul,  bank 
nazariyasi va moliyaviy boshqaruv,  qimmatli qog'ozlar bilan operatsiya- 
lar,  b an k lar  to m o n id an   pul  m u o m a la sin i  bo shqarishning  nazariy  
asoslarini  va  amaliy  uslublarini  o'rganadilar.  Bundan  tashqari,  za­
monaviy moliya-kredit  nazariyasida 0 ‘zbekiston  Respublikasida  iqtiso- 
diyotni  liberallashtirish  va  m odernizatsiya  qilish  jarayonlari  b o ‘yicha 
qabul  qilinayotgan  qarorlar  samaradorligini  baholashning  yo'llari  va 
metodlari  ko'rib  chiqiladi.
«Pul,  kredit,  banklar» fanining maqsadi talabalami pul-kredit sohasi 
qonuniyatlari,  uning ijtimoiy tak ro r ishlab chiqarishdagi tutgan  o'rn in i 
o ‘rgatishdan  iborat.  Shu  bilan  birga  «Pul,  kredit,  banklar»  fanining 
vazifalari  b o ‘lib talabalarga zam onaviy pul,  kredit va  moliya  nazariya- 
sini  o ‘rgatish,  pul-kredit  m unosabatlarini va rivojlanish y o ‘nalishlarini

LA.  Karimov.
  A s o s iy   v a z if a m iz   —  V a ta n im iz   taraq q iyoti  va  x a lq im iz  
farovonligini  yanada  yuksaltirishdir.  «Xalq  s o ‘zi»  30-yanvar  2010-yil.


o ‘rgatish,  hozirgi  zamon  pul-kredit  tizimi  qonuniyatlarini  tahlil  etish; 
inflatsiya  va  uni  keltirib  chiqaruvchi  omillarni  o'rganish  va  ularni 
boshqarishni  ko'rsatib  berish  hisoblanadi
«Pul,  kredit,  banklar»  fani  o ‘quv  rejasidagi gum anitar fanlar bilan, 
jum ladan,  «Iqtisodiy  nazariya»  kabi  fanga  uzviy  bog'liq  va  maxsus 
fanlar,  m asalan  «Bank  ishi»,  «Xalqaro  valuta-kredit  munosabatlari», 
«Xalqaro  moliya»  kabi  fanlar  u c h u n   esa  asos  b o ‘lib  xizmat  qiladi.
M azkur darslikda mualliflar tom onidan bildirilgan fikr-mulohazalar 
hisoblanadi,  shuning uchun   darslik  kamchiliklardan xoli  emas.  Kitob- 
xonlar  bildirgan  taklif  va  m ulohazalar  mualliflar  to m o n id an   m am - 
nuniyat  bilan  qabul  qilinadi  va  nashrda  albatta  inobatgan  olinadi.Yüklə 10,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə