Obrazy świata III powstanie nauki nowożytnej Andrzej WiśniewskiYüklə 445 b.
tarix06.02.2018
ölçüsü445 b.
#26093


Obrazy świata III Powstanie nauki nowożytnej

 • Andrzej Wiśniewski

 • Andrzej.Wisniewski@amu.edu.pl

 • Wstęp do filozofii

 • Materiały do wykładu

 • 2015/2016


Rewolucja kopernikańska

 • Teoria heliocentryczna była znana już w starożytności; jej twórcą był Arystrach z Samos (310? – 230 p.n.e.).

 • Mikołaj Kopernik (1473-1543) wprowadził ideę systemu heliocentrycznego do nauki nowożytnej.

 • W systemie heliocentrycznym to Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w geometrycznym środku Wszechświata. Ziemia, podobnie jak pozostałe planety, okrąża Słońce, jednocześnie obracając się wokół własnej osi.Rewolucja kopernikańska

 • Chociaż Kopernik inaczej przedstawił strukturę układu Słońce-Ziemia-planety, nie odrzucił on innego elementu starszego modelu: sfery gwiazd stałych. Teraz jednak sfera ta była nieruchoma. Słońce nie było dla niego jedną z gwiazd, a cały Wszechświat był przestrzennie skończony.System heliocentryczny Kopernika (wersja pierwotna)System Kopernika: ruchy Marsa i Wenus widziane z ZiemiSystem Kopernika: problemy

 • Kopernik zachował też ideę, że ruchy ciał niebieskich to ruchy – w istocie – kołowe. Aby pozostać w zgodzie z tym założeniem i jednocześnie z danymi tablic astronomicznych, Kopernik zmodyfikował swój system, dodając, wzorem poprzedników, ruchy planet po deferentach i epicyklach.

 • Ostateczny system Kopernika był prawie tak samo skomplikowany jak system Ptolemeusza, a dokładności, z jakimi oba systemy potrafiły przewidzieć ruchy planet, były podobne.

 • Nie to jednak było główną przyczyną, dla której system Kopernika został początkowo potraktowany jedynie jako interesująca hipoteza.System Kopernika: problemy

 • Kopernik nie dysponował empirycznymi argumentami na rzecz tezy o ruchu obrotowym Ziemi. A tymczasem nasuwały się – co najmniej – dwa konkretne pytania:

  • Dlaczego, skoro Ziemia się obraca, przy jej powierzchni nie wieje zawsze silny wiatr?
  • Dlaczego ciała spadają pionowo ku środkowi Ziemi, a nie (lekko) na ukos?
 • Ponadto system Kopernika prowadził do wniosku, że Wszechświat jest znacznie większy niż poprzednio twierdzono. Pytano: co znajduje się w tej pustce i, przede wszystkim, po co ona istnieje?System Kopernika: problemy

 • Zasadniczy problem był ogólniejszy: otóż w świetle fizyki tamtego okresu, idącej śladami fizyki Arystotelesa, obraz świata zaproponowany przez Kopernika nie dawał się wyjaśnić.

 • Empiryczne argumenty na rzecz systemu heliocentrycznego znaleziono później, a jego uzgodnienie z fizyką wymagało przebudowy podstaw tej dyscypliny – kulminacją tego ostatniego procesu było powstanie mechaniki klasycznej Newtona w XVII w.Giordano Bruno i nieskończoność świata

 • Jednakże (niektórzy) filozofowie nie czekali tak długo z akceptacją teorii heliocentrycznej, jednocześnie idąc dalej.

 • Giordano Bruno (1548-1600) twierdził, że gwiazdy to nic innego jak odległe słońca, okrążane przez planety. Takich układów planetarnych jest nieskończenie wiele i stąd Wszechświat jest nieskończony. Jest on również w całości upsychiczniony. Ostatecznie Bruno doszedł do panteizmu: Bóg i Wszechświat to jedno i to samo.

 • Bruno został oskarżony o herezję i spalony na stosie w 1600 r.Galileusz i idea jednorodności świata

 • W 1609 r. Galileusz zaczyna obserwować niebo przez lunetę. Odkrywa góry na Księżycu, fazy Wenus, cztery księżyce Jowisza, pierścienie Saturna, powstające i ginące plamy na Słońcu. Stwierdza, że Droga Mleczna jest skupiskiem niezliczonych gwiazd.

 • Obserwacje Galileusza zdają się podważać podział Wszechświata na zmienny świat podksiężycowy i świat nadksiężycowy, w którym bytują niezmienne obiekty zbudowane z eteru. Już wcześniej, w 1572 r., zaobserwowano – mówiąc językiem współczesnym – eksplozję supernowej.Galileusz i idea jednorodności świata

 • Drogę zaczyna sobie torować pogląd, iż ruchy ciał niebieskich podlegają tym samym prawom, co ruchy ciał w pobliżu powierzchni Ziemi – całym Wszechświatem rządzą te same prawa. Innymi słowy, Wszechświat jest jednorodny fizycznie.Nowe metody w naukach przyrodniczych

 • Zwykle uważa się, że naukę nowożytną odróżnia od nauki starożytnej i średniowiecznej przede wszystkim to, że nauka nowożytna jest empiryczna, natomiast jej poprzedniczki są czysto spekulatywne. Jest to pogląd tak uproszczony, że aż fałszywy. W pewnym sensie fizyka Arystotelesa jest bardziej oparta na (potocznej) obserwacji i zgodna z nią niż fizyka współczesna.Nowe metody w naukach przyrodniczych

 • Zgodnie z prawem fizyki Arystotelesa, czas, w jakim ciało przebywa ruchem naturalnym w danym ośrodku daną drogę jest odwrotnie proporcjonalny do ciężaru tego ciała.

 • I faktycznie, gdy wyrzucimy przez okno żelazną kulkę oraz piórko, to właśnie kulka szybciej znajdzie się na ziemi.

 • Zgodnie ze (współczesnym) prawem swobodnego spadku, czas, w jakim ciało fizyczne spada z danej wysokości nie zależy od ciężaru.

 • Ale prawo to mówi o spadaniu w próżni; mówiąc nieco dokładniej, pomija ono opór ośrodka. Aby wyjaśnić rzeczywisty wynik, musimy ten czynnik uwzględnić.Nowe metody w naukach przyrodniczych

 • Nowe obserwacje i dostępność nowej aparatury badawczej to tylko jedne z czynników, które leżały u podstaw nauki nowożytnej. Ważniejsze jest to, że zmianie uległa metodologia.

 • Ważne stają się eksperyment myślowy oraz budowanie wyidealizowanych modeli zjawisk. Idee jest następująca: chociaż wiemy, że wpływ na badane zjawisko ma wiele czynników, wiemy też, że wpływ pewnych z nich jest na tyle „mały”, że możemy je – początkowo – zaniedbać, koncentrując się na wzajemnych relacjach czynników najistotniejszych.

 • Stąd też w nauce buduje się teorie obiektów, które z pewnością - jako takie - w przyrodzie nie występują: „gazu idealnego”, „ciała doskonale czarnego”, etc.Nowe metody w naukach przyrodniczych

 • Gdy konfrontujemy model z doświadczeniem, ulega on konkretyzacji (uwzględniamy wpływ tych czynników, które – potencjalnie – mogą oddziaływać na wynik pomiaru).

 • Podobnie jest w przypadku planowania doświadczeń i eksperymentów. Staramy się badane sytuacje uprościć, usunąć lub ograniczyć to wszystko, co może zakłócać przebieg badanego zjawiska.Nowe metody w naukach przyrodniczych

 • Zaczęto wyrażać prawa natury językiem matematyki. Co więcej, zaczęto budować matematyczne modele zjawisk przyrodniczych; w ich budowie argumentacja czysto matematyczna gra dużą rolę. Taka postawa była obca wcześniejszym epokom (z wyjątkami, zwłaszcza w astronomii).

 • Zapewne, można postawić naiwne pytanie: dlaczego matematyka, będąca tworem ludzkiego umysłu, „pasuje” do świata. Jest to zagadka; jednakże ta metoda działa. Co więcej, z biegiem czasu pojawiła się idea, iż „prawdziwa wiedza” to wiedza zmatematyzowana. Ważne są również mierzalność i pomiar.Nowe metody w naukach przyrodniczych

 • XIX-wieczny fizyk, William Thomson (Lord Kelvin) wyraził to następująco:

  • „Często powtarzam, że jeśli potraficie zmierzyć to, o czym mówicie, oraz wyrazić to w liczbach, wówczas wiecie o czym mówicie; lecz jeśli nie potraficie tego zmierzyć, jeżeli nie potraficie wyrazić tego w liczbach, to wiedza wasza jest niewystarczająca i jałowa.”
  • Rozstrzygnięcie, jak się to ma do psychologii,
  • pozostawiam P.T. Publiczności 


Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata c.d.

 • Wróćmy jednak do dziejów nauki.

 • W 1608 r. ukazuje się dzieło Johannesa Keplera pt. Astronomia Nova, w którym twierdzi on m.in., że planety poruszają się po elipsach, w jednym z ognisk każdej z tych elips znajduje się nieruchome Słońce, a także, że prędkości ruchów planetarnych zmieniają się w taki sposób, iż odcinek łączący planetę ze Słońcem zakreśla równe pola w równych odstępach czasu.

 • Jest to model lepiej zgadzający się z danymi astronomicznymi niż modele poprzednie. Jednocześnie mamy to odstępstwa od starych idei ruchu (w istocie) kolistego ciał niebieskich i ruchu planet ze stałą prędkością.Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata c.d.

 • Model Keplera nie był poparty przekonywującym wyjaśnieniem fizycznym.

 • Kartezjusz (Rene Descartes, 1596-1650) wynajduje geometrię analityczną, która dostarcza skutecznej metody przekładania stwierdzeń geometrycznych na równania algebraiczne. Stosuje ją do opisu zjawisk przyrodniczych, w tym zjawiska ruchu.Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata: Kartezjusz

 • Kartezjusz wprowadza nowe pojęcie materii: materią jest ogół ciał, których atrybutem jest rozciągłość (zajmowanie miejsca w przestrzeni). Tak rozumiana materia jest czymś bardziej uchwytnym, niż „materia pierwsza” (meta) fizyki arystotelesowskiej.

 • Kartezjusz podejmuje próbę budowy (nowej) mechaniki. Jest to mechanika czysto „geometryczna”, bez pojęcia siły. Zmiany konfiguracji ciał objaśnia się w kategoriach bezpośredniego kontaktu: zderzeń, tarć, zawirowań etc.Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata: Kartezjusz, Leibniz i Newton

 • W swoim poglądzie na przyrodę – także ożywioną! – Kartezjusz jest mechanicystą: wszystkie zjawiska w przyrodzie to w istocie zjawiska mechaniczne. Ten pogląd znajdzie później wielu kontynuatorów.

 • W 1686 r. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) odkrywa rachunek różniczkowy i całkowy; w tym samym mniej więcej czasie czyni to Izaak Newton (1642-1727).Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata: Newton

 • W 1687 r. ukazują się Philosophiae naturalis principia mathematica (Matematyczne zasady filozofii przyrody) Izaaka Newtona. Powstaje mechanika newtonowska („mechanika klasyczna”), która dostarcza udanych wyjaśnień wielu zjawisk przyrodniczych, w tym astronomicznych (w szczególności wyjaśnione zostaje, dlaczego planety poruszają się, jak to stwierdził Kepler, po orbitach eliptycznych). Model heliocentryczny znajduje ugruntowanie w mechanice newtonowskiej.Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata: Newton

 • Dla Newtona materia to substancja, której atrybutami są:

   • rozciągłość,
   • nieprzenikliwość,
   • bezwładność (pasywność, niezdolność do samoistnej zmiany prędkości), której miarą jest masa bezwładna,
   • (i ewentualnie) ważkość, której miarą jest masa grawitacyjna.
 • Definicja Newtona leży u podstaw przyjmowanego później pojęcia materii, zgodnie z którym materia to ogół ciał, których atrybutem jest posiadanie masy („coś jest materialne = posiada masę”, masa jest miarą ilości materii).Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata: Newton

 • Newton twierdzi, że istnieją: absolutna przestrzeń i absolutny czas. Przestrzeń jest rodzajem „pojemnika”, w którym znajdują się ciała materialne, natomiast czas biegnie tak samo w każdym układzie odniesienia, niezależnie od szybkości, z jaką układ ten porusza się względem innych układów.

 • Newton nie stronił też od spekulacji teologicznych, a nawet od alchemii.Dygresja o teorii względności Einsteina

 • W świetle powstałej na początku XX w. teorii względności Alberta Einsteina czas i przestrzeń są od siebie wzajemnie zależne, tworząc czasoprzestrzeń, natomiast własności czasoprzestrzeni są zależne od rozkładu i gęstości materii.

  • Mówi o tym ogólna teoria względności.


Dygresja o teorii względności Einsteina

 • Z kolei rozmiary przestrzenne i czasowe ciał są zależne od prędkości, z jaką ciała się poruszają, natomiast prędkość ciała jest różna w różnych układach odniesienia, przy czym żaden z nich nie jest (absolutnie) wyróżniony. Tylko światło ma taką samą prędkość w każdym układzie odniesienia.

  • O czym z kolei mówi szczególna teoria względności.
 • To jednak stało się wiadome znacznie później.Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata: Newton

 • Newton był mechanicystą, jednakże jego mechanicyzm przyjmował formę postulatu redukcji:

  • „Życzyłbym sobie – wyznaję – byśmy mogli wyprowadzić pozostałe zjawiska Przyrody z zasad mechanicznych (…). Wiele racji skłania mnie, by podejrzewać, iż wszystkie zjawiska zależą od pewnych sił, sprawiających (…) że cząstki w ciałach albo wzajemnie przyciągają się i tworzą spójne regularne figury, albo odpychają się i oddalają jedne od drugich. Siły te pozostają nieznane (…); żywię jednak nadzieję, że zasady, których podwaliny zostały tu położone, rzucą światło albo wprost na to zagadnienie, albo na jakąś właściwszą metodę filozofii.”
   • Newton, Principia …


Kształtowanie się nowożytnego obrazu świata: Newton

 • Mechanika Newtona odniosła wiele sukcesów. Dostarczała ona paradygmatu badań naukowych aż do tzw. drugiej rewolucji naukowej, która miała miejsce na początku XX w. Ta rewolucja naukowa to m.in. powstanie teorii względności i mechaniki kwantowej.Dygresja: determinizm i indeterminizm

 • Mówiąc ogólnie, determinizm to stanowisko filozoficzne głoszące, że wszystko w świecie jest wyznaczone przez przyczyny i prawa.

 • Mówiąc bardziej ściśle, teza determinizmu jest koniunkcją dwóch zasad:

  • (zasada prawidłowości) wszystkie zjawiska podlegają prawom,
  • (zasada przyczynowości) każde zjawisko ma swoją przyczynę, a każda przyczyna ma swój skutek.
 • Gdy do zasad (1) i (2) dołączymy:

  • 3. (zasada jednoznaczności) jednakowe przyczyny w jednakowych warunkach wywołują jednakowe skutki.
 • otrzymujemy determinizm jednoznaczny.Dygresja: determinizm i indeterminizm

 • Determinizm statystyczny odrzuca zasadę jednoznaczności jako zasadę powszechnie obowiązującą; przyjmuje, że zdarza się, iż jednakowe przyczyny w jednakowych warunkach wywołują tylko „statystycznie rzecz biorąc” jednakowe skutki.

 • Z kolei indeterminizm to stanowisko, które odrzuca jako powszechnie obowiązującą co najmniej jedną powyższych zasad determinizmu, (1) lub (2). Indeterminizm dopuszcza zatem istnienie zjawisk nie podlegających prawom lub zjawisk nie posiadających przyczyn.Demon Laplace’a i determinizm

 • Gdy założymy tezę mechanicyzmu („wszystkie zjawiska w przyrodzie to w istocie zjawiska mechaniczne”) oraz przyjmiemy, że mechanika newtonowska trafnie opisuje zjawiska mechaniczne, dochodzimy do pewnej wersji determinizmu jednoznacznego.

 • W świetle mechaniki klasycznej znając warunki początkowe układu (mechanicznego), siły działające na układ oraz prawa nim rządzące, można dokładnie przewidzieć wszystkie przyszłe i odtworzyć wszystkie przeszłe stany układu.

 • Jest to oczywiście możliwość czysto teoretyczna; już dla stosunkowo prostych układów wielu ciał trudności matematyczne stają się przeszkodą.Demon Laplace’a i determinizm

 • Tym niemniej istota, która znałaby stan całego Wszechświata w danej chwili i dysponowałaby nieograniczonymi możliwościami dedukcji, mogłaby przewidzieć dowolny – przeszły lub przyszły – stan Wszechświata.

 • Taka istota to tzw. demon Laplace’a.

  • nazwa nawiązuje do nazwiska francuskiego uczonego, Pierre Simona de Laplace’a, który w 1796 r. opublikował sławną rozprawę Exposition du système du monde, zawierającą wykład mechaniki Newtona w wersji znacznie udoskonalonej matematycznie.
 • Oczywiście, nie jest tak, że postulowano rzeczywiste istnienie demona Laplace’a; przypowieść o nim jest tylko ilustracją.Dygresja o mechanice kwantowej

 • Pewne ustalenia współczesnej nauki są często interpretowane jako argumenty przeciwko determinizmowi jednoznacznemu i zarazem na rzecz czy to determinizmu statystycznego, czy też wręcz indeterminizmu. Są to argumenty zarówno doświadczalne (np. zjawiska połowicznego rozpadu), jak i teoretyczne (obowiązywanie w mechanice kwantowej tzw. zasady nieoznaczoności Heisenberga).

 • Opinie specjalistów są tu (wciąż) podzielone.

 • Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że opis zjawisk mikroświata, którego dostarcza nam mechanika kwantowa, jest niezgodny z tym, który otrzymalibyśmy stosując kategorie pojęciowe i prawa mechaniki newtonowskiej.Statyczność i rozwój

 • Idea rozwoju przyrody była w zasadzie obca nauce starożytnej i średniowiecznej: raz ukształtowany świat uważano za niezmienny zarówno co do struktury, jak i rodzajów i gatunków występujących w nim obiektów (nieożywionych i ożywionych). Nauka nowożytna stopniowo odchodzi od tego poglądu.

 • Już w XVIII w. Kant wysunął, inspirowana newtonowską mechaniką, hipotezę tłumaczącą powstanie Układu Słonecznego oraz różnych układów gwiazd. Została ona następnie rozwinięta przez Laplace’a w jego modelu powstawania układu planetarnego z wirującego obłoku gazu.Powstawanie układu planetarnego (rysunek)

 • Hipoteza Kanta-Laplace’a do pewnego stopnia przypomina współczesne teorie.Statyczność i rozwój: kosmogonia oraz kosmologia

 • Hipotezy powstawania Układu Słonecznego to hipotezy kosmogoniczne.

 • Kosmogonii nie należy mylić z kosmologią fizyczną, tj. dyscypliną naukową, w ramach której buduje się modele fizyczne struktury i dynamiki (w tym rozwoju) Wszechświata jako całości. Dwie najbardziej znane współczesne koncepcje z zakresu kosmologii to teoria stanu stacjonarnego oraz teoria Wielkiego Wybuchu.Statyczność i rozwój: teoria ewolucji

 • Przejdźmy teraz do poglądów na przyrodę ożywioną.

 • W 1802 r. Jean Baptiste de Monet Lamarck odrzuca pogląd, że gatunki roślin i zwierząt są niezmienne.

 • W 1859 r. Charles Darwin publikuje O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Teoria ewolucji pokazuje, że gatunki powstają jedne z drugich w procesie, który wprawdzie prowadzi do powstawania gatunków coraz lepiej przystosowanych do środowiska, ale który nie jest celowy ani tym bardziej planowy.Teoria ewolucji

 • W szczególności, człowiek jest tylko wytworem ewolucyjnym i wywodzi się ze świata zwierzęcego:Celowość zdarzeń?

 • Gdy mówimy o strukturze świata i rozwoju przyrody, w sposób naturalny powstają pytania o to, czy świecie istnieje celowość zdarzeń i czy dzieje przyrody są realizacją jakiegoś planu.

 • Finalizm (inaczej: teleologia) po pogląd, zgodnie z którym nie przyczyny (sprawcze) i prawa, lecz cele wyznaczają przebieg zjawisk oraz porządek panujący w świecie.Celowość zdarzeń?

 • Termin „finalizm” pochodzi od łacińskiego słowa finis = koniec, cel. Nazwa „teleologia” pochodzi od greckiego telos = cel, teleos = zmierzający do celu.

  • Uwaga: Teleologia nie jest tym samym co teologia, czyli nauka o Bogu!
 • Tym niemniej pogląd teleologiczny często łączył się z religią. Jest tak w przypadku tzw. finalizmu religijnego, głoszącego, że świat jest zamierzonym dziełem istoty zdolnej myśleć, chcieć i realizować swoje zamiary, skonstruowanym przez nią w jakimś celu

  • natomiast porządek celowościowy istniejący w świecie służy realizacji tego celu.


Celowość zdarzeń?

 • Ponieważ zagadnienia religijne nie są przedmiotem tego wykładu, ograniczymy się tu tylko do zasygnalizowania tego poglądu.

 • Mówiąc o celach wyznaczających przebiegi zjawisk i porządek w przyrodzie, możemy również mieć na myśli coś znacznie skromniejszego od realizacji zamiarów Stwórcy.

 • Jak pamiętamy, w świetle fizyki (i metafizyki) Arystotelesa w świecie obok przyczyn sprawczych działają także przyczyny celowe: są nimi aktualizujące się formy („dojrzałe”) organizmów lub – w przypadku ruchu mechanicznego – miejsca naturalne.

 • Idea wyjaśniania zjawisk poprzez odwołanie się do przyczyn celowych została zarzucona przez naukę nowożytną.Celowość zdarzeń?

 • Termin „celowy” jest często używany w odniesieniu do zjawisk biologicznych.

 • Jednakże gdy współczesny biolog-ewolucjonista powie, że organizm zwierzęcia jest zbudowany celowo, ma on na myśli to, że organizm jest zbudowany w sposób korzystny dla tego zwierzęcia lub dla gatunku, do którego ono należy. „Korzystny” znaczy tu: „umożliwiający przeżycie i reprodukcję”.Celowość zdarzeń?

 • Termin „celowy” często znaczy również tyle, co „funkcjonalny”.

 • Biolog-ewolucjonista zaprzeczy temu, iż ewolucja jest urzeczywistnianiem się jakiegoś „kosmicznego planu”, który w szczególności miał zaowocować powstaniem istot rozumnych. Pojawienie się człowieka jest skutkiem pewnego naturalnego procesu, który można wyjaśnić odwołując się tylko do naturalnych przyczyn i praw przyrody.Zasada antropiczna

 • Idea planowości jest jednak zbyt cenna dla człowieka, aby ją tak po prostu porzucić.

 • Na zakończenie wspomnijmy zatem o tzw. zasadzie antropicznej, wysuniętej przez przyrodników w latach 70-tych XX wieku.Zasada antropiczna

 • Zwolennicy zasady antropicznej zwracają uwagę na to, że wartości liczbowe podstawowych stałych fizycznych (takich jak stała grawitacji, stała Plancka, prędkość światła, stała Hubble’a i inne) są takie, że stosunkowo niewielka zmiana którejkolwiek z nich spowodowałaby, iż powstanie życia nie byłoby możliwe (szczegóły argumentacji oparte są na symulacjach prowadzonych w oparciu o teorie fizyczne).

 • Samoistne powstanie takiego układu wartości jest niezmiernie mało prawdopodobne.Zasada antropiczna

 • Zwolennicy zasady antropicznej sugerują, że żyjemy w harmonijnym Wszechświecie. Wszechświat harmonijny to taki, który pozwala na istnienie życia takiego, jakie znamy. Wszechświat, który obserwujemy, musi być odpowiedni dla rozwoju inteligentnego życia, inaczej nie moglibyśmy tu być i obserwować go.Zasada antropiczna

 • Zasada antropiczna ma wiele wersji. Oto dwie z nich:

  • Słaba zasada antropiczna: obserwowane wartości podstawowych stałych fizycznych nie są przypadkowe, albowiem są one ograniczone wymaganiem, by istniały miejsca, w których może wyewoluować życie oparte na węglu i by Wszechświat był wystarczająco stary, by do tego doszło.
  • Silna zasada antropiczna: wszechświat musi posiadać właściwości pozwalające na rozwinięcie się życia na pewnym etapie swojej historii.


A zatem?
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə