ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİn böLGÜSÜ CƏDVƏLİ (min azn) 0-30 31-90Yüklə 49,79 Kb.

tarix14.09.2018
ölçüsü49,79 Kb.


ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

(min AZN)

 0-30 

 31-90 

 91-180 

 181-365 

 365-dən artıq 

1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, 

valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)

              82,898 

                   -                     -                       -                             -   

              82,898 

2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu 

və ya müxbir hesabları)

              13,323 

                   -                     -                       -   

                   4,295                17,618 

3. “Nostro" hesabları (müxbir banklardakı 

hesablar)

            213,277                     -                     -                       -                             -                213,277 

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə 

alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək 

olanlar)

                2,800 

                   -                     -                       -   

                         -                    2,800 

5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə 

müəssisələrindəki depozitlər, cəmi 

            197,508              18,002           15,870             17,778                     8,646              257,805 

a) müddəti çatmamış depozitlər

            197,508              18,002           15,870             17,778                     8,646              257,805 

b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

                     -                       -                     -                       -   

                         -                         -   

6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil 

olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara 

investisiyalar

                     -                       -                     -                       -                             -                         -   

7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil 

olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar

                     -                14,599                   -               61,724                   43,876              120,199 

8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın 

qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, 

banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə 

kreditlər, cəmi

                3,144              17,264                   -               14,698                     2,882                37,988 

a) cari kreditlər

                3,144              17,264                   -               14,698                     2,882                37,988 

b) vaxtı keçmiş  kreditlər 

                     -                       -                     -                       -   

                         -                         -   

9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər 

və lizinqlər, cəmi

              42,722              94,311           68,136           116,434                 380,175              701,776 

a) cari kreditlər

              42,722              94,311           68,136           116,434                 268,458              590,059 

b) vaxtı ötmüş kreditlər 

                     -                       -                     -                       -   

               111,717              111,717 

10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank 

işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil 

olmaqla)


                     -                       -                     -                       -   

                 12,645                12,645 

11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və 

maliyyə iştirakı 

                     -                       -                     -                       -   

               128,130              128,130 

12. Digər aktivlər

              47,932                   598             2,173               2,012                     5,849                58,564 

13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar

                     -                       -                     -                       -   

                 58,153                58,153 14. Cəmi aktivlər

            603,603            144,774           86,179           212,646                 528,345           1,575,548 A.    Aktivlər

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

Cəmi


ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

 0-30 

 31-90 

 91-180 

 181-365 

 365-dən çox 

1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin 

depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil 

olmaqla müştərilərin depozitləri

            610,569                1,805           44,533           166,598                   50,158              873,662 

a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)

            610,188 

                   -                     -                       -                             -   

            610,188 

b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər 

(fiziki və hüquqi şəxslərin)

                   381                1,805           44,533           166,598                   50,158              263,474 

c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər 

(fiziki və hüquqi şəxslərin)

                     -   

                   -                     -                       -                             -   

                     -   

2. AMB-nın kreditləri

                     -                       -                     -                       -                             -                         -   

3.  “Loro" hesabları ( bankların müxbir 

hesabları)

                2,813 

                   -                     -                       -                             -   

                2,813 

4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli 

maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 

günədək  olanlar)

                     -   

                   -                     -                       -                             -   

                     -   

5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin 

depozitləri

              17,180              71,800           93,224               6,565                   13,769              202,538 

6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq 

müddətli olanlar)

              24,082              17,181           34,261               7,670                           -                  83,195 

7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər 

maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər

                1,331                2,661             3,992               7,971                   39,113                55,067 

8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının 

kreditləri və depozitləri

                     -                       -                     -                       -                             -                         -   

9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış 

ipoteka kreditləri 

                     -                       -                     -                       -                             -                         -   

10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil 

olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış 

subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan 

borc öhdəlikləri

                     -                       -                     -                       -                             -                         -   

11. Digər passivlər 

                3,583                   372             2,923               1,082                        876                  8,835 

12. Kapital

                     -                       -                     -                       -   

               349,438              349,438 

13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

            659,558              93,818         178,932           189,887                 453,353           1,575,548 14.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin 

(passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-

A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B

            (55,955)             50,956         (92,753)            22,759                   74,992                       -   B. Öhdəliklər və kapital

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

Cəmi


ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

 0-30 

 31-90 

 91-180 

 181-365 

  365-dən artıq 

1. Tə’minatlar və bu qəbildən olan öhdə-liklər, 

cəmi

                   566                9,011           28,346             29,913                   70,929              138,765 

2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın 

alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla, 

aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil 

olmaqla, kredit alətləri, cəmi

              34,317                     -                     -                       -                             -                  34,317 

3. Akkreditivlər, cəmi

                8,891                1,313                489               2,740                     4,570                18,004 

4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu 

qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi

                7,041                     -                     -                       -                             -                    7,041 

5. Digər balansarxası öhdəliklər

                     -                       -                     -                       -                   180,625              180,625 6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sə-tir 

1+2+3+4+5)

              50,816              10,324           28,835             32,653                 256,125              378,753 7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin 

(passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl 

IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, 

Cədvəl IY -  V)

          (106,771)             40,632       (121,588)            (9,894)               (181,132)           (378,753)

7.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi 

                4,295                     -                     -                       -                             -                    4,295 

   7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat 

hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)

                4,295                     -                     -                       -                             -                    4,295 

 7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)

                     -                       -                     -                       -                             -                         -   

7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar 

(sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)

                     -                       -                     -                       -                             -                         -   8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))

          (111,066)             40,632       (121,588)            (9,894)               (181,132)           (383,048)

9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin 

orta gündəlik qalığları (əlavə №3, Bankların 

likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar) 

            375,722                     -                     -                       -                             -                375,722 

10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin 

orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların 

likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar) 

            623,355                     -                     -                       -                             -                623,355 

11.   Ani likvidlik əmsalı

                     60                     -                     -                       -                             -                         60 C. Balansarxası öhdəliklər

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər

CəmiDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə