Odyoloji Merkezi çindekiler • odyoloj merkezYüklə 40,47 Kb.

tarix17.11.2018
ölçüsü40,47 Kb.


 

MBN/FEN/10888 

 Odyoloji Merkezi  çindekiler 

  

• ODYOLOJ  MERKEZ    

o

 Sevk ve masrafların kar ılanması  

• 

TME SORUNLARINDA BAKIM  

o

 

itme ara tırması  o

 

itme kaybı  

o

 

Rehabilitasyon o

 

Yeti kinlere refakat  

o

 

Çocuklara refakat  • 

D L/ KONU MA SORUNLARINDA BAKIM   

o

 Dil/ konu ma ara tırması  

o

 Dil/ konu ma sorunlarında refakat  

  

ODYOLOJ  MERKEZ   

itme ve konu ma insanın en önemli ileti im araçlarıdır. Bu alanda sorunların genelde çok 

büyük etkileri oluyor. Ba kalarıyla ileti im zorla tı ından, ki inin sosyal izole olma riski olur. 

Çevre ve uyarı seslerini hiç ya da iyi duyamamak güvensizlik duygusu verebilir.  itme ve dil/ 

konu ma sorunları çocukların genel geli imini etkileyebilir.      

Odyoloji Merkezi (Audiologisch Centrum – AC) i itme sorunları ve dil/ konu ma 

sorunlarında ara tırma ve danı ma uzmanıdır. Gerekti inde çocuk ve yeti kinlere 

rehabilitasyon ve refakat sunulur. Bir AC’de, odyoloji, logopedi, sosyal hizmet ve psikoloji/ 

ortopedagoji gibi farklı uzmanlık alanlarından uzmanlardan olu an bir ekip çalı maktadır. 

Ayrıca bazen bir (psiko) dil uzmanı veya konu ma – dil patologu görev yapmaktadır.   

itme ve/veya dil/ konu ma sorunlarının ciddiyeti, nedenleri ve etkileri (genelde çok 

disiplinli olarak) ara tırılır. Bunun haricinde (kulak çınlaması olan) tinnitus, (ses için a ırı 

hassasiyet olan) hyperacusis ve oditif süreç sorunları için de bir AC’ye ba vurabilirsiniz.   

Sevk kararı ve masrafların kar ılanması  

Odyoloji Merkezi tarafından ara tırma ve refakat için örne in aile hekimi gibi bir doktorun 

sevk kararı gerekir. Doktor, anne babanın talebinin yanı sıra, tedavi eden logopedisyen,  

MBN/FEN/10888 

 fizyoterapist veya bir çocuk oyun yuvasının talebi üzerine de sevk edebilir. AC’ye ziyaret masrafları genelde sa lık sigortası kurumu tarafından kar ılanır. Masrafların kar ılanması 

hakkındaki sorularınızla sa lık sigortası kurumuna danı abilirsiniz.      

  

TME SORUNLARINDA BAKIM  

itme ara tırması  

Odyoloji Merkezinin her hastası ilk önce i itme ara tırmasına tabii tutulur.  lk i itme 

ara tırması normalde kulaklık aracılı ıyla ya da iki buçuk ilâ üç ya ından küçük çocuklarda 

hoparlörler arasında ton odyometriden (gözlem odyometrisi) olu ur.   

Yapılabilen ba ka testlerin örnekleri: 

• 

Konu ma odyometrisi: burada ki inin farklı seslerde neler i itebildi i ölçülür.  • 

Timpanometri: bu ara tırmayla kulak zarının hareketlili i de erlendirilir.  

• 

Otoakustik emisyonlar: bu yöntemle kısa zaman içerisinde i itme organının iyi i lev görüp görmedi i objektif olarak tespit edilebilir.  

Bu ara tırmalarla i itme kaybının vasfı ve ciddiyeti tespit edilebilir. 

itme ara tırmaları odyoloji asistanı, logopedisyen veya bir odyolog tarafından yapılır.  

Ara tırmalar bir odyologun gözetimi altında gerçekle ir. Küçük çocuklarda logopedisyen 

genelde ilk i itme ara tırmasını yapar. Böylece çocu un dil/ konu ma geli iminden bir intiba 

edinilmi  olur.   

Bazen iyi bir te his koyabilmek için standart bir ara tırma yeterli de ildir. Örne in (kulak 

çınlaması olan) tinnitus ya da daha kompleks i itme sorunları gibi durumlarda ayrıntılı i itme 

ara tırması gereklidir.  

  

itme kaybı 

itme kaybının farklı çe itleri ve dereceleri vardır. Sorunun sebebi dı  kulakta veya orta 

kulakta bulundu unda iletim kaybından bahsederiz.  letim kaybı geçici olabilir. Bazen 

i itme, borucuk yerle tirilmesi gibi tıbbi bir müdahale ile düzeltilebilir.    

Algı kaybında sebep iç kulakta (salyangoz kabu u) veya i itme sinirindedir. Bu durumda 

iyile me mümkün de ildir; i itme kaybı kalıcıdır.  itme cihazlarının uyarlanması genelde 

biraz düzelmeye yol açabilir.  

itme kaybının her iki çe idi birlikte de yer alabilir. Bu durumda karı ık i itme kaybından 

söz ederiz.  

Ara tırmadan sonra AC’nin bir görevlisi, hastayla ve/veya anne baba/ bakıcılarıyla sonuçları 

ve tavsiyeleri görü ür. 
 

MBN/FEN/10888 

 Rehabilitasyon  itme kaybı buna neden verdi inde Odyoloji Merkezi hastaya rehabilitasyon konusunda 

yardım eder.  lk adım normalde bir veya iki i itme cihazının uyarlanmasının görü mesidir. 

Görevli, hastanın isteklerini de göz önünde tutarak tespit edilen i itme kaybına göre hangi 

i itme cihazlarının kullanılabilece ini belirtir. AC hasta ile birlikte en iyi çözümü arar.  itme 

cihazının teslimatı i itme cihazları ma azası aracılı ıyla gerçekle ir.  itme cihazlarını 

denemek için daima ilk önce bir deneme dönemi vardır. En iyi çözümün ne oldu u belli 

oldu u anda i itme cihazları kesin olarak satın alınır. Deneme dönemi esnasında Odyoloji 

Merkezinde bir kontrol yapılıp, sorular ve sorunlar görü ülebilir. Bunun yanı sıra loop 

sistemi, kapı zili uyarısı ve cep telefonu kullanımı gibi ba ka yardım gereçlerine ilgi verilir.  

  

Yeti kinlere refakat  

Odyolojik ara tırma ve rehabilitasyonun yanı sıra refakat ve danı manlık Odyoloji 

Merkezinin önemli görevleridir. Bu konuyla genelde AC’nin sosyal hizmet bölümü ilgilenir. 

Hastaya destek ve refakat sunulur. Gerekti inde e  ve çocuklar gibi ba ka ki iler de buna 

katılır. Ayrıca çalı ma ortamında aracılık ve refakat da mümkündür. Arbo (i  ortamları) 

kurumu gittikçe daha çok ortakla a çalı ılmaktadır. A ır i itmenin niteli i ve bunun evde, i  

yerinde ya da hobiler esnasındaki etkilerine ilgi gösterilir. Bunun haricinde bilgilendirme de 

refakatin önemli bir boyutudur.    

Ço u Odyoloji Merkezi düzenli bir  ekilde grup halinde a ır i itmenin çe itli yönleri 

hakkında bilgi verilen toplantılar düzenler. Ayrıca birkaç AC, dudak okumayı ö renme gibi 

ileti im kursları vermektedir.    

Ciddi tinnitus  ikayetleri olan a ır i itenlerin ara tırma ve refakati de bütün merkezlerde 

mümkündür.  

Bunun haricinde AC, aniden a ır i iten veya sa ır olan ki ilere destek verebilir. ‘Plots- en 

laatdoof’ (Ani ve geç ya ta sa ırlık) adlı FENAC bro üründe bu konu hakkında ayrıntılı bilgi 

bulabilirsiniz. Bu bro ürde ayrıca (kısmen kafatasına yerle tirilen i itme protezi olan) koklear 

implant hakkında da bilgi bulunur.  

  

Çocuklara refakat  

Artık bebeklerin i itmesi do umdan kısa süre sonra sa lık danı ma bürosu aracılı ıyla 

ara tırılmaktadır. Bir veya her iki kulak üç kere testten geçemedi inde bebek (aile hekiminin 

aracılı ı olmadan) ayrıntılı te his için Odyoloji Merkezine sevk edilir.   

Çocuklarda ileriki ya ta da i itme sorunları olu abilir.  

Bir çocu un a ır i itti i anla ıldı ında, bu durum genelde anne baba ve yakın çevresi 

açısından onlar için tamamen yeni bir dünyayla tanı ma anlamına gelir. Özellikle çocuk 

i itme cihazları kullandı ında, anne baba ve ö retmenlerin bilgi ve refakate ihtiyacı olur. 

Deneme dönemi esnasında Odyoloji Merkezinde i itme cihazları kontrol edilip, deneyimler 

de erlendirilir. Ayrıca AC i itme cihazlarının etkisini konu mak için, anne baba ile görü erek,  

MBN/FEN/10888 

 kre , çocuk oyun yuvası veya okulla ileti im kurar. Aynı zamanda a ır i itme ve grup içerisinde bunun etkileri hakkında bilgi verilebilir.     

Odyoloji Merkezinde a ır i iten çocu un i itmesi haricinde genelde dil/ konu ma geli imi ve 

(zihinsel olanaklar, davranı  ve/veya sosyal duygusal geli im olmak üzere) bütün geli imi 

ara tırır. Bu ara tırmalardan sonra neticeler anne baba ile görü ülüp, gerekti inde daha 

sonraki refakat veya okul seçimine ili kin olanaklar hakkında tavsiyelerde bulunulur.   

 

A ır i iten çocukların refakatiyle genelde AC’nin sosyal hizmet bölümü de ilgilenir. Sosyal hizmet görevlisi, çocuklarının i itme sorunlarını kabullenmelerinde anne babaya destek, bilgi 

ve refakat sunar. Bu görevli aynı zamanda anne baba ve çocu un gitti i çocuk oyun yuvası, 

kre  veya okul için takibindeki tüm süreç boyunca soruları cevaplandırır.     

A ır i iten birçok çocuk normal temel ve orta e itime gidiyor. A ır i itmenin derecesine ve 

bununla birlikte olu an sorunlara ba lı olarak a ır i iten çocuklar için bir okuldan (ö renciye 

ba lı maddi yardım yani ‘sırt çantası’ da denilen) ayakta refakat için ba vurulabilir. Kriterlere 

uyuldu u takdirde temel e itimde ekstra destek için böyle bir sırt çantası yardımı alınabilir.   

Ba ka bir olanak ise i itsel ve/veya ileti im sınırlı çocuklar için özel bir okulda e itim 

görmektir. Aynı zamanda, mümkün oldu unca erken bir te vikin önemini göz önünde tutarak, 

i itme ve/veya dil/ konu ma sorunları olan çocuklar için uzman bebek- ve çocuk grupları var.    

  

D L/ KONU MA SORUNLARINDA BAKIM  

Odyoloji Merkezleri, çocukların dil/ konu ma geli imindeki sorunlar durumunda da ara tırma, 

danı manlık ve refakat sunar. 

Dil/ konu ma ara tırması  

yi i itmelerine ra men bazı çocuklarda dil/ konu ma geli imi hiç ya da yeterince geli mez. 

Bu çocuklarda bütün geli im baskı altında kalabilir. Bu nedenle bu çocukların çok disiplinli 

bir ekip tarafından mümkün oldu unca erken ara tırılması önemlidir. Odyoloji Merkezinde 

dil/ konu ma sorunlarının tek ba ına ya da ba ka geli im sorunlarıyla birlikte olup olmadı ına 

bakılır. Birden çok dille yeti en çocuklarda dil/ konu ma sorunlarının aynı anda birden çok dil 

ö renmekten mi yoksa hem ana dili hem de di er dili/ dilleri etkileyen bir bozukluktan mı 

kaynaklandı ını tespit etmek önemlidir.    

itme ara tırmasında oldu u gibi dil/ konu ma ara tırması için de bir sevk kararı gerekir. 

Ba vurudan sonra ilk önce bir i itme ara tırması yer alır. Ardından logopedisyen çocu un dil/ 

konu ma geli imini de erlendirir. Bu (psiko) dil uzmanı veya konu ma – dil patologu ile 

birlikte gerçekle ebilir. Psikolog veya ortopedagog tarafından geli imin genelinin 

ara tırılması ise dil/ konu ma gerili ini çocu un geli iminin geneliyle kıyaslamayı mümkün 

kılar.  


 

  

MBN/FEN/10888 

 Ara tırmalardan sonra bulgular anne baba ve mümkün oldu unda çocukla görü ülüp, devamında ara tırma, refakat, barındırma veya okul seçimine ili kin tavsiyelerde bulunulur. 

AC tarafından sunulan refakatle bir sosyal hizmet görevlisi ilgilenebilir.  Dil/ konu ma sorunlarında refakat  

Odyoloji Merkezinde normalinde logopedik tedavi sunulmaz. 

Tedavi gerekti inde bu, hekim tarafından sevk edildikten sonra kendi ikamet çevresinde bir 

logopedisyen tarafından ba latılabilir. Logopedi temel sa lık sigortasına dahildir.  

Gerekti i takdirde Odyoloji Merkezi tedavi boyunca terapinin gidi atı hakkında 

logopedisyenle ileti im içinde olur.  leriki dönemde örne in okul seçimi veya devamında 

refakat için yine de bir ek ara tırma gerekebilir. Bazen ba ka yerde ara tırma yapılması 

tavsiye edilir; örne in çocuk hekimi veya ruhsal sa lık bakımı kurumunda yapılacak bir 

muayene olabilir . Çocuk fizyoterapisi veya sosyal beceri kursu gibi ba ka tedavi çe itleri de 

gerekebilir.   

Birkaç Odyoloji Merkezinde veliler için kurslar sunulmaktadır. Burada çocu un dil/ konu ma 

geli iminin te viki odak nokta olu turur. Anne babalar çocuklarına günlük durumlarda 

ileti im ve dil konusunda yardımcı olmayı ö renir.  

Son olarak çocuklardaki dil/ konu ma sorunları hafif nitelikli olabilir, ama çocukların örne in 

küçük çocuklar için özel erken tedavi veya özel okul gibi yo un ekstra bakıma ihtiyacı olacak 

kadar ciddi de olabilir. AC çocu unuzu bu tür bir kuruma kaydettirmenizi tavsiye eder. 

Katılım konusunda harici bir komisyon karar verir.    

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə