Oluştuğu yere ve hastanın immunitesiYüklə 445 b.
tarix11.06.2018
ölçüsü445 b.
#48202Oluştuğu yere ve hastanın immunitesi

 • Oluştuğu yere ve hastanın immunitesi

 • Anatomik ( Radyolojik ) bulgular

 • Klinik seyri

 • EtkenPnömoninin oluştuğu yere ve hastanın bağışıklık durumuna göre:

 • Pnömoninin oluştuğu yere ve hastanın bağışıklık durumuna göre:

 • 1) Toplum kökenli pnömoni

 • 2) Hastane kökenli pnömoni

 • 3) Aspirasyon pnömonisi

 • 4) Yaşlılık pnömonisi

 • 5) Bağışıklığı baskılanmış hastalarda gelişen pnömoniAkut başlangıç –

 • Akut başlangıç –

 • Titreme ve ateş, terleme

 • Prodüktif öksürük - Pürülan balgam

 • Plevra tutulumu

 • Lober infiltrat

 • Lökositoz

 • Başağrısı, bulantı-kusma, karınağrısı, diare, artralji, artrit eklenebilir.Yaygın pnömoni; takipne, nefes darlığı

 • Yaygın pnömoni; takipne, nefes darlığı

 • > 65 yaş öksürük, ateş, pürülan balgam olmadan;

 • Konfüzyon, bilinç bulanıklığı, takipne, hipotermi,derin halsizlik + radyolojik bulguLober pnömoni

 • Lober pnömoni

 • Eksudasyon dönemi; inspiryum sonu ince raller

 • Konsolidasyon dönemi; vibrasyon torasik artar, perküsyonda matite, oskültasyonda ince raller azalır / kaybolur, solunum sesleri şiddetlenir (bronşiyal solunum)

 • Rezolüsyon dönemi; konsolidasyon bulguları kaybolur, inspiryum sonu ince raller artar.Mikroskopik inceleme

 • Mikroskopik inceleme

 • x10 büyütmeli alanda yassı epitel hücre sayısı<10, PNL >25

 • Balgam kültürü+gram boyama

 • Kan kültürü%9-14 pozitif

 • plevral mayi kültürü

 • serolojik testler

   • Mycoplasma
   • Chlamydia
   • Legionella


Balgam alma tekniği

 • Balgam alma tekniği

 • Ağız önce su ile çalkalanmalı

  • Orofaringeal kontaminasyonu azaltma
 • Derin nefes alınır

 • Öksürük ile balgam çıkarılır.

 • En pürülan kısım seçilir.

 • Gram boyama ve kültürBelli tipte bakterinin floraya hakim olması

 • Belli tipte bakterinin floraya hakim olması

 • PMNL tarafında fagosite edilmiş bakteriler

 • İnflamatuvar hücre var

 • Mikroorganizma yok

 • ATİPİK PNÖMONİ ETKENLERİ

Değeri düşüktür.

 • Değeri düşüktür.

 • Sonuçlar 24-48 saatte gelir.

 • Önceden antibiyotik alınması

 • Pömokok pnömonisinde % 50

 • Balgam alma

  • Noninvazif ve invazif yöntemler


% 10-30 pozitiftir.

 • % 10-30 pozitiftir.

 • Hastaneye yatırılan hastalarda ateşli dönemde kan kültürü alınmalıdır.Rutin laboratuvar incelemeleri

 • Rutin laboratuvar incelemeleri

 • PA Ac grafisi

 • Balgam incelemesi

 • Kan kültürü

 • Serolojik İncelemeTam kan sayımı

 • Tam kan sayımı

 • Serum elektrolitleri

 • Böbrek fonksiyonlarıPosteroanterior grafi

 • Posteroanterior grafi

 • Pnömoninin

 • Yerini

 • Komplikasyonlarını

 • Pnömoniyi taklit eden durumları

 • saptar.Pnömokok, Klebsiella

 • Pnömokok, Klebsiella

 • S.aureus, P.aeruginosa

 • S. aureus

 • LegionellaSubakut başlar.

 • Subakut başlar.

 • Prodromal belirtiler; halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı

 • Kuru öksürük

 • Plöritik ağrı yok ya da nadir

 • Balgam olabilir/olmayabilir

 • Lober olmayan tutulum

 • Akciğer dışı semptomlarM.pneumoniae

 • M.pneumoniaeMental değişiklikler

 • Mental değişiklikler

 • Hepatik - renal yetmezlik

 • İshal

 • Hiponatremi

 • Rölatif bradikardiC.pneumoniae

 • C.pneumoniaeVirüs

 • Virüs

 • Başağrısı

 • Halsizlik

 • Kas- eklem ağrısı

 • Rölatif bradikardiKlinik ve radyolojik bulgular arasında korelasyon yok.

 • Klinik ve radyolojik bulgular arasında korelasyon yok.

 • Legionella pnömonisinde hastalığın başlangıç ve ileri dönemlerinde farklılık olur.

  • Hastalık interstitiyel / yama tarzı infiltrasyon ile başlayarak lober, multilober tutulum ve buna bağlı konsolidasyon bulguları ile gidebilir.


Mikoplazma

 • Mikoplazma

 • Klamidya

 • Legionella

 • VirüslerBaşlangıç ve iyileşme döneminde

 • Başlangıç ve iyileşme döneminde

 • 4 kat artış önemlidir.

 • Mikoplazma enfeksiyonu: Soğuk aglütininler

  • 7-14. Günde olguların %50
 • Legionella enf: İdrarda lejyonella antijen testiCRB65 şiddet skoru

 • CRB65 şiddet skoru

 • • Konfüzyon

 • • Solunum sayısı≥ 30/min

 • • Kan basıncı (Sistolik < 90 veya diastolik ≤ 60mmHg)

 • • Yaş≥ 65

 • Yukarıdaki bulguların her biri 1 puan olarak eklenir

 • Puanlama

 • 1-2 orta şiddetli infeksiyon

 • 3-4 yüksek şiddetliPenisiline dirençli pnömokok

 • Penisiline dirençli pnömokok

  • Yaş
  • Eşlik neden hastalık
  • son 3 ayda betalaktam kullanımı
  • alkolizm
  • bağışıklığı baskılayan hastalıklar
 • Pseudomonas aeruginosa

  • Kortikosteroid tedavi
  • Akciğer hastalığı bronşektazi, kistik fibroz
  • Malnutrisyon
  • geniş spektrumlu antibiyotik


Gram negatif enterik bakteri

 • Gram negatif enterik bakteri

  • Huzurevinde kalanlar
  • Kardiyopulmoner hastalık varlığı
  • eşlik eden hastalıklar
  • öyküde antibiyotik kullanımı
 • Haemophilus influenzae

  • KOAH tanısı
  • sigara kullanımı


Anaerob bakteriler

 • Anaerob bakteriler

 • aspirasyon şüphesi

 • periodontal hastalık

 • i.v ilaç kullanımı,

 • hava yolu obstrüksiyonu

 • radyografik segmenter lokalizasyon, abse görünümü

 • Legionella pneumophila

 • İleri yaş, malignansi

 • sigara kulanımı

 • seyahat, otelde konaklama

 • altta yatan hastalıkS aureus

 • S aureus

   • huzurevinde yaşama
   • diğer infeksiyon odağı varlığı
   • bir süre önce influenza geçirilmesi
   • i.v ilaç bağımlılığı
   • hızlı ilerleme, toksik tablo, bilateral infiltrasyon
   • radyografide plevral effüzyon, pnömotosel, abse varlığı


Akciğer ödemi

 • Akciğer ödemi

 • Akc embolisi

 • İnterstitiyel fibrosiz

 • Atelektazi

 • Akc Ca, lösemi lenfoma65 yaş üzeri

 • 65 yaş üzeri

 • Eşlik eden hastalık

 • KOAH, bronşektazi, kistik fibrozis, diyabet,böbrek hastalığı, konj kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, malignensi, SVH,

 • Bir yıl içerisinde pnömoni nedeni ile hastaneye yatış

 • aspirasyon

 • splenektomi

 • alkolizm

 • malnutrisyon

 • bakımevinde yaşamaFizik muayene

 • Fizik muayene

 • Şuur değişikliği

 • Ateş <35 C ya da->40C

 • Kan basıncı<90mmHg

 • solunum sayısı>30/dak

 • siyanozMekanik ventilasyon ihtiyacı

 • Mekanik ventilasyon ihtiyacı

 • septik şok tablosu

 • konfüzyon

 • kan basıncı<90mm/Hg

 • solunum sayısı>30/dak,idrar miktarı<20ml/saat

 • akut böbrek yetmezliği

 • Akciğer filminde multilober tutulum, 48 saate opasitede %50’den fazla artışEtkenler

 • Etkenler

  • S pneumoniae, M pneumoniae,
  • C pneumoniae, H influenzae
  • virüsler, miks infeksiyon
 • Risk ve ağırlık faktörü yok

 • Ayaktan tedavi

 • Makrolid veya doksisiklin

 • ya da Penisilin

  • (amoksisilin, prokain penisilin)


Etkenler

 • Etkenler

  • S pneumoniae, M pneumoniae,
  • C pneumoniae, Miks enf,
  • H influenzae, enterik gram negatif basiller, virüsler,
  • Risk faktörü var-ağırlık faktörü yok
  • tedavi
  • 2. kuşak sefalosporin veya betalaktam-betalaktamaz komb
  • Makrolid yada doksisiklinle birlikte yada değil


Grup 3a

 • Grup 3a

 • S pneumoniae

 • H influenzae

 • M pneumoniae

 • C pneumoniae

 • Miks infeksiyon

 • Legionella

 • VirüslerGrup 3 a

 • Grup 3 a

 • risk faktörü yok

 • Makrolid yada penisilinGrup 4a

 • Grup 4a

 • S pneumoniae (PDP dahil)

 • Legionella spp

 • H influenzae

 • Enterik gram negatif basiller

 • S aureus

 • M pneumoniae

 • Virüsler

 • diğerleriGrup 4a

 • Grup 4a

 • psödomonas riski yok

 • 3. kuşak nonpsödomonal sefalosporin yada

 • betalaktam-betalaktamaz inhibitörü

 • +makrolid veya doksisiklin

 • tek başına yeni kinolonlarRisk grubu aşılamaları

 • Risk grubu aşılamaları

  • Pnömokok aşısı
  • İnfluenza aşısı


S. pneumoniae’nın 23 purifiye kapsül polisakkarid antijeni.

 • S. pneumoniae’nın 23 purifiye kapsül polisakkarid antijeni.

 • Serotipler: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F ve 33F

 • İnvaziv hastalığın %85-90’ından sorumlu

 • 5 yıl süreli koruyuculuk

 • Uygulamadan 2-3 hafta sonra immünite oluşuyor

 • İmmün yetmezlik durumlarında

  • - Konjenital ya da edinsel (HIV) immün yetmezlikler
  • - İmmünsupressif tedavi, alkilleyici ajan kullanımı
  • - Lösemi, lenfoma, MM, Hodgkin hastalığı
  • - Solid organ - kemik iliği transplantasyonu hastaları


 • Pneumo 23: 2 yaş üstü

 • Prenevar: 2 ay ve sonrası

 • Konjuge Pnömokok aşısı, 01.2009dan itibaren pediatrik aşılama takvimine girdi. ( 2,4,6,12. aylar) • 65 yaş ve üzerindekiler ( >50 yaş? )

 • Kronik kardiyovasküler ve akciğer hastalıkları

 • Kronik hastaların ve yüksek riskli kişilerin bakımlarıyla uğraşan personel ve ev halkı

 • Sağlık personeli

 • Diabetes mellitus ve diğer metabolik hastalıklar, böbrek yetmezliği, anemi, immunsupresif ve bağışıklık yetmezliği durumları • Bakım evlerinde kalan kronik hastalıklı yatalak kişiler

 • Uzun süre aspirin tedavisi görmek zorunda olan genç erişkinler(Reye sendromu riski)

 • Grip mevsiminde 2. veya 3. trimesterdeki gebe kadınlar

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə