Organizasyonlarda bireyler: tutum, davraniş ve motivasyonYüklə 87,99 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü87,99 Kb.
#318

ORGANİZASYONLARDA BİREYLER: TUTUM, DAVRANIŞ VE MOTİVASYON

Doç.Dr. Özkan TÜTÜNCÜ ve Dr. Deniz KÜÇÜKUSTA,

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı
ÖZET

Çağdaş yönetim anlayışını benimseyen örgütler, örgütün ekonomik büyümesinin sağlanmasını yanı sıra, işgörenler için de en uygun çalışma koşullarını sağlamak için çaba sarf etmektedirler. Bireyleri çalışmaya iten nedenleri, işin anlam ve öneminin ne olduğu, bireyin hangi tutumlardan etkilendiği olumlu ve olumsuz doyumların ortaya çıkış mekanizmasını anlamak için güdülemeyle ve ihtiyaçlar kuramlarını incelemek gerekmektedir. Özellikle hizmet sektöründe, mutlu ve işletmeye bağlılık duyan işgörenlerin var olması, müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli değişkenlerdendir. Bireyleri çalışmaya iten nedenleri, işin anlam ve öneminin ne olduğu, bireyin hangi tutumlardan etkilendiği olumlu ve olumsuz doyumların ortaya çıkış mekanizmasını anlamak için güdülemeyle ve ihtiyaçlar kuramlarını incelemek gerekmektedir. Günümüzde işletmelerde verimliliği etkileyen önemli değişkenlerden biri motivasyondur. Bu yüzden motivasyon ve parametreleri yönetim biliminin tarihsel gelişim sürecinde yer alan yaklaşımlar açısından ele almak yararlı olacaktır. Klasik teori içinde yer alan Bilimsel Yönetim Yaklaşımı çalışanların sadece ekonomik araçlarla motive edilebileceklerini varsaymaktadır. Bireylerin daha çok para kazanma dürtüsü ile harekete geçtikleri kabul edilmektedir. Neoklasik teori ise çalışanların sosyal bir varlık olarak ekonomik araçların yanında işteki sosyal ortam tarafından motive olduklarını kabul etmektedir. Çalışanların iş tatmini arttıkça çalışma performanslarının da artacağı varsayılmaktadır. Motivasyonda en önemli konu, işgören davranışlarını ve bunların nedenlerini bilmektir. Bu çalışmada örgüt düzeyinde tutum, davranış ve motivasyon kavram ve kuramları incelenmektedir.GİRİŞ

18. yüzyılın ortalarından sonra makineleşmenin başlattığı endüstri devrimi ile üretimdeki güç insandan makineye devrolunmuştur. Teknolojinin sürekli gelişimi, insanları işlerinden olma tehlikesi ile baş başa bırakmış ve toplumdaki güvenin sarsılmasına sebep olmuştur. İş üzerindeki ana unsurun insandan makineye doğru kayması, insanı işsiz kalmak kadar tehlikeli olan amaçsız kalma hissi ile de karşılaştırmıştır. Bu etken insanlarda çalışma isteksizliği doğurmuştur. 1950’lerden sonra makineleşmeden otomasyona doğru geçildikçe yani makinelerin fiziksel güçlerine bir nevi düşünsel güç eklendikçe isteksizlik daha da yoğunlaşma göstermiştir. Üretim faaliyetleri ile başlayan daha sonraları basit karar mekanizmalarına kadar inen otomasyonlaşma derecesi, insanın makineler üzerindeki denetimini önemli ölçüde azaltmıştır. Çalışma düzeninde köklü değişiklikler getiren otomasyon; çalışanların alışkanlıklarını ve ruhsal yapılarını da olumsuz etkilemiştir (Sabuncuoğlu,2001).

Bahsedilen tarihi süreç içerisinde; çalışma isteksizliğini, alışkanlıklardaki ve ruhsal yapılardaki olumsuz değişiklikleri gidermek ve insanları yönlendirmek konularında araştırmacılarca çeşitli motivasyon teorileri önerilmiştir. Bu teoriler, insanları motive eden faktörleri belirlemek ve motivasyonu sürdürülebilir kılmak üzerinde yoğunlaşırlar. Bazıları insanın ihtiyaçlarının ifadesi olan motivlere yani içinden gelen faktörlere ağırlık verirken bazıları da insana dışardan verilen teşviklere ağırlık vermişleridir. Bu halde, motivasyon teorilerini iki ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan ilki içsel faktörlere ağırlık veren “Kapsam Teorileri” ikincisi ise dışsal faktörlere ağırlık veren “Süreç Teorileri” dir. Kapsam Teorileri ile Süreç Teorileri arasındaki ayrımı başka bir değişle ifade etmeye çalışırsak; Süreç Teorileri, davranışın sonucunu hedeflerken Kapsam Teorileri, davranışın öncesini yani amacını hedefler (Koçel, 2001).

Her davranışın arkasında bir istek, önünde ise amaç vardır. Amaçlara varmak için birey isteklerinin doyurulması gerekir. Birey kendi dünyasına uygun ve kendine özgü nitelikte çizdiği amaçlarına ulaştığı ölçüde mutludur. İşgören işletmeden birçok şeyler bekler: ekonomik kaynaklar, güvenlik, eğitim olanakları… gibi. İşletme de işgörenden yaratıcılığını ve zeka gücünü ortaya koymasını ister. Bu iki istek grubu arasında en iyi dengeyi kurmak gerekir. Bu dengeyi sağlamanın en geçerli yolu işletmenin amaçlarını olduğu kadar işgören amaçlarını da yakından tanımaktır. Bu amaçla öncelikle işgörenleri işe yönelten güdülerin ve bunların kaynaklandığı gereksinme türlerini incelemekte yarar vardır.

Bu çalışmada örgütlerde bireylerim davranışlarının nasıl oluştuğuna yönelik bazı temel kavramlar ve bunlardan yola çıkılarak temel motivasyon (güdüleme) kuramları açıklanacaktır. Özellikle hizmet işletmelerinin emek yoğun bir yapıda olması, makinelere göre çalışanlar ile ilgili birçok sorunun veya olumlu sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Bu nedenle örgüt içinde çalışan olarak yer alan bireylerin tutum ve davranışlarının nasıl oluştuğunun belirlenmesi, bireylerin nasıl motive edilebileceğinin de anahtarlarını ilgililere verebilecektir. Örgütlerde bireylerin davranışlarını anlayabilmek için, çalışanların kişiliklerinin ve dış dünyayı nasıl algıladıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Öncelikle bazı temel kavramların ele alınması gerekmektedir.
TUTUM

Kültürümüzü oluşturan parçacıklar incelendiğinde, burada paylaşılan değerlerin, inançların, davranış ve tutumların önemli bir yer tuttuğu görülür. Toplumsal kültürümüzü belirleyen bu öğelerin aynı zamanda, örgüt kültürünü de etkilediği görülmektedir. Bununla birlikte kişilerin değerleri, inançları, tutum ve davranışları değişkenlik gösterebilmektedir. Bahsedilen bu kavramların neler olduğunu saptayalım.

Değer, Türk Dil Kurumu (2007) sözlüğünde “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bireylerin tecrübelerine, yaşanan durumlara göre değişkenlik gösterebilen, bununla birlikte mantıksal bir dizgiyi içerdiği varsayılan soyut bir ölçüttür.

Kişisel hislerimiz, bir durum veya olay karşısında bireysel tecrübelerimiz ve sosyal çevrenin etkileri ile uyandırılmaktadır. Oluşan değerlerimiz sosyal çevremiz ile genellikle (her zaman değil) uyum göstermek ve paylaşılan ortak değerler olarak ortaya çıkmaktadır ki bu da ortak kültürün oluşmasına yardımcı olmaktadır. Eğer bu bir örgüt içinde gerçekleşiyorsa, örgütsel bir ortak değerler bütünlüğünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte davranışlarımızın ve tutumlarımızın oluşmasında, değerler kadar dikkate alınması gereken başka unsurlarda, örneğin inançlar, bulunmaktadır.

İnanç ve tutumlar birbirleriyle sıkı sıkıya ilişkili olduklarından birlikte ele alınmaktadırlar çünkü bu iki kavram birbirlerine neden-sonuç ilişkisiyle bağlıdırlar. İnançlar, bireylerin kendi dünyalarının bir yönü ile ilgili algınların ve tanımların meydana getirdiği sürekli duygular ağıdır. İnançlar, çoğu hallerde bireysel ilkelerin kaynağı haline gelmektedirler. Bireyler, bilgi, kanaat ve inançlarını açığa vurmak istedikleri zaman bunu tutum ve davranışları ile belli etmeye çalışırlar.

Tutum, inanç ve değerlerinin bir fonksiyonu veya her hangi bir olaya ve objeye yönelik durumun değerlendirilmesi olarak oluşmaktadır. Örgüt içinde bireyin tutumu aynı özellikleri gösterirken, oluşumu bakımından bazı farklıkları da bulunmaktadır. Bireyin tutumu geçmişe dayalı ise, çekirdek bir yapıda olup bunun değişimi genellikle zordur. Eğer tutum çevresel etkilere dayalı oluşuyor ise, bunun değişimi daha kolay olabilmektedir. Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir (Güvenç, 1972).

Tutumun üç parçası olduğu savunulmaktadır (Rosenberg ve Hovland, 1960). Buna göre bilişsel kısım, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilinçli duruma gelme ve algılamadır. Duygusal kısım, bir olaya yönelik sinirlilik veya sempatik his durumudur. Üçüncü parça ise çaba olup, davranışa yönelik eylem halidir. Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık göstermektedir. Bunun dışında, tutumlar şiddet derecesi, karmaşıklık, diğer tutumlarla ilişki, birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir. Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil, ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. Ortamsal engel kavramı, belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun güç derecesiyle, ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir.
Şekil 1. Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi

Kaynak: (Kağıtçıbaşı, 1977)

Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir. Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler, dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. Dinleyiciler, konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler, o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar, böylece konuşmanın inanılırlığı artmaktadır.

Bir işletmeci veya yönetici işletmenin plan ve programlarına, iş yerinin düzenine, amirin davranışlarına ve ücretleme yöntemlerine karşı işçilerin inanç ve tutumlarını bilirse, işletmenin daha iyi bir sosyal ortamda ve daha verimli çalıştırılması için gerekli önlemleri alabilir. Bir yönetici için, inanç ve tutumların çeşitli yönlerinin ölçü ve niceliğinin saptanması çok önemlidir (Eren, 2001). Bu sayede çalışanlarını motive edebilecek temel saptamalarda bulunabilir.

Uluslararasılaşma ile birlikte örgütler, yapısal değişikliklere uğramaktadırlar. Kimi örgütlerde değişim sürecine girildiğinde bireylerin dirençleri çok olmaz iken, kimisinde büyük dirençler ile karşılaşılmaktadır. Değişimin gerekliliği üzerinde duran yöneticiler, genellikle fayda maliyet analizi yaparak, aşırı direnç gösteren bireylerin erken emekliliklerine veya işten çıkarılmalarına karar verebilmektedirler. Bunun en büyük nedeni, tutum değiştirmeye yönelik faaliyetlerin maliyetlerinin yüksek olması ve bunun yerine erken emeklilik ile direnç noktalarının kırılabileceğinin düşünülmesidir.
DAVRANIŞ

Davranış, bireyin yapabileceği veya deneyebileceği her şey olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile, davranış bir organizmada yer alan ve organizma tarafından yapılan her türlü eylemdir. Örneğin, konuşmak, yürümek, televizyon seyretmek, yemek, okumak, dans etmek gibi organizma tarafından yapılan her türlü eylem de davranış olarak kabul edilmektedir. Organizmanın yürümek, yemek gibi başkaları tarafından görülebilir davranışları olduğu kadar; düşünme, hissetme, sevilme, üzülme, hatırlama, unutma, öğrenme, rüya gibi tümüyle bireyin içinden geçen ve başkaları tarafından doğrudan görülemeyecek olan iç yaşantıları vardır. Bunların tümü davranıştır.

Davranışları üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilki doğrudan gözlenebilen davranışlardır. Jestler, mimikler, konuşma buna örnek gösterilebilir. Bu davranışlar gözlenebilir ve sayısal olarak ifade edilebilirler. İkincisi dolaylı olarak gözlenebilen davranışlardır. Bu gruptaki davranışlar doğrudan gözlenemez ancak sadece tahmin edilir, hissedilir. Örneğin, sevilme, anlama, unutma gibi davranışlar. Üçüncüsü de sinir sistemi nedeniyle meydana gelen davranışlardır. Bunlar kaslar aracılığıyla duyu organlarında meydana gelir.

Davranışların tamamıyla tutumlardan yola çıkılarak tahmin edilebilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Süreçte etkili olan diğer bazı unsurlar yer alabilir. Örneğin, bir işyerinde işdoyumu ölçümleri yüksek olabilirken, işten ayrılma oranı da yüksek olabilir. Bunun nedeni, insanların belli bir davranışta bulunmadan önce davranışlarının sonuçlarını ya da etkilerini göz önüne almalarıdır. Bireylerin davranışlar genellikle iki önemli belirleyiciye bağlıdır. Bunlar bireysel etki ve sosyal etkidir.

Bireysel etki, bireyin bir davranışta bulunmadan önce davranışının olumlu ya da olumsuz yönde bir değerlendirmesini yapmasıdır. Sosyal etki ise, davranışta bulunduğu ya da bulunmadığı taktirde karşılaşacağı sosyal baskı algılaması olarak tanımlanabilir. Birey, bu ölçüm sonunda bir davranışta bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, bireyin bir davranışa karşı tutumunun ardında yatan inançlar vardır ve bunlar davranışsal inançlardır (Lashley and Lee-Ross, 2003).
MOTİVASYON

İnsanı harekete geçiren ve hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların düşünceleri, umutları, inançları, kısaca; arzu, ihtiyaç ve korkularıdır. Bu kelimeler ise, aktif ve güdüleyici kuvvetlerdir. Davranış bireylerin, arzu, inanç, ihtiyaç ve hatta korkularına göre de yönetilmektedir. Bu saydığımız güç ve kuvvetlerin bileşkesi, kişinin psikolojik çabalarını bir amaca ulaşmak üzere organize eder, devamlılık ve dinamiklik kazandırır (Vromm, 1964).

Motivasyonu "kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları" ve çaba göstermeleri şeklinde tanımlamak mümkündür (Maslow, 1984). Literatürde mevcut motivasyon teorileri, genel olarak iş/çalışma alanına ilişkin, yani endüstri ve örgüt psikolojisi alanında geliştirilmiş teorilerdir. Bunlar esas olarak iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup teoriler, bireyi belirli bir yönde davranmaya sevkeden çeşitli güçleri ya da güdüleri sayma, sıralama ve tanımlamayı amaçlamakta ve 'içerik teorileri' olarak adlandırılmaktadır; Maslow'un ihtiyaçlar teorisi, Herzberg'in iki faktör teorisi, Alderfer'in teorisi ve bununla birlikte Mc Clelland’ in teorisi bu grupta yer almaktadır (Turner, 1987). İkinci gruptaki teoriler, çeşitli güçlerin çevreyle etkileşerek bireyi belirli bir davranış göstermeye nasıl sevkettiğini açıklamaya çalışmaktadır; bunlar 'süreç teorileri' olarak adlandırılmaktadır. Vroom'un beklenti teorisi, Adams'ın denklik teorisi, Locke'ın hedef teorisi ve bazı davranışsal yaklaşımlar, bu grupta yer almaktadır (Turner, 1987).

Motivasyon kavramının özünü güdü oluşturmaktadır. Güdü “bireyi bir harekette bulunmaya ya da bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye itecek şekilde etkileyen sürücü kuvvet ve faktöre” denir (Dandrade, 1992).


Güdü Çeşitleri ve Motivasyon Süreci


İçgüdüler: Bireyleri doğal nitelik taşıyan gereksinmelere yönelten bilinçsiz davranışlardır. Herhangi bir davranışın içgüdüsel olarak nitelendirilmesi için şu koşulları taşıması gerekir:

 • Kesin bir fizyolojik neden bulunmalıdır.

 • İçgüdüsel davranışın, hayvanlar aleminde evrensel niteliği olmalıdır.

 • İçgüdüye dayalı davranış, öğrenme süreci sonunda değişmemelidir.

 • İçgüdüler bilinçsiz olmakla birlikte evrensel bir düzeni yansıtırlar. Ancak insanların bilinçli davranışlarını açıklamada içgüdülerin yeri yoktu (King, 1995).

Fizyolojik Güdüler: Bu tür güdüler insan yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ya da birincil gereksinmelerin elde edilmesine yönelmiş güdülerdir. Yarı bilinçli veya yarı bilinçsiz niteliktedir; Beslenmek, giyinmek, ısınmak gibi. (King, 1995).

Sosyal Güdüler: Birey toplumun bir parçasıdır ve ondan soyutlanamaz. Her toplumun kendine özgü kural, gelenek ve baskıları vardır. Birey toplumsal düzen içerisinde bu değerlere saygılı olmak zorundadır. Fakat aynı zamanda birey toplumun iyi, güzel ve ideal olarak kabul ettiği düzeye erişmek ister; bir gruba üye olmak, iyi bir görevde çalışmak, tanınmak, özgürce düşünmek, sevmek sevilmek … gibi. Birey bu amaçlara ulaştığı sürece kendisini mutlu hisseder (King, 1995).

Psikolojik Güdüler: Sosyal güdülerin dışında bireylerin davranışlarını biçimlendiren ya da yönlendiren psikolojik nitelikli güdüler de vardır. Psikolojik güdüler, bireyin doğuştan gelen ya da sonradan kazanılan güdüleridir. Bu güdülerin yapısı bireylerin kişilik ve davranış modellerini oluşturur. Psikolojik güdülerin analizini yapmak, fizyolojik ve sosyal güdülerin analizini yapmaktan daha zordur. Çeşitli aşamalardan geçerek gelişen kişilik yapısı, psikolojik güdülerin oluşma biçimini belirler. Psikolojik güdü bazen kendini gösterme isteği, bazen de bağımsız olma isteğidir. Ama bunları birleştiren bağ, iktidar olma arzusudur (King, 1995).

Güdü çeşitli ihtiyaçların karşılanması için bireyleri davranış ve eyleme iten neden olarak tanımlanırken, motivasyon bu eylemin kendisini yansıtır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998). Şekil 2.’de motivasyon süreci yer almaktadır.


Şekil 2. Motivasyon Süreci

( Kaynak: Aşıkoğlu, 1996; 38):


Şekilde de görüldüğü gibi, motivasyon süreci, bir güdü etkisiyle harekete geçme, belirli bir eylemde bulunma sürecidir. Bir birey herhangi bir şeye karşı belirli bir ihtiyaç duyduğunda bu ihtiyacı gidermek için bir takım davranışlarda bulunur. Motivasyon sürecinde dört temel aşama vardır (Aşıkoğlu, 1996):

 1. İhtiyaç: Motivasyon, belirli şeylere karşı duyulan gereksinim ile başlar.

 2. Uyarılma: Bireyde gereksinmenin giderilebilmesi için, herhangi bir gücün oluşmasıdır.

 3. Davranış: Bireyin ihtiyacı doğduğunda ve bu ihtiyacı gerçekleştirmek için uyarıldığında belirli bir davranışta bulunma aşamasıdır.

 4. Doyum: Bireyin gösterdiği davranış, ihtiyacını gerçekleştirdiği ölçüde birey doyuma ulaşmaktadır.


MOTİVASYON TEORİLERİ

Literatürde mevcut motivosyon teorileri, genel olarak iş/çalışma alanına ilişkin, yani endüstri ve örgüt psikolojisi alanında geliştirilmiş teorilerdir. Bunlar esas olarak iki grupta toplanmaktadır. Bunlardan ilki içsel faktörlere ağırlık veren “Kapsam Teorileri” ikincisi ise dışsal faktörlere ağırlık veren “Süreç Teorileri” dir. Süreç teorileri davranışın sonucunu hedeflerken, kapsam teorileri davranışın öncesini yani amacını hedefler (Koçel, 2001).


Kapsam Teorileri

Bu teoriler; insanın içinde bulunan ve insanı davranışa yönlendiren faktörleri anlamaya önem verirler. Ana varsayımları; yöneticinin, insanları belirli yönlerde hareket ettiren faktörleri anlaması ve bunlara hitap ederek insanları örgüt amaçları doğrultusunda davranmaya sevk etmesidir.

En belirgin Kapsam Teorileri, dört tane olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar: Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi”, Herzberg’in “Hijyen Teorisi”, McClelland’ın “Başarı Teorisi” ve Alderfer’in “ERG Teorisi” dir. (Moorhead ve Griffin, 2001)
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisine göre; insanın her davranışı belli bir ihtiyacını gidermeye yöneliktir ve hiyerarşik olarak sıralanan bu ihtiyaçlardan biri tatmin edilmeden diğerleri insanı yönlendiremez. Teoriye göre insan ihtiyaçları beşe ayrılır ve şöyle sıralanır: 1. Fizyolojik ihtiyaçlar : Yeme, uyuma.. (Örgütler için: ücret ve iyi işyeri ortamı..)

 2. Güvenlik ihtiyacı : Can güvenliği. (Örgütler için: İş güvenliği,adalet,emeklilik..)

 3. Sosyal ihtiyaçlar : Arkadaşlık. (Örgütler için: Ait olma, yönetici ilgisi..)

 4. Özsaygı ihtiyacı : Tanınma, prestij.(Örgütler için: Takdir edilme, terfi..)

 5. Kendini tamamlama ihtiyacı : Yetenek geliştirme.. (Örgütler için: Doyurucu iş..)

 6. Estetik İhtiyaçlar: (Bakışım, Güzellik..)

 7. Kendini Gerçekleştirme (Hedeflenen Noktaya ulaşma)

 8. Kendini Aşma (Potansiyelinden fazlasını başarma) (Maslow ve Lowery, 1998)

Buna göre kişi, en alt düzeydeki ihtiyacını tatmin etmeye çalışacaktır ve ihtiyaçlarını sırasını takip ederek tatmin etme yolunu izleyecektir. Örneğin aç bir insanı sosyal ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışarak motive etmek mümkün olmayacaktır. Herhangi bir seviyedeki ihtiyaç karşılanmadan farklı seviyedeki bir ihtiyacın düşünülmesi mümkün değildir.


Şekil 4. Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi

Kaynak: Huitt, W. (2004).


Karşılanan ihtiyaçların motive edici özellikleri azalır ve tatmini kesilen ihtiyaçlara yeniden ihtiyaç duyulabilir. Şöyle ki; işyerinde çok iyi arkadaşlık ilişkileri sayesinde sosyal ihtiyaçlarını karşılayan birey, işini kaybetme tehlikesi ile karşılaşırsa sosyal ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, güvenlik ihtiyacını tatmin etmeye çalışacaktır. (Maitland,1994)
McGregor’ un X ve Y Kuramı

Douglas Mc Gregor insanların, birisi X kuramı olarak adlandırdığı ve temelde olumsuz davranışlarını yansıttığı ve diğeri Y kuramı olarak adlandırdığı ve temelde olumlu davranışlarını yansıttığı iki farklı görüş öne sürmüştür (Mc Gregor, 1987). Kuram esas olarak şu görüşleri yansıtmaktadır (Eren, 2001):

X kuramına göre;

İşgörenler çalışmayı sevmezler ve ellerinden geldiği ölçüde çalışmaktan kaçma yollarını ararlar,

Yönetilmeyi tercih eder ve sorumluluktan kaçarlar,

Bencildirler ve kendi amaçlarını ve arzularını örgüt amaçlarına tercih ederler. Bu nedenle sıkı ve yakından denetlenmelidirler,

Yenilik ve değişkenlikten hoşlanmazlar, direnir ve isyan ederler,

Örgütsel sorunların çözümünde çok az yaratıcı yetenekleri bulunur,

Parlak zekâlı değildirler, kolayca kandırılabilirler.

Klasikleri bu şekilde betimleyen Mc Gregor, daha sonra onları en ağır biçimde eleştirmiştir. Ona göre, klasik kuram, katı mantığı ile insanı teknik ilkeler ve basit ekonomik güdülerle hareket eden bir robottan farklı tutmamakta, insanı duygu ve düşünceleri ile hareket eden bir varlık olarak görmemektedir. Mc Gregor daha sonra “Bireysel ve örgütsel amaçların kaynaştırılması“ adını verdiği Y kuramının varsayımlarını betimlemiştir.

Y kuramına göre;


 • İşgörenler işi dinlenme ve oyun gibi doğal görürler,

 • İnsanlar örgüte bağlanır, işi ve iş arkadaşlarını severlerse, kendi kendini yönetme ve denetim yollarını kullanarak örgüte faydalı olabilirler,

 • Örgütsel amaçlara bağlılık onların elde edilmesi ile ilgili ödüllere bağlıdır,

 • Elverişli koşullar sağlanırsa, normal insan sorumluluğu kabul etmekle kalmaz, onu aramayı da öğrenir,

 • Yaratıcılık yeteneği sadece yönetim pozisyonundakilere özgü değil, toplum içinde de yaygındır.

Böylelikle Mc Gregor, kendi zamanına kadar birçok bilinmeyen yönleri olan insanı çözmüş ve örgütlerde beşeri ilişkilerin önemini ilk kez ortaya koymuştur. Daha sonra Reddin, Z kuramını geliştirerek X ve Y kuramlarına etkililik boyutunu geliştirmeye çalışmıştır. Z kuramı, ihtiyaçların insana ve zamana göre farklılık gösterecekleri esasından hareket eder ve güdülerin insan davranışlarının bulunduğu aşamaya göre saptanması gerektiği sonucuna varmaktadır (Özkalp ve Kırel, 2001).

Z kuramına göre;


 • İnsanı ne tamamen kötü ne de tamamen iyi olarak göremeyiz. İnsan düşünen, karar verme ve azmetme yeteneklerine sahip bir varlıktır.

 • İnsan koşullara göre iyi veya kötü olabilir,

 • İnsan ne yaşamsal ihtiyaçlarla, ne de üst düzey insancıl ihtiyaçlarla güdülenir; insanı güdüleyen, içinde bulunduğu durumdur,

 • İnsan ancak mantık yoluyla güdülenebilir,

 • İnsanı tarafsız olarak değerlendirmek gerekir.


Hijyen ( Çift Faktör ) Teorisi

Herzberg ve arkadaşları özendirme araçlarını iki kısma ayırmaktadırlar. Bunlar Hijyen etmenleri ile güdüleyici etmenlerdir. Hijyen tıbbi bir terimdir ve ortamın mikroplardan arındırılmış olması anlamındadır. Herzberg, işgörenlerin örgüt içinde kalmalarını ve onu benimsemelerini engelleyen bazı özendirme araçlarının yetersizliğine dikkat çekmektedir. Eğer genel işletme politikası ve yönetimi yetersiz ve beceriksiz ise, en yakın yöneticinin teknik bilgi ve becerisi yeterli değilse, en yakın yöneticiler ile astlar arasındaki ilişkiler iyi değilse, iş yerindeki ücret ve maaş koşulları ve işletme organizasyonu yetersiz ve sorunlar yaratıyorsa, çalışanların iş güvenliği yeterince sağlanamamışsa, astları örgüt içinde tutma ve çalıştırma olanaksız hale gelmektedir. Bu nedenle, örgüt için yaşamsal nitelik taşıyan bu hijyenik koşulları mutlaka sağlamak gerekmektedir. Herzberg’in incelemelerine göre, bu koşullar yerine getirilse bile etmenler yalnız başlarına güdüleme sağlayamamaktadır. Bu nedenle ikinci gruba giren ve işgörenleri güdüleyici bir rol oynayan etmenlere temas edilmelidir. Bunlar; işgörenin işini tamamlayabilmesi ve başarı duygusunu tatmin etmesi, işyerinde tanınan bir kimse durumuna gelmesi, işi sevmesi ve onu yapmaktan zevk alması, işin işgörene belli yetki ve sorumluluklar kazandırması, işin bir terfi etme ve sosyal statü kazandırma aracı olması, işin işgöreni mesleki açıdan geliştirmesi ve olgunlaştırması şeklinde sıralanabilir (Eren, 2001).

Herzberg’e göre, kişiyi işyerine bağlayan motive edici faktörler ile kişiyi kötümserliğe iten hijyenik faktörlerin birbirlerinden iyi ayrılmaları gerekir. Çünkü bunların bazıları varlıklarıyla doyuma katkı sağlarken, yokluklarıyla nötr ortam oluştuğu için doyumsuzluğa sebep olmamaktadırlar. Bazıları ise varlıkları ile motive ederken yoklukları ile moralsizlik yaratmaktadırlar (Feder, 2000).

Yukarıdaki açıklamayı şu örnek iyi bir şekilde somutlaştıracaktır. Şöyle ki; şehirlerin kanalizasyon sistemleri insan sağlığını geliştiremez fakat insan sağlığının temel şartlarından birisidir. Yokluğu hastalıklar için uygun ortam yaratır. Aynı şekilde hijyenik faktörler, personeli motive etmeyecek, sadece tatminsizliği önleyecektir fakat yoklukları motivasyonu ortadan kaldıracaktır. (Eren, 2001)


Başarma İhtiyacı Teorisi

Teorisyen McClelland; diğer teorilerden farklı olarak, ihtiyaçların öğrenmeyle sonradan kazanılabileceğini savunmaktadır. Buna göre insan, üç ihtiyacının etkisi altında davranır.

Bunlar; hem birey hem de toplum yaşamında önemli yerler alan ihtiyaçlardır:


 • İlişki kurma (Bağlılık) ihtiyacı

 • Güç kazanma ihtiyacı

 • Başarma ihtiyacıdır.

Bağlılık ihtiyacına göre insan, toplumsal niteliğe sahiptir. İnsanların arkadaşlık grupları ve grup içi çeşitli seviyelerde arkadaşlık ilişkileri vardır. Bu nitelik insanlardan insanlara değişir. Bu güdüye sahip olan insanlar, sorumluluk almak isterler, amaca yönelirler, zorlu çalışmalara girerler.

Güç kazanma ihtiyacı insanın çevresine hakim olma isteğinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar çevrelerindeki etkilerini artıracak tüm yöntemleri kullanırlar. Bu güdüye sahip olanlar, güç için yarışırlar (Pettijohn, 1998.)
ERG Teorisi

Teorisyen Adelfer, insan ihtiyaçlarını başlıca üç gruba ayırmıştır. Var olma (Existance), Ait olma (Relatedness) ve Gelişme (Growth). Alderfer’e göre insan belli bir seviyedeki ihtiyacı karşılanmazsa alt seviyedeki ihtiyaçlarına dönecektir. Maslow’un ortaya attığı doyumdan sonra bir üst basamağa geçilir fikrinin oluşturduğu doyum-ilerleme kavramına Alderferfer, doyumsuzluk sonucu ortaya çıkan hüsran-gerileme kavramınıda eklemiştir. Örneğin; gelişme ihtiyacı karşılanmayan bir kimse hüsrana uğrar ve bunun sonucunda ait olma ihtiyacında artış olur. Eğer ait olma ihtiyacı karşılanırsa tekrar gelişme ihtiyacı duyar (Alderfer, 1980).

Aldelfer’in getirdiği başka bir kavramda ihtiyaçların sürekli ve dönemsel olarak ayrılmasıdır. Sürekli olanlar adlarından da anlaşılacağı üzere bireyi sürekli motive edenlerdir. Örneğin; başarı ihtiyacı. Dönemsel olanlar belirli aralıklarla ortaya çıkarlar ve tatmin edildikleri anda motive edici özelliklerini kaybederler. Örneğin; yeme ihtiyacı. (Alderfer vd., 1974).

Süreç Teorileri

Süreç Teorileri’nin odak noktası; insanların hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive edildikleridir. Yani, “Bir davranışı gösteren insanın aynı davranışı yinelemesi ya da yinelememesi nasıl sağlanabilir?” sorusunun cevabı Süreç Teorileri’nin varmaya çalıştıkları noktayı ifade eder. Süreç Teorileri’ne göre, ihtiyaçları insanı davranışa iten faktörlerden yalnızca bir tanesidir. Bu iç faktörlere ek olarak birçok dış faktör de insanı motive edici rol oynamaktadır (Dewey, 1896). Belli başlı süreç teorileri; bekleyiş (ümit) teorisi, davranış şartlandırma teorisi, eşitlik teorisi ve amaç teorisi olarak aşağıda ele alınacaktır.Beklentiler (ümit) Kuramı

Vroom’un kuramına göre, örgütlerde başarıyı belirleyen üç değişken bulunmaktadır. Bunlar; güdü, bireyin yetenek ve özellikleri ve rol algılamasıdır (Vroom, 1964). Her şeyden önce birey, örgütte çalışmayı ve başarmayı arzu etmelidir. Bu arzuyu duymayan birey, işinde gönülden çalışmayacak veya her verilen görevi red edecektir. Bu nedenle işte başarıya ulaşmanın ilk etmeni bireyin işine duyduğu istektir. Birey iş için gerekli olan yetenek ve özelliklere de sahip olmalıdır. Yeterli eğitim ve öğrenim görmüş olması kadar, bireyin kişilik özelliklerinin işe uygunluğu da önemli bir noktadır. Başarıda önemli olan diğer bir etmen de işgörenin yerine getireceği rolün açıklığıdır. Birey, her şeyden önce, yapacağı iş ve işin kendisinden beklentileri konusunda belirgin bir anlayış içerisinde olmalıdır (Koontz ve Weihrich, 1990).

Beklentiler kuramının dayandığı ampirik ve kuramsal çalışmalar özellikle yukarıda belirtilen etmenlerden biri olan güdü üzerinde durmaktadır. Kuramı özetlemek gerekirse, insanların yaptıkları işin sonuçlarının ne olacağı konusunda bir takım beklentileri, ümitleri bulunmaktadır. Vroom, beklentiyi ‘eylem’ ve ‘sonuç’ arasındaki ilişkiler bütünü olarak tanımlamaktadır. Kuramsal olarak beklenti, “0” ile “1” arasında değer almaktadır. Diğer bir deyişle, belirli bir davranışın belirli bir sonucu ortaya çıkarmayacağına inanıldığında beklenti “0”, belirli bir davranışın belirli bir sonucu ortaya çıkaracağına kesin olarak inanıldığında bu değer “1” olacaktır. Bireyin güdülenerek bir davranışta bulunması, bu davranış sonucu elde edeceği çıkar ve veya kayıpları isteme oranına ve yapacağı davranışların bireyi bu çıkarlara veya olumsuz sonuçlara ulaştırmada oynayacağı rolün derecesine bağlı olmaktadır. İkinci kavram ise tercih edilirlik(valence) kavramıdır. Bu kavram, bireyin işinde olan bir hareketin mümkün olabilecek sonuçlarına karşı verdiği pozitif ve negatif bir değeri ifade etmektedir. Vroom, kullandığı bu iki kavramı birleştirmek için üçüncü bir kavram geliştirmiştir. Buna da güç (force) adını vermektedir. Buna göre güç, beklentiler ile sonuçların tercih edilirliklerinin çarpımına eşit olmaktadır (Gilmer ve Deci, 1997).

Güç = Beklentiler X Tercih Edilirlik

Vroom’ un kuramı, bireylerin farklı beklenti ve tercih edilirliklerinin farklı olduğunu belirtmekle birlikte bu farklılıkların nedenini açıklayamamış olması ve bireyler arasındaki bu farklılıkları sınıflandıramadığı için eleştiriye uğramıştır.Bu nedenle bu model, basit ve sadece bireyleri güdüleyen temel etmenleri gösterdiği için genel bir kuram olarak nitelendirilmektedir (Özkalp, 1999).
Eşitlik Kuramı

Eşitlik kuramı öncelikle bir güdüleme kuramıdır fakat iş doyumu ve doyumsuzluğu ile ilgili önemli noktalara dikkat çekmektedir. Adams (1965), iş doyumunun kişinin algılanan girdi-çıktı dengesine göre belirlenmektedir. Diğer bir deyişle kişinin işi için bulunduğu fedakârlıklar ile sonuçta elde ettiği değerler arasındaki dengenin algılanışıdır. Bu denge oluştuğunda doyum da oluşmaktadır. Bu kurama göre, işgörene hak ettiğinden fazla veya az ödül sunmak da doyumsuzluğa neden olmaktadır. Hak ettiğinden fazla ödüllendirmek kişide suçluluk duygusunun oluşmasına, yeterli ödüllendirmemek ise adaletsiz tutumların varlığına neden olmaktadır.

Eşitlik kuramı, kişinin kendi girdi-çıktı dengesini sorgularken diğer insanlarla kıyaslama yapması ve buna göre bir beklenti içine girmesini olağan karşılamaktadır. İnsanlar arası ihtiyaç ve değer temelli kıyaslamanın yapılabileceği ve duyguların kıyaslanabileceği kaçınılmazdır. Sosyal faktörlerin doyum duygularını etkilediği fikri genelleşmiştir. Sosyal psikoloji üzerine yapılan birçok araştırma, kendimizi diğer bireylerden aldığımız algılamalarla da değerlendirdiğimizi göstermektedir. Bu yüzden sosyal kıyaslamaların iş doyumunda işlediğini öne sürmek mantıklıdır.
Amaç Teorisi

Edwin Locke tarafından geliştirilen bu motivasyon teorisine göre, kişilerin belirlediği amaçlar, onların motivasyon derecelerini de belirleyecektir. Erişilmesi zor ve yüksek amaç belirleyen bir kişi, elde edilmesi gayet kolay olan amaçlar belirleyen bir kişiye oranla daha yüksek performans gösterecek ve daha fazla motive olacaktır. Teorinin ana fikri kişilerin kendileri için belirledikleri amacın ulaşılabilirlik derecesidir ( Locke, 2001).

Teorisyen Locke; amacın, belirli bir işin nesnesi olduğunu ifade eder. Örneğin; günde 10 km. yol asfaltlamak(iş) veya 10 ton mal üretmek(iş) birer amaçtır. Belirlenmiş amaçlar, zorluk dereceleri ne kadar yüksek olursa olsun o derecede yüksek performans sağlarlar. Amaç belirlemenin üç özelliği vardır; belirginlik, güçlük ve yoğunluk. Belirginlik, amacın sayısal ölçü değeridir. Güçlük, amaca ulaşabilme yeterliliğidir. Yoğunluk ise amaca nasıl ulaşılabileceğini belirlemektir. Amaç belirleme beş aşamada gerçekleşir. İlk aşama; imkanlar açısından amaç belirlemeye hazır olmanın anlaşılması devresidir. İkinci aşama; çalışanların iletişim, eğitim, hareket planları yolu ile amaç belirlemeye hazırlanması devresidir. Üçüncü aşama; yöneticilerin ve çalışanların amaçları özelliklerini belirleme ve anlama devresidir. Dördüncü aşama; belirlenen amaçlar için gözden geçirme ve düzeltmelerin yapılma devresidir. Beşinci aşama ise; Belirlenmiş amaçların başarıya ulaşma derecelerini kontrol için son bir gözden geçirme devresidir. (Lathem, 2002)

Motivasyon ile amaç belirleme arasındaki ilişkinin özelliklerine gelince; dikkat edilecek hususların biri açık ve net amaçların belirlenmiş olmasıdır. Buna dikkat edilmiş olması motive etme konusunda önemli katkılar sağlar. Buradan; başarıyı etkileyen önemli bir motivasyon faktörünün insanın amaçları ve niyetleri olduğu görülür. Başka bir ifade ile insanın belirlediği amaçlar onun davranışlarını yönlendirir ve insan bütün enerjisini belirlediği amaca yöneltir (Locke, 2001)


Skinner’ın Davranış Şartlandırma Teorisi

Pavlov’dan esinlenen Skinner bu motivasyon teorisini ortaya atmıştır. Ana fikri; davranışların karşılaştıkları sonuçlar tarafından şartlandırıldığı varsayımıdır. İnsan herhangi bir nedenle (amaçları, ihtiyaçları, önceki şartlanmaları ...) davranış gösterir. Önemli olan ise davranışın karşılaşacağı sonuçtur. İnsan sonuca göre davranışı ya tekrarlayacak ya da tekrarlamayacaktır. İnsanın karşılaştığı sonuçları yorumlayarak davranışlarına yön vermesi, Thorndike’ın “Etki Kanunu” ile açıklanır. Bu kanuna göre, insan kendine mutluluk veren davranışları tekrarlar fakat acı veren davranışlardan kaçınır. Bu noktada karşımıza, davranışların sürdürülmesi veya davranışlardan kaçınılması biçiminde iki zıt durumun çıktığı görülmektedir (Skinner, 1950).

Bahsedilenlerden hareketle, olumlu davranışları göstermek ve onları alışkanlık haline getirmek için yönetim psikolojisi dört yöntemden bahseder. Bunlar olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, ortadan kaldırma ve cezalandırmadır (Ulrich vd.,1966).

• Olumlu pekiştirme: İstenen bir davranışı gösteren insanın bu davranışı tekrar etmesi için teşvik edilmesidir. Olumlu pekiştirme aracı olarak çoğu zaman ödüller kullanılır. Bu ödüllerin niteliği içsel veya dışsal olabilir. İçsel ödüller eser yaratma, prestij kazanma… Dışsal ödüller ise zam, prim, terfi... Şeklinde örneklendirilebilir (Grant, 1964).

• Olumsuz pekiştirme: İnsan tarafından denenmiş bir davranışı önlemek için başvurulan tedbirlerdir. Önemli olan, bireye, davranışının benimsenmediğini hissettirmektir. Cezalandırıcı bir durum söz konusu değildir. Olumsuz pekiştirmeye örnek olarak, yapılan hatanın teşhir edilmesi verilebilir (Grant, 1964).

• Son verme: Bir davranışı ortadan kaldırma ve ortaya çıkışını bütünüyle önleme tedbirlerinden oluşur. Böylece istenmeyen hareket tekrarlanmayacak ve pekiştirme süreci yaşanmayacaktır. Yine ceza söz konusu değildir. Söz konusu olan; bireye davranışının örgütten geleceğe ilişkin beklentilerini sekteye uğratacağını hissettirmektir. Bu beklentiler ise zam ve terfi benzeri beklentiler olabilir (Grant, 1964).

• Cezalandırma: Ceza; istenen davranışı ortadan kaldırır fakat istenen davranışı yaptırma gücü çok zayıftır. Olumsuz davranışına son verilen kişi olumlu davranışı ya hiç göstermez ya da istenen etkinlikte göstermez. Aynı zamanda ceza, yöneticilere karşı kızgınlıklara ve moral bozukluklarına da sebep olabilir (Grant, 1964).

Bu teoriyi kullanmak isteyen bir yönetici şu hususlara dikkat etmelidir:

a. Örgüt tarafından istenen ve istenmeyen davranışlar açık ve net olarak belirlenmelidir.


b. Personel bu davranışlardan haberdar edilmelidir.
c. Mümkün olan her fırsatta ödüllendirme kullanılmalıdır.
d. Davranışlara hemen karşılık verilmelidir (Grant, 1964).
SONUÇ

İnsanoğlunun varlığından bu yana liderlerin grupları yönettikleri ve karar verme mekanizmaları olarak görev yaptığı bilinmektedir. Bu kararlar o günün şartları ile uyum içerisinde olarak çoğunlukla temel ihtiyaçları doğrudan etkileyen kararlardı. Zaman ilerledikçe günün şartları ve getirdiklerinin değişmesi söz konusu olmasına rağmen insanoğlunun temel ihtiyaçları bu değişimden çok etkilenmedi. Bugün çalışmanın ve bir iş sahibi olmanın ihtiyaçları karşılamak için kazanım sağlamaya endeksli, yöneticilerin işletmelerin hayatta kalabilmesi için riskli kararları veren mekanizmanın bir unsuru olduğu açıkça ortadadır. Bu gelişmeler, işletmelerde motivasyon ve iş güvenliği problemlerinin artmasına sebep olmaktadır.

Motivasyon teorilerinde genel olarak bireysel kapsamda bireyin kendini kanıtlamak, başarmak, güce ulaşmak için çaba gösterdiği, bu süreçte de amaca ulaşmak için eşitlik ve adalet duygusunu içeren ve de beklentilerin karşılanmasına odaklı bir yapıda olduğu görülmektedir. Tüm bunlar aslında bireyi makineden ayırmakta ve onu sosyal bir varlık olarak ortaya koymaktadır. Günümüzde değerlerin değişimi ve paranın gücü-başarıyı- etkileyen en büyük değer olduğu gibi saptamalar, bireylerin motivasyonunda en büyük etmenin de para olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Oysa ki genel olarak para, tek başına bir motivasyon aracı olarak görülmemelidir. Yapılan birçok çalışmanın sonucu bunu göstermektedir (Tütüncü ve Küçükusta, 2006). Özellikle sağlık kurumlarının emek yoğun yapıda olması, insana olan ihtiyacı artırarak gündeme getirmektedir. Çok sayıda farklı meslek gruplarının bir arada çalıştığı karmaşık örgütlerde (sağlık kurumları gibi), hizmet kalitesinin belirlenmesinde, insan faktörü ön plan çıkmaktadır. Buradan hareketle çalışanların iş doyumlarının artırılması ve motivasyonun düzeyinin yüksek tutularak, sürekliliğinin sağlanması hem kurumlara artı değer katacak hem de çalışanların iş-yaşam kalitelerini artıracaktır. Özellikle sağlık kurumlarının, kendi insan kaynağının farkına varması ve envanterini çıkarması çok önemlidir. Birçok sağlık kurumu lisansüstü eğitim almış çalışanları olmasına rağmen, bu eğitime sahip elamanlarını, kendi hizmet kalitesini artırmakta kullanmamaktadır. Sadece bu basit örneğin sonucunda dahi hem çalışan olarak birey demoralize olmakta hem de örgüt olarak kurum kendi içinde katma değer yaratamamaktadır. Buna ek olarak verilen döner sermaye katkılarıyla, çalışanların motive olabileceklerini düşünebilen hastane yöneticilerinin konuyu tekrar hassasiyetle ele almalarında fayda bulunmaktadır.

Günümüzde bireylerin motivasyonu için onlara rahat bir ortam sağlamak, maddi imkânlar sağlamak tek başına bir çözüm olmamaktadır. İşgörenlerin kendilerini geliştirmelerine izin vermek, hatta onları bu gelişim için zorlamak ve elemanlarına dış dünyada iş bulabilme şansını vermek motivasyon için oldukça önemlidir (Tütüncü vd., 2005; Tütüncü vd.,2006). Aynı şekilde, işgörenler için de güvenlik ancak kişinin kendini sürekli eğitmesi ve takım çalışmasına uyumu ile mümkün olacaktır Önemle belirtmek gerekir ki, çalışanların organizasyon içindeki ve dışındaki fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını iyi bir şekilde algılayan bir yönetici organizasyonun performansını artırabilir. Bu nedenle yöneticiler için, motivasyon teorilerini tanımak ve öğrenmek son derece önem taşımaktadır.


KAYNAKÇA

Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. Advances in Experimental Social Psychology, 2, 267-299.

Alderfer, C. P. (1980). The Methodology of Organizational Diagnosis, Professional Psychology. 11, 459-468.

Alderfer, C. P., Kaplan, R. E., Smith, K. K. (1974), The effect of variations in relatedness need satisfaction on relatedness desires, Administrative Science Quarterly, 19 , 507-32.

D'Andrade, R. G. (1992) Schemas and motivation. In R. G. D'Andrade and C. Strauss (Eds.) Human Motives and Cultural Models. Cambridge: Cambridge University Press.

Dewey , J. (1896) The Reflex Arc Concept in Psychology, Psychological Review, 3, 357-370.

Eren, Erol (2001). Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Feder, B. J. (2000). F.I. Herzberg, 76, Professor and Management Consultant, New York Times, Feb 1, 2000, s. C26. Erişim: Pro Quest Historical Newspapers The New York Times (1851 - 2003) (28.112007)

Grant, D. A. (1964). Classical and operant conditioning. In A. W. Melton (Ed.), Categories of human. learning. New York: Academic Press.

Güvenç, B. (1972). İnsan ve Kültür: Antropolojiye Giriş (Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları), Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Huitt, W. (2004). Maslow's hierarchy of needs. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Erişim: http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/regsys/maslow.html. (28.Kasım.2007)

Jurkiewicz, C. L., Massey, T. K. Jr ve Brown, R. G. (1998). Motivation in Public and Private Organizations, Public Productivity & Management Review, 21 (3), 230-250.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1977). İnsan ve İnsanlar -Sosyal Psikolojiye Giriş. 3.Baskı.İstanbul: Cem Ofset Yayınları.

Kelner, S. P. Jr. (1991). Interpersonal motivation: cynical, positive, and anxious. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Boston University. Erişim: Proquest digital dissertations database (17.11.2007).

Kesselman, G. A., Hagen, E. L., Wherry, R. J. (1974). A factor analytic test of the Porter Lawler expectancy model of work motivation. Personnel Psychology. 27, 569-579.

King, L. A. (1995). Wishes, motives, goals and personal memories: Relations and correlates of measures of human motivation. Journal of Personality, 63, 985-1007.

Koçel, T., (2001). İşletme yöneticiliği, yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar. 8. Basım. İstanbul: Beta Yayınları.

Koçel, Tamer (2001). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Koontz, H., Weihrich, H. (1990). Essentials of Management, 5th Ed. New York: McGraw Hill Int. Ed.

Küçükusta T., D., Tütüncü, Ö.(2001). Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlemesi ve İş Doyumu Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 141-163.

Küçükusta, D. (2007). Konaklama İşletmelerinde İş-Yaşam Dengesinin Çalışma Yaşam Kalitesine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

Lathem, G., Locke, E. (2002). Building A Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. American Psychologist, 57 (9), 705-717.

Locke, Edwin A. (2001). Motivation by Goal Setting. Handbook of Organizational Behavior. 2, 43-54.

Lunenburg C. F., Ornstein, A. C. (2004). Educational Administration: Concepts and Practices, (4 th Ed.), New York : Thomson Wadsworth.

Maitland, I. (1994). Getting a Result, London: Institute of Personnel and Development.

Maslow, A. H. (1894). A Theory Of Human Motivation. American Psychological Association, Psychological Review, 50, 370-396.

Maslow, A. H. (1971). Motivation and Personality, New York: Horper and Row, Publishers Incorporated.

Maslow, A., Lowery, R. (Ed.). (1998). Toward a psychology of being (3rd ed.). New York: Wiley & Sons.

McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Princeton. NJ: Van Nostrand.

Mc Gregor, D.(1987). The Human Side of Enterprise. The Great Writings in Management and Organizational Behavior, L. Boone and D. Bowen (Ed.), USA: McGraw Hill

Moorhead, G., Griffin, R. W. (2001). Organizational Behavior. Boston: Houghton

Owens, R. G. (2001). Organizational Behavior in Education (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Özkalp, E. (1999). Örgütlerde Kültürel Sorunlar ve Örgüt Kültürünün Korunmasında ve Geliştirilmesinde Uygulanabilecek Programlara İlişkin Eskişehir’de Yapılan bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1-2), 437-472.

Özkalp, E., Kırel, Ç. (2001), Örgütsel Davranış, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, No.111.

Pettijohn, T. F. (1998). Psychology: A ConnecText, New York: McGraw Hill.

Rosenberg, M. J., Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes. In C. I. Hoveland ve M. J. Rosenberg (Ed.), Attitude Organization and Change. New Haven: Yale University Press.

Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Kitabevi.

Skinner, B. F. (1950). Are theories of learning necessary? Psychological Review, 57 (4), 193-216.

Turner, J. H.(1987). Toward a sociological Theory of Motivation. American Sociological Review, 52, 15-27.

Tütüncü, Ö., and D. Küçükusta. (2006). Relationship Between Job Satisfaction and Business Excellence: Empirical Evidence from Hospital Nursing Departments, Journal of Comparative International Management, 9 (2), 40-57.

Tütüncü, Ö., Küçükusta D. ve Yağcı, K. (2005). An Analysis of Organizational Commitment and Job Satisfaction among ISO 9001:2000 Certified Companies: An Empirical Study on Hospitality Industry. International Conference of Business, Economics and Management Disciplines, New Brunswick, Canada.

Tütüncü, Ö., Küçükusta, D. ve Ekiz, E. (2006). The Relationship Between Job Satisfaction and Burnout: An Analysis in Hospitality Industry. International Conference of Business, Economics and Management Disciplines, Beijing, China, 23-25 June, 2006.

TDK- Türk Dil Kurumu- Erişim: http://www.tdk.gov.tr, (01.12.2007).

Ulrich, R., Stachnik, T., Mabry, J. (Eds.). (1966). The control of human behavior (ss. 143-150). Chicago: Scott, Foresman.

Von H. Gilmer, B. Deci, E. (1997). Industrial and Organizational Psychology, 4th Ed., New York: McGraw Hill.

Vromm, V. (1964). Work and Motivation, New York: Willey Publishers.Vroom, V. H., Jago, A. G. (1988). The new leadership: Managing participation in organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Walster, E., Walster G. W., Bershcheid, E. (1978). Equity: Theory and Research. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
Yüklə 87,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə