Orta asiya türkləRİNİn etnoqonik rəvayət və dastanlarinda bu xalqlarin etnogenez məRHƏLƏLƏRİNİN ƏKSİ VƏ TÜrkləRİN İLKİn ata yuru məSƏLƏSİYüklə 319,38 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix12.03.2018
ölçüsü319,38 Kb.
#31308
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
= 6A==

= A A A

   

    

   A AAA==

A= A 6A= == 

 AAA=

&?CD54 ?>

#1BD   

2H

\GD9H1B *E>31HA=  I\B21H3>X> \> A\49= C?H F\ 2?H<1BX>X> 81=XCX 21B\4\ 1HBX — 1HBX DSB; Z\3\B\

\6C1>\4\ 2E F\ H1 497\B 4\B\3\4\ =\4SB E 21GX=41> 14<1BX

\> A\49= I1=1><1B41> ;ED9<\B<\ 29B<9;4\ Q\;9<\> 1 45H9<<\B F\

?><1B 21B\C9>4\ RI2\; ˜.1>>1=\™C9>4\ CRI 1QX 6\BA<9

?<1B1A 2E G1 $E8 ?T C?HE>41> 45H9< DSB;=\><\B<\ 29B<9;4\ $E8E> AXIX

,\:9<\>9> C?HE>41> 7\<49;<\B9 A5H4 549<9B 181 4?TBECE DSB;=\><\B 75BQ\; ,\:9<\>9>

9> C9=1CX>X 1<1> ;R@\H9> RF<14<1BX ;9=9 D\A49= 549<9B

:-:3 &2 &2 $&+O8 &)1K FD 4G1: .1O '.7 )O "O/.1O &)1K '.7 6K>K ;&7 .). :- 6K>K3K

9:+&3)& ,O2.3. 6&=K7&3 )F1,O71O7O ;*72O=. ;O) *92.M).  :+&3 6:79&7)K6)&3 8437&

,O2.3. 6&=K7&3 FD )F1,O7 ,O12.M ;O :-& ': 8E>F3F <&9K71&92KM1&7 :- 5*=GO2'O7

11&-3 .>3. .1O ': ;O). ;*72.M). &0.3 9:+&3)&3 8437& ': ;O). =*7.3O =*9.72O0 43& D4<

DO9.3 ,O1.7).  &37K O'7&=K1K :-:3 =&33& ,E3)O7.7 '.7 *MMO01O '.7 .9 &1K' 431&7K 6K>K

"O=.1O .1O '.7 49&G& 8&12&GK O27 *).7 :-  11&-K3 O27.3. =*7.3O =*9.7.7 ;O '.7 2F))O98437& 49&GK3 6&5K8K3K &D&3)& 47&)& '.7 S '.7.3O 'O3>O=O3 FD 6K> ,E7F7 :- ': FD 6K>K

FD )F1,O7O O7O ;*7.7 ;O 2&7&61& 3O9.(O3. ,E>1O=.7V

:-:3 )4G2& 6K>K "O/.1O)O3 '.7 4G1&3 :M&GK 41:7 ;O &)K3K  F702O3 64=:71&7V .M.

.9)O3 )E3O3 6K>K3 84=1&7K3)&3 1:1:1&7 9E7O=.7 N7\<   C     

#1B1A>1=\™C9>4\ I\B21H31>X> A\49= C1;9><\B9>4\> ;9==5B<\B9> 4\

14X>1 B1CD 7\<9>=\;4\49B E 9C\ 2EB141;X CS:5D<\B9> 29B Q?GE>E> N> C9H1 F\ '16A1I

=\>Z\<9 ?<4ETE>E 7RCD\B=\;4\49BF0). <&3 E>'O0 <&3K  O1.2 <&3 9O7O+.3)O3 E1)F7F1O3 >&2&3 9F702O31O7 E>'O01O7O 6O9.

8:7O9)O -F(:2 *92.M1O7 A>'O01O7.3 9O7O+.3)O E>'O0 7&0 #949H1>X> (1A1 F9<1H\D9 

94<2&M 0.2*7. 8O01O' :=G:7 ;O 9.'*7 '16A1I41 H1Z1=XZ A\49= DSB; 5<9  0.2. 43 *1

;&7 .). N7\<   C  

˜.1>>1=\™>9> 21ZA1 H5B9>4\ !9=5B9 14 4\ CRI 1QX

 4<9&2KM <&3 'O=1O7.3. 9451&=K7 ;O &GK11K 9O)'.71O7O *-9.=&(K 41):G:3: '.1).7.7

O=1O7)O3 .7  781&3 &)1K '.7. O3O3 MO-O7.3)O .2*7. &)1K '.7 ;O>.7.3.3 =&M&)KGK3K

'.1).7.7  ;O>.7 >6&3 <&3& )& ;O>.71.0 *92.M).7 =&

41&7  4<9&2KM <&3 )O7-&1 &)&2 ,E3)O7.' .2*7.3. ,O9.79).7.7 ;O 43)&3 2O81O-O91O7

&12&G& '&M1&=K7 N7\<   C 

1CD1>X> C?>B1;X 2R4\> 1Z1TX41;X =\4SB.1 <&3K3 4G:11&7K3)&3 .2*7. &)1K '.7 <&3 ;&7 .). .2*7. <&3 >6&3 <&3K3K3 -E72O91.

;O>.71O7.3)O3 '.7. .). A>F )O O3O3 MO-O7.3)O =&M&=K7)K

.2*7.3.3 84=1&7K3)&3 K=&9 <&3 &)1K '.7 <&3 )& ;&7 .).  )& O3O3 MO-O7.3)O3 .).

N7\<   C  

#1B1A<949B ;9 RI2\;<\B\ A1BZX FEBEZ1> DSB;=\><\B4\> CR82\D 1QX<1B;\> 5B?4?D D\B\69>4\>

I\B21H31> \B1I9C9>4\ H14 549<\> )1;1BD1 R<;\C9>9> C1;9><\B9>9> — C1;1B<1BX> 5<\3\ 4\

)1 5<<\B9>9> 4\ 14X Q\;9<9B E 5D>?>9=<\B 9Q\B9C9>4\ "\2>\D "\2>\ ED — 3\=

Z\;9?>9=9 4\ GSCEC9 =1B1A 4?TEBEB \=9> DSB;=\> 2?HE>E> 14X SB3SCD1>X>

1I\B21H31> "\>2\<9 ;\>49>9> 14X>41 2E7S>\4\; H1Z1=1A414XB

I\B21H31>41 5H>9 1441 G19C9 4\ ?<=EZ4EB F702O31O7.3 47):8: .8O I80. &1:7 &>&3  O2.7 9&M ?&;)&7 ?&;:1):7 F0).

?&3)K7 ?.,.1 O'3O9 &0&7 $K5&7 ;O G:) *11O7.3)O3 2*=)&3& ,O1.7). N7\<   C

  


YS28\C9I ;9 2E 81<41 CR82\D I\B21H31> DSB;=\><\B9>4\> H\>9 ?TEI<1B41> 75D=\;4\49B

˜.1>>1=\™4\ .\I\B9> Y\BA9>4\ H1Z1H1> DSB;=\><\B 4\ 1HBX31 H14 549<9B NI2\;<\B9>

?><1B<1 4RHSZS D\CF9B 549<9B E DSB;=\><\B9> 2?H<1BX C141<1>XB F\ 8\=9> 2?H<1BX>

14<1BX>X> .\I\B9> A\B29>4\;9 DSB;=\><\B9> 2?H<1BX>41> 6\BA<9 ?<4ETE>E 7RBSBS;
: )E=FM)O3 8437& 9F702O31O7 MO76)O3 6O7'O 0ED *9).1O7 LO76)O3 6O7'O 0ED *)O3

9F702O3 '4=1&7K 8K7& .1O ':31&7)K7  '&01&3 &01&3 0E01O3 ;&7)K3K6 9O0O =42:9 )O7)O3

N7\<   C  

EB141 H14 549<\> 2?H<1BX> 2RHS; \;C\B9HH\D9 2E 7S> 4\ *SB;=\>9CD1>41 H1Z1=<1BX>X

CSB4SB=\;4\49B<\B *SB;=\>9CD1>41> 6\BA<9 ?<1B1A ?><1BX> 14<1BX I\B21H31> F\

>14?=1=XZ4XB *SB;=\>9CD1>41 9C\ ˜%TEI>1=\™<\B4\ B1CD 7\<9>\> ?TEI

2?H<1BX>41> 4RB4S 9CD9C>1 549<=\;<\ 497\B<\B9>9> 14X>X 41ZXH1> C?H 2?H F\ H1 H5B 14X>1

B1CD 7\<9>=9B I\B21H31> F\ >14?E> D1= \;C9>9 7RBSBS; E 21B\4\ .

!?B?T

IF*G*G4G #=.G +?15(.

04"4 =(>*>.(G. (*D5 $)1  E?.% +*(.D* /4D*D

#=/0G.%.  *- +   1 /%4$D4 3( 04"/* G(2G ! G.G' /4D G*G*2%

G <0 D.D.

I+.-1  %0DJ*   

.G-G)% 0G'..(*D.K >/%. .0  /%4 0>.')G*(.%  G

04"4 =(>*>.(.  *- +*(.D*  (.D <+3  G4%E)%E %. G %)  (.D 4(*5 04"

(D. F)%.(% 81 . .-D* /3()DE D.K

.-(D D. '% :*  /%4 0>.')G*(G.%*%* !0*%' 0G.'%% #!*+(+&% G$G0 G* '(//%' EG'(%*G 

E-.(D 2.%*0D 14?1* #G(%.J !?B?T) & *?1 9CD9>14 54\> . !?B?T IB21H31> F\ N> C9H1H1

;RQS>4\> R>3\ 4\ DSB;=\><\B9> H\>9 ?TEI<1BX> H1Z14XTX>X 5D9B16 5D=9Z<\B

I( G/. G  5G.4* #G()%E +?15(. 1.  '%"4G0 -G G. '+),'0 4E4* 0>.' %((%

4!.(% G$(% %(G -.ED(E D(. G()G +?15 H -D,<-(.D* .0D-  5G.4*D* G/%( G$(%/%*G

.'(G.(G !0*%' 43D*(D?D <+3/4(D "'0(.( 0G/ %-(G*%. G/G(G*

0.%3% G/G.(. G 2G !,+/  ?15 3*D* $1* $=') .D !0! %(G !4*%(%4% $--D*  <+3

 !4%()%E %. ?15(.D*

/?

/+( 431  A< +?15(. 2G E +?15(. -* 

=(>*)>E

+?15 04"/D $1*(.D* =(#>/>*G 0>)G*ED >)1)%  D*  D*D  E4*

$1* ?/--(D 0) 14?1* #G(%. n†ƒ‰Š†z    C   !?B?T

/5B9 7\<=9Z;\> A5H4 54\; ;9 \B\2 D1B9GQ9<\B9>9> 4RFBS=SI\4\; E<1Z=XZ \C\B<\B9 ?TEI<1BX>

I\B21H31> F\ >14?4\ 7\<49H9 21B\4\ A?>41B=1

;?>C5@C9H1<1BX ;R;S>4\> B\44 549B #\C\<\> #S8\==\4 ,1;949     G\<96\

N=\B9> I1=1>X>41 D\AB92\>     — 3E 9<<\B4\ \B\2 ?B4ECE>E> [B=\>9HH\>9 ,1> 7R

F\ \DB16X 6\D89 I1=1>X [B39Z ,1> 7R41 H1Z1H1> GB9CD91> ?TEI<1B41> F\

?><1BX> =\<5H;\C9 *EBE>3 G1DE>41> F\ ?>E> 9C<1=X A\2E< 5D=\C9>4\> CR82\D 1QXB H>9

8149C\ [>F\B9>9> H571>\ >SCG\C9 &1B9C #9<<9 !9D12G1>1CX>41 A?BE>1> ˜SCDEB>1=\™

\C\B9>4\ 4\ H5B 1<=1A414XB !?B?TF\B9 5H>9 I1=1>41 8\=9>

2R<7\4\ H1Z1H1> ?TEI<1BX> %TEI *S=\> 14X 41 H14 549B

#1B1A>1=\™4\ S> G1>X> =\Z8EB F\I9B9 B;X< .?31>X> 14X 9<\ 4\ B1CD<1ZXBXA

;9 2EB141 ?>E> 14X RI2\;<\B9> 9;9>39 \6C1>\F9 G1>X +X> 14X 9<\ H1>1ZX H14 549<9B&MDK8K> ;O 5&)M&-8K> ,O>O3 E>'O01O7 !1:6 <&3& '.7 *1D. ,E3)O7.7 ;O 431&7& 9&'*

412&8K3K 9O1O' *).71O7 N,O7 9&'* 412&8& )E=FMO(O01O7.3. '.1).7.71O7 : ;&<9 E>'O01O7.3Yüklə 319,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə