Oświatowy zawrót głowy 2017Yüklə 495,73 Kb.
səhifə2/6
tarix14.09.2018
ölçüsü495,73 Kb.
1   2   3   4   5   6
§ 2 - § 4 - warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół

mistrzostwa sportowego;§ 5 - § 8 - warunki realizacji w tych oddziałach i szkołach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe

w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe;§ 9 - obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych

W rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany:

- uregulowano warunki tworzenia, organizacji i działania oddziałów mistrzostwa sportowego oraz realizacji w tych oddziałach zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe;

- określono możliwość tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych;

- określono wymóg minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz w szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia.

Zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym i szkole sportowej w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego.

Określono obowiązek uczestniczenia uczniów we współzawodnictwie sportowym

Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym jest nieodłącznym elementem szkolenia sportowego, dzięki któremu uczniowie uzdolnieni sportowo podnoszą swój poziom sportowy.

Określono obowiązek realizacji programów szkolenia sportowego

Istotną zmianą, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, jest wskazanie, że szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych, oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego będzie prowadzone w oparciu o programy szkolenia opracowane dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

W rozporządzeniu określono, że program szkolenia polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie.

Celem zmiany jest przede wszystkim podwyższenie jakości oraz zunifikowanie programów szkolenia sportowego.

Określono obowiązek współpracy szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego z określonymi – wybranymi – podmiotami związanymi z kulturą fizyczną i sportem przy realizowaniu programów szkolenia

Wprowadzono obowiązek realizowania w oddziałach mistrzostwa sportowego oraz szkołach mistrzostwa sportowego programów szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi lub stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w oddziałach sportowych oraz szkołach sportowych – tak jak dotychczas – pozostawiono jedynie możliwość (nie obowiązek) realizowania programów szkolenia we współpracy z ww. jednostkami.

Wprowadzono zmianę w zakresie przerwania szkolenia sportowego

Przerwanie szkolenia sportowego będzie mogło nastąpić na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, o braku możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego (dotychczas wymagane były dwie opinie). Wprowadzenie zmiany w tym zakresie jest konieczne – wystarczająca jest opinia albo lekarza albo instruktora/trenera. Lekarz może wystawić opinię tylko z przyczyn zdrowotnych (które mogą uzasadniać przerwanie szkolenia), natomiast trener lub instruktor – z przyczyn innych niż zdrowotne, np. w przypadku, gdy uczeń nie chce kontynuować szkolenia sportowego, nie jest zaangażowany w szkolenie sportowe, nie rozwija się w tym zakresie.

W rozporządzeniu wskazano, że uczeń – w przypadku opinii trenera/instruktora lub lekarza uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, będzie przechodził
od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.


Określono rozwiązania o charakterze przejściowym

W § 16 rozporządzenia określono, że szkoły podstawowe sportowe, szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w szkołach podstawowych, funkcjonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dostosują działalność do przepisów niniejszego rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W § 17 uregulowano sytuację przejściową uczniów szkół podstawowych w latach 2017/2018 – 2019/2020. Wprowadzenie przepisu jest konieczne w kontekście zmian struktury szkół systemu oświaty i ma na celu umożliwienie uczniom obecnych klas VI szkoły podstawowej realizowania szkolenia sportowego. Uczniowie ci będą mogli rozpocząć szkolenie sportowe od klasy VII, które będzie następnie kontynuowane w klasie VIII (czyli szkolenie to będzie realizowane przez dwie kolejne klasy: VII i VIII, nie zaś przez trzy – jak wynika z § 2 rozporządzenia).


w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

(weszło w życie z dniem 1 września 2017 r.)


§ 1- uczeń realizuje indywidualny program nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć

edukacyjnych, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych§ 2 - uczeń realizuje indywidualny tok nauki według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach

edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnychW nowym rozporządzeniu zostały zachowane dotychczasowe rozwiązania dotyczące udzielania i organizowania indywidualnego programu i toku nauki określone w obowiązujących przepisach. Zmieniony został zapis o czasie, na jaki udzielane będzie zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas udzielane było na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny). W rozporządzeniu zaproponowano, aby zezwolenia udzielano na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania. Umożliwi to bardziej elastyczne podejście do planowania pracy z uczniem zdolnym realizującym indywidualny program lub tok nauki.

Uczeń będzie mógł realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły. Zgodę na taką formę kształcenia wyda dyrektor szkoły (po zasięgnięciu opinii RP i publicznej PPP) na określony czas bez wskazania minimalnego jego trwania.
§ 4 - zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego rok nauki,

a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.§ 7 - dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady

pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Nowe rozporządzenie to w większości powtórzenie dotychczasowych rozwiązań, jedyną większą zmianą jest rezygnacja z przepisu określającego czas, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas udzielane było na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny). Po zmianach zezwolenia udziela się na czas określony, bez wskazywania minimalnego okresu jego trwania. Dyrektor ma więcej swobody przy określeniu czasu, na jaki udziela się zezwolenia na indywidualny program.

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy. Uczeń objęty takim nauczaniem może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany oraz promowany w czasie całego roku szkolnego.

Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

 • uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,

 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca dołącza do niego opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia, powinna również zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1616)

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(weszło w życie 1 września 2017r.)


Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2017 r. w zreformowanej strukturze.

Większość zmian dostosowuje przepisy do nowej struktury szkolnictwa.  Istotną zmianą jest uchylenie przepisu wprowadzającego możliwość realizacji części zajęć na terenie szkoły lub przedszkola, w sytuacjach gdy orzeczenie dopuszcza taką alternatywę (stosowany będzie nadal jedynie wobec uczniów z orzeczeniem wydanym przed 1.09.2017 r. i tylko do czasu wskazanego w orzeczeniu). Natomiast dodany został przepis pozwalający na wniosek opiekunów ucznia zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu zdrowia – w tym czasie uczeń będzie uczęszczał do szkoły na normalnych zasadach.

Bez zmian pozostał przepis zobowiązujący do organizowania uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym różnych form uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły. Przepisy wymagają, by orzeczenie precyzyjnie określało ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka.

W nowych przepisach:

 • wskazano, że indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie są formami kształcenia adresowanymi do uczniów, którzy w pewnym okresie czasu, z uwagi na stan zdrowia, nie mogą uczęszczać do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły i dlatego zapewnia się im możliwość realizacji treści programowych w domu,

 • wskazano minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,

 • zobowiązano placówki do rozpoznawania i usuwania barier w środowisku szkolnym utrudniających funkcjonowanie uczniów, w tym rozwiązywania pojawiających się problemów dydaktyczno-wychowawczych, szkoły i przedszkola powinny dążyć do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami każdego ucznia, w tym niepełnosprawnego, zarówno poprzez wspomaganie rozwoju samego ucznia, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z klasą,

 • dopuszczono możliwość czasowego zawieszenia organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, na wniosek rodziców (albo pełnoletniego ucznia) w przypadku gdy stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1656)

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(weszło w życie 1 września 2017r.)Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie dotyczą:

- zmiany brzmienia tytułu rozporządzenia MEN z 28 sierpnia 2014r.;

- określenia sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1534)

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

publicznych (weszło w życie 1 września 2017r.)

Nie wprowadza większych zmian, uwzględnia jedynie nową strukturę systemu szkolnictwa – wygaszenie gimnazjów, ośmioklasowe szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, jak również szkoły branżowe. Doprecyzowano także rodzaje zajęć, z których dyrektor może zwolnić ucznia oraz z których przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zachowano stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu, gdy szkołę skończy ostatni rocznik uczący się na starych zasadach.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1651)

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

(weszło w życie 1 września 2017r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1512)

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

(weszło w życie 1 września 2017 r.)


Egzamin gimnazjalny zastąpiony zostanie egzaminem ósmoklasisty. Egzamin wieńczący szkołę podstawową będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni:- w pierwszym uczniowie będą zdawać język polski (120 minut na udzielenie odpowiedzi);- drugiego przystąpią do sprawdzianu wiedzy z matematyki (100 minut);- trzeci to egzamin z języka nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (po 90 minut na każdą część).

Nowe rozporządzenie zobowiązuje dyrektora do zgłoszenia do okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Będzie miał na to czas do 30 września roku szkolnego, w którym ów egzamin się odbędzie. Następnie do 30 listopada będzie musiał przekazać wykaz uczniów przystępujących do egzaminu.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1546)

w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu

albo do szkoły publicznej tego samego typu

(weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)


Rozporządzenie określa m. in.:

§ 2 i § 10 - § 15 szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły

publicznej tego samego typu;

§ 3 - § 6 - przypadki, w których uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły

publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy programowo wyższej,

a w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo wyższy.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1562)

w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych

można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba,

która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez

uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (weszło w życie 1 września 2017r.)
Rozporządzenie określa m. in.:

§ 1 – możliwość przyjęcia osoby, która ukończyła 16 lat do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej dla dorosłych;

§ 2 – możliwość przyjęcia osoby, która ukończyła 15 lat do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej dla dorosłych;

§ 4 – możliwość realizowania obowiązku nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1580)

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania

konkursów, turniejów i olimpiad (weszło w życie 1 września 2017r. z wyjątkiem

§ 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do nowej struktury szkół, a także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie:

 1. Przeprowadzania olimpiad:

 • wprowadzenie możliwości przeprowadzania olimpiad dla uczniów szkół podstawowych;

 • umożliwienia w okresie przejściowym udziału w olimpiadach organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniom szkoły podstawowej, w szczególności realizującym indywidualny program lub tok nauki;

2) możliwości zmiany przez kuratora oświaty regulaminów konkursów w trakcie roku szkolnego w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach konkursu;

3) rozstrzygnięcia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania terminu przeprowadzenia danego etapu olimpiady lub turnieju, w przypadku pokrywających się terminów wskazanych przez organizatorów.

Rozporządzenie umożliwia przeprowadzanie olimpiad dla uczniów szkół podstawowych. Mowa jest w nim także o umożliwieniu – w okresie przejściowym – udziału w olimpiadach organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, uczniom szkoły podstawowej, w szczególności posiadających tytuł laureata konkursu, którzy rekomendowani będą przez komisje konkursowe. Udział w olimpiadach będą mogli wziąć również uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki.

Kurator oświaty będzie mógł dokonać zmian w regulaminie konkursów podczas roku szkolnego. Dotyczy to w szczególności terminów przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych szczeblach konkursu, kryteriów kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1644)

w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(weszło w życie 1 września 2017r.)


Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W § 10-13 rozporządzenia określono również szczegółowo, kto może prowadzić praktyczną naukę zawodu.

Umowa określa:

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania,

2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu,

3) zawód, w którym będzie prowadzona nauka,

4) listę zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktykę, z podziałem na grupy,

5) formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe, i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców,

6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu,

7) prawa i obowiązki stron umowy,

8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki wraz z kalkulacją tych kosztów,

9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków

Do umowy dołącza się program nauczania do danego zawodu.

 • SZKOLNICTWO ZAWODOWE

w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

(weszło w życie 15 stycznia 2017r.)Rozporządzenie określa:

§ 2 - § 4 - warunki powoływania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych przeprowadzających egzamin czeladniczy,

egzamin mistrzowski oraz egzamin sprawdzający wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu

odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, o którym mowa w art. 3 ust. 3i ustawy z dnia 22 marca 1989 r.

o rzemiośle;§ 5 - § 7 - warunki dopuszczania do egzaminów;

§ 11 - § 25 - sposób przeprowadzania egzaminów;

§ 27 - § 32 - warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementów do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich (Europass), a także wydawania duplikatów i dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności.

W powyższym rozporządzeniu wprowadzono nowe regulacje dotyczące umieszczania na świadectwach czeladniczych i dyplomach mistrzowskich wzorów znaków graficznych PRK, o których mowa w art. 10 ustawy o ZSK. Wprowadzenie regulacji w tym zakresie zapewnia przejrzystość i porównywalność poziomów kwalifikacji w Polsce i za granicą, jednocześnie pozwoli na pełne funkcjonowanie ZSK.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1607)

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego

oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb

rzemieślniczych (weszło 1 września 2017r.)


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2017r. (Dz. U. poz. 133)

w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych

do dnia 15 stycznia 2016 r. (weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)
- Polska Rama Kwalifikacji wyróżnia 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów

uczenia się.- Polska Rama Kwalifikacji służy do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu

Kwalifikacji według poziomów, co umożliwia porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju

i w wymiarze międzynarodowym.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwana dalej „ustawą o ZSK”, ustanowiła Polską Ramę Kwalifikacji, zwaną dalej „PRK”, w której wyróżnia się 8 poziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się. PRK służy do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK według poziomów, co umożliwia porównywanie (odnoszenie) kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i w wymiarze międzynarodowym. Art. 8 ustawy o ZSK określa poziomy PRK dla kwalifikacji pełnych, czyli kwalifikacji nadawanych wyłącznie w ramach systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacji pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842), nadawanych od dnia wejścia ustawy w życie, tj. od dnia

15 stycznia 2016 r.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 marca 2017r. (Dz. U. poz. 622)

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(weszło 1 września 2017r.)

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə