Oświatowy zawrót głowy 2017


§ 1. Określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzeniaYüklə 495,73 Kb.
səhifə3/6
tarix14.09.2018
ölçüsü495,73 Kb.
1   2   3   4   5   6
§ 1. Określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Klasyfikację stosuje się do:

1) szkół ponadpodstawowych

a) pięcioletniego technikum – począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I tej szkoły,

b) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia – począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasie I tej szkoły,

c) dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I tej szkoły,

– a w latach następnych także w kolejnych klasach tych szkół;


 1. szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, począwszy od roku szkolnego 2017/2018

– a w latach następnych także w kolejnych semestrach tej szkoły;
3) szkoły ponadgimnazjalnej:

a) w klasie I czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2017/2018– 2019/2020,

b) w klasie II czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021,

c) w klasie III czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022,

d) w klasie IV czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023.
§ 2. Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej w zawodzie technik farmaceutyczny.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2017r. (Dz. U. poz. 860)

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

(weszło 1 września 2017r.)


§ 2 – typy szkół oraz lata, w których stosuje się podstawę programową opisaną w załączniku do rozporządzenia

załącznik do rozporządzenia - podstawa programowa kształcenia w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego,Zmiany są związane z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawa programowa ma stanowić bazę do opracowania przez nauczycieli przedmiotów zawodowych programów nauczania.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2017r. (Dz. U. poz. 764)

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących

o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych

i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

(weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)


§  1 - Zmiany w objaśnieniu wyglądu i rozmieszczenia znaków w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 maja 2017r. (Dz. U. poz. 1155)

w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka

(weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)


§ 1. Włącza się Sektorową Ramę Kwalifikacji w sektorze turystyka dla branży:

 1. hotelarstwo;

 2. gastronomia;

 3. organizacja turystyki;

 1. pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego.


§ 3. Charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka dla

poszczególnych branży:

1) hotelarstwo −  załącznik nr 1;

2) gastronomia − załącznik nr 2;

3) organizacja turystyki − załącznik nr 3;

4) pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego − załącznik nr 4
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 201 r. (Dz. U. poz. 1268)

w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

(weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia)


§  3 - charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport są określone

w załączniku do rozporządzenia
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1663)

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

(weszło 1 września 2017r.)


Przepisy dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały dostosowane do nowego ustroju szkolnego. Jednocześnie weszły w życie niewielkie zmiany dotyczące głównie dokumentacji związanej z egzaminem.  

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą na:

 • dodaniu informacji, do której części egzaminu zawodowego uczeń albo absolwent technikum zamierza przystąpić,

 • uregulowaniu sposobu składania deklaracji przez absolwenta branżowej szkoły I stopnia, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

 • uzupełnieniu przepisów w zakresie informacji o wynikach egzaminu zawodowego, którą (w przypadku zdającego w technikum) osoba otrzymuje po każdej części pisemnej lub po każdej części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zmiany jeszcze nie dla wszystkich

Dotychczasowe rozporządzenie MEN z 27 kwietnia 2015 r. stosuje się do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w klasach dotychczasowej:

 • zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia

 • szkole policealnej,

 • 4-letnim technikum – w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie do 1 września 2017 r.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz.1632)

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

(weszło 1 września 2017r.)


Rozporządzenie uwzględnia zmiany ustroju szkolnego - wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz organizowanie kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach do nowych typów szkół.

Kształcenie ustawiczne prowadzi się w formach pozaszkolnych:

1)  kwalifikacyjny kurs zawodowy,

2)  kurs umiejętności zawodowych,

3)  kurs kompetencji ogólnych,

4)  turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,

5)  kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie ustawiczne w formie kursów kompetencji ogólnych będzie prowadzone w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego począwszy od:

 • 1 września 2017 r. – dla klasy VII,

 • 1 września 2018 r. – dla klasy VIII

 • 1 września 2019 r. – dla I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

 • 1 września 2017 r. – dla I klasy branżowej szkoły I stopnia,

 • 1 września 2020 r. – dla I klasy branżowej szkoły II stopnia.

Natomiast kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów kompetencji ogólnych, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego prowadzi się nie dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Kształcenie ustawiczne w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będzie prowadzone od 1 września 2017 r. w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach. Natomiast kształcenie ustawiczne w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach prowadzi się nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Kształcenie ustawiczne w formie innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych będzie prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia od 1 września 2017 r. Natomiast w przypadku kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, będzie prowadzone na podstawie rozporządzenia od 1 stycznia 2020 r. w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach. Natomiast kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, prowadzi się nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r


 • KSZTAŁCENIE SPECJALNE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1578)

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

społecznym (weszło 1 września 2017r.)
Od 1 września br. weszły w życie nieco zmienione regulacje dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Dotyczą one m.in. zawartości indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, a także zatrudniania np. pomocy nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej.

Zmiany dotyczą m.in.:

1) wieku ucznia w szkole – uczeń w szkole podstawowej będzie mógł się uczyć do 20. roku życia, a nie jak dotychczas do 18 lat, natomiast w przypadku szkoły ponadpodstawowej – do 24. roku życia,

2zawartości indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakresu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie, wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, jak dotychczas – w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od początku roku szkolnego albo 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) wskazania, że w skład zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wchodzą wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

4) wskazania wspomagających i alternatywnych metod komunikacji jako zajęć rewalidacyjnych z realizowanych z uczniami niesłyszącymi, z afazją lub autyzmem,

5) zobowiązania zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem do spotkań nie rzadziej niż raz w semestrze – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym,

6) zobowiązania dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego, do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu,

7) zatrudniania pomocy nauczyciela – w przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 3 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

8) zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, należy dostosować do wymogów określonych w rozporządzeniu w terminie do 30 września 2017 r. 

Zmianą wobec dotychczasowych przepisów jest uwzględnienie oddziałów przedszkolnych w katalogu podmiotów, które organizują kształcenie na podstawie omawianych regulacji. Ma to najprawdopodobniej związek z rezygnacją z przekształcania tego typu jednostek, co przewidywały przepisy sprzed reformy oświaty.

Zgodnie z art. 127 pr. ośw. kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje zespół działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W orzeczeniu tym znajdują się zalecenia co do metod pracy i sprzętu, jaki należy zapewnić, a także wymienione są obowiązkowe zajęcia specjalistyczne. Rozporządzenie precyzuje, że działania placówek muszą uwzględniać te zalecenia.

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, dostosowana ścieżka kształcenia dla dzieci chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów, którym zły stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły – to główne rozwiązania proponowane w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak podkreśla resort edukacji, nowe, elastyczne rozwiązania mają zapewnić od 1 września 2017 r. organizację kształcenia uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i w założeniu sprzyjać edukacji włączającej. Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą bowiem:

- warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

- indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Zdaniem resortu, dzięki zmianom uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mogą chodzić do szkoły, ale wymagają, aby część zajęć prowadzona była dla nich w formie indywidualnej lub w mniejszej grupie – będą mieli takie zajęcia w szkole. Z kolei uczniowie chorzy, którzy również mogą uczęszczać na zajęcia z rówieśnikami, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu (wynikające m.in. ze stanu zdrowia), wymagają, by część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej bądź małej grupie – mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Warunkiem będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia zakładają ponadto, że uczniowie chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, będą mieli zajęcia w domu. W przypadku jego poprawy będą jednak mogli chodzić do szkoły na wybrane zajęcia z klasą. Jeżeli stan zdrowia czasowo się polepszy, dopuszczalne będzie nawet zawieszenie przez dyrektora szkoły na wniosek rodziców indywidualnego nauczania, w efekcie czego dziecko może uczęszczać do szkoły jak rówieśnicy.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1654)

w sprawie organizacji kształcenia raz warunków i form realizowania specjalnych działań

opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych

w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (weszło 1 września 2017r.) • WCZESNE WSPOMAGANIE
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1635)

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

(weszło w życie 1 września 2017r.)Wskazano, że działania podejmowane przez zespół mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka i jego rodziny w życiu społecznym. Potrzeby dziecka obejmowanego tym rodzajem wsparcia rozpoznawane są w kontekście funkcjonowania dziecka i jego rodziny, ukierunkowane na rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie barier w środowisku ograniczających jego funkcjonowanie.

Zespół nadal będzie szczegółowo dokumentował działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Tak jak do tej pory, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Przyjęto, że miesięczny wymiar godzin zajęć wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni.

Zespół z nowymi zadaniami

W skład zespołu wczesnego rozwoju wspomagania dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,

 • psycholog,

 • logopeda,

a także – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – inni niż ww. wymienieni specjaliści.

Pracę zespołu koordynuje dyrektor podmiotu.

Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie,

2) nawiązanie współpracy z: przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi; podmiotem leczniczym; ośrodkiem pomocy społecznej;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia,

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,

5) analizowanie skuteczności udzielanej pomocy dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Zespół będzie musiał szczegółowo dokumentować działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzić arkusz obserwacji dziecka. Szczegóły dotyczące programu i zawartości arkusza zawierają § 4 i 5 rozporządzenia.

Wymiar godzin

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar godzin zajęć ustala dyrektor podmiotu, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym


 • POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1591)

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(weszło w życie 1 września 2017r., z wyjątkiem § 18 pkt 2, który wchodzi z dniem 1 września 2018 r.)

 • Będzie nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która według MEN ma lepiej odpowiadać potrzebom ucznia. Skorzystanie z tej możliwości wymagać będzie uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 • Największą nowością jest wprowadzenie tzw. zindywidualizowanej ścieżki pomocy (§ 12 nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Dotyczy ona uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu – wynikające w szczególności ze stanu zdrowia – nie mogą realizować wszystkich zajęć.

 • Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu/szkole odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

 • Nowe rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmienia także zasady organizacji klas terapeutycznych. Teraz tworzyć je można również w trakcie roku szkolnego, podczas gdy dotychczas było to możliwe jedynie z początkiem września. • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1647)

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno - pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych

(weszło w życie 1 września 2017r.) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1643)

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

i placówkach (weszło w życie 1 września 2017r.)
Resort edukacji ujednolicił czas trwania zajęć specjalistycznych – co do zasady trwać będą 45 min. Zmiany znalazły się w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po zmianach zajęcia: rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze trwają po 45 minut, a nie pełną godzinę zegarową jak dotychczas. Jak wyjaśniał MEN w uzasadnieniu, zmianę wprowadzono na życzenie dyrektorów szkół i nauczycieli prowadzących wspomniane zajęcia, którzy zabiegali o skrócenie czasu trwania lekcji.

Te "liczne prośby" dyrektorów i specjalistów nie do końca znalazły potwierdzenie podczas konsultacji społecznych rozporządzenia. Zmianę skrytykowało m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, które podkreślało, że skrócenie zajęć negatywnie odbije się na uczniach.

Podczas pracy nad nowymi regulacjami, dodano zatem przepis dający specjalistom pewną swobodę w tej materii. Dookreślono mianowicie, że zajęcia specjalistyczne mogą trwać dłużej lub krócej niż 45 min., jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. Ograniczeniem jest tygodniowy czas tych zajęć – w sumie liczba minut musi zgadzać się z tym wymiarem.


 • NADZÓR PEDAGOGICZNY
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1658)

w sprawie nadzoru pedagogicznego (weszło w życie 1 września 2017 r.)
W planie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły będzie musiał uwzględnić także podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa.

Nadzór pedagogiczny po wejściu w życie nowych przepisów sprawowany będzie w czterech formach: ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania działalności szkół i placówek. Nowością jest dookreślenie, że monitorowanie także jest formą nadzoru pedagogicznego, choć w praktyce raczej zmieni to niewiele - wizytatorzy i tak mieli obowiązek prowadzić tego rodzaju działania.

Bardziej konkretne zmiany dotyczą natomiast treści uwzględnianych w planie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor uwzględniać w nim będzie także wnioski z realizacji w szkole podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. "Takie rozwiązanie pozwoli zwrócić uwagę dyrektorów, przy planowaniu działań nadzoru, również na sprawy uznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za priorytetowe w danym roku szkolnym" - uzasadnia zmianę MEN.

Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego

Nowe rozporządzenie nadaje monitorowaniu działalności szkoły i placówki status formy nadzoru pedagogicznego. Zakres monitorowania działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej szkoły i placówki będzie określany w planie nadzoru pedagogicznego.

Zmiana charakteru ewaluacji i wspomagania

Zmodyfikowano też charakter ewaluacji zewnętrznej. Otóż będzie to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę, mający na celu jedynie badanie a nie ocenę realizacji wymagań nakładanych na szkołę i placówkę zgodnie z Prawem oświatowym, a nie ocenę ich wykonania.

Z kolei w zakresie ewaluacji wewnętrznej wskazano, że konieczne jest uwzględnienie w tej formie nadzoru podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego.

Zmiany objęły również wspomaganie. Uregulowano jego nowy zakres:

 • przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej kontrolującego analiz wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli,

 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów,

 • przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych oraz przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.


Zakres danych na platformie elektronicznej

Nowości przewidziano również w zakresie elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego. W nowych przepisach określono zakres danych dostępnych na platformie:

 • dane identyfikacyjne szkół i placówek (nazwa, typ szkoły i rodzaj placówki, adres siedziby, numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, REGON, status publiczno-prawny),

 • informacje o działalności szkół i publicznych uzyskiwane w toku ewaluacji zewnętrznej (z ankiet i wywiadów),

 • wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznych,

 • informacje uzyskane w trakcie kontroli planowych,

 • informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli doraźnych,

 • informacje o działalności szkół i placówek uzyskane w wyniku monitorowania.
 • DOTACJA CELOWA
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017r. (Dz. U. poz. 590)

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dla uczniów

(weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)
 • w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. po § 8 dodaje się § 8a i § 8b

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017r. (Dz. U. poz. 617)

w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej

na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

(weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017r. (Dz. U. poz. 691)

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

(weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2017r. (Dz. U. poz. 875)

w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego

(weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 lipca 2017r. (Dz. U. poz. 1401)

w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

(weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)


Rządowy program "Aktywna tablica" będzie realizowany w latach 2017-2019, jego celem jest zapewnienie szkołom nowego sprzętu, takiego jak: tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe. Przewidziano, że kwota na realizację tego zadania wyniesie 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł plus wkład własny 3,5 tys. zł). W 2017 r. szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r • POMOC FINANSOWA DLA UCZNIA
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2017r. (Dz. U. poz. 1457)

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

(weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə