Oświatowy zawrót głowy 2017


Reforma oświaty: zasady organizacji publicznych szkół i przedszkoli zmienione w ostatniej chwiliYüklə 495,73 Kb.
səhifə5/6
tarix14.09.2018
ölçüsü495,73 Kb.
1   2   3   4   5   6

Reforma oświaty: zasady organizacji publicznych szkół i przedszkoli zmienione w ostatniej chwili


Reforma systemu oświaty wchodzi w życie już 1 września br. Od początku prac towarzyszyła jej duża niepewność środowiska oświatowego. Zmienienie tuż przed wejściem w życie treści skonsultowanego już rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli tylko pogarsza sytuację.

Zmiana treści rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli różni się od przekonsultowanego projektu. W dniu 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jego treść różni się jednak od projektu skierowanego wcześniej do konsultacji społecznych, na podstawie którego do zmian w systemie oświaty przygotowywali się dyrektorzy i organy prowadzące szkoły. Wydawane na podstawie art. 111 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe rozporządzenie określa szczegółową organizację publicznych szkół i przedszkoli, regulując kwestie tak istotne jak liczbę uczniów w poszczególnych klasach szkół, czas trwania zajęć edukacyjnych czy formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Jego treść ma dla organów prowadzących szkoły i ich dyrektorów fundamentalne znaczenie, zwłaszcza w przededniu wejścia w życie reformy systemu oświaty. Jak wspomniano na wstępie, przygotowując się do zmian, dyrektorzy i organy prowadzące bazowały na treści skierowanego do konsultacji w dniu 23 stycznia br. projektu rozporządzenia. Jego ogłoszona finalnie treść różni się jednak od projektu, budząc dodatkowy niepokój dyrektorów szkół.

Niektóre z różnic pomiędzy treścią projektu i samego rozporządzenia

1. Elementy nazwy szkoły: Jak wynika z treści rozporządzenia, formułując nazwę szkoły wskazać należy m.in. nazwę miejscowości, w której szkoła się znajduje. W projekcie rozporządzenia zaś jako konieczny element nazwy wskazywano także adres siedziby szkoły. Zmiana, choć na pierwszy rzut oka mało znacząca wskazuje jednak, że projekt od rozporządzenia różni się nawet w kwestiach podstawowych.

2. Nadanie nazwy szkole filialnej: W ogłoszonej treści rozporządzenia organ prowadzący szkołę podstawową filialną może nadać jej odrębne imię. W projekcie rozporządzenia powyższe uregulowano nieco odmiennie wskazując, że nazwę taką szkole filialnej nadać można było jedynie w uzasadnionych przypadkach.

3. Zespoły nauczycieli: Zgodnie z treścią rozporządzenia (§ 4 ust. 2 zd. 2) Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu nauczycieli może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu inne osoby. W porównaniu, projekt zakładał taką kompetencję wyłącznie dla przewodniczącego zespołu, nie zaś dyrektora.4. Liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkola integracyjnego/oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej: Co do zasady liczba ta wskazana została w rozporządzeniu tożsamo jak w projekcie (§ 6 ust. 1 – 20 osób). W rozporządzeniu dodano jednak ust. 2 § 6, w którym to wskazano, że za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów niepełnosprawnych w ww. placówkach może być wyższa niż 20, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. Rozwiązania takiego nie przewidywała treść projektu.

5. Dobór dzieci do oddziałów integracyjnych: Do treści rozporządzenia dodano § 6 ust. 3, w którym to postanowiono, że doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor placówki za zgodą rodziców, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Projekt rozporządzenia takiego zadania na dyrektorów placówek nie nakładał.

6. Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: Choć zapis o możliwości organizowania w przedszkolu ww. zajęć znajdował się w treści projektu rozporządzenia (§ 9 ust. 3), w ostatecznej wersji rozporządzenia zapis taki nie występuje.

7. Łączenie klas: Zgodnie z projektem rozporządzenia, jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to: obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. W ostatecznej wersji rozporządzenia, w przypadku klasy VIII wyjątek ten dotyczy już jednak tylko zajęć z wychowania fizycznego (z pominięciem muzyki, plastyki i techniki).


  • Nadzór pedagogiczny dyrektora

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły [art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela]. Jego podstawowe zadania dotyczące nadzoru pedagogicznego wymienione w ustawie z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o. – oraz ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o. – pozostają niezmienione.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 u.s.o. oraz art. 55 ust. 1 u.p.o. nadzór pedagogiczny polega na: 1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół (...); 2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół (...).

Uzupełnieniem zadań wymienionych w pkt 1 i 2 wydaje się § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27.08.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego- dalej r.n.p., który precyzuje, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) ewaluacji – należy przez to rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę (...); 9) kontroli – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole (...) w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły (...);

11) monitorowaniu – należy przez to rozumieć działania prowadzone w szkole (...) obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły (...).

Monitorowanie, porównywane do „systemu wczesnego ostrzegania”, definiuje się jako proces systematycznego zbierania oraz analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat wdrażanych projektów, programów, przedsięwzięć, procesów albo sprawdzanie, systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy, wymagające gromadzenia danych oraz ich interpretowania, wykrywania nieprawidłowości i ich korygowania. W myśl art. 33 ust. 2 u.s.o. oraz art. 55 ust. 2 u.p.o.: W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: (...) 2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania. Minister Edukacji Narodowej podczas podsumowania w czerwcu 2016 r. Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana zapowiedziała m.in. rezygnację z rozliczania minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej na etapie kształcenia. – Nie można wymagać od nauczyciela, żeby nie realizował podstawy programowej, tylko notował, która to jest lekcja (...). Wolny nauczyciel to po prostu kreatywny nauczyciel, ten, który będzie miał czas dla dziecka, a nie dla papierów – mówiła Anna Zalewska w Toruniu.

Czy ta zapowiedź oznacza zwiększenie znaczenia jakościowego monitorowania realizacji podstawy programowej? Słuszne wydaje się takie rozłożenie akcentów, co jednak nie zwalnia dyrektora – w świetle zapisów Prawa oświatowego – od czuwania nad realizacją ramowych planów nauczania, a więc monitorowania ilościowego.

Od 1.09.2017 r. dyrektor szkoły podstawowej będzie sprawował nadzór pedagogiczny nad realizacją:

w klasach II–III oraz V–VI:

załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – dalej r.p.p.,

rozporządzenia MEN z 7.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w którym określono minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z wychowawcą;

w klasach II i III gimnazjum (jeśli do szkoły podstawowej włączono gimnazjum);

załącznika nr 3 do r.p.p.,

rozporządzenia z 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;

w klasach I, IV i VII:

załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w którym minimalny roczny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą zostanie zastąpiony tygodniową liczbą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach.


Wspomaganie nauczycieli Wzmacnia się – w świetle obowiązujących ustaw oświatowych oraz zapowiedzi resortu edukacji – rolę wspomagania nauczycieli przez dyrektora, w tym w zakresie wyzwalania ich kreatywności i innowacyjności. W myśl przepisów oświatowych nadzór pedagogiczny polega na:

udzielaniu pomocy (...) nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 33 ust. 1 pkt 3 u.s.o. oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 u.p.o.);

inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych (art. 33 ust. 1 pkt 4 u.s.o.) – tu adekwatne wydają się inne zapisy § 2 r.n.p., w myśl którego ilekroć jest mowa o: 10) wspomaganiu – należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkole (...) procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów;

inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów (art. 55 ust. 1 pkt 4 u.p.o.).Wspomaganie powinno dotyczyć każdego nauczyciela, czyli także tego, który od września zasili kadrę pedagogiczną szkoły podstawowej (np. nauczyciela z wygaszanego gimnazjum lub z oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej, jeśli gimnazjum zostało do niej włączone). Ważne, aby dyrektor potrafił rozpoznać i odpowiednio wykorzystać potencjał nowego pracownika, jego osiągnięcia i dorobek zawodowy, a przede wszystkim doświadczenia w pracy z młodzieżą w wieku wczesnego dorastania (tych doświadczeń nie mają często nauczyciele pracujący dotychczas wyłącznie w sześcioklasowej podstawówce.

Dla dyrektora szkoły podstawowej wykorzystanie potencjału nowych nauczycieli powinno być priorytetowym zadaniem. To w skali kraju duża grupa – w roku szkolnym 2015/2016 działało 7495 gimnazjów dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi), a pracowało w nich 99,5 tys. nauczycieli (GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, Warszawa 2016). Równie ważne jest wykorzystanie doświadczeń wicedyrektora (dyrektora włączonego gimnazjum) – osoby, która w zespole kierowniczym może być mocnym ogniwem spajającym zarówno społeczność szkolną, jak i działania ukierunkowane na rozwój wszystkich uczniów, nauczycieli i szkoły jako organizacji.  • Zmiana filozofii szkoły

Część wstępna nowej podstawy programowej wymaga uważnej lektury i analizy – wspólnej, przez wszystkich nauczycieli – bo określa cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, najważniejsze umiejętności rozwijane przez ucznia, uszczegóławia zadania ośmioklasowej podstawówki, w tym konteksty i sposoby realizacji. Widać tu znaczące różnice w porównaniu z podstawą programową dla sześcioklasowej szkoły podstawowej oraz gimnazjum:

w miejsce trzech celów kształcenia ogólnego dla sześcioklasowej szkoły podstawowej i gimnazjum pojawiło się trzynaście, o dużym stopniu uszczegółowienia, zawierających katalog wartości, w tym: ofiarność, współpraca, solidarność, altruizm, patriotyzm i szacunek dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

w miejsce siedmiu dla sześcioklasowej podstawówki i ośmiu dla gimnazjum znajduje się siedem, ale znacznie różniących się od tych z 2012 r. najważniejszych umiejętności ucznia; ponadto inaczej niż dotychczas zdefiniowano m.in. umiejętność rozwiązywania problemów (związek z kompetencjami informatycznymi, w tym programowaniem oraz technikami mediacyjnymi) i wskazano jako zadanie szkoły społeczną aktywność oraz aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju;

w opisie kontekstów i sposobów realizacji zadań szkoły:

wyraźnie podkreślono kompetencje czytelnicze uczniów, wiążąc je przede wszystkim z dziełem literackim, kontaktem z książką; nie wpisano w część wstępną podstawy programowej edukacji medialnej, definiowanej wcześniej jako wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

rozwinięto wątki: form indywidualizacji nauczania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji zdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej, zastosowania metody projektu; wspomniano o wolontariacie szkolnym w kontekście przygotowania i zachęcania uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

zdefiniowano działalność wychowawczą szkoły jako wychowanie ukierunkowane na wartości; obok podmiotowego traktowania ucznia wskazano na konieczność podejmowania działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi,

zrezygnowano z niektórych sformułowań, np. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Znajomość części wstępnej podstawy programowej ma szczególne znaczenie nie tylko w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego, ale także w konstruowaniu planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 czy nowelizacji statutu szkoły.Analiza podstaw programowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to kolejny ważny krok we wdrażaniu nowych regulacji. Tu widać przede wszystkim różnorodność przyjętych przez autorów koncepcji i teorii pedagogicznych, rekomendowanych modeli, strategii oraz metod. Tu jest miejsce na refleksję, jak nauczyciel zaplanuje realizację podstawy programowej w nowej szkole podstawowej, w spiralnym (rekomendowanym przez MEN) programie nauczania.

  • Czas pracy nauczycieli

Opracowanie stanowi obszerny komentarz dotyczący organizacji czasu pracy nauczycieli w kontekście czasu pracy szkoły i prawa pracy nauczycieli. Tekst ten uwzględnia zmiany, jakie wprowadziła w zakresie czasu pracy i obowiązków nauczycieli ustawa z dnia 18 marca 2016 r. z dniem 1 września 2016 r. Materiał, ten można szczególnie polecić dyrektorom szkół, przygotowującym arkusze organizacji pracy szkoły oraz organom prowadzącym szkoły zatwierdzającym organizację pracy szkół w nowym roku szkolnym, a w końcu także samym nauczycielom.

Warunkiem skutecznej realizacji zadań oświatowych przez szkoły jest dokładne ustalenie przepisów i własnych kompetencji wszystkich organów szkoły (dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców) oraz organu prowadzącego w tym zakresie, bowiem przyporządkowywanie zadań nauczycielom w związku z wykonywaniem tego zawodu jest już od dawna zdecentralizowane i bezpośrednio uzależnione od sposobu i jakości działania samej szkoły i jej organów. Rozstrzygające kompetencje w zakresie corocznego zatwierdzania organizacji pracy szkoły, w tym wszystkich rodzajów prowadzonych zajęć, posiada odpowiednio dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę (arkusz organizacyjny). Mając na uwadze przepis art. 64 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., nie można mieć wątpliwości, że szkoła to nie tylko obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale i zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze oraz inne prowadzone w sposób powtarzalny w trakcie całego roku. Taka sama regulacja zostanie powielona i nieznacznie rozbudowana w przepisie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - dalej u.p.o., który będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

Zmiany dotyczące

    1. zakresu obowiązków nauczycieli wykonywanych w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy

Czas pracy nauczyciela to okresy, w których nauczyciel wykonuje określone przepisami prawa obowiązki i pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły. Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące czasu pracy nauczycieli mają odrębną redakcję od ogólnych przepisów czasu pracy pracowników podlegających Kodeksowi pracy.

Zgodnie z redakcją art. 42 ust. 2 KN w ramach 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 KN lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 KN;

2)inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

3)zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2b KN, w ramach:1)zajęć pensum, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;


    1. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN

Zmiany w zakresie obowiązków nauczycieli generalnie polegają na czy i w jakim wymiarze przydzielą poszczególnym nauczycielom zadania statutowe ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych (pensum) związanych z prowadzeniem dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Akt KN nie określa już minimalnego tygodniowego wymiaru godzin zajęć statutowych, realizowanego przez nauczycieli w szkołach poszczególnych typów. Ustawa nie zmienia natomiast wymiaru czasu pracy nauczycieli oraz wymiaru zajęć obowiązkowych (pensum) i podmiotów uprawnionych do określania pensum (ustawodawca - art. 42 ust. 3 KN, dyrektor szkoły – art. 42 ust. 4a KN, organ prowadzący – art. 42 ust. 7 KN). Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Zauważmy, że z uwagi na znaczne zróżnicowanie zadań statutowych w zależności od typów i rodzajów szkół, ustawodawca dotychczas nie definiował ściśle katalogu zajęć ponadobowiązkowych dla nauczycieli oraz czasu ich realizacji. Zajęcia, o których mowa art. 42 ust. 2 pkt 2 KN (koła zainteresowań, warsztaty teatralne, zajęcia sportowe, wycieczki, itp.), a więc zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, przydzielał oraz decyduje o ich rodzaju i wymiarze, dyrektor szkoły, który zgodnie z art. 7 KN jest przełożonym nauczycieli i ponosi odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Ustalenie zakresu tych działań następuje na podstawie przepisów statutu szkoły w wyniku porozumienia rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i rady rodziców (rady szkoły) w planie pracy szkoły.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 r.r.p.n. z 2012 r., od dnia 1 września 2012 r. godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, których liczbę określają ramowe plany nauczania, mogą zostać przeznaczone na:

1)zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2)zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Zatem, jak widać, godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, poza zajęciami godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nadal mogą być - w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 KN - przeznaczone na realizację:

1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

Ponadto na podstawie § 3 r.r.p.p. z 2012 r. organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może oprócz tego jeszcze przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - od 6 do 12 godzin, na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,

b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c)naukę języka migowego.

Przy tym takie dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

Ramowe plany nauczania, stanowiące załączniki do r.r.p.n. z 2012 r. zawierają sposób wyliczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Ramowe plany nauczania ustalone w załącznikach do r.p.p.n. będą obowiązywały w roku szkolnym 2017/2018 – w klasach II, III, V i VI szkoły podstawowej; w roku szkolnym 2018/2019 – w klasach III i VI szkoły podstawowej; w dotychczasowym gimnazjum, w dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, w dotychczasowym czteroletnim technikum, w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia – do czasu zakończenia kształcenia; w roku szkolnym 2017/2018 w semestrach II–V szkoły policealnej, a w roku szkolnym 2018/2019 w semestrach IV i V szkoły policealnej. Natomiast nowe ramowe plany nauczania, które MEN określi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 u.p.o., będą obowiązywały począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia (oprócz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej), szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej (art. 291 ust. 1 i 2 u.p.w.p.o.).


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə