Oświatowy zawrót głowy 2017


Ewidencja czasu pracy nauczycieliYüklə 495,73 Kb.
səhifə6/6
tarix14.09.2018
ölçüsü495,73 Kb.
1   2   3   4   5   6

Ewidencja czasu pracy nauczycieli W świetle art. 149 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. W przypadku nauczycieli czas pracy w zasadzie jest określony nie wymiarem jednostek czasu, ale wymiarem zadań przydzielonych każdemu nauczycielowi do wykonania przez dyrektora szkoły (a w przypadku dyrektora szkoły – przez organ prowadzący), co w zupełności jest uzasadnione rodzajem tej pracy i jej odrębną organizacją. W systemie pracy nauczycieli nie prowadzi się ścisłej ewidencji czasu pracy, w takim rozumieniu, że nauczyciele nie są rozliczani z liczby jednostek czasu, w jakich pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły, ale są rozliczani z wykonania nałożonych na nich zadań. Nauczyciel odmiennie od rozwiązań Kodeksu pracy nie może być też powołany do pracy w godzinach nadliczbowych. W systemie czasu pracy nauczycieli określonym Kartą Nauczyciela nie występuje bowiem pojęcie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, a godziny ponadwymiarowe realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego 40 godzinnego czasu pracy są zupełnie odmiennym elementem tego systemu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 42 ust. 7a KN zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, (czyli obowiązkowe zajęcia realizowane w ramach pensum) są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. Natomiast w dziennikach innych zajęć odnotowuje się prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w oparciu o § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Określenie przypadków obniżenia nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Od 1 stycznia 2009 r., to organ prowadzący szkołę lub placówkę otrzymał kompetencje do określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz do określenia warunków i trybu tego obniżenia (art. 42a ust. 1 KN). Na mocy art. 91d KN kompetencje te wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa w trybie uchwały.
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Nauczyciele nadal będą mogli realizować godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z definicją określoną w art. 35 ust. 2 KN godzina ponadwymiarowa to przydzielona nauczycielowi godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (ponad obowiązkowe pensum). Godziny ponadwymiarowe, to po ich przydzieleniu na początku roku szkolnego, stałe cotygodniowo realizowane przez nauczyciela zajęcia, o charakterze zajęć tożsamych z zajęciami w ramach godzin pensum. Stąd ich realizacja może następować tylko zgodnie z posiadaną przez nauczyciela specjalnością. W ramach godzin ponadwymiarowych w szkołach mogą być powoływane tylko godziny zajęć, które służą realizacji ramowych planów nauczania. Oznacza to, że np. zadania statutowe szkoły takie jak koła zainteresowań, sks-y, wycieczki szkolne nie mogą być rozliczane w ramach godzin ponadwymiarowych. Godziny ponadwymiarowe mogą realizować tylko nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć. Godziny doraźnych zastępstw powoływane są przez dyrektora w sytuacji nagłej potrzeby spowodowanej nieobecnością innego nauczyciela, w celu konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadań szkoły, a nawet tylko po to, aby zapewnić opiekę uczniom w czasie lekcji, gdy nauczyciel prowadzący zajęcia jest nieobecny. Nauczyciel realizuje doraźne zastępstwo, gdy zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły, prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze z dziećmi lub młodzieżą, w czasie, gdy inny nauczyciel, który faktycznie powinien realizować te zajęcia w ramach ustalonego pensum, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, i zgodnie z ustalonym planem zajęć, jest nieobecny. Godziny doraźnych zastępstw mogą być realizowane również przez nauczycieli niepełnozatrudnionych. W nagłej sytuacji nieobecności innego nauczyciela dyrektor szkoły może polecić doraźne zastępstwo dowolnemu nauczycielowi. Nauczyciel, któremu dyrektor szkoły przydzielił doraźne zastępstwo, nie może odmówić jego realizacji.
Rola dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę w kwestii prawidłowego wykorzystania przepisów oświatowych w zakresie czasu pracy nauczycieli

Zakres i rozmiar zadań i obowiązków nauczycieli jest zróżnicowany w ciągu całego roku szkolnego. Zależy on od potrzeb uczniów i zadań szkoły publicznej, a także rozkładu zajęć w zależności od okresów realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trakcie roku szkolnego. Dlatego też Karta Nauczyciela określa normy czasu pracy poprzez wyraźne nawiązanie do zakresu obowiązków uczniów (wychowanków) i zadań wychowawczo-opiekuńczych określonych w przepisach ustaw i rozporządzeń, a szczegółowo w statucie szkoły. W konsekwencji statut szkoły jest właśnie źródłem prawa obowiązującego w szkole. Stosownie do treści art. 50 ust. 2 pkt 1 i 4 u.s.o. (od dnia 1 września 2017 r. art. 80 ust. 2 pkt 1 i 4 u.p.o.), rada szkoły uchwala statut szkoły i opiniuje plan pracy szkoły. Zgodnie z art. 42 ust. 1 u.s.o. (od dnia 1 września 2017 r. art. 72 ust. 1 u.p.o.) przygotowanie projektu statutu szkoły należy z kolei do kompetencji rady pedagogicznej, która jest zobowiązana do jego przedłożenia radzie szkoły w celu uchwalenia. Należy w konsekwencji wskazać, iż statut szkoły jest jej kluczowym dokumentem w kwestii organizacji i sposobu wypełniania zadań szkoły, w tym w oparciu o egzekwowanie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę. W granicach określonych obowiązującymi przepisami z kolei dyrektor szkoły ma swobodę w formułowaniu obowiązków pracowniczych, planu realizacji tych obowiązków w układzie tygodniowym i na przestrzeni roku szkolnego przez indywidualnych nauczycieli. Właściwym narzędziem, które służy poprawnemu i zgodnemu z przepisami zaplanowaniu pracy w każdej szkole, jest w świetle treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, arkusz organizacji szkoły. Od dnia 1 września 2017 r. regulacja dotycząca arkusza organizacyjnego szkoły zostanie przeniesiona do aktu rangi ustawy – art. 110 u.p.o., a MEN wyda rozporządzenie w oparciu o art. 111 pkt 13 u.p.o., które określi zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, mając na uwadze liczbę pracowników szkoły i przedszkola.

Przed przystąpieniem do planowania zajęć na dany rok szkolny każdy dyrektor powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: co moja szkoła może zrobić, aby lepiej pracować, aby jakość była najlepsza, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele byli dumni, że przychodzą właśnie do takiej szkoły. Nie da się tego zrobić dobrze bez właściwego powiązania przepisów o organizacji pracy szkoły zawartych w u.s.o. (w u.p.o. od dnia 1 września 2017 r.) i przepisów dotyczących obowiązków nauczycieli zawartych w KN. Arkusz organizacji szkoły jest miejscem, gdzie dyrektor szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w kolejnym roku szkolnym, czyli rozpisuje precyzyjnie wynikające z przepisów zadania i funkcje szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz podziału zajęć na klasy i przyporządkowuje zajęcia z uczniami do poszczególnych nauczycieli. Akty prawne nie określają wzoru druku arkusza organizacji szkoły, jednak jego zawartość wynika wprost z ogółu przepisów prawa oświatowego. Należy podkreślić, że brak ujednoliconego wzoru druku arkusza jest zamierzonym rozwiązaniem ustawodawcy. Dzięki temu, ze względu na specyficzną i wyjątkową sytuację konkretnej szkoły, dyrektor szkoły ma dużą swobodę w przygotowaniu tego dokumentu. Prace nad przygotowaniem arkusza należy rozpocząć odpowiednio dużo wcześniej, tak aby w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku projekt był nie tylko gotowy, ale również przekazany do organu prowadzącego. Zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku, po uprzednim uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wyjątkiem aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 – art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Co najistotniejsze, opracowanie i właściwe przygotowanie arkusza organizacji szkoły jest szczegółowym odwzorowaniem zadań szkoły, określonych w:

a) art. 64 ust. 1 u.s.o. (od dnia 1 września 2017 r. art. 109 ust. 1 u.p.o.), zgodnie z którym podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne; w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu;

b) oraz w art. 67 ust. 1 u.s.o. (od dnia 1 września 2017 r. art. 103 ust. 1 u.p.o.), zgodnie z którym do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; biblioteki; świetlicy; gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; oraz przyporządkowaniem tych zadań do realizacji przez poszczególnych nauczycieli, w ramach czasu pracy określonego w art. 42 ust. 1 KN i zakresów obowiązków określonych w art. 42 ust. 2-2b KN.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że brak wskazania w arkuszu organizacyjnym stosownych rozstrzygnięć (poza zajęciami obowiązkowymi dla uczniów) w zakresie zajęć statutowych szkoły (realizacja cotygodniowych pozalekcyjnych zajęć z uczniami) powinien stanowić dla organu prowadzącego przesłankę dla odmowy zatwierdzenia takiego arkusza. Co roku bowiem organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły. Jednak nie jest to jedynie czynność organizacyjno-formalna. Bowiem w arkuszu tym organ prowadzący ma możliwość uwzględnienia własnych lokalnych celów, zadań i priorytetów w ramach długofalowej polityki oświatowej i dobra wspólnoty mieszkańców, dzieci i młodzieży. Co więcej, organ prowadzącym ma w tym zakresie skuteczne narzędzie premiowania finansowego pracy nauczycieli, gdyż ustala, w drodze regulaminu wynagradzania, wydawanego na podstawie art. 30 ust. 6 KN, warunki przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom.

Pamiętajmy o tym wszystkim planując plan pracy szkoły na nowy rok szkolny. Wydaje mi się, że takie były też intencje ustawodawcy nowelizującego przepisy dotyczące obowiązków nauczycieli. Chodzi o to, aby szkoła stała się miejscem otwartym dla uczniów nie tylko w zakresie obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, aby przedstawiała szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych (w tym edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, a także z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), aby stała się dla dzieci i młodzieży stale dostępna, także w czasie pozalekcyjnym.

Ustawodawca mocą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.s.o., zlikwidował oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych. Początkowo oddziały te miały ulec likwidacji z dniem 1 września 2016 r. Jednakże ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), termin ten uległ przesunięciu do dnia 1 września 2019 r. – a więc o 3 lata. Na mocy powołanych przepisów dotychczasowe oddziały przedszkolne ulegną z mocy prawa przekształceniu w przedszkola. Podstawą wprowadzenia zmian legislacyjnych był zamiar uporządkowania organizacji wychowania przedszkolnego. Poniższe opracowanie ma na celu przybliżenie wprowadzonych zmian i przedstawienie obowiązków, jakie spoczywają na organach prowadzących dotychczasowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Geneza zmian

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Z dniem 1 września 2019 r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., przewidują, że realizacja tej formy kształcenia będzie możliwa tylko w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Z tym dniem oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych ulegną przekształceniu.

Wprowadzone założenia mają na celu ujednolicenie pracy oddziałów funkcjonujących w przedszkolu oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Jak wynika z wyjaśnień przedstawionych w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, obecnie czas pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej bardzo często jest podporządkowany organizacji pracy szkoły. W wielu przypadkach – jak wynika z uzasadnienia – oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest traktowany podobnie jak oddział szkolny, co oznacza brak jego funkcjonowania w okresie ferii, wakacji i w innych dniach, w których zajęcia szkolne nie są prowadzone. Zdaniem Autorów zmian, wielu rodziców skarżyło się, że usytuowanie oddziałów przedszkolnych w szkole sprawia, że są oni pozbawieni możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie, gdy szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przedszkola są natomiast placówkami nieferyjnymi i powinny działać w okresie całego roku szkolnego – z wyłączeniem okresów przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Skutkiem dokonanych zmian, z dniem 1 września 2014 r. wykreślono z treści art. 14 ust. 1 u.s.o. możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 14 ust. 1 u.s.o., realizacja wychowania przedszkolnego ma miejsce w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Jednocześnie ustawodawca wprowadził przepis przejściowy – art. 5 u.z.u.s.o., w oparciu o który, przewidywał w pierwotnej wersji, że do dnia 31 sierpnia 2016 r. wychowanie przedszkolne może być realizowane również w oddziałach przedszkolnych.

Ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) - dalej u.z.u.s.o. z 2015 r. termin ten uległ przesunięciu do dnia 1 września 2019 r. – a więc o 3 lata.

Kwestie przejściowe zostały uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1) art. 6 u.z.u.s.o., zgodnie z którym do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 1, 4b, 4c, 5-5i i 8, art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4 i 6, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e i 3d u.s.o., art. 80 ust. 3e-3g i 4 u.s.o., art. 90 ust. 1b, 1d-1f, 1h-1k, 1m-1o, 2b, 2c, 2g i 3d u.s.o., art. 90 ust. 3e-3g i 4 u.s.o., art. 7 ust. 4 pkt 3, art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 u.z.u.s.o. -stosuje się także odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

2) art. 12 u.z.u.s.o. z 2015 r. zgodnie z którym, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się odpowiednio przepisy w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

a) art. 14 ust. 1 i 3, art. 14a ust. 4, art. 16 ust. 4c i art. 16a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą u.z.u.s.o. z 2015 r. oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 u.z.u.s.o. z 2015 r.,

b) art. 3 pkt 22, art. 6 ust. 2a, art. 14 ust. 4b, 5-5i i 8, art. 14a ust. 4a, art. 14d ust. 4, 6 i 11, art. 20 ust. 2 pkt 1, art. 79a, art. 80 ust. 2, 2a, 2e, 3d-3g i 4, art. 90 ust. 1b, 1d-1f, 1h-1k, 1m-1o, 2b, 2c, 2g, 3d, 3e, 3f, 3g i 4 oraz art. 94a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty,

c )art. 7 ust. 4 pkt 3 u.z.u.s.o.,

Z kolei, w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

a) art. 14 ust. 3b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym u.z.u.s.o. z 2015 r.,

b) art. 14 ust. 4a ustawy o systemie oświaty.

Ponadto, do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 20a ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 20b, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1, 2 pkt 1-3, ust. 3-10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i 2 oraz art. 20z-20ze ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu u.z.u.s.o. z 2015 r.,, a także przepisy wydane na podstawie art. 20l ustawy o systemie oświaty.

Konsekwentnie, w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się przepisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811 oraz z 2015 r. poz. 357) oraz art. 22a ust. 1 i 4-8 ustawy o systemie oświaty.

  1. Przekształcenie oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 u.z.u.s.o., z dniem 1 września 2016 r.:

1) oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne w szkole podstawowej stają się przedszkolem;

2) przedszkole, o którym mowa w pkt 1, tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;

3) dyrektor szkoły podstawowej, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu, o którym mowa w pkt 2, do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej;4) nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej prowadzącej dotychczas oddział lub oddziały przedszkolne stają się nauczycielami zespołu.

W praktyce oznacza to, że przekształcenie oddziału przedszkolnego następuje z mocy prawa – a konkretnie w oparciu o powołany przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 u.z.u.s.o.

Przedszkole funkcjonujące do dnia 31 sierpnia 2016 r. w szkole podstawowej – od dnia 1 września 2016 r. będzie tworzyło zespół ze szkołą podstawową, w której funkcjonowało. Dyrektor dotychczasowej szkoły podstawowej stanie się z dniem 1 września 2016 r. dyrektorem nowopowstałego zespołu. Funkcję tę będzie pełnił do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Ponadto, nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej, staną się z dniem 1 września 2016 r. nauczycielami zespołu. Nie będzie więc potrzeby nawiązywania nowych stosunków pracy z pracownikami.

W przypadku, gdy w dniu przekształcenia, szkoła podstawowa, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, działa już w zespole z inną szkołą – przekształcony oddział przedszkolny wchodzi w skład tego zespołu.

Należy również dodać, że rozwiązania przyjęte na gruncie przepisów u.s.o. dopuszczają możliwość tworzenia zespołu w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkola mające swoje siedziby na obszarze objętym obwodem danej szkoły. Zgodnie z zapisem art. 62 ust. 1d u.s.o., organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. Ponadto, w oparciu o zapis art. 62 ust. 1e u.s.o., organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.


  1. Obowiązki organu prowadzącego

Jak już wspomniano w poprzedniej części opracowania, przekształcenie oddziału przedszkolnego w przedszkole nastąpi z mocy prawa. Nie oznacza to jednak, że na organie prowadzącym nie spoczywają określone obowiązki. Informacji w tym zakresie udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej, w piśmie z dnia 2 lipca 2015 r. (znak: DWST-SS.054.8.2015.BP). W przedmiotowym piśmie, będącym odpowiedzią na zapytanie poselskie nr 8298, Sekretarz Stanu w MEN wyjaśnił m.in., że jednostka samorządu terytorialnego nie jest zobowiązana do wydania aktu założycielskiego nowopowstałemu przedszkolu.

Obowiązkiem organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego jest podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie na mocy ustawy oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolny w przedszkole i utworzenie zespołu.

Ponadto, jak wynika z treści przedmiotowego pisma, organ prowadzący zobowiązany jest do nadania statutu powstałemu zespołowi, a także nadania statutu przedszkolu utworzonemu w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych (jeżeli jednostki wchodzące w skład tworzonego zespołu będą posiadały odrębne rady pedagogiczne i odrębne rady rodziców).

Kolejnym obowiązkiem, jaki spoczywa na organie prowadzącym w związku z przekształceniem oddziału przedszkolnego jest znowelizowanie uchwał w sprawie sieci szkół i sieci przedszkoli. Z dniem 1 września 2016 r. zmianie ulegnie treść art. 14a ust. 1 u.s.o. Na mocy znowelizowanego zapisu, rada gminy będzie zobowiązana do ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli (już bez oddziałów przedszkolnych).

W tej kwestii należy jednakże uwzględnić treść art. 14 u.z.u.s.o. z 2015 r., który określa, że w latach 2016/2017 oraz 2018/2019 sieć obejmuje również oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

Bardzo istotna jest również kwestia potwierdzenia powierzenia stanowiska dyrektora. Organ prowadzący jest zobligowany do wydania zarządzenia (uchwały) w sprawie powierzenia dyrektorowi dotychczasowej szkoły podstawowej, w której funkcjonował oddział przedszkolny stanowiska dyrektora zespołu utworzonego w wyniku przekształcenia tego oddziału w przedszkole. Powierzenie powinno nastąpić do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.

Należy również podkreślić, że organ prowadzący może podjąć decyzję o zlikwidowaniu oddziału przedszkolnego. W takiej sytuacji czynność tą należy traktować jak przekształcenie szkoły podstawowej – co w konsekwencji oznacza przeprowadzenie procedury przewidzianej w treści art. 59 ust. 6 u.s.o. W tym przypadku konieczne jest m.in. podjęcie uchwały intencyjnej - o zamiarze przekształcenia szkoły podstawowej oraz poinformowanie o tym zamiarze rodziców, właściwego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na co najmniej 6 miesięcy przed terminem przekształcenia – informacja ta musi więc dotrzeć do adresatów w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Ponadto, przed podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia, organ prowadzący musi uzyskać pozytywną opinię Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, w zakresie objętych zadaniami związków zawodowych, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni.

  1. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego, znajdujący się w użytkowanym budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki realizacji przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie przedszkola. Organ prowadzący to przedszkole, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.


  1. Przekształcanie punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

Na zakończenie warto również nadmienić, że z dniem 1 września 2013 r. wszedł w życie zapis art. 59 ust. 10 u.s.o., umożliwiający elastyczne przekształcenie innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole. Zgodnie z powołanym przepisem, organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może przekształcić tę formę w publiczne przedszkole. W takiej sytuacji, organ nie stosuje przepisów o przekształceniu szkół i placówek – tj. art. 59 ust. 1-6 u.s.o. Organ prowadzący jest natomiast zobowiązany do sporządzenia aktu założycielskiego oraz do nadania przedszkolu pierwszego statutu.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə