O’zbekistonda demokratik jamiyaT qurish nazariyasi va amaliyoTIYüklə 84,85 Kb.
tarix11.03.2018
ölçüsü84,85 Kb.
#31186

TOShKENT TIBBIYoT AKADEMIYaSI

1 – IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI
“O’zbekistonDA DEMOKRATIK JAMIYaT qURISh

NAZARIYaSI VA AMALIYoTI” FANI

Toshkent

1-MAVZU. O’zbekistonDA DEMOKRATIK JAMIYaT qURISh NAZARIYaSI VA AMALIYoTI FANINING PREDMETI, MAqSADI VA VAZIFALARI

Reja:

1.Fanni o’rganishning zarurligi, maqsadi va vazifasi2.Fanning predmeti va ob'ekti

3.Fanning asosiy tushunchalari va uning o’ziga xosligi

4.O’zbekistonda demokratik jamiyat qurilishining muhim shartlari

5.Dunyoviy davlat tamoyillari:

Aytish mumkinki, O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanini o’rganish, mamlakat hayotida keng ko’lamli islohotlarni amalga oshirish bilan bog’liq qonuniyatlarni bilish va o’rganishda, demokratik taraqqiyot yo’lida «o’zbek modeli»ni tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega. Bu demokratiyaning milliy va umumbashariy tamoyillarini aniq tasavvur etish, ijtimoiy hayotni u bilan bog’lab olib borishga o’rgatadi. Mamlakatimizda demokratiyaning qaror topib borishi, O’zbekistonning dunyo hamjamiyatida o’zining nufuzli o’rniga ega bo’lishiga, yoshlarda demokratik ong va tafakkurni shakllantirish, milliy-ma'naviy merosni qadrlash, vatanparvarlik tuyg’ularini mustahkamlashga ko’maklashadi. Mamlakatda erkin, demokratik, fuqarolik jamiyatini qurish nazariyasi hamda amaliyoti bilan chuqurroq tanishtiradi. Shu maqsadni amalga oshirishda xizmat qiladi.

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanini o’rganishning o’ziga xos zarurat va sabablari mavjud.

Birinchidan, bugun dunyoda demokratiya, demokratik jamiyat to’g’risida muayyan mo’'tadillashgan ilmiy kontseptsiyalar ishlab chiqilgan. Ularda demokratik jamiyatning qiyofasi, asoslari, yashash va rivojlanishining umume'tirof etilgan qonuniyatlari hamda uning har bir davlat, xalqning milliy-ma'naviy xususiyatlari bilan bog’liq jihatlari tobora keng miqyosda o’z ifodasini topmoqda.

Bugungi kunga kelib dunyoning 160 dan ortiq davlatlarida demokratik tuzumlar umumbashariy va milliy qadriyat sifatida qaror topgani e'tirof etilmoqda. Aynan hozirgi davrga kelib, demokratiya insoniyat hayot tarzining eng maqbul rivojlanish yo’li ekanini deyarli barcha e'tirof etayotganligi va uning jahoniy ko’lam kasb etayotganligi demokratiyani fan sifatida o’rganishni taqozo etayotgan sabablardan biridir.Ikkinchidan, O’zbekistonda barpo etilayotgan demokratik jamiyat - uning o’ziga xos xususiyatlarini aniqlash, o’rganish zarurati ham shu qonuniyat bilan bog’liqdir. Ijtimoiy-gumanitar va ijtimoiy-siyosiy fanlar qatorida uning maxsus fan sifatida o’qitilishi dunyodagi demokratik o’zgarishlar bilan bog’liq umumiy qonuniy asoslarga ega bo’lgani bois uni hisobga olish zarur. har bir mustaqil mamlakat, o’zining taraqqiyot yo’lini va qurayotgan jamiyatini bilishga, uning qonuniyatlarini aniqlab olishga ehtiyoj sezadi. Shu nuqtai nazardan, hozirgi paytgacha ijtimoiy-siyosiy fanlar tizimida huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishga bevosita taalluqli bo’lgan masalalarni ilmiy jihatdan aniq bir voqelik sifatida, yaxlitligicha o’rganuvchi fan vujudga kelmagan. Fikrimizcha, «O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fani doirasidagi o’ziga xos jihatlar aynan shu jarayonni to’liq qamrab olish imkoniyatiga ega. Negaki, bu fan eng avvalo – jahon tsivilizatsiyasining tarixiy tajribalariga asoslangan holda mamlakatimizning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, adolatli demokratik davlat va ochiq fuqarolik jamiyatini barpo etishning nafaqat nazariy masalalarini, balki uning amaliy jihatlarini yaxlit tarzda o’rganadi. Bu fanni yana shuning uchun ham o’rganish zarur-ki, Sharq va g’arb tsivilizatsiyalari tutashgan makonda tarixda birinchi bor umume'tirof etilgan demokratiya tamoyillari milliy qadriyatlar bilan to’ldirilmoqda. Jamiyatimizdagi bu jarayonni atrofimizda ro’y berayotgan ijtimoiy hodisalar, voqealar va ular o’rtasidagi o’zaro bog’lanishlarni aniq voqeligimiz bilan chambarchas o’rganish, tahlil etish zarurdir. Bu zarurat mamlakatimiz Prezidenti I.A.Karimovning: «Pirovard maqsadimiz – ijtimoiy yo’naltirilgan barqaror bozor iqtisodiyotiga, ochiq tashqi siyosatga ega bo’lgan kuchli demokratik huquqiy davlatni va fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iboratdir»( I.A.Karimov. O’zbekiston XX1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari T: O’zbekiston, 1997, 3-bet.) deb ta'kidlagan umumstrategik vazifani amalga oshirish bilan bog’liqdir. Bu vazifa O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanini o’rganishni zarur qilib qo’ygan uchinchi asosiy sabablardan biridir, deyish mumkin. Ma'lumki o’tgan XX asrning so’nggi o’n yilligi dunyo xaritasida yangi mustaqil davlatlarning paydo bo’lganligi bilan xarakterlanadi. “Ular hozirgi til bilan aytganda, sotsialistik o’tmishga ega bo’lgan, o’z siyosiy mustaqilligini tinch yo’l bilan qo’lga kiritgan davlatlardir. Bu davlatlar mustaqil rivojlanish va ijtimoiy munosabatlarni yangilash yo’liga qadam qo’ydi”( I.A.Karimov. O’zbekiston XX1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari T: O’zbekiston, 1997, 3-bet.). Ana shunday mustaqil taraqqiyot yo’liga qadam qo’ygan davlatlar turli mintaqalarda joylashgan bo’lib, ular Markaziy Evropaning (5 ta), Boltiq bo’yi davlatlarining (3 ta), Bolgariya va Ruminiya, g’arbiy - Sharqiy Evropa mamlakatlarining (5 ta), mustaqil hamjamiyatdagi davlatlarning g’arbiy qismidan (4 ta), Kavkaz orti davlatlaridan (3 ta) va Markaziy Osiyo davlatlaridan (5 ta)tasini o’z ichiga oladi.( YuNISEF, ijtimoiy monitoring. 2003 yil, 2-bet.) Ana shu mustaqil taraqqiyot yo’lini tanlagan va dunyodagi boshqa mamlakatlar orasida o’z mavqeini mustahkamlashga intilayotgan, tenglar orasida teng bo’lishga, jahon maydonida o’ziga xos nufuzli o’ringa ega bo’lishga harakat qilayotgan davlatlardan biri, O’zbekiston Respublikasidir.

Mustaqillik O’zbekiston xalqi hayotida yangi tarixiy davrni boshlab berdi. Bu davrning ma'no va mohiyati O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning “o’zbek modeli” bilan uzviy bog’liqdir. Ayni paytda yangi mustaqil davlatlar qatorida O’zbekiston Respublikasi oldida turgan umumiy vazifani quyidagilarda ko’rish mumkin: uning mazmun-mohiyati va asosiy tamoyillari O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasidayoq «O’zbekiston - suveren demokratik respublika. Davlatning «O’zbekiston Respublikasi» va «O’zbekiston» degan nomlari bir ma'noni anglatadi»( O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.: O’zbekiston, 2003, 4-b.) deyilgan, Prezident I.A.Karimov asarlarida biz qurayotgan demokratik jamiyatning boshqa jamiyatlardan farqli o’laroq o’ziga xosligi va betakrorligi ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Bu davlatlar oldida muvaffaqiyatsiz, chippakka chiqqan tarixiy tajribaning fojeali oqibatlarini qisqa davr ichida bartaraf etish kabi umumiy vazifa turganligi bilan bog’liq. Bu uni atroflicha o’rganishni taqozo etadi. Chunki u, mamlakatlar oldida turgan maqsad va vazifalarning umumiy jihatlarini ochishga, o’tmishdan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotda qolgan asoratlardan xolos bo’lish yo’llarini ko’rishga yordam beradi hamda zamonaviy bozor iqtisodiyotiga ega bo’lgan, odamlarga munosib turmush kechirishini ta'minlay oladigan, insonning huquq va erkinliklarini himoya qila oladigan chinakam demokratik jamiyat qurishdek murakkab vazifani hal etish bilan bog’liq umumiy zaruratni ifodalaydi. O’zbekiston ham ana shunday davlatlar jumlasiga kirganligi bois mamlakatimizda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti masalalarini o’rganishga alohida e'tibor berila boshlandi. Demokratik taraqqiyot yo’lidan sobit qadam bilan rivojlanishga nimalar hisobiga erishish mumkinligini bilish uchun ham uni fan sifatida o’rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

“Sotsialistik” degan umumiy nomga ega bo’lgan totalitar tuzum emirilgandan keyin, dunyoning qutblarga bo’linishi barham topdi. Lekin dunyodagi ijtimoiy evrilishlar jarayonlarini o’rganish, demokratik asoslarni qaror toptirmasdan va mustahkamlamasdan yangi mustaqil davlatlarning xavfsizligi va barqaror rivojlanishiga erishib bo’lmasligini ko’rsatib turibdi.

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish dunyoda e'tirof etilgan demokratik printsip, tamoyillar va qadriyatlarga tayanish bilan birga, uning o’ziga xos xususiyatlarini milliy-madaniy merosi, qadriyatlari va milliy davlatchilik an'analariga tayangan holda yangi jamiyat qurish vazifalarini hal etish bilan bog’liq.

Mustaqillik qo’lga kiritilmaganida, O’zbekiston o’z taraqqiyot yo’lini o’zi tanlay olmas edi. Mustaqillikning qo’lga kiritilishi O’zbekiston oldida mas'uliyatli vazifani qo’ydi. Shunda O’zbekiston qanday davlat quradi? - degan savolga dunyo jamoatchiligi ham alohida e'tibor bilan qaradi. O’zbekistonning istiqloli va insonlarning taqdiri ham, ularning qanday hayot tarziga ega bo’lishi, milliy-ma'naviy merosga munosabat, umumbashariy demokratik printsip va tamoyillarning uyg’unligini ta'minlash kabi jihatlar davlatchilik qurilishining qanday asosda amalga oshirilishi bilan bevosita bog’liqdir.

«Mustaqillik, O’zbekiston xalqi hayotida yangi tarixiy davrni boshlab berdi. o’z mustaqilligini, erkini qo’lga kiritgan har bir xalq o’z taraqqiyot yo’lini izlaydi, yangi jamiyat bunyod etishda o’z andozasini ishlab chiqishga harakat qiladi»( Karimov I.A. O’zbekiston kelajagi buyuk davlat –T.: O’zbekiston, 1992., 35-bet.).

O’zbekiston ham o’zining milliy davlatchilik negizlariga xos bo’lgan siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy, ma'naviy kamolot va taraqqiyot yo’lini belgilab oldi. Mamlakatning oldida turgan maqsadni ta'kidlar ekan, I.A.Karimov shunday deydi: «Biz quradigan jamiyat O’zbekiston xalqining munosib turmushini, huquqlari va erkinliklarini kafolatlashi, milliy qadriyatlarimiz va madaniyatimiz qayta tiklanishini; insonning ma'naviy axloqiy barkamolligini ta'minlashi kerak»( Karimov I.A. O’zbekiston kelajagi buyuk davlat –T.: O’zbekiston, 1992., 35-bet.). Bu erda gap u yoki bu mamlakatga xos bo’lgan demokratiya ko’rinishidan andoza olish to’g’risida ketmayotganligini hisobga olish muhim. Asosiy maqsad O’zbekistonda o’ziga xos va mos bo’lgan demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyotini o’rganish asosida demokratik taraqqiyot yo’lida rivojlanayotgan boshqa jamiyatlardan farqli jihatlarini hamda umumiy tomonlarini aniqlashga qaratilgan.

«O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fani mustaqqillik tufayli vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy fanlar tizimidan o’ziga yarasha o’rin olayotganligining asosiy sabablaridan biri ham shundadir. Bu zarurat mustaqil davlatimiz misolida demokratik jamiyat qurish jarayonida qo’lga kiritilgan yutuqlar, ayrim hayotiy saboqlarning ilmiy tahlil qilinishini taqozo qilmoqda. Mamlakatimizda demokratik jarayonlarning mohiyatini bilish, unga ijodiy yondashish uchun yosh avlod demokratiyaning milliy va umuminsoniy qadriyat sifatida shakllanish bosqichlarini chuqur o’rganishi zarur. Bu strategik vazifani faqatgina ushbu fan bajaradi.

«O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fani o’z oldiga bir necha vazifalarni qo’ygan. Bular ko’proq mamlakatda demokratik fuqarolik jamiyati qurishning o’ziga xos va umume'tirof etilgan qonunlarini bilish, nazariy xulosalar va umumlashmalar chiqarishdan iboratdir. Xususan, fuqarolarda demokratik jamiyat talablariga javob beradigan dunyoqarash, fikrlar xilma-xilligi, erkinlikni qadrlash, inson qadr-qimmati, sha'ni va or-nomusini hurmat qilish bilan bog’liq qadriyatlarni shakllantirish asosiy vazifalardandir. Bu vazifalar fuqarolarimizni mamlakatda ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurish, demokratik qadriyatlarni hurmat qilish orqali ularni bunyodkorlik ishlariga safarbar etishda yaqqol namoyon bo’ladi. U fan sifatida ana shunday ulug’ va bunyodkorlik ishlariga xizmat qiladi. Buning uchun u turli xil uslublardan foydalanadi. Bular dunyo fanlari foydalanib kelayotgan, tajriba, qiyosiy tahlil, empirik-sotsiologik va ilm-fanning boshqa zamonaviy uslublaridir.

Demak, jamiyatimizda ro’y berayotgan ijobiy o’zgarishlarni ilmiy tafakkur orqali tahlil etish, ularni mantiqiy asoslash, mazkur fanni yoshlar ongiga dunyoviy davlat tamoyillarini singdirish kabi jarayonlar etarli darajadagi malakali mutaxassislar tomonidan o’qitilishini taqozo etmoqda.

2-savol. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanining predmeti mamlakatda demokratik jamiyatning shakllanishi, fuqarolik jamiyati qurilishi, qaror topishi va amal qilishining dunyoda e'tirof etilgan umumbashariy printsiplari va milliy tamoyillariga asoslanadi. Ayni paytda uning o’ziga xos va mos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda erkin, demokratik, adolatli fuqarolik jamiyatini qurish yo’llari va qonuniyatlarini o’rganish, bu fanning predmeti va ob'ektini tashkil etadi.

Shuningdek, O’zbekiston ijtimoiy hayotining barcha sohalari fanning ob'ektidir. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurilishi nazariyasi va amaliyoti bir tomondan, demokratik jamiyat to’g’risidagi mavjud qarashlarga, nazariyalarga hamda mamlakatimizning davlatchiligi tarixiy merosi bilan bog’liq mutafakkirlarning g’oyalarini hisobga olsa, ikkinchidan, mustaqillik yillarida demokratik jamiyat qurilishi to’g’risidagi muhim kontseptual g’oyalar va qarashlarning ishlab chiqilishi, unda O’zbekistonning o’ziga xos rivojlanish yo’li xususiyatlariga tayanadi. Uchinchidan, bu sohada mustaqillik yillarida erishilayotgan yutuqlarni, demokratik jamiyat qurish tajribasi yutuqlariga tayanib, uni o’rganadi. O’zbekistonning dunyo hamjamiyatida tutgan o’rni, o’zaro manfaatli hamkorlik asoslarini ishlab chiqish va rivojlantirish qonuniyatlarini bilish ham muhim o’rin tutadi. Mamlakatimizda demokratik jamiyat qurilishi ijtimoiy hayotimizning biron-bir sohasi bilan chegaralanib qolmaydi, balki uning barcha jabhalaridagi o’zgarishlarning negizlarini o’z ichiga oladi va o’rganadi. Bunda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayoti demokratiyalashuvining va siyosiy hayotining erkinlashtirilishi, davlat suvereniteti, xalq hokimiyatchiligi, uning manbai, fuqaro-jamiyat va davlat munosabatlari asosiy negiz hisoblanadi. Mamlakatda Konstitutsiya va qonunning ustunligi, inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari bilan bog’liq umumiy qoidalar va demokratik tamoyillar, jamiyat va shaxs munosabatlari, jamoat birlashmalari, oila, davlat hokimiyatining tashkil etilishi bilan bog’liq sohalar demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanining o’rganadigan sohalari hisoblanadi. Bu tushunchalarning ayrim jihatlarini boshqa ijtimoiy-siyosiy fanlar ham o’rganadi. Lekin ijtimoiy-siyosiy fanlarning har biri jamiyatda sodir bo’layotgan hodisa va voqealar jarayonini o’z predmeti, ob'ekti, maqsadi va qonuniyatidan kelib chiqqan holda o’rganadi. Masalan, ong muammosini barcha ijtimoiy fanlar o’rganishi ma'lum. Lekin falsafa ongni insonga xos xususiyat sifatida, uning jamiyat rivojida muhim omil sifatida o’rgansa, sotsiologiya jamiyatdagi muayyan guruh yoki ijtimoiy qatlamning ongi, uning o’ziga xos xususiyatlarining namoyon bo’lishini o’rganadi. Siyosatshunoslik esa, uning siyosiy ko’rinishini, ya'ni siyosiy ong shaklini, uning namoyon bo’lishini o’rganadi. huquqshunoslik huquqiy ongni o’rgansa, «O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fani esa ongning demokratik shaklini, ya'ni demokratik ongning o’ziga xos jihatlarini, uning qadriyatlarini, shakllanish asoslari hamda jarayonini umuminsoniy demokratik qonuniyatlarining muhim omili sifatida o’rganadi.

«Demokratiya» yunoncha so’z bo’lib, tarjimada xalq hokimiyati – (demos-xalq, krotos-hokimiyat) ma'nosini bildiradi. Demokratik deb oliy hokimiyat bevosita xalqqa tegishli bo’lgan va xalqning xohish-irodasi bilan amalga oshadigan davlat va jamiyatga aytiladi. Albatta Demokratiya atamasining qanday sharhlanishi emas, balki uning qanchalik realligi, haqiqiyligi, yashashga qobilligi muhimdir. «Binobarin, - deb ta'kidlaydi I.A.Karimov - biz o’z istagimizdagi demokratiyaga qanday mazmun baxsh etmaylik, agar u hayotimizning har bir soniyasiga singib ketmasa, turmushimizning ajralmas qismiga aylanmasa, hamma shiorlar va ta'riflar yo mazmunsiz baqir-chaqir yoki hech narsani anglatmaydigan so’z o’yini bo’lib qolaveradi»( Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xafsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6. –T.: «O’zbekiston», 1998, 180-bet.). Demokratiyaning vazifasi - fuqarolarning huquqlari tan olinadigan va himoya qilinadigan, ularning burchlariga rioya etiladigan va bajariladigan jamiyatni qurishdan iborat. Lekin hozirgacha hech qaysi davlat bunga mukammal erishmagan, faqat unga harakat qilib kelmoqda. Demokratik boshqaruv jarayonida siyosiy hayotda ishtirok etish nafaqat fuqarolarning muhim siyosiy faollik belgisi bo’libgina qolmasdan, bu ularning huquqlari, balki burchlari ekanligini ham anglash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatlarni ham hisobga olish muhimdir.

Demak, birinchidan demokratik jamiyat - davlatchilik sohasida har bir mamlakat va xalqning demokratiyada umume'tirof etilgan qadriyatlari va tamoyillari hisobga olinadigan, milliy-madaniy merosi xususiyatlariga tayaniladigan, fuqarolarning huquqlari tan olinadigan va himoya qilinadigan boshqaruvda fuqarolar faol ishtirok etadigan jamiyatdir.

Ikkinchidan, umumiy tarzda demokratiya deganda, hammaning manfaatlari yo’lida ko’pchilikning hokimiyati va ozchilikning irodasini hurmat qilish tushuniladi.

Uchinchidan, uni batafsil tahlil qilganda esa demokratiya xalqning o’z erkinligi va mustaqilligiga qarashlari ham, har bir shaxsning manfaatlari va huquqlarini o’zboshimchalik bilan cheklashlar va shu yo’sindagi harakatlardan himoya qilish ham, fuqarolarning o’z-o’zini boshqarish shakli ham ekanligi ayon bo’ladi(Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xafsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6. –T.: «O’zbekiston», 1998, 180-bet.).


3-savol.«O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» haqidagi fan bilan bog’liq tushunchalar mavjud. Uning shakllanishi qadimgi dunyoga borib taqaladi. Demokratiya g’oyasi jahonning eng rivojlangan mamlakatlarida asosiy va etakchi tamoyilga aylanguncha ijtimoiy taraqqiyotning turli bosqichlarida murakkab, ziddiyatli, ba'zan esa fojiali o’zgarishlarga uchradi. Bugungi kunda demokratik qadriyatlarning asosiy tushunchalarini to’la-to’kis o’zlashtirib olish jamiyatda islohotlarni chuqurlashtirishning muhim sharti bo’lib qolmoqda. Ularni o’rganishda quyidagi uchta jihatni alohida hisobga olish lozim:

1) Ijtimoiy gumanitar fanlarda ishlatiladigan umumiy tushunchalar. Masalan: jamiyat, tsivilizatsiya, erkinlik, huquq, qonun, madaniyat, taraqqiyot, demokratiya;

2) Ijtimoiy-siyosiy fanlarda ishlatiladigantushunchalar bilan yaqin bo’lib tayanadigan tushunchalar: huquqiy davlat, xususiy mulk, fuqarolik jamiyati, siyosat, siyosiy hokimiyat, siyosiy tashkilotlar, siyosiy tizim, siyosiy rejim, siyosiy plyuralizm, siyosiy ong, siyosiy madaniyat v.b.;

3) Mahalliy shart-sharoitlar bilan bog’liq ya'ni, O’zbekistonda demokratik jamiyat qurilishi nazariyasi va amaliyoti fani o’rganadigan tayanch tushunchalar: «O’zbekistonning o’ziga xos va mos taraqqiyot yo’li», erkinlik, mustaqillik, demokratiya, qonun ustuvorligi, «demokratik davlatchilik», «demokratik jamiyat», «demokratiya», «demokratik jamiyat to’g’risidagi qarashlar», «demokratik jamiyatning milliy-ma'naviy negizlari», «milliy-ma'naviy qadriyatlar». O’zbekiston iqtisodiy hayotining erkin demokratiyalashuvi, ijtimoiy hayot va demokratiya, siyosiy hayotning demokratik tamoyillari, «demokratik qadriyatlar», «O’zbekistonda fuqarolik jamiyati qurilishi», «Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot», «O’zbekiston va jahon hamjamiyati», «Milliy davlatchilik va demokratiya” va boshqalar.

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyotini o’rganish jarayonida yana quyidagi tushunchalar: “liberal demokratiya”, “demokratiya va bozor iqtisodiyoti”, “demokratiya sharoitida inson huquqlari va erkinligi”, “demokratiya va millatlararo munosabatlar”, “davlatni demokratik boshqarish”, “demokratiyaning asosiy unsurlari” ko’proq ishlatilishi tabiiy. Bu tushunchalarning har birini o’ziga xos ma'nosi va mazmuni bor.

Fanda amal qiladigan qonuniyatlar: «O’zbekistonda demokratik jamiyat qurilishi nazariyasi va amaliyoti» fanida amal qiladigan qonuniyatlarni bilishda quyidagi jihatlarni alohida hisobga olish kerak. Birinchidan, «O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fani dunyoda e'tirof etilgan umumiy qonuniyatlarni hisobga oladi.

Ikkinchidan, O’zbekistonning o’ziga xos xususiyatlari bilan bog’liq xususiy, alohida qonuniyatlariga tayanadi.

Masalan: “O’zbekistonda demokratik jamiyat qurilishining o’ziga xos va mos rivojlanish qonuni”, yoki «Demokratik jamiyat qurilishida milliy mentalitet xususiyatlarini hisobga olish qonuni», «Demokratik jamiyat qurilishining milliy-ma'naviy qadriyatlar bilan bog’liqligi qonuni», «O’zbekistonda demokratik jamiyat qurilishining o’ziga xos xususiyatlarining O’zbekiston davlatchiligi tarixi, milliy-madaniy merosi, iqtisodi, ijtimoiy-siyosiy hayoti bilan aloqadorligi qonuni» va boshqalar.

Ma'lumki, bu qonuniyatlar nihoyat darajada ko’pqirraliligi, murakkabligi va nozikligi bilan alohida e'tiborni talab qiladi. Shu o’rinda, birgina demokratik qarashlar bilan milliy qadriyatlar o’rtasidagi munosabat masalasiga to’xtalsak. Demokratiyaning yashovchanligi uning turli sharoitlarga moslashib ketishi va milliy xususiyatlarni inkor etmasligi, milliylik bilan uyg’unlasha olishi bilan belgilanadi. Aslida bag’rikenglikni qadrlaydigan demokratiya milliy xususiyatlarga nisbatan ham o’z bag’rikengligini namoyish etadi. Shu bois, biz yangi demokratik taraqqiyot yo’lini tanlaganimizda ham o’zbekonalikdan voz kechish evaziga demokratik qarashlarni o’zlashtirishni aslo maqsad qilmaganmiz. Boshqacha qilib aytganda, ming yillik ildizlarga ega davlatchilik negizlarini qo’porib tashlash evaziga mavhum qadriyatlarga e'tiqod qo’yish bizning a'molimiz emas. Zero, bizning yo’qotadigan narsamiz – mustahkam ma'naviy tomirlarimiz, ne-ne suronli asrlar to’fonlaridan bizni millat sifatida eson-omon olib o’tgan o’lmas qadriyatlarimiz bor. Demokratiyani esa biz mana shu ko’hna tarixga ega ma'naviyatimiz daraxtiga payvand qilish imkoniyati borligi uchun ham tanlaganmiz. Shu bois, demokratiya darajasini milliy xususiyatlardan chekinish bilan o’lchayotgan ayrim kishilarning fikriga qo’shilib bo’lmaydi.

o’zlarini diniy aqidaparastlik va terrorizmga qarshi kurashayotgan, dunyoviy demokratik tuzum tarafdorlari deb ko’rsatayotgan ba'zi xalqaro tashkilotlar va jamg’armalar, xorijiy tashkilotlarning ba'zi vakillariga xalqning milliy qadriyatlari, urf-odatlari, o’y-fikrlari, odob-axloqi, or-nomusini hisobga olmay, bu qadriyatlarni g’arb demokratiyasiga qarshi qo’yib, o’zlarini go’yoki inson huquqlari himoyachisi qilib ko’rsatmoqchi bo’lmoqdalar. Bunday holatni ayrim millatlar va xalqlarning demokratiyaga bo’lgan ishonchini so’ndirishga intilish, deyish mumkin.

o’zini inson huquqlarining xolis himoyachisi deb tanishtiradigan xorijiy tashkilotlardan ayrimlarining “Mahalla davlatning tazyiq ko’rsatuvchi idorasiga aylanyapti” degan fikrlari qanchalik asosli? Emishki, er-xotin o’rtasida tushunmovchilik yuzaga kelib, janjalli masalalar ko’tarilganida, ularning sudga emas, mahallaga murojaat etishlari, inson huquqlarining buzilishi ekan.

Ma'lumki, bizda mahalla instituti kecha paydo bo’lgan emas. Afsuski, sho’ro zamonida bu tuzulma jamiyat boshqaruvidan mutlaqo ajratib qo’yilgan edi. Mahallani mayda-chuyda masalalar uchun masalan, har qanday sho’ro idorasi talab qilishi mumkin bo’lgan ma'lumotnoma (spravka) yozib berish punktiga aylantirdilar. Buning natijasi esa - tariximizda umuman uchramagan tirik etimlarning ko’payishi, kishilar o’rtasidagi mehr-oqibatning ko’tarilishi, “sen menga tegma, men senga tegmayman”, degan qarashning keng tarqalishi bilan o’zini namoyon etdi.

Bugun biz milliy, demokratik turmush tarzimizga to’g’ri kelmaydigan mana shu illatni bartaraf etish maqsadida ekanmiz, bu ezgu niyatimizdan ham kir qidirayotgan, uni o’z manfaatiga mos, tor qarashlaridan kelib chiqib baholashga urinayotgan “inson huquqlari himoyachilari”ni tushuna olmaymiz. Axir qay bir g’arb davlati bir jinsli nikohlarga keng yo’l ochib berishni o’ziga ep ko’rayotgan bo’lsa, boshqa bir “madaniyatli millat” vakillari esa demokratiyani do’konga qip-yalang’och holda yopirilib kirib, qo’liga ilingan narsani olib ketib, tuban nafsini qondirishdan iborat deb tushunayotgan bo’lsa, biz ularning bu ishiga aralashmayotganimiz bizning ayni bu borada umuman fikrga ega emasligimizni anglatmaydi. Kunora takrorlanib turgan bunday holatlar borasida birov bizning fikrimizni so’rab o’tirgani yo’q. Nega endi insonparvarlik ruhi ufurib turgan o’z milliy qadriyatlarimizni qayta tiklash yo’lida qilayotgan harakatlarimiz boshqalarning uyqusini qochirishi kerak? Axir, o’z fikrimizni birovga zo’rlab tiqishtirish niyatidan uzoqligimiz ham bizning demokratiyani teran tushunishimizning belgisi-ku.

Oilaviy mojarolarni hal qilishda mahalla ko’magiga tayanishni “inson huquqlarining buzilishi” deya talqin etayotganlar O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64- va 66-moddalarini qanday tushunishar ekan? Eslatib o’tamiz: bu moddalarning biri “Ota-onalar o’z farzandlarini voyaga etgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majbur”ligini qat'iy belgilasa, yana biri “Voyaga etgan, mehnatga layoqatli farzandlar o’z ota-onalari haqida g’amxo’rlik qilishga majbur” ligini uqtiradi. Shuning uchun har bir xalq, mamlakat demokratiyani o’ziga xos va mos tarzda amalga oshiradi. Agar shunday bo’lmasa, u taraqqiyotga xizmat qilmaydi. Demokratiyaning majburan kiritilgan “Sovet” ko’rinishi bunga aniq misoldir. Bu qonuniyatni e'tirof etmaslik demokratik rivojlanish qonuniga zid hodisa bo’lib, zararli ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

“O’zbekistonning yangi mustaqil davlatchiligi murakkab sharoitlarda qaror topmoqda. hozir biz bu yillar mobaynida milliy davlatchilikka poydevor qo’yilganligini ishonch bilan ayta olamiz. Eski ma'muriy-buyruqbozlik tizimi va unga mos bo’lgan hokimiyat va boshqaruv organlari barham topdi. Siyosiy va iqtisodiy boshqarish hamda tartibga solishning ko’pgina tuzilmalari va organlari tugatildi. Ular ma'muriy-buyruqbozlik tizimining, markazlashtirilgan rejalash - taqsimlash iqtisodiyotining ustunlari edi. Ular demokratik qadriyatlar va tamoyillarga asoslangan yangi davlatchilikning qaror topishi va erkin bozor iqtisodiyotining poydevorlarini yaratish yo’lida asosiy to’siq bo’lib keldi.

1992 yilning 8 dekabrida O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi mamlakat hayotida ulkan siyosiy voqea, yangi O’zbekistonni qaror toptirish jarayonidagi muhim qadam bo’ldi. o’zining Asosiy qonunida davlat tuzumi printsiplarini, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, jamiyatni rivojlantirishning iqtisodiy negizlari va strategik yo’nalishlarini mustahkamlab qo’ymagan davlat chinakam suveren davlat bo’la olmaydi. Konstitutsiya suveren davlatimizning qonunchilik-huquqiy negizini shakllantirishning asosiy poydevori, mustaqil davlatchiligimizning tamal toshi bo’ldi.

Konstitutsiyaga muvofiq, davlat hokimiyati organlarining avvalgi totalitar tuzumdan mutlaqo farq qiladigan, hokimiyatlarning, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlarining bo’linishi printsipiga asoslangan tizimi yaratildi. Ularning har biri faoliyatida huquqiy asosda totalitarizm va avtoritarizmning xurujlarini istisno etadigan chinakam demokratik me'yorlar va yo’l-yo’riqlar qaror toptirildi.

Tashkil etilgan ijro etuvchi hokimiyat organlari tizimi oldingilaridan tubdan farq qiladi. Ular rejalash-taqsimlash vazifalaridan holi bo’lib, iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish va tartibga solish rolini bajarmoqda. Ko’plab vazirliklar o’rniga bozor sharoitlariga mos bo’lgan xo’jalik birlashmalari, uyushmalari, kontsernlar, korporatsiyalar, xolding kompaniyalar tashkil etildi.

Davlat hokimiyati mahalliy organlarining yangi tizimi vujudga keltirildi. Uning asosini hokimlar instituti tashkil etadi. Unda joylardagi ijro etuvchi hokimiyat bilan vakillik hokimiyati rahbarining vazifalari birlashtirilgan.

Mahalliy hokimiyat organlarining muntazam tizimini fuqarolarning mahalliy o’zini o’zi boshqarish organlarisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Bu organlarning asosini fuqarolar yig’inlari – mahallalar tashkil etadi. Ular xalqning tarixiy an'analari va ruhiyatini hisobga olish asosida tuzilgan. o’z-o’zini boshqarishning muhim ijtimoiy organi bo’lmish mahallaning ahamiyati hamisha juda yuqori bo’lgan.

Mahalla odamlar o’rtasidagi munosabatlarda yaxshi qo’shnichilikni, hurmat va insonparvarlikni tarbiyalashda muhim rol o’ynaydi. U fuqarolarning ijtimoiy manfaatlarini himoya qiladi, aholining muhtoj qatlamlariga aniq yordam ko’rsatadi.

Gap shundaki, mahalla iqtisodiy va demokratik o’zgarishlarni ro’yobga chiqarishda amaliy madad bo’lmog’i zarur.

Konstitutsiyaga muvofiq, yangi demokratik saylov tizimi asosida O’zbekiston tarixida ilk bor Respublika parlamenti – Oliy Majlis hamda vakillik hokimiyatining mahalliy organlariga ko’ppartiyalilik asosida erkin, muqobil saylov o’tkazildi. Natijada davlat hokimiyatining Oliy Majlis va xalq deputatlari mahalliy kengashlaridan iborat qonun chiqaruvchi tarmog’i vujudga keltirildi. U samarali ishlab turibdi.

huquqiy islohotlar borasidagi ulkan va aniq maqsadga qaratilgan kuch-g’ayratlar natijasida, Asosiy qonunning qoidalari negizida respublika sud tizimi mustaqil va boshqa tarmoqlarga bog’liq bo’lmagan hokimiyat sifatida qaror toptirildi. Sud hokimiyatining yangi tuzilmalari vujudga keldi. Sudning huquq doirasi kengaydi.

Jamiyatni demokratik rivojlantirishning strategik maqsadlari va qoidalariga muvofiq huquqni muhofaza qiluvchi organlar, milliy xavfsizlik organlarining ko’p jihatdan yangi bo’lgan tizimi barpo etildi. Milliy armiya - O’zbekiston qurolli Kuchlarining tashkil etilishi milliy davlatchilikni qaror toptirish yo’lidagi g’oyat muhim yutuq bo’ldi.

Tashqi aloqalarni ta'minlaydigan institutsional tuzilmalar: Tashqi ishlar vazirligi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tashqi iqtisodiy aloqalar agentligi, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki hamda boshqa ixtisoslashtirilgan muassasalarning butun boshli tarmog’i vujudga keltirildi.

O’zbekiston tarixida ilk daf'a joriy etilgan Respublika Prezidentlik instituti yangi O’zbekiston davlat hokimiyati organlari tizimida markaziy o’rinni egalladi. U siyosiy tizimning o’zagi bo’lib qoldi.

Davlat hokimiyatining tashkil etilishida O’zbekiston Respublikasining Prezidenti O’zbekiston Respublikasida davlat va ijro etuvchi hokimiyatning boshlig’idir. Bu hokimiyat jamiyatdagi barqarorlikning va O’zbekiston islohotlar yo’lidan muvaffaqiyatli olg’a borishining kafolati bo’lgani holda, yangi o’zbek davlatchiligi binosining asosiy tayanchiga aylanib qoldi.

Konstitutsiyaning qabul qilinishi, o’tgan yillar mobaynidagi qonunchilik faoliyati huquqiy davlatni shakllantirishning barcha fuqarolar qonun oldida tengligini, qonunning ustuvorligini kafolatlaydigan mustahkam negizlarini yaratish imkonini berdi.

Shu bilan birga, davlatning mohiyati butunlay, tubdan o’zgardi. Davlat dastlabki bosqichda jamiyatni yangilashning eng faol kuchiga aylangani holda, islohotlarning bosh tashabbuskori va yo’naltiruvchisi, ijtimoiy hayotdagi yangi g’oyalarning asosiy amalga oshiruvchisi bo’lib qoldi.

Yangi o’zbek davlatchiligini qaror toptirishning birinchi bosqichidagi vazifalar bajarilishi O’zbekistonning xalqaro obro’-e'tibori ortishi va mustahkamlanishida, jahon hamjamiyatidagi ko’plab mamlakatlar bilan do’stlik va hamkorlik munosabatlarini o’rnatishda va rivojlantirishda o’z ifodasini topdi. O’zbekiston mustaqil, suveren davlat sifatida eng obro’li va nufuzli xalqaro tashkilotlarning a'zosi bo’ldi.

hozirgi vaqtda demokratik siyosiy tizimning eng muhim sub'ekti bo’lmish davlatchilikni isloh qilishda yangi vazifalar ko’ndalang turibdi. Bu, avvalambor, hozirgi bosqichda siyosiy institutlarning va nodavlat ijtimoiy uyushmalarining xilma-xilligi hamda ularning roli mustahkamlanishi, shuningdek, aholining siyosiy faolligi oshishi asosida jamiyat hayotini yanada demokratlashtirish vazifalari muhim va dolzarb bo’lib qolganligi bilan izohlanadi.

Yangi sharoitda davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining g’oyat muhim vazifasi siyosiy partiyalar, nodavlat ijtimoiy strukturalar, fuqarolik jamiyatining endigina paydo bo’lib kelayotgan xilma-xil istitutlari bilan ishlash va hamkorlik qilishning yangidan-yangi shakllarini izlab topishdan iboratdir.

Butun davlat hokimiyati organlari ishining samaradorligini saqlab qolgan holda hokimiyat vakolatlarini markaz ixtiyoridan soqit qilish, bu vakolatlarning bir qismini markazdan mintaqalarga, mahalliy hokimiyat organlariga olib berish yo’llarini izlab topish zaruratga aylanib bormoqda.

o’z navbatida, davlat hokimiyati mahalliy organlari yangi sharoitlarda o’z hokimiyat vakolatlari hamda vazifalarining bir qismini fuqarolarning mahalliy o’zini-o’zi boshqarish organlariga topshirish yo’li bilan ularning rolini kuchaytirish va obro’-e'tiborini mustahkamlash imkoniyatlarini belgilab olmoqda.

Islohotlarning dastlabki bosqichida davlatning faol roli asosiy vakolatlar davlatning va eng avvalo, ijro etuvchi hokimiyatning ixtiyorida bo’lishini taqozo etdi. Demokratik o’zgarishlarning hozirgi bosqichi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning uzoq vaqtga mo’ljallangan strategiyasini ishlab chiqishni talab qilmoqda. Bunda davlatning roli demokratik taraqqiyotimizning pirovard maqsadi – fuqarolik jamiyati barpo etish maqsadiga asoslangan holda tubdan o’zgarishi darkor. Biz bunda kuchli markaziy davlat hokimiyati o’zining kuch-g’ayratlarini asosiy, umummilliy vazifalarga, chunonchi, mudofaa, davlat xavfsizligi va fuqarolar xavfsizligi, tashqi siyosat, valyuta-moliya hamda soliq tizimlarini shakllantirish, qonunlar qabul qilish va taraqqiyotning boshqa strategik vazifalariga qaratadigan davlat ijtimoiy qurilish tizimini barpo etishimiz lozim. Boshqa masalalarni hal qilish esa asta-sekin markazdan joylarga, davlat hokimiyati organlaridan jamoat tashkilotlariga, fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlariga topshirilmog’i kerak.

Bu davlatchilikni shakllantirish va rivojlantirish sohasidagi strategik vazifamizdir. U biz tanlab olgan jamiyatni demokratik rivojlantirish yo’liga asoslanadi.”( Karimov I.A. O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka thdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. -T:O’zbekiston, 1997. 154-160 betlar.) Demokratiya tamoyillarini qaror toptirish uzoq va murakkab jarayondir. Ayniqsa, bu uzoq vaqt totalitar tuzum asoratida yashagan va hali uning illatlaridan butkul qutula olmagan bizning jamiyatimizda yanada murakkabroq kechishi qonuniy holdir.
4-savol. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishda ikki muhim jihatga alohida e'tibor bilan yondashilmoqda. Uning birinchisi, demokratik jamiyatni

qurishning dunyoda e'tirof etilgan tamoyillarini tan olish;

Ikkinchisi, demokratiyaning milliy-madaniy meros bilan bog’liq milliy xususiyatlariga tayanishdan iborat. Bu ikki yo’nalish bir-biri bilan uzviy bog’liq, haqiqiy demokratik jamiyat qurishni ularsiz tasavvur etib bo’lmaydi ham. Amaliy hayotda bu muhim qonununiyatning buzilish hollari turli xalqlar turmush tarzi va ularning milliy manfaatlariga zid bo’lgan, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy oqibatlarni keltirib chiqargan. E'tirof etilgan tamoyillarga tayanmaslik, bu mamlakatni dunyoviy, demokratik jamiyat qurishdan yiroqlashtirgan bo’lsa, milliy-ma'naviy xususiyatlarini hisobga olmasdan demokratik jamiyat qurish yo’li esa, haqiqiy demokratiya talablariga zid holatdir. Bunday o’ziga xos va mos rivojlanish yo’li demokratik jamiyat qurish qonuniyatiga to’g’ri kelmaydi.

Mustaqillik yillarida respublikada demokratik jamiyat qurilishini institutlashib borayotganligini, ya'ni:

• Mamlakatda demokratik institutlarning shakllanishi;

• Ko’ppartiyaviylikka o’tilishi;

• hokimiyat tarmoqlarining mustaqilligi va hisob berishlari;

• Jamoatchilik nazoratining oshib borishi demokratik jamiyatga xos jihatlar ekanligini alohida ta'kidlash lozim.

Umuman, jamiyatda demokratiya qay darajada ekanligini belgilovchi kamida uchta mezon bor. Bular:

- xalqning qarorlar qabul qilish jarayonlaridan qanchalik xabardorligi;

- hukumat qarorlarining xalq tomonidan qanchalik nazorat qilinishi;

- oddiy fuqarolar davlatni boshqarishida qanchalik ishtirok etishi kabilar bilan bog’liq.

O’zbekistondagi demokratik jarayonlarni ana shu mezonlar asosida tahlil qilish lozim. Unga ko’ra bugungi kunda 100 ta jamoat uyushmalari; 5 ta siyosiy partiya; 2 ta ijtimoiy harakat; 3000 ta nodavlat, notijorat tashkiliy qonunchilikda fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlari va kasaba uyushmalari tizimi tomonidan 28 ta yo’nalishda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish imkoniyati ko’zda tutilgan. Agarda Birinchi chaqiriq O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga bo’lgan saylovda 2 ta siyosiy partiya va hokimiyat vakillik organlaridan 700 nafardan ziyod nomzod ishtirok etgan bo’lsa, Ikkinchi chaqiriq O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga bo’lgan saylovda 47 sub'ekt - 5 siyosiy partiya, hokimiyat vakillik organi va saylovchilarning tashabbuskor guruhlaridan jami 1010 nafar nomzod qatnashdi. Bu sohada yana demokratik o’zgarishlar amalga oshmoqda. Mamlakatda ikki palatali parlamentga o’tilishi bu jarayonni yanada chuqurlashtiradi.

Jamiyat siyosiy hayoti sohasini demokratlashtirish borasida quyidagi muhim masalalarga alohida e'tibor berilmoqda:

Birinchi. Mamlakatimiz siyosiy hayotining barcha sohalarini, davlat va jamiyat qurilishini erkinlashtirish. Bu jarayonda, avvalo, fuqarolarning siyosiy, iqtisodiy faolligini kuchaytirish va insonning o’z qobiliyatini to’la ro’yobga chiqarishi uchun tegishli shart-sharoit yaratish lozimligi;

Ikkinchi. Mamlakatimiz siyosiy hayotida haqiqiy ma'nodagi ko’ppartiyaviylik muhitining qaror topishi zarurligi, har bir partiya muayyan ijtimoiy qatlamga tayangan holda, ana shu toifa manfaatlarining himoyachisi sifatida o’zining aniq va ravshan harakat dasturiga ega bo’lishi kerakligi. Unda har qaysi partiyaning maqsad va vazifalari, jamiyat taraqqiyoti borasidagi muqobil takliflari o’z ifodasini topishi lozimligi.

Uchinchi. Nodavlat tuzilmalar, hukumatga qarashli bo’lmagan va jamoat tashkilotlarining, fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlarining faoliyatini yanada mustahkamlash va rivojlantirish.

To’rtinchi. Jamiyatda fikrlar xilma-xilligi va qarashlar rang-barangligi, ularni erkin ifoda etish sharoitini ta'minlash.

Beshinchi. Inson huquqlari va erkinliklarini, odamlarimiz ongida demokratik qadriyatlarni yanada mustahkamlash va rivojlantirish. o’z haq-huquqini taniydigan, o’z kuchi va qobiliyatiga tayanib yashaydigan, atrofida ro’y berayotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabatda bo’ladigan, shu bilan birga, o’z shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish darkor(Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot - pirovard maqsadimiz. 8-jild, -T.: O’zbekiston, 2000, 332-334 betlar).
5-savol.O’zbekistonda dunyoviy davlat qurish yo’lini tanlanishining ham o’ziga xos sabablari mavjud. Buning uchun dunyoviy davlatga xos jihatlarni, uning afzalliklarini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoviy davlatning muhim jihatlari quyidagi yo’nalishlarda o’zining ifodasini topgan:

• Inson huquqlari va davlat suvereniteti g’oyalariga sodiqlik;

• Demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqat;

• Xalqaro huquqning umume'tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olish;

• Respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta'minlash;

• Insonparvar, demokratik, huquqiy davlat barpo etish;

• o’zbek davlatchiligining tarixiy tajribasiga tayanish;

• Diniy tashkilotlar va birlashmalarni davlatdan ajratilganligi hamda qonun oldida tengligi. Davlatning diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmasligi;

• Fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta'minlash;

• hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatni anglash;

• O’zbekistonda davlat va jamiyat qurilishining huquqiy asoslari uning Konstitutsiyasida belgilab qo’yilganligini va unga tayanib ish olib borishini anglatadi.

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish yo’lining asoslari sobiq totalitar tuzumdan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi:

• Yagona kommunistik mafkuraga tayanilmaganligi bilan;

• Sinfiylik, partiyaviylik tamoyillaridan mutlaqo begonaligi bilan;

• Inson - eng ulug’ ne'mat, degan fikrga asoslanilganligi bilan;

• «Davlat - jamiyat - fuqaro» munosabatidan tubdan farq qiladigan «fuqaro - jamiyat - davlat» o’rtasidagi o’zaro munosabatning oqilona huquqiy asosga qo’yilganligi bilan ajralib turadi.

Ayni paytda demokratiyaning asosiy tarkibiy qismlari bo’lgan erkin va adolatli saylovlar, ochiq va hisobot beruvchi ijro hokimiyati, siyosiy va fuqarolik huquqlarining mavjudligi, adolatli, fuqarolik jamiyati qurilishi qonunlariga amal qiladi.

O’zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayoti tarixida adolatli jamiyat qurish asosiy kontseptsiyalardan biridir. qariyb 3000 yillik tarixga ega bo’lgan bugungi O’zbekistonning ko’rinishlari demokratik, adolatli jamiyat tamoyillarining negizlari, o’ziga xos jihatlarda, qarashlarda namoyon bo’ladi.

Ma'lumki, O’zbekiston o’rta Osiyoda islomga e'tiqod qiluvchi eng qadimiy zaminlardan bo’lishi bilan birga, musulmonchilik ilmining islom olamida hamma tan olgan an'analariga ham ega. Islom qadriyatlari bir necha asrlar davomida o’zbek xalqining ma'naviyati bilan uyg’unlashib ketgan, hozir ham shunday. Prezident I.A.Karimov mamlakatni dunyoviy asosda rivojlantirish, dunyoviy davlat qurish yo’lidan borishiga alohida ahamiyat berdi. Bu demokratik davlat qurilishida muhim o’rin tutadi. Bu masalada I.Karimov shunday deydi: «Biz, bundan buyon ham aholini eng oliy ruhiy, axloqiy va ma'naviy qadriyatlardan tarixiy va madaniy merosdan bahramand qilish tarafdorimiz. Lekin biz hech qachon kurashga, siyosat, iqtisodiyot va qonunshunoslikka aralashish uchun din bayroq bo’lishiga yo’l qo’ymaymiz. Chunki bu holni davlatimiz xavfsizligi, barqarorligi uchun jiddiy xavf-xatar deb hisoblaymiz»( Karimov I.A O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xafsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6. –T.: O’zbekiston, 1998, 59-bet.).

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida «dunyoviy davlat» degan atamaning ma'nosi, mohiyati va tamoyillari asosan uning quyidagi moddalarida o’z ifodasini topgan:

«Diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmaydi» (61 –modda).

«Konstitutsiyaviy tuzumni zo’rlik bilan o’zgartirishni maqsad qilib qo’yuvchi, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni targ’ib qiluvchi, xalqning sog’lig’i va ma'naviyatiga tajovuz qiluvchi, shuningdek harbiylashtirilgan birlashmalarning, milliy va diniy ruhdagi siyosiy partiyalarning hamda jamoat birlashlarining tuzilishi va faoliyati taqiqlanadi». Maxfiy jamiyatlar va uyushmalar tuzish taqiqlanadi. (57-modda).

«O’zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o’rnatilishi mumkin emas» (12-modda).
hozirgi zamonda milliy «demokratik davlat», “milliy davlatchilik va demokratik jamiyat” tushunchalari ko’proq ishlatilmoqda. Unga xos bo’lgan jihatlar quyidagilarda o’zining aniq ifodasini topadi:

• Demokratik normalarga tayanadigan huquqiy davlat;

• Demokratiyaga zid bo’lmagan holda tarixiy an'analar va jamiyat hayotining muhim sohalaridagi milliy xususiyatlarning saqlanishi;

• Barcha fuqarolarning tengligiga asoslangan milliy siyosat olib boradi;

• Uning geosiyosiy mavqei iqtisodiy, ma'naviy va harbiy texnik imkoniyatiga, salohiyatiga mos bo’ladi;

• Fuqarolar ijtimoiy ongida demokratik tafakkurga amal qiladi;

• Mustaqil ichki va tashqi siyosat olib boradi;

• o’z taraqqiyot yo’lini mustaqil tanlaydi va amalga oshiradi;

• o’z qobig’ida yashash mumkin emasligi qoidasiga tayanadi. Ochiq demokratik davlat hisoblanadi. Bu milliy davlatchilikni demokratik jamiyatga zid emasligini ko’rsatadi.

XX asrning so’nggi choragi butun dunyo bo’yicha demokratiyaning g’olibona tarqalish davri bo’ldi. 1998 yilda mavjud bo’lgan 191 mamlakatdan 117 tasi, yoki 61,3% da erkin, yashirin, umumiy teng va nisbatan adolatli saylovlar o’tkazildi. 1974 yildan keyin 89 ta avtokratiya mamlakatlarida demokratik tartibotga o’tildi(Sotsiologiya. Ma'ruzalar matni. T. 2000, 125 b). Bu milliy davlatchilik negizlarini demokratiya bilan bog’lagan holda amalga oshirilgan paytdagina kutilgan samarani beradi, deyish mumkin. Bu demokratiya sohasida ular bir xil bosqichda turibdi, degan ma'noni bermaydi. Ayni paytda muammolar mavjudligini ham inkor etmaydi. V.Markel asarlarida noliberal demokratiya sifatida (nuqsonli, kamchiliklarga ega demokratiya) ko’rsatiladi ( Markel V. Formalno'e i neformalno'e instituto' v defektno'x demokratiyax// Polis.2, 2002, s.7). Saylov rejimi vositasi bilan hokimiyatga ega bo’lishni qonuniylashtirish tizimi ham tushuniladi.

huquqiy, demokratik davlatda: 1) Fuqarolar huquqlari qonun bilan kafolatlanadi; 2) Davlat organlari va mansabdor shaxslar qonunga itoat etadi; 3) Shaxs erkinligini qonun asosida kafolatlanishi va himoyalanishi amalga oshirib boriladi.
«O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fanini o’rganish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. O’zbekiston Respublikasi fuqarolarini mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik jamiyat qurishning maqsadlari, uning shakllanishi va rivojlanishining milliy-ma'naviy negizlari, demokratik jamiyat to’g’risidagi g’oyalar, qarashlar bilan tanishtiradi. Fuqarolarning ong va tafakkuriga singishida, ishonch va e'tiqodlariga ko’chishida muhim o’rin tutadi. Demokratik jamiyat qurishning qonuniyatlarini bilishda, uning jahonda e'tirof etilgan tamoyillarini har bir mamlakat va xalqning milliy va ma'naviy xususiyatlari bilan bog’liq holda amalga oshirish zarurligini his etish va unga amal qilish ko’nikmalarini shakllantiradi. haqiqiy demokratiya bilan soxta demokratiyaning farqini ko’rishda, uni baholab, munosabat bildirishda, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim o’rin tutadi.

«O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fanini o’rganish orqali erkin, demokratik, fuqarolik jamiyati qurilishining nazariy asoslarini, dunyoda demokratik jamiyat qurish bilan bog’liq umumiy qonuniyatlarni bilish bilan birga, demokratiyaning o’ziga xos milliy ko’rinishlari, «milliy modellari»ning ma'no-mazmunini to’g’ri tushunib olishga muvaffaq bo’lish mumkin.

Ijtimoiy taraqqiyot va bugungi globallashuv jarayonlari dunyo xalqlarining hayotiga, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy negizlariga o’zining ta'sirini o’tkazmoqda. Dunyo xalqlari bir-biri bilan uzviy bog’lanib bormoqda. Shunday sharoitda o’zligini saqlab qolish, o’ziga xos va mos milliy-ma'naviy qadriyatlarini unutmasdan, uni demokratik jamiyat qurish tamoyillari bilan bog’liq holda amalga oshirishga erishish, demokratik jamiyat qurishni maqsad qilib olgan O’zbekiston xalqi uchun ham muhim va dolzarb vazifadir.

Bu har bir fuqarodan mamlakatning milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda milliy qadriyatlarini hurmat qilishga, demokratiyaning milliy va umumbashariy tamoyillarini uzviy bog’lab olib borishga o’rgatadi.

Mazkur fan fuqarolarimizni O’zbekiston jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hayotida amalga oshirilayotgan demokratik o’zgarishlarning, mamlakatda belgilab olingan ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurishga erishish masqadlari bilan uzviy bog’liqligini yurakdan his etishga, uning faol ishtirokchilariga aylanishiga yaqindan yordam beradi.

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish vazifalarining fuqarolik jamiyati asoslari bilan mushtarakligi, inson huquq va erkinliklarini, ularning qonun oldida tengligini amalda ta'minlashiga qaratilgandir. Unga erishish shart-sharoitlarini, asosiy yo’nalishlarini bilish demokratik jamiyat to’g’risida yaxlit tasavvur beradi. Bu bugungi kunda hayotimizda uchrab turgan demokratiyaga zid bo’lgan ayrim nosog’lom xatti-harakatlar, «demokratiya niqobi bilan» uning milliy-ma'naviy xususiyatlarini, O’zbekiston xalqi turmush tarzi, milliy-ma'naviy qadriyatlari: tarixi, tili, madaniyati, urf-odat va an'analarini hisobga olmasdan, demokratiyaga baho berishdagi bir tomonlama, noxolis urinishlarning ham tub masqadlarini, asl muddaolarining mohiyatini anglashga yordam beradi.

Fanni o’rganish orqali fuqarolar O’zbekiston Respublikasining demokratik jamiyat qurishdan iborat maqsad va vazifalarini bilib olishi mumkin. O’zbekiston jamiyati hayotining barcha jabhalari to’g’risida: davlati, xalq hokimiyatchiligi, inson va fuqarolarning demokratik jamiyatda ishtiroki, asosiy huquq va erkinliklari, burchlari, demokratik jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy negizlari, unga xos xususiyatlar, jamoat birlashmalari, davlat hokimiyatining tashkil etilishi va fuqarolik jamiyati qurilishining asoslari, uning milliy va umumbashariy negizlari to’g’risida bilimga ega bo’lish muhim siyosiy va ijtimoiy-ma'rifiy ahamiyatga ega. Fuqarolarda vatanparvarlik, millatparvarlik, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat tuyg’ularini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, muhim tarbiyaviy vazifalarni ham amalga oshiradi. Milliy istiqlol g’oyasining asosiy tamoyillariga tayanadi va demokratik jamiyat qurilishi bilan bog’liq qadriyatlarni keng jamoatchilikning ishonch va e'tiqodiga aylanishiga xizmat qiladi.

ADABIYoTLAR:


1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: O’zbekiston, 2003.

2. Karimov I.A.Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. T.8.-T.: O’zbekiston, 2000.

3. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. T.9.-T.: O’zbekiston, 2001.

4. Karimov I.A Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.10.-T.: O’zbekiston, 2002.

5. Karimov I.A Biz tanlagan yo’l – demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. T.11.-T.: O’zbekiston, 2003.

6. Karimov I.A El-yurtga halol, vijdonan xizmat qilish – har bir rahbarning muqaddas burchi. Andijon viloyat Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so’zlangan nutq. //Ishonch. 2004 yil 26 may

7. Azizxo’jaev A.A Demokratiya – xalq hokimiyati demakdir. – T.: 1996.

8. Azizxo’jaev A.A.Davlatchilik va ma'naviyat. – T.: Sharq, 1997.

9. Amir Temur jahon tarixida. YuNESKO. Parij – 1996.

10. Gadoyboev A. Obod mahalla – adolatli, demokratik jamiyat tayanchi. –Demokratlashtirish va inson huquqlari, 2003, №1.

11. Devid Bitem, Kevin Boyl. Demokratiya: 80 savolga 80 javob. T., 2001.

12. Jalilov Sh. Kuchli davlatdan - kuchli jamiyat sari: Tajriba, tahlil, amaliyot. –T., «O’zbekiston», 2001.

13. Jo’raev S. Fuqarolik jamiyati: nazariya va amaliyot (ilmiy-tahliliy maqolalar to’plami). T., 2003.

14. Jumaev R.Z. Davlat va jamiyat: demokratlashtirish yo’lida. -T.: «Sharq», 1998.

15. Otamurotov S. hokimiyat va demokratiya mutanosibligi. – Ta'lim tizimida ijtimoiy- gumanitar fanlar. №1-2 sonlar, 2003.

16. Otamurotov S., quvvatov N. Kuchli davlatdan – kuchli jamiyatga: Oliy o’quv yurtlar uchun o’quv qo’llanma (mualliflar jamoasi) Istiqlol, demokratiya fuqarolik jamiyati. Toshkent, 2003.

17. Sagdullaev A. «Avesto» - tarixiy geografiyani o’rganish manbasi sifatida. «Avesto» kitobi tariximiz va ma'naviyatimizning ilk yozma manbai. -T., 2000.

18. Ergashev I. va boshqalar. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. Darslik. T., “Navro’z” nashriyoti, 2005.

19. Ergashev I., Sharipov B., Jakbarov M. Jamiyatni erkinlashtirish va ma'naviyat. -T.: «Akademiya», 2002.

20. Ergashev I. Demokratiya – milliy va umumbashariy qadriyat. Jamiyat va boshqaruv, №2, 2004.21. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh. -T.: «O’zbekiston», 2001 y.

22. g’ulomov M. Mahalla - fuqarolik jamiyatining asosi. -T.: Adolat, 2003.

Yüklə 84,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə