Özel öĞretim kimya biLİm grubu programi kurumun adi : kurumun adresiYüklə 31,47 Kb.
tarix21.05.2018
ölçüsü31,47 Kb.
#45195


ÖZEL ÖĞRETİM KİMYA BİLİM GRUBU PROGRAMI
1. KURUMUN ADI :
2.KURUMUN ADRESİ :
3- KURUCU ADI VE SOYADI :
4-PROGRAMIN ADI : KİMYA III
5-PROGRAMIN DAYANAĞI : 1. T.C. MEB 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
2. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
3. Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı
4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.8.2015

Tarih ve 73 Sayılı Kararının hükümlerine dayanak

alınarak hazırlanmıştır.
6-PROGRAMIN SEVİYESİ : Lise ve dengi okul 11.sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun

olarak hazırlanmıştır. (Kimya III Seviyesine göre)


7-PROGRAMIN AMAÇLARI :
1. Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.

2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.

3. Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder.

4. Asitlerin ve bazların gündelik hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.

5. Asitlerin ve bazların endüstrideki kullanım alanlarına örnekler verir.

6. Asitlerin ve bazların sağlık, endüstri ve çevre açısından fayda ve zararlarını değerlendirir.

7. Asit ve bazlarla çalışırken sağlık ve güvenlik açısından önemli tedbir ve yöntemleri uygular.

8. Yaygın kullanılan tuzların özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir.

9. Gündelik hayatta karşılaştığı karışımları farklı niteliklerine göre sınıflandırır.

10. Çözünmeyi moleküler düzeyde açıklar.

11. Çözünmüş madde oranını veren ifadeleri yorumlar.

12. Çözeltilerin gündelik hayatla ilgili özelliklerini yorumlar.

13. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini keşfeder.

14. Kömürün oluşumunu ve kömür türlerini açıklar.

15. Kömürün bir yakıt olarak üstünlük ve sakıncalarını irdeler.

16. Ham petrolün oluşum sürecini açıklar.

17. Yaygın petrol ürünleri ile petrol rafinasyonu arasında ilişki kurar.

18. Başlıca petrol bileşenlerini tanır.

19. Moleküler yapılarına göre hidrokarbon tiplerini ayırt eder.

20. Bitkisel kaynaklardan yakıt üretimine örnekler verir.

21. Temiz enerji kaynaklarını tanır.

22. Besinlerin enerjiye dönüşümünü sindirim ve solunum süreçleriyle ilişkilendirir.

23. Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.

24. İnsan vücudunda kullanılmayan enerjinin depolanma yollarını, enerji tüketimi ile ilişkilendirir.

25. Proteinlerin yapısını ve işlevlerini aminoasitlerle ilişkilendirir.

26. Yağların yanma ve hidroliz özelliklerini vücutta kullanımlarıyla ilişkilendirir.

27. Dünyadaki kullanılabilir su kaynaklarının sınırlılığı hakkında farkındalık edinir.

28. Kullanma sularının hangi durumlarda arıtılması gerektiğini açıklar.

29. Su arıtım sürecinin başlıca evrelerini keşfeder.

30. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken bilinçli davranır.

31 . Temizlik maddelerinin doğru kullanımlarını özellik ve işlevleri ile ilişkilendirir.

32. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir.

33. Polimer malzemelerin kullanımı ve geri döngü süreci hakkında farkındalık edinir.

34. Kozmetik malzemelerin başlıca bileşenleri ile işlevleri arasında ilişki kurar.

35. Piyasadaki ilaç formlarına ilişkin terimleri tanır.

36. Kırtasiye malzemelerinin yapıları ve doğru kullanımları hakkında farkındalık kazanır.

37. Gübrelerin bileşimlerini, işlevlerini ve çevresel etkilerini irdeler.

38. Yapı malzemelerinin bileşimleri ile işlevleri arasında ilişki kurar.

38. Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
8-PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1- Bu kurs programı 11. sınıf statüsündeki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, kursta öğrendikleri bilgilerle kursiyerin hayata hazırlanması, kendisine ve topluma faydalı bir birey haline getirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

2- Bu Programın uygulanmasında her aşamada yukarıda belirtilen amaçlar göz önünde bulundurulacak, öğretmen, öğretim ve değerlendirmelerini bu amaçlar ışığında yapacaktır.

3- Teorik olarak verilen bilgiler uygulamada pratik sonuçların öğretilmesi ve gösterilmesi ile pekiştirilecektir.

4- Konular öğretilirken peşin hükme ve ezberciliğe değil konular arası ilişkileri ve konunun özelliklerini kendisinin bulmasına, teorik bilgiyle pratik uygulamaların birleştirilmesine yardım edilecektir.

5- Kursiyerlerin kimya dilini doğru geliştirmelerini ve kullanmalarını sağlamak, iletişim becerisi sayesinde soyut kimya dili ve sembolleri arasında köprü kurma uygulaması amaçlanmıştır.

6- Bu programın uygulanması ile kursiyerlerin modelleme becerisi, akıl yürütme becerisi kazanması sağlanacaktır.9-PROGRAMIN SÜRESİ:
a) Haftalık Süre : Haftada 3 Saat

b) Toplam Süre : 36 Hafta X 3 Saat = 108 Saat


10-PROGRAMIN İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI:
1.HAFTA:

11.1.ÜNİTE:MODERN ATOM TEORİSİ

11.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelleri

a) Dalton atom modelinin sabit oranlar kanunu

b) Atom altı taneciklerin (proton, elektron ve nötron) varlıkları


2.HAFTA:

c) Elektromanyetik ışınların dalga ve tanecik karakteri

ç)Elektromanyetik spektrumun farklı bölgeleri

d) Bohr atom modelinin hidrojen atom spektrumu ile ilişkisi


3.HAFTA:

11.1.2. Atomun kuantum modeli

a) Bohr atom modeli
4.HAFTA:
b) Hareketli taneciklere eşlik eden dalgalar

c) Atomun kuantum modeliyle taneciklerin dalga karakteri arasında ilişki


5.HAFTA:

11.1.3. Atomu kuantum modeli

a) Tek elektronlu atomlar
6.HAFTA:

b) Kuantum sayılarıyla orbitaller arasında ilişki

c) Yörünge ve orbital kavramları
7.HAFTA:

ç) Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji sırası

d) Atomların ve iyonların elektron dizilimleri
8.HAFTA:
11.1.4. Nötral atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri

a) Elektron dizilimleri


9.HAFTA:
11.1.5. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleri

a) Kovalent yarıçap


10.HAFTA:

b) Periyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi,

c) Periyodik özelliklerden iyonlaşma enerjisi
11.HAFTA:

ç) Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi


12.HAFTA:

11.1.6. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri

11.1.7. Yükseltgenme basamakları
13.HAFTA:

a) Ametallerin anyon hâlindeki yükleriyle yükseltgenme basamakları


14.HAFTA:

11.1.8. İyonik ve kovalent bileşiklerin adlarıyla formülleri


15.HAFTA:

a) İyonik/kovalent bileşiklerde adlandırma kuralları

11.2.1. Mol kavramını tarihsel gelişimi
16.HAFTA:

11.2.2. Basit kimyasal tepkimelerin denklemlerini yazma ve denkleştirme.


17.HAFTA:

a) Yanma, asit-baz, çözünme-çökelme ve redoks tipi tepkimeler


18.HAFTA:

11.2.3. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı


19.HAFTA:

a) Sınırlayıcı bileşen hesapları


20.HAFTA:

b) Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları

11.2.4. Hazır verilerden bileşiklerin en basit formülleri ve molekül formülleri
21.HAFTA:
11.3.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özelliklerini ve bunların ölçülme yöntemleri
22.HAFTA:

11.3.2. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki


23.HAFTA:

11.3.3. Gaz davranışlarını kinetik teori

a) Graham difüzyon ve efüzyon yasası
24.HAFTA:

11.3.4. Gazların sıkışma/genleşme sürecindeki davranışları

11.3.5. Gaz karışımlarının kısmi basınçları
25.HAFTA:

a) Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramı


26.HAFTA:

11.4.1. Sıvı ortamda çözünme olayını kimyasal türler arası etkileşimler

11.4.2. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimleri
27.HAFTA:

a. Derişim birimleri olarak molarite ve molalite


28.HAFTA:

11.4.3. Derişimle ilgili hesaplamalar

11.4.4. Çözeltilerin koligatif özellikleri derişimleri
29.HAFTA:

a) Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması

b) Koligatif özelliklerle ilgili hesaplamalar

c) Ters osmoz


30.HAFTA:

11.4.5. Çözeltileri çözünürlük kavramı

11.4.6. Çözünürlüğün sıcaklıkla ve basınçla değişimi.

a) Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrileri

b) Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlükleri

c) Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi


31.HAFTA:
11.4.7. Maddelerin çeşitli sıvılardaki çözünürlükleri

11.5.1. Sistem ve çevre

11.5.2. Kimyasal ve fiziksel değişimlere eşlik eden ısı, mekanik iş ve iç enerji değişimleri
32.HAFTA:

11.5.3. Termodinamiğin sıfırıncı yasasını

11.5.4. Enerjinin korunumu ilkesi

11.5.5. İç enerji ile entalpi


33.HAFTA:

11.5.6. Entropinin termodinamik ve istatistik anlamları

11.5.7. Fiziksel ve kimyasal değişimlerin istemliliği

11.5.8. Mutlak entropi

a) Standart entropiler
34.HAFTA:

11.6.1. Kimyasal tepkimeler ile molekül çarpışmaları arasında ilişki

11.6.2. Anlık ve ortalama tepkime hızı

a) Anlık ve ortalama tepkime hızları

11.6.3. Tepkime hızına etki eden faktörler

a) Homojen ve heterojen faz tepkimeleri

11.6.4. Tepkimelerde dengeyi ileri ve geri tepkime hızları

11.6.5. Dengeyi etkileyen faktörleri

b) Le Chatelier ilkesi

c) Katalizör-denge ilişkisi


35.HAFTA:
11.6.6. Suyun oto-iyonizasyonu

11.6.7. Brönsted-Lowry asitleri/bazları

11.6.8. Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını bu türlerin su ile etkileşimleri

a) Konjuge asit-baz çiftleri

11.6.9. Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri

a) Asitlerin/bazların iyonlaşma oranları, denge sabitleri


36.HAFTA:

11.6.10. Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerleri

11.6.11. Tampon çözeltilerin özellikleri ile gündelik kullanım alanları

11.6.12. Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özellikleri

a) Anyonu zayıf baz olan tuzlar

11.6.13. Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemi

11.6.14.Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengeleri
11.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR:
Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılır. Bu kurslara devam eden kursiyerler için bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kurs bitirme belgesi düzenlenmez.
12-PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ:
Öğretmenin Ders Notları

Konu Anlatımlı Kitaplar(MEB ONAYLI)Yazı Tahtası

Laboratuvar malzemeleri

Yüklə 31,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə