Özet: Dolu Daire Başkanlığı kadrosuna vekaleten atanan ve aynı yer şube müdürü kadrosunda bulunan memura, vekalet ettiği dolu kadro için ödenecek vekalet aylığı, zam ve tazminat ile ek ödeme hk.Yüklə 24,52 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.10.2017
ölçüsü24,52 Kb.
#6108


 

 

 ÖZET:  Dolu  Daire  Başkanlığı  kadrosuna  vekaleten  atanan  ve  aynı  yer  şube  müdürü 

kadrosunda  bulunan  memura,  vekalet  ettiği  dolu  kadro  için  ödenecek  vekalet  aylığı,  zam  ve 

tazminat ile ek ödeme hk.(20/02/2017-1085) 

 

Genel  Müdürlüğünüzde  dolu  Daire  Başkanlığı  kadrosuna  vekaleten  atanan  ve  aynı  yer  şube müdürü  kadrosunda  bulunan  ilgiliye,  vekalet  ettiği  dolu  kadro  için  ödenecek  vekalet  aylığı,  zam  ve 

tazminat ile ek ödeme hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesinde; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması 

veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum 

içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

 

 Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

 

  

 Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla 

devam eden süresi için, … vekalet aylığı ödenir…

 

 Yukarıda  sayılan  haller  dışında,  boş  kadrolara  ait  görevler  lüzum  görüldüğü  takdirde 

memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. …", 174 üncü maddesinde; "Vekalet aylıklarının 

ödenebilmesi  için  görevin  fiilen  yapılması  şarttır."  ve  175  inci  maddesinde;  "Bir  göreve  vekaleten 

atanan  memurlara  vekalet  edilen  görevin  kadro  derecesinin  birinci  kademesinin  üçte  biri,  açıktan 

atananlara ise … üçte ikisi verilir. …

 

            Ancak,  kurum  içinden  veya  diğer  kurumlardan  vekalet  edenlere  vekalet  aylığı  ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. …

 

 Açıktan  vekil  olarak  atananlar  bu  Kanunla  memurlara  tanınan  sosyal  haklardan  da 

yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir." 

hükümlerine yer verilmek suretiyle, dolu kadrolara vekalet halinde vekalet aylığının hangi şartlarda ve 

tutarda ödenebileceği öngörülmüştür. 

 

 Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine istinaden 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 

sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  "Devlet  Memurlarına  Ödenecek  Zam  ve 

Tazminatlara İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde" (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

 

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

 

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda 

belirtilmiş olması,

 

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından 

verilmesi,

 

cc)  Vekillerin,  genel  ve  ilgili  özel  mevzuatı  uyarınca asaleten  atanmada  aranan  tüm  şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde 

edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

 

kaydıyla;  vekalet  ettikleri  kadro  veya  görevler  için  bu  Karar  uyarınca  öngörülen  zam  ve tazminatların  toplam  net  tutarının,  asli  kadro  veya  görevleri  karşılığında  fiilen  aldıkları  zam  ve 

tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci 

maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet 

görevinin  fiilen  yapıldığı  sürece  ödenir.  …"  hükmüne  yer  verilerek,  vekalet  ettikleri  kadro  veya 

görevler  için  öngörülen  zam  ve  tazminatların  toplam  net  tutarının,  asli  kadro  veya  görevleri 

karşılığında  fiilen  aldıkları  zam  ve  tazminatların toplam  net  tutarından  fazla  olması  halinde,  aradaki 

farkın  vekalet  görevine  başlanıldığı  tarihten  itibaren  ve  vekalet  görevinin  fiilen  yapıldığı  sürece 

ödeneceği ifade edilmiştir.

 

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında;  "Birinci  fıkra  kapsamına  giren  personelden;  kurumlarınca  bir  kadroya  kurum  içinden 

veya  kurum  dışından  vekalet  ettirilenlere,  vekaletin  657  sayılı  Kanunun  86  ncı  maddesine  istinaden 

yapılmış  ve  bu  hususun  onayda  belirtilmiş  olması,  vekalet  görevinin  Bakanlar  Kurulu  kararı  veya 

müşterek  karar  ile  atama  yapılması  gereken  kadrolar  için  ilgili  bakan,  diğer  kadrolar  için  asili 

atamaya  yetkili  amir  tarafından  verilmesi,  vekalet  eden  personelin  asaleten  atanmada  aranan  tüm 

şartları  (asaleten  atanmada  sınav  şartı  aranılan kadrolar  için  bu  sınavlara  girebilme  hakkının  elde 


 

 

edilmiş  olması  dahil)  taşıması  kaydıyla  vekalet  ettikleri  kadro  için  öngörülen  ek  ödemenin  asli kadroları  için  öngörülen  ek  ödemeden  fazla  olması  halinde,  aradaki  fark,  vekalet  görevine 

başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık 

izin,  mazeret  izni,  hastalık  ve  refakat  izni,  geçici  görev,  vekalet,  görevden  uzaklaştırma,  hizmet  içi 

eğitim,  seminer  ve  kurs  nedenleriyle  görevlerinden  ayrılanlara  vekalet  edenlere  bu  şekilde  ödeme 

yapılmaz.

 

Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele 

ve  bir  kadroya  açıktan  vekil  olarak  atananlara  bu  madde  uyarınca  ek  ödeme  yapılmaz."  denilmek 

suretiyle de, bir kadroya vekalet ettirilenlere, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli 

kadroları  için  öngörülen  ek  ödemeden  fazla  olması  halinde  aradaki  farkın,  vekalet  görevine 

başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödeneceği belirtilmiştir.

 

 

Yukarıda  yer  verilen  hüküm  ve  açıklamalar  çerçevesinde;  genel  müdürlüğünüzde dolu 

daire başkanlığı  kadrosuna  vekaleten  atanan  ve  aynı  yer  şube  müdürü  kadrosunda  bulunan  ilgiliye, 

             1- 

657 sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde, vekalet 

görevinin  3  aydan  fazla  devam  eden  süresi  için  vekalet  aylığının  ödenebileceği, 

             2-  375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  9  uncu  maddesi  ve 

2006/10344  sayılı 

Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Devlet  Memurlarına  Ödenecek  Zam  ve  Tazminatlara 

İlişkin Kararın

 9 uncu maddesi uyarınca, mezkur hükümlerdeki 

şartları taşıması kaydıyla,

 asli kadrosu 

ile vekalet edilen kadro arasında oluşabilecek zam ve tazminat ile ek ödeme tutarları arasındaki farkın

 

vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ödenebileceği 

mütalaa edilmektedir.  

 

 Yüklə 24,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə