P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə15/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   56

N igar xanım  dərhal öz dəsti-x ətti  ilə Koroğluya yazdı ki, “Ey K or- 
oğlu, adın-sanın bütün R um a yayılıb. Eşitmişik Eyvazı Urfa şəhərindən 
götürüb qaçırtmısan.  Bilm irsənsə bil ki, m ən Rum xotkarı  Sultan M ura- 
dın qızı N igar xanımam.  Çoxdandı  sono qovuşm aq həsrotindoyem .  K i- 
şisənsə  İstanbula gəlib  m əni  apar” .  N igar xanım  nam əyə  m öhür basıb 
B əlli  Ə hm ədə  verdi.  B əlli  Ə hm əd  nam əni  oxuyub  gördü  ki,  N igar 
xanım  K oroğluya m ərdi-m ərdanə yazıb ki: “kişisənsə, gəl m əni apar” .
Bəlli  Ə hm əd  dedi:
-   Ay  xanım ,  indi  ki,  Ç ənlibelə  getm ək  istəyirsən,  m ən  özüm   də 
səni  oraya apara bilərəm .
N igar xanım   dedi:
-   B aşından  yekə  danışma!  Sən  kim sən ki,  m əni  K oroğluya  çatdı- 
rasan.
B əlli  Ə hm əd  dedi:
-  Ay gözəl xanım,  K oroğlu bu nam əyə  inanmayacaq, yaxşısı budu 
şəklini  ver,  K oroğluya aparım.
N igar xanım  qoynundan şəklini çıxarıb Bəlli Ə hm ədə verdi.  Sonra 
dedi:
-  A y heyvərə,  sənin  adın nə  oldu?
B əlli  Ə hm əd  dedi:
-  Xanım,  m ən ə  Bəlli  Ə hm əd  deyərlər.
N igar xanım   dedi:
-  Ə hm əd,  n ə  üçün sonə  B əlli  deyirlər?
B əlli  Ə hm əd  dedi:
-  A y xanım ,  sizin  var-dövlətinizin  bərəkətindən  bir acı  qəlyanım , 
sərin  suyum,  bir tikə pendir-çörəyim  var,  gəlib-gedənin qabağm a qo- 
yuram,  bu  səbəbdən  m ənə  Bəlli  Ə hm əd deyirlər.
N igar xanım   dedi:
-   D em ək,  səni  tanım ayan  N uh  peyğəm bərdi  ki,  onun  da  sümüyü 
sürm əyə  dönüb.
N igar xanım   Bəlli  Ə hm ədə  dedi:
-   Ə təyini  aç!
N igar xanım   B əlli  Ə hm ədin  ətəyinə  iki  ovuc  qızıl  töküb  dedi:
-  M ənim   qoçağım ,  nam əni  tez  K oroğluya  çatdır.
N igar  xanım   xudahafızləşib  getdi.  B əlli  Ə hm əd  ürəyində  dedi: 
“Bu nam əni  K oroğluya  çatdırm am aq kişilikdən deyil” .  Sonra karvan- 
saraya  gəlib  atını mindi.  Ç əm libelə yola düşdü.  M enzilbəm ənzil keçib
g əlib  Çəm libelə  çatdı.  Koroğlunun  gözətçiləri  onu  yaxalayıb  K oroğ- 
lunun yanına gətirdilər.  O nlar dedilər:
-   Cəlali  sağ  olsun,  bir  atlı  yaxalayıb  hüzurunuza  gətirmişik,  deyir 
m on  Koroğlunun nökoriyem .
Koroğlu əm r etdi,  athnı gətirdilər. B əlli Ə hm əd K oroğlunun hüzu- 
runa  gəlib  baş  əydi.  K oroğlunun  Bəlli  Ə hm ədin  hərəkətindən  xoşu 
gəldi, ona yer göstərdi,  əm r elədi Eyvaz şərab gətirdi.  Bəlli Əhm əd bir 
neçə  piyalə  şərab  içəndən  sonra hala gəldi.  Koroğlu  Bəlli  Əhm əddən 
adını  soruşdu.  O  dedi:
-  E y cəlali  Koroğlu,  m enə  Belli  Ə hm əd  deyərlər.
K oroğlu dedi:
-   Biz  də  sənə  B əlli  Ə hm əd  deyərik.
Sonra Koroğlu dedi:
-  B əlli Əhm əd,  haradan  gəlirsən?
B əlli  Əhm əd  cavab  verdi:
-  İstanbuldan.
K oroğlu buyurdu Qıratı  getirdilər.  O,  B elli  Ə hm əddən  soruşdu:
-  İstanbulda belə  cins  at  görübsənm i?
B əlli  Ə hm əd  cavab  verdi:
-  Ey  cəlali  K oroğlu,  görm əm işəm .
K oroğlu  dedi:
-   M onim   m oclisim dən  yaxşı  m əclis  görm üsənm i?
B əlli  Əhmod  cavab  verdi:
-  Ey Cəlali K oroğlu, İstanbulda N igar xanım  adlı gözəl bir qız gör- 
m üşəm .  N igar xanım  bu  m əclisdə  olsaydı,  m oclisiniz Ə nuşirəvan adi- 
lin  m əclisindən  də  gözəl  olardı.
K oroğlu  özü  də  N igar  xanım ın  adını  çox  eşitmişdi.  Ona  görə  do 
dərin  fıkrə  getdi.  B əlli  Ə hm əd  Koroğlunu  belə  dalğın  gördükdə N igar 
xanım ın  nam əsini  çıxarıb  ona  verdi.  K oroğlu  nam əni  oxuyub  gördü 
N igar  xanımm   sözləri  çox  sərtdi,  Bəlli  Ə hm ədə  dedi:
-   Anası...  beş m in dinarın yox  idi bir rəssam a verib Nigarın şeklini 
çekdirəsən?
B əlli  Əhm əd  dedi:
-   Ey  Cəlali  K oroğlu,  narahat  olm a  şəklini  də  getinnişəm .
Koroğlu tez N igar xanımm şəklini alıb tam aşa etdi, bir könüldən min
könülo ona vuruldu.  Sonra D əli H esənə əm r elədi ki, iki haçalı bir kündə 
gətirsin.  Bəlli  Ə hm əd  ürəyində  dedi:  “H əlbet  K oroğlu  bu  iki  haçah


k ü n d o n i  m o n o   o n a m   v e rm ə k   is tə y ir” .  D o li  H o sə n   k ü n d ə n i  h a z ır  e td ik d ə  
K o ro ğ lu n u n   ta p ş ııığ ı  ilə  o n u   B ə lli Ə h m ə d in  b o y n u n a ,  a y a ğ ın a  v u rd u la r.
B ə lli  Ə h m ə d   ded i:
-   E y   C o la li  K o ro ğ lu , n iy ə   m ə n im   a y a ğ ım a ,  b o y n u m a  k ü n d ə   v u r u r-  
sa n ?
K o ro ğ lu   d e d i:
-   M o n   İ s ta n b u la   N ig a r   x a n ım ı  g ə tirm ə y o   g e d irə m .  Ə g ə r   N ig a r 
x a m tn ,  d o ğ r u d a n   da,  ş ə k ild ə k i  k im i  g ö z ə l  o lsa ,  o n d a   so n i  q ız ıla   tu ta -  
c a ğ a m .  Y o x ,  ə g ə r   şə k il  d ə ,  n a m ə   d ə   o n u n   o lm a sa ,  n o slin i  y e r  ü z ü n d ə n  
k ə s ə c ə y ə m   k i,  b a ş q a la rın a   d a   ib r ə t  o ls u n ,  b ir d o   y a la n   d a n ış m a s ın la r.
D ə li  H ə s ə n   Q ıra tı  y ə h ə r lə y ib   K o ro ğ lu n u n   o n   y e d d i  p a r a   d ö y ü ş 
s u rs a tın ı  h a z ır la d ı.  K o ıo ğ lu   d ə lilo r in i  b a ş ın a   y ığ ıb   d ed i:
-   M o n   q a y ıd a n a   q ə d ə r   iç k i,  ça lğ ı  m ə e lis i  d a y a n m a lıd ı.  E ş id ib   b il-  
s o m   k i,  k e f   m ə c lis lə r i  q u r u b s u n u z ,  k ö k iin ü z ü   y e r   ü z ü n d ə n   k ə s ə r ə m . 
S o n ra   D o li  H ə s ə n o   iiz  tu tu b   d e d i:
-  M o n   g ə l ə n ə   k im i B ə lli  Ə h m o d ə   y a x ş ı  b a x a rs a n ,  b ir do   k i,  E y v a z ı 
ö z   c a n ım z   k im i  q o ru y u n .
K o ro ğ lu   d ə l ilə r lə   x u d a h a f ız lo ş ib   Q ıra tı  m in d i,  t ə k - t o n h a   İs ta n b u la  
y o la   d lişd ü .  K o ro ğ lu   m ə n z ilb ə m o n z il  g o lib   İ s ta n b u la   y e tişd i.  Ş ə h ə r in  
d a r v a z a s ın a   ç a td ıq d a   Q ır a td a n   d ü şd ü ,  a tın   c ilo v u n d a n   tu tu b   g e tm ə y ə  
b a ş la d ı.  Q ıra tm   b ir   x a s iy y ə ti  v a r   idi.  B ir  ş ə h ə r ə ,  y a x u d   k ə n d o   ç a td ıq -  
d a   Q ır a t  q u la q la rın ı  e ş ş o k   q u la ğ ı  k im i  sa lla y a r,  tü k lə r in i  ü rp ə ş d irib  
q u y r u ğ u n u  y e llə y o r d i.  Q ıra t  o n a  g ö ro   b c lo   ed ird i  ki,  K o ro ğ lu d a n   b a ş q a  
h e ç  k o s   o n a   q a y ğ ı  g ö s to n n o s in .  Y o ld a n   b c li b ü k ü k  b ir q a rı k e ç ird i.  K o - 
ro ğ lu   q a r ıy a   n ə z ə r   sa lıb   y o q ın   etd i  ki,  b u   qarı  y e tm iş   iki  c a d u - h iy lə  
b ilo n   a d a m a   o x ş a y ır.  K c ç ib   q a r ıy a   “ s a la m -o lc y k im ,  a n a ”   -   d c d i.  Q arı 
“ s a la m - o lc y k im ,  o ğ lu m ”  -   d c y o   c a v a b   v crd i.
K o ro ğ lu   d e d i:
-   A y   an a ,  b ir   g c c o liy ə   m o n i  q o n a q   c d o rs o n m i?
Q a rı  d ed i:
-   A y   o ğ u l,  m o n   d ilo n m o y o   g c tm iş d im ,  h eç  no  o lim ə   g o lm ə d i.  S on 
g c t b ir   v a rlı  a d a m a   q o n a q   ol.
K o ro ğ lu   q a r ın ın   o to y in o   b ir  o v u c   ağ ,  q ırm ız ı  p u l  tö k d ü .  O n u n   g ö z - 
lori  işıq la n d ı.
Q a rı  d cd i:
- N ə   o lar,  a y   o ğ u l,  A lla h   v c ro n d o n ,  n ə y im iz   var,  b ir y e r d ə   y ey o rik .
Q a rı  q a b a q d a ,  K o ro ğ lu   is ə   Q ıra tla   b irlik d o   o n u n   d a lın c a   g e d ib   q a -  
p ıy a   ç a td ıla r.  Q ır a t  q a p ıd a n   k c ç m o d i.  Q a rı  dedi:
-   A y   o ğ u l,  d a y a n   g e d im   k ü lü n g   g ə tir im ,  q a p ın ın   altın ı  q az ,  b o lk o , 
Q ır a t  k eç ə.
Q a rı  k ü lü n g   g ə t i n n ə y o   g c td i.  K o ro ğ lu   d ö z ə   b ilm ə d i.  B e lin d ə n   q ı-  
lın c ım   a ç ıb   b ir z ə r b ə   ilə   q a p ın ı  qırd ı.  Q ıra tı  h ə y ə tə   k e ç irtd i.  Q arı  q a y ı-  
d ıb   q a p ın ı  sın m ış  g ö rd ü k d o   b a ş ın a   d ö y ü b   ded i:
-   A lla h   e v in i  y ıx s ın ,  e v im i  x a ra b a  q o y d u n .
K o ro ğ lu   d ed i:
-   A y   an a,  n a r a h a t  o lm a ,  b i r   u sta   g ə tir ə r o m   s ə n ə   a la q a p ı  d ü z ə ld o r.
K o ro ğ lu   q a p ı- b a c a n ı  g ə z ib   g ö rd ü   ki,  q a rın ın   y a x ş ı  b ir  tö v lə s i  var.
T ö v lə n in   a x u ru   d a  v a r   idi.  K o ro ğ lu   Q ıra tı  ç ə k ib   tö v lə y ə   b a ğ la d ı,  s o n ra  
q a r ıy a   d ed i:
-   A y   an a ,  d e y ird in   y o x s u la m ,  b o s  b u   e v - e ş ik   k im in d i?
Q a rı  ded i:
-   A y   o ğ u l,  m ə n im   ə r im   ta c ir   id i,  ç o x d a n d ı  ö lü b ,  b u   e v - c ş ik   d o   s a -  
h ib s i z ,  b a ş lı- b a ş ın a   q a lıb .
K o ro ğ lu   ded i:
-   A n a ,  b ir  a z   o ta ,  s a m a n a   g ü m a m n   g ə lo n n i,  Q ıra ta   v e rə m ?
Q a r ı  o  y a n ,  b u   y a n d a n   b ir   a z   ç ö r - ç ö p   y ığ ıb   Q ıra tın   q a b a ğ ın a   tökdii. 
Q ır a t  d a ş d a n   y u m ş a q   h ə r   şe y   y e y ird i.  S o n ra   q a rı  K o ro ğ lu n u   cv o   d o v o t 
e td i.  K o ro ğ lu   e v ə   g irib   g ö rd ü   k i,  y a x ş ı  o ta q d ı,  a m m a   fə rşi  k ö h n o d i. 
Ə lin i  c ib in ə   s a lıb  b ir  o v u c  q ır m ız ı,  b ir a z   a ğ  pu)  ç ıx a rıb   q arın ın   o to y in o  
tö k ü b   d e d i:
-   A y   a n a ,  b u   p u lla r ı  g ö tü   b a z a r a   get,  ö z ü n o   b ir  fo rş  al,  goti  o ta ğ tn ı 
d ö ş ə .
Q a rı  te z   b a z a r a   g e d ib   y a x ş ı  b ir   forş  ald ı,  h a m b a la   v c rib   cvo  g o tird i. 
Q a r ı  K o ro ğ lu n u n   k ö m ə y ilə   fə r ş i  o ta ğ a  d ö şo d i.  K o ro ğ lu   y a r a q -y a s a ğ ın ı 
s o y u n u b   o ta ğ ın   d iv a rın d a n   a sd ı.
S o n ra  q a rıy a   d e d i:
-   A n a c a n ,  g ö z ü m o   y a x ş ı  g ö r ü n m ü rs o n ,  p a lta rla rın   k ö h n o d i,  al  bu  
p u lla r ı  g e t  ö z ü n o   y a x ş ı  b ir  p a l ta r   al.
Q a rı  ü ro y in d o :  “ İlah i  b u   o ğ u lla rd a n   o n u n u   y c tir” ,  -   d cy ib ,  K o ro ğ lu - 
d a n  p u l  alıb   b a z a ra  g e td i.  D ə r z id o n  b ir d o st  g ö zo l  p a lta r alıb   g c y in ib - k c - 
çin d i.  Q a n n ın  d işlə ri  o lm a d ığ ın a  g ö ro  a ğ z ın a  y a şm a q  tu td u .  K o ro ğ lu  dcdi:
-  A y   an a,  o n   iki  n ö k ə r im   g o lm ə lid i.  D ü y ü ,  ot,  y a ğ   ta p ıb   şam  h a z ır -  
lığ ı  g ö r.
Q a rı  g ed ib   b a z a r lıq   e le y ib   g ə ld i.  K o ro ğ lu   Q ıra tı  tu m a r la y a - tu m a r -  
la y a   y e m lə y ird i.  S o n ra   K o ro ğ lu   d o s tə m a z   a lıb   n a m a z   qıldı.  N a m a z ı 
q u rta r a n d a n   s o n ra   “ q a r ı ”  — d e y ə   a rv a d ı  s ə s lə d i.  Q arı  a c ıq la n ıb   d ed i:
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə