P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə20/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   56

N igar xanım  dedi:
-  Q ıratın  tayı  bir at da gərək m ənə  tapasan.
K oroğlu  dedi:
-   Ay  xanım ,  Q ıratın  beş  m in  tüm en  qiym ətidi,  m ənim   bu  qoder 
pulum  yoxdu.
N igar  xanım   xəzinədarına  əm r  etdi  pul  gətirdilər.  O  saat  kisədən 
beş  min  tüm ən  çıxarıb  Koroğluya  verdi.
K oroğlu  gördü  N igar  xam ının  əhvalı  durulub.  N igar  xanımı  belə 
görəndə  dedi:
U ca  dağların  başında,
N ə m li-n əm li  qar görünür,
M ənim  bu  d əli  könlüm ə 
A la gözlü  y ar  görünür.
S evgilim   geyib  valadan',
R əngi  seçilm əz  laladan,
İçib  abi-zülaladan,
G özləri xum ar  görünür.
N igar  dayanıb  xum ar-xum ar  K oroğluya  baxırdı.  K oroğlu  gördü 
N igar xanım ın yaxası  açılıb, m əm ələri  Ərcistanə narı kim i  eşiyə çıxıb. 
Koroğlu  özünü  itirib  dedi:
G öründü  yarım m   kəndi,
Ə m m ək  üçün  ləbün qəndi,
A çılıb  sinənin bəndi,
K asilm əm iş  nar  görünür.
Koroğlu  sanki  yuxudan  oyanıb  öz-özünə dedi:  “Ey dili  qafil,  Rum 
xotkarı  Sultan M uradın yeddi hasarı  içərisində, bütün Rum şəhəri  sənə 
düşm ən  kəsildiyi  halda,  nə  səsini  başına  atıb  b ağıra-bağıra  oxuyur- 
san?”  C anına  qorxu düşdü.  Sazı  götürüb dedi:
K oroğluyam   əzəm m ədim ,
G eyib  rəxtim   g əzəm m ədim ,
G en  dünyada  gəzəm m ədim ,
D ünya  m ən ə  d ar  görünür.
N igarxanım  K oroğlunun  qorxduğunu  görüb  dedi:
-  Ey  Cəlali  K oroğlu,  qorxub  eləm ə,  bu  qapıdan  bir  ins-cins  içəri 
girə bilməz.
Sonra Nigar xanım  dedi:
-  İndisə necə  g əlm isən   eləcə  də  gedərsən,  m ən ə  Qırat kim i bir at 
alarsan.  Sabah m ən  g əz m ə k   adı  ilə  şəh ərə  çıxaram ,  şəhər əhlinin  qa- 
ladan  çıxmasını  qadağan  edərəm .  Sən  isə  öz  kişiliyini  göstərib  m əni 
qaçırarsan.
Nigar  xanım  K oroğlu  ilə  vədələşdikdən  sonra  Koroğlu  vidalaşıb 
hovuzun  kənarına  gəldi,  ağ  əm m am əsini,  köynəyini,  əbasını  geyinib, 
b ir əlində təsbeh, o biri ə lin d ə  çəlik hasardan çıxdı.  G özətçilər K oroğ- 
lunun başına tökülüb  dedilər:
-  Ey hacı, N igar xam m ın verdiyi  ənam lardan bizə  də  pay  ver.
Koroğlu onlann h ər b irin ə  bir bacaqlı  verdi.
G özətçilər dedilər:
-  Ay hacı,  yenə  də  M ək k ə y ə  gedəcəksən?
Koroğlu dedi:
-  Bəli, mən h ər il gedirəm .  İndi  də gedib  ata m inib ora yola d ü şə- 
cəyəm .
Gözətçilər dedilər:
-   Ey  hacı,  sən  Allah  o  vilayətdə  Sultan  M uradı  görsən  de  ki,  son 
gedəndən bəri  N igar xanım  b ir dinar da olsa,  bizə  m əvacib  vennəyib.
Koroğlu dedi:
-  Belədirsə,  sabah burada  bir n əfər də  olsa,  qoym anam  qalsm.
Ürəyində dedi:
“Sabah Nigar xanımı  götürüb qaçırdandan sonra siz də  özünüz da- 
ğılıb   gedərsiniz” .  G özətçilər:  “Getdiyin  o  M əkkəyə  qurban  o laq ”
-   dedilər.
Koroğlu hasardan çıxıb özünü qarının evine yetirdi.  Sonra gedib üç 
y a şa r bir day alıb  getirdi.  A tın  yəherini,  üzengisini  də  hazırladı.  G ecə 
başını  yere  qoyub  yatdı.  S e h e r  çağı  oyanıb  gördü  ki,  Q eysəriyyede 
teb il  çalırlar.
Koroğlu dedi:
-  Ay qarı,  bu tebil  nədi  çalırlar?
Qarı  dedi:
-   Ay  oğul,  Sultan  M urad  Xotkarın  qızı  N igar  xam m   həftəde  bir 
d ə fə   şəheri  gəzm əyə  çıxır.  B u  təbil  ondan  ötrüdü  ki,  camaat  N igar


xanım ın  şəh ə rə  çıxmasmı  bilib eşiyə çıxmasın,  şəhərdə olanlar da e v - 
lərinə  çəkilsinlər.
K oroğlu  durub  nam azını  qıldı,  dava  libasım  geyinib  atların  ikisini 
də  y əhərləyib  həyətdən  çıxdı.  Q apının  ağzında  qarını  çağırıb  ətəyinə 
dörd-beş  ovuc  bacaqlı  tökdü.  Q arının  gözlərinə  işıq  gəldi.
K oroğlu  dedi:
-  Ay ana,  qapını bağla,  get sakitcə evdə otur, m ən şəhərə çaxnaşma 
salmışam ,  barı  sən  əngələ  düşmə.
Qarı  dedi:
-  Ay  oğul,  evin  abad  olsun,  xoş  gəldin,  sənə uğurlar olsun.
K oroğlu  Qıratı  mindi.  Dayın cilovunu Qıratın üzəngisinə bağlayıb
yola  düşdü.  Koroğlu  qaladan  bir  ağac  uzaqlaşdıqdan  sonra  dayamb 
N igar xanım ın  yolunu gözləm əyə  başladı.  Bir  az  sonra N igar xanımın 
faytonunun  səsi  eşidildi.  K oroğlu  gördü Nigar  xanım   gəlir,  Qıratı  ona 
tə rə f  çapdı.  N igar  xanım   K oroğlunu  gördükdə  faytondan  düşüb  ona 
san   gəldi.  K oroğlu  gördü N igar xam m   kənizlərdən  aralanıb  tək  qaldı. 
İldırım  sürətilə onun əlindən tutub Q ıratın tərkinə çəkdi, B elindən k ə - 
m əndi  açıb  N igar xammı  m öhkem   özünə  bağladı:
N igar xanım   dedi:
-   Ey  C əlali  Koroğlu,  nə  üçün  m əni  öz  atım a  m indiraıədin,  bəs 
m ənim   atım   necə  olacaq?
K oroğlu  dedi:
-   Xanım ,  ürəyini  sıxma,  sənin  atım   Qıratın  üzəngisinə  bağlam ı- 
şam.
Sonra  N igar  xanımı  götürüb  kəsə  yolla  getm oyə  başladı.  Koroğlu 
İstanbuldan  iyirm i  ağac  uzaqlaşdı.
K oroğlu  ilə  Nigar  xanım   burada  qalsın,  indi  eşit  kənizlərdən.  K ə - 
nizlər  görondo  ki,  bir  quldur  N igar  xanıını  qaçırtdı,  ağlaya-ağlaya 
Bürcü  Sultanın  yanına gəlib  dedilər:
-  Ey Sultan, niyə qafıl oturubsan, b ir quldur N igar xanımı zorla atı- 
nın  tərkinə  alıb  qaçırtdı.
Bürcü  Sultanın  qan  beyninə  vurdu,  atını  rninib  N igar xanım ın  d a- 
lısınca  çapdı.  Bu  xobori  eşidon  kimi  osm anlılar atlanıb  N igar xanımın 
dalınca getdilor.
Koroğlu  ilə N igar xanım səfalı bir çəm ənliyə çatdılar. Koroğlu dedi:
-  Ay xanım ,  düşək,  atlar bir az  otlasın.
K oroğlu N ig ar xanımı  Q ıratın  belindən  düşürdüb  dedi:
-  Ay xanım, gecə  ilan  vuran yatıb,  m ən yatm am ışam .  Sənin gözün 
atlarda olsun,  m ən bir az  dincəlim .
Nigar xanım dedi:
-  Ey Koroğlu,  az yatacaqsan,  ya çox?
Koroğlu başını N igar xanım ın  çiyninə  dayayıb  dedi:
-   Ay  xanım,  m ənim   iki  cür  yuxum   var:  üç  günlük,  bir  də  yeddi 
günlük.
Nigar xanım dedi:
-  Ay evini A llah yıxsın,  m əni gətirib çölün düzünə qoyub  deyirsən 
ki,  iki  cür yuxum var, üç günlük, bir də yeddi  günlük.  İndi x əbər y ayı- 
lacaq  bütün  İstanbul  əhli  qoşu n   çəkib  üstüm üzə  gələcək.  Zarafatı  bir 
y an a qoy,  dur m əni  bir yana  apar.
Koroğlu dedi:
-  Ay xanım,  ürəyini  sıxm a,  bax  elə  bu  ham ar  çəm ənlik  əsl  döyüş 
m eydanıdı, həm  də  Q ıratm  b ir xasiyyəti var.  D üşm ən m ənzildən  çıxıb 
y o lu n  ortasına çatanda Q ırat  ayaqlannı  yerə  döyür.  D üşm ən yaxm laş- 
d ıq ca Qıratm ağzı köpüklənir, dım aqları  ilə yeri qazır.  G özdə-qulaqda 
ol,  Qıratda bu nişanələri  görən  kimi m əni  yuxudan  oyat.
Koroğlu  bunları  deyib,  başını  atıb  daş  kimi  yatdı.  Nigar  xanım ın 
g özü  Qıratda  idi.  Çox keçm əd ən  Qırat kişnədi.  B ir azdan  ağzı  köpük- 
lən ib   dımaqları  ilə  yeri  qazm ağa  başladı.  N igar  xanım   tələm -tolosik 
K oroğlunu yuxudan oyatdı,  Qıratı  göstərib  dedi:
-  Qırat əvvəlcə bərkdən kişnədi,  sonra ayaqlarınt  yerə döydü,  indi 
isə  ağzı  köpüklənib,  dım aqları  ilə yeri  eşir.
Koroğlu  gördü  ki,  Q ırat  yerlə-göylə  əlləşir,  bir  yerdə  qorar  tuta 
bilm ir.  Tez  Qıratın  y əh ər-yüyənini  bərkidib,  qılıncını  belino  bağladı. 
S onra  Nigar  xanımı  atına  mindirdi,  özü  də  Qıratın  belinə  sıçrayıb 
y o lu n   ağzını  kəsdi.
N igar xanım  soruşdu:
-  Ey Koroğlu,  niyə  qaçm ırsan?
Koroğlu dedi:
-  Ay xanım,  bizim  dalım ızcan qoşun gəlir.  M ən  qaçsam ,  onlar ar- 
xam ca gəlib Ç əm libelə çıxsalar,  qan qaralığı olar.  E lə buradaca öz h ü - 
nərim i göstərib onlara bir balaca qulaq burm ası verm əsəm , yaxamızdan 
əl  çəkm əyəcəklər.
Bir azdan İstanbul tərə fd ən  yel kimi çapan bir atlı  göründü.  Bu  atlı 
B ürcü  Sultan  idi.  O,  q əz əb li-q əz əb li  təkbaşına  bacısı  N igar  xanımın 
dalınca gəlirdi.  Bülcü  Sultanın arxasında osm anlı  qoşunu  ildırım sürəti
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə