P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə42/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56

Eyvaz  Koroğluya  dedi:
-   B unlar  hamısı  M əlik  M əm m əd  nağılıdı,  səni  öldürüb  qanını  iç- 
m əliyəm   ki,  ürəyim   soyusun.
Eyvaz  atlılarına  əm r verdi  ki,  Koroğlunu  dövrəyə  alsınlar.  K oroğ- 
lu  bunu  görüb  dedi:
-  Eyvaz,  m ənim lə  dava etm ək  istəyirsən?
Eyvaz  dedi:
-  B əli,  səni  öldürüb  qanını  içm əyincə  səndən  ol  çək ən   deyiləm.
K oroğlu dedi:
-   Eyvaz,  elədirsə  qoy bir türkü  deyim,  sonra no  istəyirsən  elə.
K oroğlu dedi:
Gün  gəlib  m əşriqdə  doğar,
Q oşunun  başına  yığar,
Q abağm dan  qarlar yağar,
Borandu,  qışm ıdur,  nədür?
K oroğlu  gördü  Eyvaz  qaşlarını  elə  çatıb  ki,  Ç ini-M açin  sultanı  da 
onun qaşlarının  düyüm ünü  aça bilm əz.  K oroğlu  görəndo  ki,  atlılar ar- 
xadan  onu  tutmaq  istəyirlər,  şeşpəri  çəkib  birinin  ağzından  elə  vurdu 
ki,  əngi  dağıldı.  O birilər qorxudan  gcri  çəkildilər.  K oroğlu üzünü E y- 
vaza tutub  dedi:
-  A y  it balası,  m ənim lə  davaya  çıxmısan?
Eyvaz  dedi:
-  Bəli.
K oroğlu  dedi:
-   Bu  itlərini  sakitləşdirir,  bir  söz  deyim,  sonra nə  istəyirsən elə.
K oroğlu  ürəyində  dedi:  “Eyvaz  dünyasında  m ənim lə  davaya
çıxmaz.  Y əqin  mon  yuxu  görürəm ” .
Sonra dcdi:
D ayan,  Q oç  Koroğlu,  dayan,
Sirrin  oldu  həq q ə  bəyən,
Y atm ısan,  qəflotdən  oyan,
G ördüyün  duşm udur,  nədür?
K oroğlu  türküsünü qurtaran kim i  Eyvaz hökm  edib  atlılara dedi  ki, 
Koroğlunu tutsunlar.  A tlılar Koroğlunun başına tökülüb onu tutmaq is-
təyəndə  K oroğlu  qılıncı  çəkib  onların  beş-altısını  qılıncdan  keçirtdi. 
Eyvaz  gördü  ki,  K oroğlunun  gözləri  qızıb,  d əli-d iv an ə  olub,  rastına 
keçəni  qılıncdan keçirir.  Tez  Bolu bəyin  arxasınca  adarn  yolladı.  Bolu 
bəy özü ilə bir d əstə  atlı  götürüb gəldi.  Koroğlu  geriyə baxıb  gördü ki, 
bir  atlı  dəstəsi  arxa  tərə fd ən   onun  yolunu  kəsib.  Qayıdıb  bu  biri  d əs- 
tədən bir neçəsini qırdı.  Onlarm arasından çıxıb Ç əm libelə  qaçm aq is- 
təyəndə  gördii  ki,  m üm kün  deyil.  Dörd  tərəfd ən   ona  hücum   ediblor. 
Ö z-özünə  dedi:  “M ən  buradan  çətin  qurtara  bilərəm ,  haram zada 
Eyvaz  m ənə  qəhm ar  çıxıb  arxa  tərəfı  qorusaydı  bunların  analarını 
ağlar qoyardım ” .
Koroğlu Eyvaza  dedi:
-  Bu  itlərini  sakitləşdir,  bir sözüm   var,  deyim   sonra vuruşaq.
Eyvaz  atlıları  sakitləşdirib:
-  Qoyun görək no  dem ək  istoyir -   dedi.
Koroğlu  dedi:
A y  ağalar,  ay  qardaşlar,
M ənim   hərcayı  Eyvazım ,
D idəm dən axıtdı  yaşlar,
M ənim   hərcayı  Eyvazım .
O yülübən  qalxm aq  istər,
D ordün  canə  salm aq  istər,
B oylər bəyi  olm aq  istər,
M onim   hərcayı  Eyvazım.
Koroğlu  Eyvaza dedi:
-  M ənim lə  vuruşursan  ki,  Çom libelo boylorbəyi  olasan?
Eyvaz  dcdi:
-  Bəli.
Koroğlu  dedi:
-   Ay  nankor,  son  ol  bəylorboyi.  İstom irson  ırıonim  kiıni  qılınc 
vuran  nökərin  olsun?
Eyvaz  dcdi:
-   Ç əm libcldə  Bolu  b əy   bəylərbəyi  olm alıdı,  mon  do  onun  qullu- 
ğunda  qılmc  vurm alıyam .
Koroğlu Eyvazın bu sözündən qəzəblənib dəli-divano oldu.  Görək 
bu  yerdə  K oroğlu nə  dedi:


K eçdim   halayun önündəxı,
K eçm o  igidün yeyindən,
Dad  dilər  Bolu  boyindən,
M ənim  hərcayı  Eyvazım .
K o ro ğ lu   f ık irlə ş ib   ö z - ö z ü n ə   d e d i:  “ C a v a n d ı,  c a h ild i,  o n u n   q ı h ğ ı n a  
g irib   y o la   g ə t in n o liy ə m ” .
K o ro ğ lu   dedi:
H ər  yana  getsən  yolundu,
Ə rənlər  saği-solundu,
K oroğlu  qoca  qulundu,
M ənim   hərcayı  Eyvazım.
K o ro ğ lu   sö z ü n ü   q u rta ra n   k im i  E y v a z ın   ə m r i  ilə   a tlıla r   K o r o ğ lu n u n  
ü s tü n ə   h ü c u m   ç ə k d ilə r.  B ir  q ə d ə r   v u r u ş a n d a n   s o n ra   K o ro ğ lu   ç a r ə n i 
q a ç m a q d a   g ö rd ü .  E y v a z   o n u   a rx a d a n   s o s lo y ib   ded i:
-   E y   K o ro ğ lu ,  d e y ird in   k işi  d ü ş m ə n   q a b a ğ ın d a n   q a ç m a z ,  b ə s   ö z ü n  
n iy ə   q a ç ır s a n ?
K o ro ğ lu  dedi:
-  A y  v ə lə d ü z n a , b ir sü rü  iti tö k m ü s ə n  ü s tü m ə ,  so n ra d e y irsə n  ki, n iy ə  
q a ç ırs a n ?   D ü ş m ə n   o n   o la r,  iy irm i  o la r,  m o n   b u   q o d ə r   it  ilə   n e y lə y im ?
K o ro ğ lu   so n ra   d ed i:
-   E y v a z ,  d a y a n   b ir   tü r k ü   d e y im ,  so n ra   m o n i  ö ld iirü r s ə n   öldür.
U ca  dağların  başında,
Y az  bir  yana,  qış  bir  yana,
T itroşir ağzum   içindo,
Dil  bir yana,  diş  bir yana.
E y v a z   g ü lü b   ded i:
-   C a n ın d a n   b e z ib   h a !..
K o ro ğ lu   dedi.
-   A y   h a ra m z a d a ,  s ə n   m ə n i  c a n a   g ə tir ib s ə n !
S o n ra   d ed i:
C oşar doli  könül  coşar,
E şqa  gəliib  başdan  aşar,
Bir  gün olur  ay n   düşər,
Baş  bir yana,  leş bir  yana.
E y v a z   K o ro ğ lu y a   q a x ın c la :
-   “Kişi  düştnən  qabağtndan  qaçm az  deyirdin.  İndi  necə  oldu?”
-  dedikdə,  Koroğlu belo  cavab  vcrdi:
Qoç  Koroğlu  deyər noldu,
Peymanım qan ilə doldu,
G ördün qonim   güclü  oldu,
Sal  bir  yana,  qaç  bir  yana.
Eyvaz  Bolu  boyo  hökm   etdi  ki,  Koroğlunu  tutsunlar.  A tlılar  yeno 
Koroğlunun  iistüno  töküldülər.  K oroğlu  onlardan  no  qodor  qırırdısa 
şeytan  toxumu  kimi  ycno  çoxalırdılar.  O  hondovərdo  bir  bond  var  idi. 
Koroğlu özünü o bəndo çatdırmaq  istəyəndə gördü,  Bolu bəyin ordusu 
oranı  kəsdirib.  Bondin  yanında bir  sıldınm   dağ var  idi.  Koroğlu  Q ıra- 
tın  üzəngisini  basdı.  Qırat  ahu  kimi  dağın  başına  tullandı.  Bolu  boyin 
atlıları  dağın  başına  çıxa  bilm odilər.  Koroğlu  dağın  başında  dayanıb 
baxırdı.
Eyvaz  Bolu bəyo  dcdi:
-  Atdan düş, piyada dağın başm a gcdib Koroğlunu tutaq.  Başqa yol 
yoxdu.
Eyvazla  Bolu  boy  atdan  düşüb  dağın  başına  çıxmağa  başladılar. 
Koroğlu  iso  Qıratın  cilovu  olindo otrafa 
tamaşa
  edirdi.
İndi  sono  kimdon  deyim ,  Dəli  M ehterdən.  Dəli  M ehtor  yuxuda 
gördü ki,  Koroğlu qan  doryasına düşüb.  Qıratm üzongisini basıb  qam çı- 
layır,  at qan doryasından çıxa bilmir.  Doli  M ehtor qan-tor içindo yuxu- 
dan  dik  atılıb  çölo  çıxdı.  Dili  tutar-tutm az  dəlilordon -  “ağa  hardadı” ,
-   deyo  soruşdu.  Doli  M ehtor dcdi:
-   Baxın  göriin  divanxanadadı  ağa?
Dolilor divanxanaya  baxıb  gördülor  Koroğlu  yoxdu.
Doli  Mehtor:  -   Horomxanadan  soruşun,  -  dedi.
Koroğlu  orada  da  yox  idi.  Dəli  M ehtər  ovçularla  rastlaşdı.  O nlar- 
dan  xobor
 aldıqda 
dedilər:
-   Koroğlu  Eyvazın  dalısınca qoruğa  getdi.
Dəli  M ehtər  m ehtərlərə  dedi:
-  Gedin  görün  Qırat  tövlədədi,  ya  yox?
M ehtərlər dedilor:
-   Koroğlu  səhor Qıratı  minib  getdi.
Doli  M ehtor dedi:
-  Uşaqlar, dayanmaym ,  atlamn gedək Koroğlunu tapaq. O vələdüz- 
na Eyvaz acıq eləyib getdi, olbət indi Koroğlunun başına bir oyun açıbdı.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə