P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə43/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56

Y cd d i  y ü z   y c tm iş  y cd d i  doli  y a ra q la n ıb   atlan d ılar.  N o z o r  C o la li  iş i 
b c lo   g ö rd ü k d ə   a d a m la rın d a n   h a li-q o z iy y o n i  soruşdu.  D cd ilo r  ki,  K o r o ğ -  
lu   itib d i, b o lli  d cy il  h ara d a d ı.  D o lilo r o n u   a x ta rm a ğ a   gcdirlor.  N o z ə r  C ə -  
la li  o rd u su n a   g ö sto riş  v erd i  ki,  h az ırlaşsın la r.  N o z o r  C ə la lin in   o rd u su   d a  
K o ro ğ lu n u n   d o lilə ri  ilə   b irlik d o   q o ru ğ a   to r o f  y o lla n d ı.  D oli  M e h tə r  q a -  
b a q d a   g ed ib   o rd u y a   g ö z ə tç ilik   edirdi.  Q o ru ğ a   ç a td ıq d a   gördü  ki,  s a y s ız -  
h c s a b s ız  b ir q o şu n  d a ğ ı-d a ş ı  d ö v ro y o   alıb.  D oli  M e h to r dorhal  b a ş a  d ü ş d ü  
k i,  K o ro ğ lu  d a ğ m  b aşın d a d ı,  q o şu n  o n u  m a n sırıy a  alıb.  O, N ə z ə r  C ə la liy ə  
y a x ın la ş ıb   işin   n ə   y e rd ə   o ld u ğ u n u   o n a  d a n ışıb   dedi:
-   D o lilo rim iz   a y r ı- a y r ı  d ə s tə lo r ə   b ö lü n s ü n lo r.  H ə r  d ə s tə   ö z   s ə r -  
k ə r d ə s in in   b u y u ru ğ u   ilo  h ü c u m a   k eç sin .
İn d i  siz o   E y v a z d a n   x ə b ə r   veriırı.  E y v a z la   B o lu   b ə y   p iy a d a   d a ğ a  
ç ıx ıb   K o ro ğ lu n u  tu trn a q   is tə y ird ilo r.  K o ro ğ lu   d a ğ ın   b a ş ın d a  Q ıra tın   c i -  
lo v u n d a n   tu tu b   g o z d irird i.  K o ro ğ lu   g ö rd ii  ki,  E y v a z la   B o lu   b o y   ə l lə r i 
q ılın c la r ın ın   q ə b z o s in d ə ,  b u d u   g ə lirlo r.  K o ro ğ lu   q ıh n c ın ı  ç ə k ib   d ed i:
-   İt  b a la la rı,  h a ra   g o lirs in iz ?
B o lu   b o y   a rx a y a   d ö n ü b   a tlıla rın a   b a x d ıq d a   g ö rd ü   ki,  Ç ə m lib c l  t ə -  
r o fd ə n   b ir  u c u   g ö rü n m o y o n   q o şu n   g o lir.  H a m ıs ın m   d a   o lin d o   g ü n   k im i 
işıq   s a la n   n iz o   v ar.  B o lu   b o y   E y v a z d a n   Ç o m lib c l  to ro fd o n   g o lə n   b u  
q o ş u n u n   k im in   o ld u ğ u n u   so ru şd u .  E y v a z   d u rb in lo   b a x ıb   g ö rd ü   ki, 
K o ro ğ lu n u n   d o lilo ri  N o z o r   C o la lin in   d o lilo ri  ilo   b irlik d o   s ıra la n ıb , 
s o r k o r d ə lə r   d ə   q a b a q d a   iro lilo y irlo r.  D o li  M c h to r,  D o m irç io ğ lu ,  G ü -  
y ü m ç ü o ğ lu ,  B o lli  Ə h m o d ,  N o z o r C o la ii  o rd u n u n   q a b a ğ ın d a d ırla r.  Q o r-  
x u d a n   E y v a z ın   e a n ın a   iiş ü tm o   d ü şd ü ,  ü z ü n ü   B o lu   b o y o   tu tu b   d ed i:
-   Y a m a n   g iin ü m ü z d ü .
B o lu   boy:  -   N o   o lu b ?   -   d c y o   so ru şd u .
E y v a z :
-   K o ro ğ lu n u n   d o lilo ri  g o lir,  -   dedi.
B o iu   b o y   to ş v iş o   d ü ş ü b   d cd i:
-   A y   v o lo d ü z n a ,  m o n i  q o ş u n u m d a n   a y rı  sa lıb   b u   d a ğ ın   b a ş ın a   g o - 
tird in .  Y e n o   q o ş u n u n   iç in d o   o lsa y d ım ,  b ir   iş  g ö ro rd im .  İndi  d a h a   son 
d ə y y u s   fık irlo ş,  g ö ro k   b a ş ım ız a   n ə   kül  tö k o k ?
E y v a z   ded i:
-  M o n   K o ro ğ lu d a n  k ü siib  g o lm işd im .  İndi  bizi  b a rış d ıra  b ilso n   K o r- 
o ğ lu d a n   x a h iş e lo ro ırı  soni  b a ğ ış la r.  Y o x s a   so n i  d o ,  m o n i  d ə ,  q o şu n u   da 
q ıra c a q .
K o ro ğ lu   q e y z lo   B o lu   b o y in   ü stü n o   g o ld i.  B o lu   b o y   titr ə y ə - titrə y ə  
d e d i:
- E y   C ə la li  K o ro ğ lu ,  m o n   s o n in lo   d a v a y a   g o lm o m iş o m .  E şitm işo m  
n ö k ə rin   E y v a z   so n d o n   k ü sü b ,  sizi  b a rış d ırm a ğ a   g o lm iş o m .
K o ro ğ lu   B o lu   b o y in   tü lk ü lü y ü n ü   b a ş a   d iişü b   ö z - ö z iin o   dcdi: 
“ Ə c la f,  b e ş   s a a td ı  m o n im lo   v u ru ş u r,  in d i  c a n ın ın   h a y ın a   diişiib   ıuono 
k ə l ə k   g ə lm ə k  i s t ə y i r ” .  K o ro ğ lu  g ü lü m s o y ə r o k  ü r o y in d o   d cd i:  “ B u   v o - 
lə d ü z n a y a   b ir   b a x ,  m o n im   b a ş ım a   p a p a q   q o y m a q   is to y ir ” .
K o ro ğ lu   B o lu   b ə y o   ded i:
-   B ir   s ö z ü m   v a r,  q o y   d ey iırı,  s o n ra   b a rış a q .
M ənasın  b ilm əyən  sözü,
D em əkdən  dem om ək  yeydü.
N am ərdinən  çörok-duzu,
Y em okdən  yem om ok  yeydü.
B o lu   b ə y   d e d i:
-   E y   K o ro ğ lu ,  E y v a z   k im i  n ö k o r d o n   h c ç   ol  ç o k m o k   o la rm ı?
K o ro ğ lu :  -   M o n   b arışa n   d c y ilo m   -   d e y ib ,  b clo   b ir  tiirkii  sö y lo d i:
Budu  sözüm ün  əzoli,
Bağlar  tökübdü  xozoli,
Son  tok  bivofa  gözoli 
Sevmokdon  sevm om ok  yeydii.
E lo   b u   z a m a n   K o ro ğ lu n u n   d o lilo ri  B o lu   b o y in   o rd u s u n a   h ü c u ın  
ç o k ib   o n u   q ırm a ğ a   b a şla d ıla r.  B o lu   b o y   b ir  do   g ö rd ii  ki,  q o şu ııu n   iç o - 
ris in o   b ir   v o lv o lo   d ü şiib   ki,  q iy a m o ti  y a d a   salır.  B o lu   b o y   v a h im o y o  
d ü ş ü b   d e d i:
-   A lla h   so n in   cv in i  y ıx sın   E y v a z ,  q o şu n u m u ıı  y a rısı  q ın k lı.
E y v a z   dcd i:
-   T c z   o l,  b irto h o r   K o ro ğ lu n u   m o n im lo   b a n ş d ır.
B o lu   b o y   d c d i:
-   E y   C o la li  K o ro ğ lu ,  tü rk ü   d c m o y i  b ir   y a n a   b u ıa x ,  E y v a z la   barış. 
S o n ra   g c d o k   q o ş u n u n   iç o risin d o   n o   q o d o r   isto y irs o n ,  tiirk ü   dc.
K o ro ğ lu   b a x ıb   g ö rd ü   d o lilo r B o lu  b o y in   q o şu n u n u   q ılın c d a n   k c ç irir- 
lor.  K o ro ğ lu   ü r o y in d o  dcdi:  “ Y a x şı  o ld u ,  d o lilo r q o şu n u n   y a rısım   q ıra n a  
k im i  B o lu  b ə y in   b a ş ın ı  b u rad a q a tıb  so n ra   o n u n la   d a n ış m a ğ a  b a ş la r a ııı” .
K o ro ğ lu   B o lu   b o y o   dedi:
-   Q u la q   as,  b ir   tü rk ü   d ə   d e y im ,  s o n ra   d o s tlu ğ u n   b in a sın ı  q o y a rıq .
K o ro ğ lu   d e d i:
Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə