P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə44/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56

İgidin  gərəkdü  zatı,
M isriqılıc,  Ə rəbatı,
Bir m ərdin yerində...
Q alxm aqdan  qalxm am aq yeydii.
Biçarə  Bolu  bəy  baxıb  gördü  ki,  qoşunu  tam am   seyrəlib.  T əşv işə 
düşüb  dedi:
-  Ey  Cəlali Koroğlu,  Allaha bax,  gəl  hökm   et,  dava  dayansm. 
Koroğlu  dedi:
K oroğlu,  saldun  savaşı,
M eydanda kəsdürdiin  başı,
Bir y erə  çağrılm am ış  kişi,
G etm əkdən  getm əm ək   yeydü.
Bolu bəy donub  qalmışdı.  O,  Eyvaza:  -   “İt  oğlu,  tez  ol  gəl barış” ,
-  dedi.
Eyvaz qabağa getm əyə  cəsarət etm ədi.  B olu bəy Eyvaza m öhkəm  
bir  yum ruq vurub  yenə  də:  “keç  barış” ,  -   dedi.  K oroğlu  görəndə  ki, 
Bolu bəy Eyvazı  dürtm ələyir qəzəblənib  dedi:
-  Ay vələdüzna,  uşağı  niyə  vurursan?
Bolu bəy dedi:
-  Ey Koroğlu,  səninlə barışm aq  istəm ədiyinə  görə  vururam. 
Koroğlu:  -  M ən barışan  deyiləm ,  -  dedi.
Bolu bəy əlacsız  qalıb  dedi.
-  Elə  isə hökm elə,  dəlilər davanı  dayandırsınlar.
Koroğlu öz-özünə dedi:  “D əli M ehtər qoşunun işini bitirənə qədər 
bunlarm başlarını  qatacağam ” .
Koroğlu  dedi:
-   Hə,  Bolu  bəy,  yaxşı  deyirsən,  bir  türkü  də  deyim,  sonra  işlori 
qaydasına  qoyaq.
Koroğlu dedi:
M ən sə n ə   neylədim ,  fələk ,
K əsildi  aralar m əndə.
N azh y ar  getdi  əlim dən,
Göy  geyim ,  qaralar m əndə.
M ərd  igid b ək lər  b ərə sin ,
E ldən  d ö n d ərm əz yörəsin,
Lotu R eyhanm  yarasın,
A çdığım   g ö rələ r m əndə.
Koroğlu dedi:
U caları  ala  qarlı,
A lçaqları  qən im   ərli,
K oroğlu  der,  dürlü-dürlü,
B u  şum  sita rə lə r m əndə.
Koroğlu  sözünü  qurtaran  kimi  B olu  bəy  Eyvazın  qolundan  tutub 
yaxına  gətirib  dedi:
-  Ey  K oroğlu,  A llah  xatirinə,  Eyvazın  günahm dan  keç,  barış.
Eyvaz  K oroğlunun  əlindən  öpdü.  K oroğlu  ona  m əhəl  qoymadı.
Koroğlu,  Bolu  bəy,  Eyvaz  üçü  də  dağın  başında  dayanmışdılar.
Koroğlu  baxıb  gördü  ki,  Dəli  M ehtər,  d əlilər  elə  vuruşurlar  ki,  heç 
Rüstəm  belə  vuruşm ayıb.  K oroğlu dəliləri  belə  m ərd  görüb  fərəh lən - 
di,  ürəyindo  D əli  M ehtərə  “d uz-çörəyim   sənə  halal  olsun” ,  -   dcdi.
Bolu b əy   dedi:
-   Ey  C əlali  K oroğlu,  qoşunuın  tam am   qırddı.  DoliJor  elo  bilirJor, 
biz bir-birim izə  düşm ənik.  Buyur gedək,  görsünlər ki,  dostuq.
Koroğlu  ürəyində  dedi:  “Bir  türkü  ilə  D əli  M ehtəri  başa  salm alı- 
yam  ki,  bir  n əfər  də  qoşundan  sağ  qalm am alıdı” .  Koroğlu  Bolu  bəyə 
dedi  ki,  qulaq  as,  bir türkü  deyim.  Sonra  belə  bir türkü  söylodi:
İki  sərdar bir  araya  gələndo,
Ç ağrışurlar  çorxçiyo  gəl  olur,
D um an  kosər sür  lokənün  gözünü,
M isriqılınc  o  vaxt  ə ld ə dal  olur.
Elə  bu  zam an  Dəli  M ehtər  Koroğlunun  səsini  eşitdi.  Dəli  M ehtər 
elə  bilirdi  Koroğlu  ölüb.  Səsini  eşitdikdə  bildi  ki,  sağdı.  D əli  M chtor 
sevinib  “Allah,  kərəm in ə  şükür  olsun,  Koroğlu  sağdı”  -   dedi.  Doli 
M ehtər dönüb  dəlilərin  sərk ərd ələrin ə  dedi:
-   Cavanlar,  başınız  uca  olsun,  K oroğlu  sağdı.  O  haram zada  Eyvaz 
ağanı  yaman  darda qoyubdu.  Görünür,  o  ağanın  yanındakı  da qoşunun 
serkərdəsidi.
Koroğlu “M isriqılınc o vaxt əldə dal olur” deyəndə Dəli M ehtər başa 
düşdü ki,  qılınclarla  biçin  deyir.  D əli  M ehtər d əlilerə  hökm  edib  dedi:
-  Qılıncları  şim şək  kim i  çalm!
Qılıncların  cingiltisi,  atların  kişnəm əsi  ərşə  çatırdı.  Bolu  beyin 
ürəyi  qana  dönm üşdü.  O,  ö z-ö zü n ə  dedi:  “İt  oğlu  it  Eyvaz,  sən  məni 
bu günə  salıb  evim i  yıxdın” .


K oroğlu  dedi:
Top  çökülür,  qunbarələr  atulur,
Q urğuşuna  çox  hiylələr qatulur,
Baş  kəsülür dülək kimi  atulur,
Q anlar  axar,  su  yerində  sel  olur.
D əli  M ehtər bunu eşidib  dedi:
-   C anım   cavanlar,  başları  qovun-qarpız  kimi  kəsib  qatar-qatar 
düzün,  K oroğlu  görüb  ruhlansın,  qoşun  sərkordosinin üroyi  dağlansın.
K oroğlu  dedi:
M üx ən n ət olanlar irəli  varm az,
D eyər bəs,  daldada  qalanlar ölm əz,
Q oçağı  haqq  saxlar,  heç  b əla  görm əz,
Q əza  oxu  m üxonnətə  bol  olur.
Doli  M ehtor:  “canım   igidlor,  qılınc  vurun” , -  dedi.
K oroğlu  ilham a golib  dedi:
Q ulaq  asın  xan  Eyvazın  felinə,
Ö zgə bülbül  qondurm aram   gülüno,
K oroğlu  der,  inanm ayun  dilinə,
Qarı  düşm ən  haçan bizo  yar olur.
Dəli  M ehtor doliloro  dedi:
-   Canım   eavanlar,  qoşunun  sorkordosi  dağın  başında  Koroğlu  ilo 
dostluq binası  qoym aq  istoyir.  Qarı  düşm əndon  dost olmaz, vurub on- 
ları  darm adağın  eloyin!
Bolu  boy  dedi:
-  Koroğlu,  qoşunum  tam am  qırıldı,  Allaha bax,  dolilori  sakitləşdir. 
K oroğlu  dedi:
-   M ən  bacarm aram ,  qoy  Eyvaz  gedib  sakitləşdirsin.
Bolu  boy  Eyvaza dedi:
-  Allah  xatirino,  get dəliləri  sakitləşdir.
Eyvaz  dağdan  aşıb  özünü  tez  D əli  M ehtəro  çatdırdı,  “sən  mənim 
canım ,  əl  sax la” ,  -  dedi.
D əli  M eh tər dedi:
-  Ay haram zada, m əclisdə badəni başım da qırdığm  yadından çıxıb?
Sonra  şeşpəri  qaldırıb  Eyvazın  belindon  elə  vurdu  ki,  ilan  kimi 
qıvrıldı.
Koroğlunun Eyvaza yazığı gəldi.  Qıratı m inib  özünü D əli M chtorə 
çatdırdı,  “Eyvazı niyə  v urursan?” -  dedi.
Dəli M ehtər dedi:
-  Bu evi yıxılm ış  vələdüznanm  m eym un kimi  səni  tora saldığı  bəs 
deyil, hələ  ona ürəyin  d ə  yanır.
Koroğlu D əli  M ehtərin  xətrini  çox  istəyirdi.  B una  göro  do  sözün- 
dən  incimədi.  D əli  M ehtər dedi:
-   Bunları  son  nəfərino  q əd ə r  qırm ayınca  əl  çəkən  deyiləm .  H ör- 
mətini saxla, yoxsa Eyvaza vurduğum  şeşpərdən birin do sənə vuraram.
Koroğlu  gülüb  geriyə  qayıtdı.
Bolu bəy  nə  q ədər  iltim as  elədi,  D əli  M ehtər  qəbul  etm odi.  Bolu 
bəyin oli h ər yandan üzülüb  N əzər C əlaliyə  üz  tutub dedi:
-   Ə1  m ənim ,  ətok  sənin,  Allah  xatirinə  sən  de,  yoxsa  ordudan  bir 
n əfər də  sağ qalm ayacaq.
N ə zər  Cəlali  qonaq  idi.  Qonağa  ehtiram   vacib  olduğundan  Dəli 
M ehtər onun  sözü  ilə  davanı  dayandırdı.
Bolu bəyin  atlılarının qırılanı qırılm ış,  sağ qalanı isə qaçmışdı.  Sağ 
qalan tək -tü k  atlılar isə B olu boylo birlikdo tutuldular.  Koroğlu qabaq- 
da,  dolilor arxada Ç əm libelo  sarı  yol  aldılar.
Bolu  bəy  əsir  düşmüş  athları  ilə  birlikdə  bir  müddot  Ç əm libeldo 
qaldı.  O, bir  gün N ə zər C əlaliyə  dəxil  düşüb  dcdi:
-   Səni  A llaha and verirəm ,  K oroğluya de,  m oni  buraxsın.
Koroğlu N ozor C əlaliyo  dcdi:
-   Bolu  boyin  gözol,  ism ətli  bir qızı  var.  Qoy  Ayrum lu  elinin  baş- 
çılarına bir namo yazıb bildirsin ki, qızı bir kocavəyo qoyub tontono  ilo 
Ç om libclo  yollasınlar.
N ozor  Colali  Koroğlunun  fıkrini  B olu  boyə  çatdırdı.  Bolu  boy 
əlacsız  qalıb  m otlobi  elin  başçılarına  belo  yazdı:  “Qızı  kocavoyo 
qoyub  təm təraqlı  bir toy-düyünlə  Ç əm libelə  yollayın” .
Ayrumlu elinin  başçıları  Bolu bəyin  buyruğuna omol  edib  qızı  ko- 
cavəyo  qoyub  təm təraqla  Ç əm libelə  yollandılar.  Golin  gəlib  Ç om li- 
belo  çatdı.  Ycddi  gün,  yeddi  gecə  toy  m əclisi  quruldu.  Yeddinci  geco 
gəlinin  əlini  D əli  M ehtərin  əlinə  verib  gərdəyə  yolladılar.  Doli  M eh- 
tər murada çatdı.  Nağılı  dey ən  də,  eşidən  də,  onu  q ələm ə  alan  da m u- 
rada çatsınlar.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə