P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə46/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   56

Koroğlu  sözünü qurtaran kimi  M ustafa boy  D əm irçioğluya dedi:
-  Qılmcını boynundan həm ayıl  elə.
Mustafa bəy  özü  də  qılıncını  boynundan həm ayıl  edib  dedi:
-  Mən belə  kişiyə  qulağı  sırğalı  qulam!
Koroğlu yorğanı başına çəkib yatm aq istəy ən d ə M ustafa bəy otağa 
girdi.  Koroğlu  gecənin  bu  vaxtı  M ustafa  bəyi  görüb  dorhal  Nigar xa- 
nımı səsləyib  şeşpərini  istədi.  M ustafa b ə y  dedi:
-   Ey  Cəlali,  şeşpəri  bir  yana  qoy,  bu  gecə  sənin  son  gecən  idi. 
Amma  Nigar  xamm m  yanında  m əni  belə  tərifləm əy in   səni  ölümdən 
xilas etdi.
Koroğlu  dostcasına  M ustafa  b əy n ə n   görüşüb  onun  üzündən  öpdü. 
Mustafa bəy  də  K oroğlunun  olindən  öpüb b ir-b irilə   dostlaşdılar.
Koroğlu  soruşdu:
-  Kimnən  gəlibsən?
Mustafa bəy dedi:
-  Dəmirçioğlunu gətirm işəm ,  onun  günahından  keç,  bağışla.
Koroğlu dedi:
-   0 ,  səni  bu  uzunluqda  yoldan  çək ib   gətirib.  Yüz  onun  kimi  igid 
sənin bir tel tükünə qurban olsun.  S ənin xatirinə  onun günahından ke- 
çərəm.
Dəmirçioğlu  otağa  girib  K oroğlunun  ayaq lan n a  düşüb  əlini  öp- 
m əyə başladı.  D əli  M ehtərə  x əb ə r  çatanda  ki,  M ustafa  bəylə  D əm ir- 
çioğlu Koroğlunun otağına giriblər, gecən in  bu vaxtı dolilərin hamısını 
yığıb hərəmxananm  h əy ə tin ə  gətirdi.  M ustafa b ə y  bir də gördü ki, hə- 
rəmxanamn  həyətində  qiyam ət  qopub.  K oroğluynan  Mustafa  boy 
çıxıb gördülər ki, Dəli M ehtər,  d əlilər q əz əb d ən  qılınclarını siyirib daş- 
divara  vururlar.  Koroğlu  D əli  M ehtərdən  soruşdu  ki,  bu  nə  xobərdi? 
Dəli Mehtər dedi:
-  Burda heç  bir x əb ə r yoxdu,  sizdə  n ə   x ə b ə r  var?
Koroğlu dedi:  -  B urda da heç  bir x ə b ə r yoxdu.
Dəli M ehtər dedi:
-  Mustafa boy gəlib  deyirlər?
Koroğlu dedi:
-  Mustafa bəy m ənim   oğlum du,  m ən i  g ö rm əy ə  gəlib.
Koroğlu M ustafa bəyi  götürüb divanxanaya gətirdi. Yeddi yüz yet- 
miş yeddi dəli K oroğlunun başına  yığışdı.  K oroğlu  dedi:
-  Mustafa bey,  sən tə k  deyilsən,  n eç ə  atlı  gətiribsən?
M ustafa b əy  dedi:
-  Beş m in  atlı.
Koroğlu dedi:
-  Özün də,  atlıların da  iki  ay m ən ə  qonaqsınız.
Koroğlu adam  yollayıb M ustafa b əy in  atlılarını Ç əm libelə gətirtdi. 
Koroğlunun  qərarı  ilə  M ustafa  bəyin  sərkərdələri  Ç əm libelin  sərk ər- 
dələrinə, tabınları'  isə tabınlarına qonaq oldular.  K oroğlu d əlilərə əm r 
edib  dedi:
-  M ustafa b əy in  sərkərdələri gündüzlər sizə qonaq olsunlar,  g ecə- 
lər isə  m ənim   m əclisim ə  gəlib  şərab  içib,  kabab  yesinlər.
Ç əm libeldə böyük bir çadır quruldu.  G ündüzlər h ə r kəs  öz qonağı 
ilə  yeyib-içir,  gecə  olduqda  isə  onu  K oroğlunun  m əclisino  aparırdı. 
Y atm aq vaxtı  isə  qonaqlar öz  m ən zillərin ə  çəkilib  dincəlirdilər.
G e cələr  d əlilər  yaraqlı  halda  C am   kəpənəyini  çiyinlərinə  salıb 
m əclisə gəlirdilər.  Koroğlu M ustafa b əy lə dost olsa da,  yenə  də ondan 
ehtiyat edib  ayıq tərponirdi.  E lə  buna  görə  də  dəlilər m əclisə  silahsız 
gəlm irdilər.
Ə lli gün idi ki, M ustafa b əy öz ordusu ilə Koroğluya qonaq idi.  Aş- 
xanada,  şərabxanada yeyib-içm oyə  heç  nə  qalmamışdı.
İndi  sənə  kim dən  deyim,  İstanbulda  H əsən  paşadan.  H əsən  paşa 
bütün  İstanbul  tacirlərini  başına  yığıb  gileylənirdi  ki,  nə  üçün  m onə 
əcəm   malları  gətirm irsiniz?
T acirler dedilər:
-   Paşa  sağ  olsun,  əcəm   vilayətinə  getm ək  daha  müm kün  deyil. 
Ç əm libeldə  Koroğlu Əcəm  vilayətinin  yolunu kosib  g əlib-keçon  kar- 
vanları  soyub-talayır.  Tacirlor Koroğlunun  qorxusundan  yola  çıxa bil- 
m irlər.
H ə sə n  paşa  qeyzlə  dedi:
-  O vələdüzna  Koroğlu  işi o yerə çatdırıb ki,  m ənim  də  m alım ı  ta- 
layır?!
Sonra  H əsən  paşa dedi:
-   Beş  yüz  m in  tüm ən  nağd  pul  verirəm ,  gedin  Ə cəm  vilayətindən 
mal  alın  gətirin.  İşdi,  Koroğlu  yolunuzu  kəsib  talasa,  işiniz  olmasın. 
Bacarsam,  onun  boğazmdan  çıxardaram ,  yox  bacarm asam ,  halal  xoşu 
olsun,  aparıb  yesin.
1  Tərəfdarları -  burada,  əsgərləri  mənasında


H əsən paşa öz xəzinədarm ı  çağırıb  beş  yüz  m in tüm ən pul  alıb  ta - 
cirlərə  verdi.  T acirlər bir o  q əd ə r  də  özlərindən  qoyub  Əcəm   v ilay ə- 
tinə  yollandılar.  M ənzilbəm ənzil  gəlib  Ç əm libel  qoruğunun  yanında 
düşdülər.  G özətçilər K oroğluya xəb ər verib  dedilər:
-  Ey Cəlali Koroğlu, İstanbul tərəfdən topdağıtm az bir karvan gəlir.
Koroğlu bunu eşidən kim i sevinib d əlilərə tapşırdı ki, tez silahlan-
sınlar.  Özü də yaraq-yasağını  bağlayıb  Q ıratı  m indi,  yeddi yüz yetm iş 
yeddi  dəlisini  də  götürüb  yola  düşdü.
Koroğlu dəlilərə  tapşırıb  dedi:
-  C anım -gözüm   dəlilər,  karvam   süpürgəsinə  kim i  qarət edin.
D əlilər karvam  iynəsinə q əd ə r soyub,  tacirlərin  də burun-qulaqla-
rmı  kəsib bütün var-dövləti  Ç əm libelə  daşıdılar.
N eçə gündən sonra bu x ə b ə r H əsən paşaya çatdı.  Paşa tacirləri ç a - 
ğırtdırdı.  Tacirlər  hazır  oldular.  H əsən  paşa  tacirlərin  hamısını  lüt, 
burun-qulaqları  kəsik gördü.  T acirlər paşaya  şikayətlənib  dedilər:
-  Allah evini yıxmasın,  biz  sənə  arxayın  olub  öz pulum uzu da g ö - 
türüb  getdik, başım ıza bu oyun  gəldi.
Paşanm  qəzəbdən qan beyninə  vurdu.  B ir dolu piyalə  şərabı  əlinə 
alıb  m əclisdəkilərə  dedi:
-   Kim bu piyaləni  içib,  gedib  Ç əm libeldən  Koroğlunu  tutub,  diri- 
diri  m ənim   yanıma  gətirsə,  var-dövlətim in  yarısını,  ya  paşahğım ın 
yarısmı,  ya  da  bakirə  qızım  D ona  xanım ı  ona  verib,  dünyanın  bütün 
naz-nem ətini  başından  tökəcəyəm .
M əclisdə  Bolu  bəy  adh  biri  var  idi.  O,  əlli  m in  elatın  başçısı  idi. 
Bolu  bəy  H əsən  paşanın  qızı  Dona  xanım a  aşiq  olm uşdu.  Ancaq  bu 
sirri  kim səyə  açmamışdı.  B olu  bəy  H əsən  paşam n  bu  şərtini  eşidən 
kimi  ayağa qalxıb  dedi:
-  Paşa,  and  iç,  de ki,  qızım  Dona xanım ı  K oroğlunu tutub  gətirənə 
verm əsəm ,  arvadım  yeddi kəbindən  azad  olsun.
Bolu  bəy H əsən  paşaya  dedi:
-  M ən səndən qoşun da istəm irəm .  Ö z elim dən on  iki min atlı  gö- 
türüb  gedərəm   Koroğlunu  ya  diri,  ya ölü  sənin hüzuruna gətirərəm.
H əsən  paşa  əfəndilərinin  şahidliyi  ilə  and  içib  qızı  Dona  xanımı 
ona  verm əyi  vəd  etdi.  Bolu  b əy   arxayın  olub  piyaləni  başına  çəkdi. 
Sonra on iki min nəfərlik bir qoşun götürüb  Ç əm libelə yollandı.  M ən- 
zilbom ənzil  gəlib  Ç əm libelin  yeddi-səkkiz  ağaclığında,  Dəlibaba  qo- 
ruğuna  düşdü.  G özətçilər  dərhal  K oroğluya  x əb ə r  verdilər.  Koroğlu 
dəliləri  yığıb  dedi:
-  Uşaqlar,  m ən  özüm   tək  gedim   görüm ,  ordu kim indi?
C əlali K oroğlu yanşaq paltarm ı geyindi,  sazım götürüb yola düşdü. 
Gəlib  qoşuna  çatdı.  Çadırların  qabağında  saz  çalıb  oxuyurdu.  C am aat 
da ona ik i-ü ç qran  verib  oxudurdular.  Bir osm anlı  ona yaxınlaşıb  dedi:
-  İk i-ü ç  qrandan bir şey çıxmaz,  get B olu bəyin çadırm ın qabağın- 
da  saz  çalıb  oxu,  yaxşı  pul  al.
K oroğlu m ətlobi  başa düşüb,  barm ağım   dişləyib  dedi:
-  A y  zalım ,  yəqin  Bolu  bəy  H əsən  paşanın  tacirlorinin  intiqamını 
almağa  gəlib.
B olu  b əyin  adamları  ona x əb ə r verib  dedilər:
-  B ir əcəm li  ustad  aşıq  gəlib,  yaxşı  saz  çalıb-oxum ağı  var...
B olu  b əy   om r  etdi  ki,  onu  m ənim   yanım a  gətirin.  E lə  o  saat  Bolu
bəyin  adam larından  ikisi  gəlib  K oroğluya  “Bolu  boy  soni  çağırır” ,
-  dedilər.
K oroğlu  sazını  götürüb  Bolu  bəyin  hüzuruna  gəldi.  Ə dəblə  tozim 
edib  dayandı.
Bolu  b ə y   soruşdu:
-  Y anşaq,  hardan  golirson?
K oroğlu  dedi:
-  Paşa sağ olsun,  mon həınişə Koroğluya saz çalıb oxuyardım ,  o da 
hər  m oclisim o  bir  çuval  ağ  pul,  bir  baş  da  boygir  vcrərdi.  Bu  dofo  o 
mono  bir  çuval  qara  pul  vcrib  boygirin  adını  da  çokmodi.  Mon  do 
ondan  küsüb  üz  döndordim.  Burdan  keçirdim qoşunu  görüb  dayandım . 
Bolko,  m ono  bir boygir vcrosiniz,  minib  öz  yurd-yuvam a  gedom.
Bolu  paşa  dedi:
-  Y anşaq,  deyirlor bu  oclaf Koroğlunun  yaxşı  türkiilori  var,  onlar- 
dan  bilirsonso,  oxu.
K oroğlu  dedi:
-   Paşa  sağ  olsun,  bilirom.
B olu  boy  dedi:
-  Oxu!
K oroğlu  sazı  götürüb  dedi:
Q əfıldən  gəldün  üstüm o,
Bolu,  m ən  səni,  m on  səni.
N ə  girdün  canım   qəsdinə,
Bolu,  m ən  səni,  m ən  səni.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə