P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə5/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

R övşən  dedi:
-   Ey  padşah,  bir türkü yadım a düşüb,  icazə  ver onu oxuyum. 
Padşah  buyurdu  ki,  m ane  olmayın,  qoy  oxusun.
Rövşən  aldı  görək:
Padşahım   üstüm ə  cari  buyurdu,
D öyüşərəm ,  dönm əm ,  ed ərəm  cəngi.
Qarçıqay  tək i  doyursa  m əni 
M ən  qəbul  etm ərəm   bu  namü  nəngi.
Padşah  dedi:
-   M ənə  qulluq etm əlisən,  yoxsa səni  öldürdərəm .
R övşən  dedi:
Öz  yerim də  b əy   d ey əllər,  bəy  m ənəm ,
Sənin  tə k   nam ərdə  boyun  əym ənəm ,
Ö lüm üm dən  ötrü  qayğı  çəkm ənəm ,
A xır suda  sınar bu  su səhəngi.
Padşah  buyurdu:
-   Sənin  atan  əlli  il  m ənə  ilxıçılıq  edib.  Q əzəblənib onun  gözlərini 
oydurdum.  A ğa  öz nökərini  cozalandırar da,  ona  qayğısım,  m əh əb b ə- 
tini  bildirər  də.  İndi  gəl  m ən  sənə  m əh əb b ət göstərim .
R övşən  dedi:
-   Başımı  yarıb  ətəyim ə  qoz  tökürsən?  Atamın  gözlərini  kor  edib, 
m əni  sərdar edirsən?!  Allahın köm əyi  ilə əcəl aman versə, səndən ata- 
mın  qisasını  alacam.
Sonra  R övşən  dedi:
Sən  öziin  tikm işdin,  sən   özün yıxdın,
H ər  nam ərd  ləkənin  sözünə  baxdın,
Alaram  şəhorin,  yıxaram   taxtm,
M eydanm   boyaram   qana,  gül  rəngi.
Padşah  giilüb  dedi:
-   Sən m ənim  yurdum u dağıdıb  taxtım ı  əlim dən  alacaqsan? 
R övşən  padşaha  dedi:
-   Bəli.
16 
n
o
M ə n   bilm ən əm   h ə rz ə -h ə rz ə   söz  nədi,
Əlli  n əd i,  altm ış  nədi,  yüz  nədi,
N ə z ə rim d ə   d ə rə -tə p ə ,  düz nədi,
M ə n ə m   əsrik   m eşələrin p ələngi.
Padşah buyurdu:
-  Getm ə, A llaha and olsun,  səni qoşunum a sərk ərd ə qoyacam.  Sən 
igid,  yenilm əz bir cavansan.
R övşən dedi:
-  Sən atamm gözlərini kor etdiribsən,  ona görə də dava m eydanın- 
da,  türkülərim də  adım   K oroğlu  olm alıdı.
Sonra dedi:
K oroğlu deyir  ki,  yetişdim   cana,
M ən  sərim i  tü p   ey lərəm   çovqana,
İnşallah  g ed ə rəm   m ü lk i-İran a,
O llam   Əli  qulların m  yekrəngi.
Rövşən  sözünü qurtarana kim i,  padşah  əm r etdi  onu tutsunlar.  Əlli 
nəfər qulam  onun üstünə töküldü.  R övşən “ya Ə li” -  deyib, n ö kərlər- 
lə  döyüşə  başladı.  Ac  canavar  sürüyə  daraşan  kimi,  onların  bir  n eçə- 
sini öldürdü, bir neçəsini də yaralayıb qabaqdan qaçırtdı.  Padşah gördü 
bütün dünya qoşun olsa belə, R övşənin qabağında dayana bilm əyəcok. 
Padşah vəzirə  dedi:
-   Heç  kim  bu  cavanm  qabağına  çıxm asın.  K im sə  ona  güc  gələ 
bilməz.
Rövşən Ceyhundan keçib  atası  M irzənin  yanm a gəldi.
M irzə  dedi:
-   Oğul,  Allah  səndən razı  olsun.  M ənim   qisasımı  aldın.
Sonra  dedi:
-  A y oğul,  Heratm yaxınlığında bir ada  var,  m əni  ora  apar.
R övşən  M irzəni  atın tərk in ə  alıb  o  adaya  apardı.  M irzənin  nücum
kitabı  var idi.  Onu qoltuğundan  çıxartdı,  R övşənə  verib  dedi:
-  Oğul,  bu kitaba tam aşa et.
R övşən kitaba baxdı.
M irzə  dedi:
-  Bu kitabda yazılıb ki, bir parlaq ulduz m əğribdə,  bir parlaq ulduz 
da m əşriqdə  var.
R övşən o ulduzları  axtarıb  tapdı.
on  17 
--------
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKAS)  PREZİDENTİNİN 
İŞLƏR  İDARƏSİNİN
K İ T A B X A N A S I


M irz ə   d c d i:
-   O ğ lu m ,  b u   a ra d a   b ir  b u la q   v a r,  o ra   g c tm o k   la zım d ı.
S o n ra   M ir z ə   dcdi:
-   Ç ə r ş o n b ə   g e c o si  o  b u la ğ m   b a ş ın a   g e d o rs o n ,  b u   k ita b d a   o la n  
d u a n ı  o x u y u b   g ö z lo rin i  o  ik i  u ld u z a   d ik o rso n .  D u a n ı  o x u y a n   v a x t  o  iki 
u ld u z   b i r - b i r i n ə   y a x ın la ş a c a q .  U ld u z la r  y a x m la ş d ıq d a   b u la ğ ın   s u y u n - 
d a n   ağ   k ö p ü k   ç ıx a c a q .
M irz o   R ö v ş ə n o   b ir  q a b   v e rıb   d ed i:
-   O   k ö p i'ık lü   su d a n   d o ld u ru b   m o n o   g o tiro rso n .
R ö v ş o n   ç o r ş ə n b o   g e c o s i  q ab   ilo  k ita b ı  g ö tü rü b   b u la ğ ın   b a ş ın a  
g o ld i.  O ,  M irz o n in   d e d iy in o   o m o l  c td i.  K ö p iik lü   su y u   g ö tiiriib   a y a ğ a  
q a lx d ı  k i,  a ta s ın a   g ə tirsin .  R ö v ş o n   h o lo   c a v a n ,  c a h il  idi.  O ,  h o lo   k a m il- 
lo ş m ə m iş d i.  B u n a   g ö rə   d o   k ö p iik lü   su y u   q a b a   d o ld u ru b   b a ş ın a   ço k d i. 
S o n ra   a ta s m m   y a n m a   g o ld i.  M irz o   o n d a n   o la n la rı  s o ru şu b   d c d i:
-   K ö p iik lü   su d a n   g o tird in m i?
R ö v ş ə n   c a v a b   v erd i:
-   S o n in   d e d ik lo rin o   ə m ə l  e td im ,  a m m a   su   k ö p iik lo n m o d i.
M irz o   d e d i:
-   S u k ö p ü k lo n ib !  D ü z iin ü   d e  g ö riim ,  k ö p ü k lü   s u y u   n e y lo d in ?
R ö v ş o n   d a h a   g iz lo tm o y ib   k ö p iik lii  su y u   iç d iy in i  b o y n u n a   aldı.
M irz o   d iz in o   d ö y ü b   d e d i:
-   E v in   y ıx ıls m ,  n e c o   k i,  m ə n i  ö z   ü z iin ə   h ə s ro t  q o y d u n ,  s ə n i  göriim  
ö v la d   iiz ü n ə   h ə s ro t  q a la sa n .  O   k ö p iik lii  su  m ə n im   g ö z lo rim in   d o rm a - 
m y d ı.  S o n   ç o x   ig id ,  b a s ılm a z   a d a m   o la c a q s a n ,  a m m a   m o n i  d ü n y a   işı- 
ğ ın a   h o s r ə t  q o y d u n .  O ,  m o n im   g ö z lo rim in   d o rm a n ıy d ı,  o n d a n   b ir  az 
g ö z lə r im o   ç ə k ib ,  q a la n ın ı  so n o   v e ro c o y d im .
S o n ra   M ir z o   v ə s iy y o t  ctd i  ki,  ö liiro m ,  b u n d a n   s o n ra   n o   sö z   o x u sa n , 
K o ro ğ lu   ad ı  ilo  bitir.
R ö v ş o n   M irz o n i  ö z ü   ilo  g ö tiirü b   m o n z ilb o m o n z il  g o lib   m iiq o d d o s 
M ə ş h o d o   ç ıx d ı.
M irz o   d e d i:
-  O ğ lu m ,  m o n   b u ra d a   ö lo c o y o m .  O n a   g ö ro   ki,  a t a - o ğ u l  h o r   ik im iz 
şio y ik .
M irz o   v o s iy y o t  etd i  k i,  m o n i  to r p a ğ a   ta p ş ıra n d a n   s o n ra   A z o rb a y -  
c a n a   q a y ıt,  o r a y a   ç a ta n d a n   s o n ra   İran  şa h ı  soni  tə lo b   e d o e o k .  O n u n   y a -  
n ın a   g ed o r,  o m rin d o n   ç ıx m a z s a n .
B u   v o s iy y o td o n   so n ra   M irz o   c a n ın ı  ta p şırd ı.  K o ro ğ lu   a ta s ım n   v ə -  
siy y o tin o   g ö ro   o n u   M o ş h o d d o   b a s d ırd ı.
O
O
 
18 
r > o
İKİNCİ MƏCLİS
K o ro ğ lu   t ə k - t ə n h a   A z ə rb a y c a n a   g ə l m ə k   is tə y ir d i  k i,  ö z ü n ə   y u r d -  
y u v a   y e ri  se çsin .  B u   y e r lo r d ə   H ə s ə n   ad lı  b ir   d ə li,  q u ld u rb a ş ı  v a r   idi. 
D ə li  H ə s ə n in   ş ö h r e ti  b ü tü n   X o ra s a n   v ila y ə t in ə   y a y ılm ış d ı.  X o ra s a n  
ə h li  K o ro ğ lu y a   d e d i:
-   S ə n  b u ra d a n   t ə k - t ə n h a   A z ə r b a y c a n a   g e d ə   b ilm ə z s ə n .
K o ro ğ lu   o n la rın   sö z ü n ə   q u la q   a s m a y ıb   a tın a   m in ib   m ə n z ilb ə m o n z il
A z ə rb a y c a n  v ila y ə tin ə   sa rı y o la  d ü şd ü .  K o ro ğ lu  n e ç ə   g ü n  y o l  g e td ik d ə n  
s o n r a   b ir   m ə n z ilə   y e tişd i.  Q ır a tı  ö rü ş ə   b u ra x d ı.  G ö z ə tç i  D ə li  H ə s o n o  
x ə b ə r   v e rd i  ki,  b ir  n ə f ə r   q o r u ğ u n   ç ə m ə n in d ə   atın ı  o ta rır.  D ə li  H ə s o n  
ö z ü   ilə   q ırx   q u ld u r  g ö tü rü b   q o ru ğ a   g ə ld i.  K o ro ğ lu   g ö rd ü   ki,  q ə fıld o n  
ü s tü n ə   b ir  d ə s tə   atlı  g ə lir.  Ü s tü n d ə   o la n   y a r a q - y a s a ğ ın ı  d ü z o ld ib   Q ıra tı 
m in d i,  o n la rın   y o lu n u   k ə s d i.
D ə li  H ə s ə n   q ə h - q ə h ə   ilə   g ü lü b   d ed i:
-   M ə n im   a d ım   b ü tü n   a l ə m ə   y a y ılıb ,  b u   a tlı  isə   tə k b a ş ın a   m o n im  
y o lu m u   k ə s m ə k   istə y ir.
D ə li  H ə s ə n   u c a   s ə s lə   ç a ğ ır d ı:
-  A y  m ə n d ə n  d ə li,  g ö rü n ü r,  m ə n im  a d ım ı  e ş itm ə m is o n ,  y o x s a  to k -  
t ə n h a  b u   y o ld a n   k e ç m ə z d in .
K o ro ğ lu   c a v a b   v erd i:
-  A y  d əli, son  in d iy ə  kim i  q o ç   sa v a şın a  y o x ,  q u zu   sa v a şın a  g ctm iso n .
D ə li  H ə s ə n   h a y   v e rd i  ki,  b u   d o lin i  tu tu n .
K o ro ğ lu   a v a z la   s ö z ə   b a ş la y ıb   d ed i:
-  A y   d o li,  a ta m ın   v ə s iy y ə tin ə   g ö rə ,  m o n   tü rk i  ilo   d ö y ü ş o   b a ş la m a -  
lıy a m .
D o li  H ə s ə n   dedi:
-   A y   d o li,  d e   g ö rü m  n ə   d c y irs o n ?
K o ro ğ lu   sa zın ı  g ö tü rü b   d e d i:
M on  səno  deyərom   divano  Iloson 
Bu  gün  doyam m adım ,  döyüş  olm ad ı.1
K o ro ğ lu   d e d i:
-   E y  v ə lə d ü z n a ,  s ə n   b ir p ə h l ə v a n   k im i  y e d d i  ildi  ki,  y o lu   k o sib s o n , 
in d i  is ə   b ir  q a ş ıq   q a n ın   ü ç ü n   g ö z   y a şı  a x ıd ırs a n .
19
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə