P a ris nüsxəsi azərbaycan respubükast prezidentiNİNYüklə 25,06 Kb.

səhifə55/56
tarix30.12.2017
ölçüsü25,06 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

O nlar  bu  niyyətlə  K oroğlunu  götürüb  evə  apardılar.  Alm as  xanla 
B əhram   xan  qul  kim i  K oroğlunun  xidm ətində  dayanıb,  d ərid ə n -q a- 
bıqdan  çıxırdılar.  G ecə  yatm aq  vaxtı  çatanda  h ö n n ətlə  Koroğluya 
tem iz  yorğan-döşək  saldılar.  K oroğlu  yorğun  idi.  Başını  yerə  qoyan 
kim i yuxuya getdi.  A llahdan xəbərsiz bu iki zalım  yatmamışdı.  K oroğ- 
lunu yuxuya verib  astaca durub əvvəl Q ıratın boynunu vurdular.  Sonra 
iyirm i  dörd n ə fə rlə  birgə  K oroğlunun üstünə  cum dular.  Koroğlu hö v - 
lündən yorğanı qırağa atıb yatağından sıçrayıb qalxdı. Qıratı başı kəsik 
görüb başına döyüb  hönkür-hönkür ağlam ağa başladı.  Koroğlu dedi:
-   Ay  nam ərdlər,  indi  ki,  Qıratı  öldürdünüz,  m əni  də  öldürün.  Q ı- 
ratsız həyat m ən ə  ölümdü.
K oroğlu dedi:
İstərsə n   eybünü üzü v ə  deyim ,
K im sə  ilə n  başə  vurm adun  dünya?
N eçə  k ən d x u d alar xarü  zar  etdün,
Y usifi  q u l  edüb  satm adun dünya?
N ey ləd ü n   sultanı,  n ey ləd ü n  xanı,
D iv lərə  hökm   edən  Süleym an  hanı?
K eykavus  padşahı,  R üstəm i  sanı,
O nları  oynadıb  udm adun,  dünya?
Koroğlu A lm as xana  dedi:
-   Ay  nam ərd,  nə  günahın  vardısa,  Şah  A bbasdan  xahiş  edərdim  
səni  bağışlayıb  v əz ifən ə  qaytarardı.
Koroğlu h ö n k ür-hönkür dedi:
-  Qıratsız  K oroğlu n əy ə  gərəkdi.  Ö ldür,  m əni  də  öldür.
Koroğlu  dedi:
İgid  g ə rə k  bu  m eydanda  tutula,
T utuluban  to p -tü fə n g lə r atıla,
B a b ay i-Ə m ir qaçdı  sə n d ən   qurtula,
O nu q o v a-q o v a  tutm adun,  dünya?
Qoç  K oroğlu  sizdən  qorxm az ürəyi,
H ax  yan ın d a qəb u l  olsun diləyi,
H əsən ,  H üseyn  ərş  kürsüsü,  dirəyi,
K ərb əlad a  şəhid etm əd ü n ,  dünya?
Koroğlu  sözünü  qurtarıb  kəlm ey i-şəh ad ətin i  oxudu.  Alm as  xanla 
B əhram   xan  K oroğlunun  başım   kəsdilər.  O nlar  K oroğlunun  başını  on
beş-iyirm i  gün  saxlayıb  sonra  Şah  A bbasın  yanına  apardılar.  Şah  A b- 
basa x əb ə r verib  dedilər:
-  A lm as xanla B əhram   xan K oroğlunun başını  gətiriblər.
Ş ah  Abbasın  em ri  ilə  K oroğlunun  başını  m əcm əyiyə  qoyub  onun 
hüzuruna  gətirdilər.  K oroğlunun  başından  bir dam la  qan  Şah  A bbasın 
ətəy in ə  düşdü.  Şah  Abbas  bildi  ki,  bu  nahaq  qandı.  Şah  Abbas  Alm as 
xandan  soruşdu:
-  K oroğlunu necə  öldürdün?
A lm as  xan  dedi:
-   Şah  sağ  olsun,  gedib  Ç əm libeldə  Koroğlunu  öldürüb  başını  sizo 
gətirdim .
Ş ah  Abbas  dedi:
-  Y alan deyirsən,  sizdə  o cü rət yoxdu ki,  Ç əm libelə  gedib  K oroğ- 
lunun  başını  kəsəsiniz.
Şah A bbasın hökm ü ilə A lm as xanla B əhram  xanı tutub ayaqlarına, 
boyun ların a ikihaçalı kündə vurub zindana  salddar.  Şah Abbas düzgün 
x ə b ə r  ö y rənm ək üçün  bir nam ə  yazıb  çaparla Ç əm libelə  yolladı.
Ç ap ar  m ənzilbəm ənzil  ötüb  günlərin  bir  günü  gəlib  Ç əm libelə 
çıxdı.  E yvaza x əb ə r verib  dedilər:
-   Şah  A bbasın  yanından bir çapar gəlibdi.
E yvaz buyurdu ki,  çaparı  onun  yanına  gətirsinlər.  Çapar gəlib  Şah 
A bbasm   nam əsini  Eyvaza  verdi.  Eyvaz  nam əni  oxuyub  gördü  ki,  Şah 
A bbas  yazıb:  “Koroğlunun  taleyini,  indi  harada  olduğunu  m ənə 
b ild ir” .  Eyvazın  rəngi-rufu  dəyişdi.  Ö z-özünə  dedi:  “G örəsən,  K o- 
ro ğ lu n u n  başında nə  bəla var ki,  Şah A bbas belə  yazıb” .
D əm irçioğlu,  Güyümçüoğlu,  Bəlli  Əhm əd,  İsabalı,  bir  də  Dəli 
M e h to r atlanıb çaparla birgə İsfahana yola düşdülər.  O nlar gecəni gün- 
d ü z ə ,  gündüzü gecəyə qatıb yol gəldilər.  G ünlərin bir günü gəlib  İsfa- 
h an a  çıxddar.  Şah  Abbasa  x əb ə r  çatdı  ki,  Şah  Abbas  sağ  olsun,  çapar 
K o roğlunun  beş  dəlisilə  birgə  Ç əm libeldən  qayıdıb.
Şah A bbas əm r etdi onları hüzuruna gətirsinlər.  D əlilər Şah A bba- 
sın  h ü zuruna  gəlib  baş  əyib,  təzim   etdilər.  Şah  onları  h ö n n ətlə  qarşı- 
ladı.  Şah  Abbas  Koroğlunu  onlardan  soruşdu.  D əlilər dedilor:
-  
Şah  sağ olsun,  Koroğlu qocalm ışdı.  O  deyirdi  daha m ənə  p ə h lə - 
vanlıq yaraşm ır.  M isri qılıncım  iki tərəfd ən  mıxladıb and içdi ki,  bir də 
kim sənin  üstünə  qdınc  çəkm əsin.  O,  Qıratı  minib  sizin  yanınıza  gəlib 
bir  m üddət  burada  qalmaq,  sonra  M əkkə  ziyarətinə  getm ək,  öz  yur- 
duna qayıdıb,  ömrünün son günlərini nam az-niyazla keçirm ək istəyirdi.


Şah  Abbas  əm r  etdi  m əcm əyidə  K oroğlunun  başını  gətirib  yerə 
qoydular.  Şah A bbas  dəlilərə  üz  tutub  dedi:
-  Bu baş  Koroğlunundu?
D əlilər başlarına döyüb  şivən qopardılar.  Bütün İsfahan şəhəri qan 
ağladı.  Şah  Abbas  A lm as  xanla B əhram   xanı  d əlilərə  verdi.  D əlilər  o 
iki  xaini  qiym ə-qiym ə  doğradılar.  K oroğlunun  başını  onun  cəsədinin 
yanında basdırdılar.  K oroğlunun qəbri üstündə bir günbəz tikdilər.  Şah 
A bbas  dəlilərə  çoxlu bəxşiş,  x ə lə t bağışladı,  Ç əm libel  elini  də  E yva- 
zın  adına yazıb  ona  çoxlu ən am  yolladı.
K önül  qulluq etdi  kam il  ustada,
K am aiə y etm əd i  işi  xam   qaldı.
D an ən d əlo r  köçdü  getdi  dünyadan,
B ə d əlin d ə  bir  ağlıyox  k ə m   qaldı.
Ə hanət  k im səy ə  dem əz  yam an  dil,
B ivəfadu b u  dünyanı  y ə q in  bil.
N uh  öm ür  eylədi  m in  doqquz yüz  il,
Sanasan  b ir  səhər,  bir axşam   qaldı.
H ökm ilon  o tu rub-durdum   d eyənlər,
A s-k ə s buyuruban vurdum   d eyənlər,
M alım ,  ev-eşiyim ,  yurdum   deyənlər,
E lə  köçdi  getdi,  quru  dam   qaldı.
N igaristanlı  Sadıx  ay  n əsib  elə,
Ş ocordən boy  çəkm iş  ay  nəsib elə,
İsgəndor  yeridi  aynası  belə,
N ə  C om şidə  qaldı,  nə  də  cam   qaldı.
K oroğlu  nağılı  başa  çatdı.  B u  kitabın  təsnifınə  səbəb  cənab  hacı 
M irzə  İsgəndər  olm uşdur.  K itabın  m üsənnifı  A şıq  Sadıq  adı  ilə  m əş- 
hur  olan  Sadıq b ə y   v ə  onu  q ələm ə  alan  M irzə  Ə bdülvahab  olmuşdur. 
C ənab  M irzə  İsgəndərin nö k ər və  qulluqçuları -  M irzə  M ehdi  Gilani, 
H əzrətqulu  b əy   v ə  Yaqub  b əy   də  bu  işin  şahidi  olm uşlar.  Ç ərşənbə 
günü,  rə b iü lə v v əl  ayının on beşi,  hicri-q əm əri  m in  iki  yüz  əllinci  il.
A şıq hərzə  sözü kəlam   eyləm əz,
X əsis  bir k im səy ə  ən am   eyləm əz.
H eç kəs  dünya  işin  tam am   eyləm əz,
Çoxlar cəhd  eylədi,  natam am  qaldı.
B u  nüsxəni  əvvəldən  axıra  q əd ə r  M ahm ud  xan  Dünbüli  Dircuy 
toplam ışdır.  M ətn  düzgündür,  lakin  türki  rəsm ül-xəttində  bir  neçə 
səhv  gedibdir.  U lu  M irzə  İsg ən d ər bunu  qeyd  etsə  də,  onları  düzəlt- 
m ə y ə   fürsət olmadı.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə