Padarkush yoxud tarbiyasiz bolaning taqdiri m behbudiyning yoshlarga murojaat maqolalarini tahlil etish padarkush» dramasi haqida mahmudxo‘ja Behbudiyning «Padarkush»Yüklə 41,07 Kb.
tarix11.05.2022
ölçüsü41,07 Kb.
#86638
Padarkush yoxud tarbiyasiz bolaning taqdiri dramasini saxnalashtirish va namoyish etish


Padarkush yoxud tarbiyasiz bolaning taqdiri dramasini saxnalashtirish va namoyish etish. M Behbudiyning yoshlarga murojaat maqolalarini tahlil etish va esse tayyorlash

Reja:

  1. Padarkush yoxud tarbiyasiz bolaning taqdiri

  2. M Behbudiyning yoshlarga murojaat maqolalarini tahlil etish

PADARKUSH» DRAMASI HAQIDA
Mahmudxo‘ja Behbudiyning «Padarkush» dramasi 1911-yil-
da yozilgan bo‘lib, oradan ikki yil o‘tgach, ya’ni 1913-yilda 
kitob ho lida nashr qilinadi. Behbudiy o‘zbek adabiyoti tarixida 
birinchilardan bo‘lib dramatik asar yozdi va u Turkiston-
ning barcha shaharlarida namoyish etildi. Bu bilan Behbudiy 
o‘zbek teatrining tamal toshini qo‘ydi. 
Dramada jaholat, ilmsizlik, tarbiyasizlikka qarshi ma’rifat 
ulug‘lanadi. Muallif «o‘qimagan bolaning holi»ni, ayanchli 
oqibatlarini bayon etishni maqsad qilib oladi. Behbudiy yosh-
lar ta’lim olishi va kamolga yetishida ijtimoiy va oilaviy 
muhit alohida o‘rin tutishini «Padarkush» dramasi negiziga 
joylashtiradi. Unda qahramonlardan birining tilidan o‘z g‘oya-
sini: «Biz 
larni xonavayron... bevatan va bandi qilg‘on tarbi-
yasizlik va jaholatdir, bevatanlik, darbadarlik, asorat, faqirlik, 
zarurat va xorliqlar... hammasi ilmsizlik va betarbiyalikning 
mevasi va natijasidir...», degan yo‘sinda bayon qiladi. 
Eslab qoling: «padarkush» so‘zi lug‘aviy jihatdan «ota 
qotili» degan ma’noni anglatadi. 
Dramada Boy, uning o‘g‘li Toshmurod, yangi fikrli Domla, 
ruscha tahsil olgan Ziyoli, boyning mirzasi Xayrullo, boyning 
qotili bo‘lgan Tangriqul va boshqa obrazlar qatnashadi. Dra-
maturg ilgari surgan ma’rifatparvarlik g‘oyasi shu obrazlar-
ning o‘zaro suhbatlari, bahs-munozaralari jarayonida namoyon 
bo‘ladi. Har bir obraz tabiatiga xos fazilat, xususiyat va qu-
surlar ularning gap-so‘zlari, xatti-harakati, muallif tomonidan 
berilgan kichik izohlar yordamida ko‘rsatiladi. 
Muallif Boy obrazi orqali pul, mol-dunyoga ega bo‘lgan, 
ammo  uni  ilm  yo‘li,  farzand  tarbiyasi  uchun  sarflashni  o‘y-
lamagan kimsa qiyofasini beradi. Eng achinarlisi, Boy Dom-
laning ham, Ziyolining ham nasihat va maslahatlariga qu-
loq tutmaydi; savollariga qo‘pollik bilan, bepar 
vo va loqayd 
javob qaytaradi. Boy hamma narsani – inson qadrini ham, 
obro‘-e’tiborini ham boylik bilan o‘lchaydi; o‘z boyligi tufayli 
hamma-hamma  ularni  «izzat  qilishadi»  degan  fikr  bilan  ya-
shaydi. Dramada boyning eng katta xatosi ziyo 
li kishilarning 
so‘zlariga quloq solmasdan, quloq solsa ham, noilojlikdan, 
mudrab, o‘z jigarbandining taqdiriga befarq qaraganidir. Bila-
mizki, sharqona madaniyatimizda farzand, eng avvalo, otaga 
so‘zsiz itoat etishi lozim. Boy ham vaqtida insofga kelib 
bolasini yo‘lga solganida, bunday mudhish holat, balki yuz 
bermagan bo‘lar edi. Shu yerda dramaturg boyning tilidan 
bir narsani ta’kidlab o‘tadiki, «mani savodim yo‘q, bovujud, 
bu shahrimizning katta boylaridandurman va har ishni bilur-
man» – bu o‘sha zamonga monand ayni haqiqat edi. Boyning 
gapida yana bir xato mavjud, u boylik topishdan o‘zga ishni 
bilmaydi. Inson faqatgina moddiy boylik bilan yashay olmay-
di. Unda ma’naviy, jismoniy hamda ruhiy boylik ham bo‘lishi 
lozim. 
Muhtaram o‘quvchi, agar diqqat qilgan bo‘lsangiz, av-
val Boy huzuriga Domla kirib boradi. Boyni ilm-ma’rifatga, 
o‘g‘lini o‘qi 
tish zarurligiga urg‘u beradi. O‘z zimmasidagi 
amri ma’ruf va nahyi munkar, ya’ni yaxshilikka chorlab, yo-
monlikdan qaytarishdek bir vazifasini bajaradi. Shuning uchun 
ketar mahali «Boy, man sizga amri ma’ruf etdim va menga 
shariat bo‘yicha lozim bo‘lgan ishni bo‘ynimdan soqit qildim» 
degan gapni aytadi. Keyin Ziyoli Boy huzurida paydo bo‘ladi. 
Boy uni ham yoqtirmaydi. Shu bois «qordan qutulib, yomg‘ir-
ga  uchraymiz»  deb  g‘udranadi.  Domla  aytgan  fikr-mulohazaga 
yaqin gaplarni Ziyoli ham ta’kidlaydi. Muallif ishtirokchilar-
ga  ta’riflar  ekan,  Ziyoliga  «millatchi  musulmon» degan sifat 
beradi. Bu o‘rinda «millatchi» so‘zini «millatparvar» tarzida 
tushunish lozim. Chunki Ziyoli tabiatida musulmonchilik ham, 
millatparvarlik ham jamlangan. Behbudiy millatini sevib dinini 
esda tutadigan, ayni damda, dinini sevib millatini ham esdan 
chiqarmaydigan insonlarni shu obraz vositasida ko‘rsatmoq-
chi bo‘ladi. Ziyoli «olimi diniy» – din bilimdoni va «olimi 
zamoniy» – zamon bilimdoni bo‘lish uchun qanday ilmlarni 
egallash zarurligini Boy bilan bo‘lgan suhbatida bir-bir sanab 
chiqadi. 
Dramada Domla bilan Ziyolining turmushdagi yo‘l-yo‘rig‘i 
bir-biriga yaqin. Ular asardagi Boy, Toshmurod, Tangri 
qul, 
Artun kabi obrazlarga qarama-qarshi turadi. Dramatik asar vo-
qealarini oradagi shu ziddiyat harakatga keltiradi. Bu qarama- 
qarshilikka ijtimoiy ma’no berib, ma’rifatlilar bilan johillar, 
ilmlilar bilan ilmsizlar, ogohlar bilan loqaydlar o‘rtasidagi 
kurash tarzida tu 
shunish o‘rinli bo‘ladi. 
Toshmurod do‘st kim, dushman kim – farqiga bormaydi. 
Shu 
ning oqibatida Tangriqul bilan birga o‘z uyiga o‘g‘rilik-
ka borishga rozi bo‘ladi. Otasining sandiqdagi mol-mulkini 
o‘marish yo‘llarini maishatparast sheriklari bilan rejalashtiradi. 
Ularni o‘z uyiga boshlab borganida otasi sezib qoladi; Boyni 
o‘ldirib, pulini olib ketishadi. 
E’tibor bering, Boyning arzandasi, aynan sizning tengdoshi-
ngiz Toshmurod o‘qimagani, ko‘cha changitib yurgani sababli 
ham o‘zidan yoshi kattaroq o‘g‘ri, muttahamlarga qo‘shilib 
qoladi. Mavzuga diqqat qilinsa, oradan bir asrdan ortiqroq vaqt 
o‘tgan bo‘lsa-da, ayni zamonamizda ham o‘qimagani bois turli 
aldovlarga ishonib, yomon yo‘llarga kirib qolayotgan yosh-
lar yo‘q emas. O‘g‘rilar ham Toshmurodning soddaligidan 
foydala 
nib, maho 
rat darslarining muqaddimasini aynan o‘zi-
ning uyi 
da boshlab bermoqchi bo‘lishadi. Ya’ni yi 
gitchani 
o‘z uyiga o‘g‘rilikka boshlab, ustiga-ustak: «Barakalla! Ilgari 
ham o‘g‘irlik qilganga o‘xshaysiz», – deb tag‘in maqtab ham 
qo‘yishadi.  Toshmu rodning  atrofidagi  shunday  bema’ni,  yo-
mon odamlar bilan oshno tutinib, maishatga berilishi, buzuq 
yo‘llarga kirib, oxir-oqibatda ota qotili – padarkushga ayla-
nishining asosiy sababi – bu o‘qimaganidir. Onasi Toshmurod-
ni: «He, juvonmarg Toshmurod! Qon qus! Koshki chechakda 
ketsayding! Voy, padarkush! Toshmurod!» – deb qar 
g‘ashga 
majbur bo‘ladi. Toshmurodga otasi ta’lim-tarbiya bermadi; 
oqibatda ota ham, o‘g‘il ham «qurboni jaho lat» – jaholat qur-
boniga aylandi. Drama oxirida Ziyoli muallif g‘oyasini «Ilm 
va tarbiyasiz bolalarni(ng) oqibati shuldir. Agarda bularni 
otasi o‘qutsa edi, bu jinoyat va padarkushlik alardan sodir 
bo‘lmas va bular ichkilikni bo‘yla ichmas... edi. Dunyoga 
taraqqiy qilgan xalq ilm vositasida taraqqiy qiladi» degan 
tarzda bayon etadi. 
Mulohaza qilib ko‘ring, muhtaram o‘quvchi! Ilm-fan ham-
ma zamonlar uchun zarur va muhim bo‘lgan. Olimlar jamiyat 
taraqqiyoti uchun ma’naviy tayanch vazifasini bajaradi. Shu 
jihatdan «Padarkush» dramasida aytilgan ilmga doir qarashlar, 
jaholatga qarshi ma’rifat yo‘lidan yurish zarurligi bugun ham 
ahamiyatli. 
Mahmudxo‘ja Behbudiyning ushbu dramasi XX asr bosh-
larida yozilgan bo‘lsa-da, hozirgi kun bilan ham chambarchas 
bog‘liq. Chunki uning zamirida ma’naviy-ruhiy, tarbiyaviy 
ma’no yotadi. Tarbiya hech qachon eskirmaydigan hamda tu-
gal yechimi topilishi mushkul bo‘lgan masalalardandir. Inson-
ni yoshligidan tarbiyalash lozim. Odam farzandini ham navni-
hol daraxtga mengzash mumkin. Uni qay tomonga yo‘naltirib 
tarbiyalansa, umrining oxirigacha ana shu yo‘ldan boradi. 
Mahmudxo‘ja Behbudiy juda qisqa sahna asari vositasida 
o‘z ma’naviy dunyosini, ilm-ma’rifatning qadr-qiymatini zo‘r 
mahorat bilan bayon qiladi. Aynan din ilmlaridan boxabar 
bo‘lgani uchun uning qahramonlari nutqida «Ilm olish barcha 
erkak va ayollar uchun ham farzdir», «Beshikdan mozorgacha 
ilm izlash lozim» yoki «Xitoyga borib bo‘lsa ham ilm talab 
qilinglar»  kabi  hadisi  shariflarning  mazmuni  berib  boriladi. 
Domla va Ziyoli nutqini muallif hikmatlar, ibratli gaplar-
ga boy tarzda beradi. Ilmdan yiroq bo‘lgan obrazlar nutqida 
esa ancha kambag‘al va ko‘cha-ko‘yda qo‘llanadigan so‘zlar 
ishlatiladi. 
Aziz o‘quvchi! Siz bir narsani yodingizdan chiqarmangki, 
mehnat-mashaqqatsiz hech qachon biror narsaga erisha olmay-
siz. Qachonki o‘qib bilim olsangiz, shundagina hayot yo‘li ngiz 
saodatli, umringiz oxirigacha rohat-farog‘atda o‘tadi. Shuni 
ham unutmangki, farzandlar aynan ota-onasidan o‘rnak oladi. 
Bu hayotiy hikmatni Mahmudxo‘ja Behbudiy tengdoshingiz 
Toshmurod misolida sizlarga yetkazmoqchi bo‘lgan, albatta. 
Xulosa qilib aytganda, «Padarkush» dramasi ana shunday 
ilm-ma’rifatga targ‘ib va tashviq qilish e’tiboridan juda katta 
tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. 
Savol  va  topshiriqlar
1.  Mahmudxo‘ja Behbudiy yashagan muhit xususida nimalarni 
bilasiz?
2.  Behbudiyning hayoti va ijodi haqida qo‘shimcha ma’lumot-
lar topib keling. 
3.  «Padarkush» dramasining yozilish sabablari to‘g‘risida mu-
lohaza yuriting. 
4.  Asarni rollarga taqsimlab o‘qing.
5.  Dramani o‘qish jarayonida siz qaysi qahramon sifatida ish-
tirok etdingiz? Bu sizda qanday taassurot uyg‘otdi?
6.  Dramadagi asosiy obrazlarga ta’rif bering.
7.  Asardan Ziyoli va Domlaning nutqlarini topib, ularga mu-
nosabat bildiring.
8.  Drama matnini qayta o‘qib, sizga tushunarsiz bo‘lgan so‘zlar 
ro‘yxatini tuzing va ularning izohini yozing. 
9.  «Padarkush» dramasini bugungi kun voqea-hodisalari bilan 
bog‘ lab  tushuntiring. 
10. 
«Padarkush» dramasiga tayangan holda «Jaholatga qarshi 
ma’rifat» mavzusida ijodiy matn yarating. 
Abdulla Qodiriy adabiy siymosi XX asr o‘zbek adabiyoti 
tari 
xida o‘ziga xos o‘rin tutadi. U o‘zbek romanchiligining 
asoschisi sanaladi.
Abdulla Qodiriy 1894-yili 10-aprelda Toshkentda bog‘bon 
oila 
sida tug‘ilgan. Dastlab musulmon maktabida, keyin rus-
tuzem makta 
bi hamda Abulqosim shayx madrasasida ta’lim 
olgan; Moskvadagi adabiyot kursida o‘qigan.
1917-yilgi oktabr oyidagi davlat to‘ntarishidan so‘ng Eski 
shahar oziqa qo‘mitasining sarkotibi, «Oziq ishlari» gazeta-
sining muharriri, «Mushtum» jurnali tashkilotchilaridan biri 
sifatida ijtimoiy hayotga faol aralashadi. Uning asarlari vaqt-
li matbuotda Julqunboy, Ju-boy, Dumbulboy, Dumbulnisa, 
Kalvak  Mahzum,  Toshpo‘lat  tajang,  Ovsar  kabi  o‘nlab  maxfiy 
imzolar bilan bosilib turadi.
Abdulla Qodiriy 1914-yili Rahbarnisa Rasulmuhammadboy 
qiziga uylanadi. Ulardan Nazifa (1916), Habibulla (1918), 
Adiba (1924), Mas’ud (1926) hamda Anisa (1928) ismli far-
zandlar dunyoga keladi.
Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlanishi 1910-yillar-
ning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi. Dastlab millatparvarlik, ma’ri-
fatparvarlik ruhi bilan sug‘orilgan «To‘y», «Ahvolimiz», «Mil-
ABDULLA QODIRIY
(1894–1938)
latimga», «Fikr aylagil» kabi she’rlar, «Baxtsiz kuyov» nomli 
drama hamda «Juvonboz» hikoyasini yozdi. Abdulla Qodiriy 
ana  shunday  jadidona  kayfiyatdagi  asarlarida  millatni  ichdan 
yemiradigan xurofotlarni tanqid qiladi; xalqni o‘zligini ang-
lashga, yangilikka chaqiradi. Yozuvchining «Baxtsiz kuyov» 
dramasi (1915) bevosita Behbudiyning «Padarkush» dramasi 
ta’sirida yozilgan. Dramada muallif hashamatli to‘y, ortiqcha 
sarf-xarajatlar va ularning ko‘ngilsiz oqibatla 
rini ochiq-oydin 
ko‘rsatadi. Uning 1916-yilda yozgan «Uloqda» hikoyasi bilan 
dunyo adabiyotdagi nazariy mezonlarga mos keladigan o‘zbek 
realistik hikoyachiligini boshlab berdi.
Abdulla Qodiriy o‘z ijodiy taqdirini matbuot bilan bog‘la-
di. Yuzla 
 
b publitsistik maqolalar, «Kalvak Mahzumning xoti-
ra daftaridan», «Toshpo‘lat tajang nima deydir?» kabi haj-
viy asarlar yozdi. Hayotni kuzatib, voqealarga nisbatan turli 
yo‘sinda hajviy-tanqidiy munosabatlar bildirdi. Shu jarayonda 
«felyetonlar qiroli» nomini oldi. 
Abdulla Qodiriyning mashhur «O‘tkan kunlar» romanining 
ayrim fasllari dastlab 1923–1924-yillari «Inqilob» jurnalida 
e’lon etildi. 1925–1926-yillari romanning har bir bo‘limi alo-
hida kitob holida bosildi. «O‘tkan kunlar» yaratilgan davr 
o‘zbek xalqi uchun millatning erki, ozodligi, mustaqilligi, 
jahondagi o‘rni masalasi hayot-mamot ahamiyatiga molik edi. 
Adib bu roman orqali xalqning milliy ongini uyg‘otmoq-
chi bo‘ldi. «Tariximizning eng kirlik, qora kunlari» – yurtni 
mustamlaka balosiga giriftor etgan keyingi «xon zamonlari» – 
XIX asr miqyosidagi mudhish tarixiy jarayonlarning haqiqa-
tidan xalqqa saboq bermoqchi bo‘ladi. 
«O‘tkan kunlar» romanining ma’no-mundarija doirasi, asli-
da, ancha keng. Unda xilma-xil insoniy taqdirlar ijtimoiy-si-
yosiy, ma’naviy-axloqiy, oilaviy-ishqiy muammolar qalamga 
olingan. Bi 
roq ular orasida yurtning, millatning taqdiri mus-
taqilligi masalasi alohida ajralib turadi. El-yurtning mustaqilli-
gi, birligi masalasi romanning pafosini tashkil etadi. Asarning 
bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt is-
tiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo‘liga hayotini, jonini tikkan 
fidoyi  kishilardir.
«O‘tkan kunlar»da Otabek bilan Kumushning ishqiy sar-
guzashtlari juda katta mahorat bilan tasvirlanadi. Muallif 
oshiq 
larning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy 
davrni – Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvoli, qora 
kunlarini ko‘z oldimizda gavdalantiradi. Qodiriy ishq sargu-
zashtlari fonida o‘lkaning tutqunlikka yuz tutishining bosh 
sababi  jaholat,  qoloqlik  va  o‘zaro  ichki  nizolar  degan  fikrni 
g‘oyat ustalik bilan bayon qiladi. Abdulla Qodiriy qalamining 
sehri shundaki, romanda ijtimoiy va maishiy hayot, odamlar 
turmushi, taqdiri, tabiati, ular ruhiyatidagi nozik jarayonlar bor 
holicha butun ziddiyatlari bilan ko‘rsatiladi.
Abdulla Qodiriy ijodiy merosida muhim o‘rinni tutadi-
gan, «Xudoyorxon va munshiylari hayotidan olingan» ikkin-
chi «Mehrobdan chayon» nomli tarixiy romanini 1928-yilda 
yozadi. Asarda xon zamonidagi xalqning hayoti, saroydagi 
kirdikorlar bilan birga Anvar va Ra’nolar ishqining ziddiyatli 
visol tarixini g‘oyatda ta’sirchan tasvirlaydi. Ularning mu-
«O‘tkan kunlar» romanining eski o‘zbek yozuvidagi (1926) hamda
yangi o‘zbek alifbosidagi nashrlari muqovasi (2004)
habbat yo‘lidagi his-tuyg‘ularini, yo‘liga to‘g‘anoq bo‘lgan 
«ag‘yorlar»ga qarshi kurashlarini juda tabiiy bayon qiladi. 
Yozuvchi Anvar va Ra’no timsolida chin muhabbatni, ro-
mandagi Safar bo‘zchi siymosida to‘g‘rilik va sadoqatni taran-
num etsa, Solih mahdum obrazi orqali hayoti ziddiyatlarga 
ko‘milgan g‘aro 
yib bir insonni, Abdurahmon qiyofasida poki-
za  mehroblarni  bulg‘ab  yurgan  munofiq  kimsalarni  ko‘rsatdi. 
Abdulla Qodiriy «Mehrobdan chayon» romanida ham, xuddi 
birinchi romanidagidek, voqelikning badiiy talqi 
nida bag‘oyat 
mohir ekanini namoyon qildi.
Garchand adib original asarlar yozib, o‘z xalqining 
ma’naviyati xazinasini bebaho durdonalar bilan boyitayotgan 
bo‘lsa ham, mustabid tuzum uni dushmanlikda aybladi. Ab-
dulla Qodiriy manglayi 
ga qatag‘on qurbonlari qatoriga tizi-
lishdek bir qismat bitilgan ekan. Adib 1937-yil 31-dekabr 
kuni hibsga olinib, 1938-yil 4-oktyabrida xalq dushmani si-
fatida qatl etiladi. 
Faqat 1991-yilda O‘zbekiston o‘z mustaqilligini e’lon 
qilganidan so‘nggina Abdulla Qodiriyga yuksak hurmat va 
ehtirom ko‘rsatila boshlandi. Adib Alisher Navoiy nomidagi 
O‘zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti, «Mustaqillik» or-
deni bilan taqdirlandi.
Otabek Yusufbek Hoji o‘g‘li
1264 inchi hijriy, dalv oyining o‘n yettinchisi, qishki 
kunlarning biri, quyosh botgan, tevarakdan shom azoni eshi-
tiladir...
Darbozasi sharqi-janubiyga qaratib qurilgan bu dongdor 
saroyni Toshkand, Samarqand va Buxoro savdogarlari egal-
laganlar, saroydagi bir-ikki hujrani istisno qilish bilan bosh-
qalari  musofirlar  ila  to‘la.  Saroy  ahli  kunduzgi  ish-kuchlari-
dan bo‘shab hujralariga qayt 
ganlar, ko‘p hujralar kechlik osh 
1
 Asardan olingan boblar juz’iy qisqartish hamda romandagi muallif nutqi 
bugungi adabiy tilga biroz moslangan holda berildi. (
Mualliflar)

27
pishirish ila mashg‘ul, shuning uchun kunduzgiga qaraganda 


saroy jonliq: kishilarning shaqillashib so‘zlashishlari, xoxolab 
kulishishlari saroyni ko‘kka ko‘targudek.
Saroyning to‘rida boshqalarga qaraganda ko‘rkamrak bir 
hujra, anovi hujralarga kiygiz to‘shalgani holda bu hujrada 
qip-qizil gilam, ularda bo‘z ko‘rpalar ko‘rilgan bo‘lsa, munda 
ipak va adras ko‘rpalar, narigilarda qora charog‘ sasiganda, 
bu hujrada sham’ yonadir, o‘zga hujralarda yengil tabiatlik, 
serchaqchaq kishilar bo‘lganida bu huj 
raning egasi boshqacha 
yaratilishda: og‘ir tabiatlik, ulug‘ gavdalik, ko‘rkam va oq 
yuzlik, kelishgan, qora ko‘zlik, mutanosib qora qoshlik va 
endigina murti sabz urgan bir yigit. Bas, bu hujra bino va 
jihoz yog‘idan, ham ega jihatidan diqqatni o‘ziga jalb etarlik 
edi. Qandog‘dir bir xayol ichida o‘lturguchi bu yigit Tosh-
kandning mashhur a’yonlaridan bo‘lgan Yusufbek hojining 
o‘g‘li – Otabek.
Saroy darbozasidan ikki kishi kelib kirgach, ulardan birovi 
darboza yonidagi kimdandir so‘radi:
– Otabek shu saroyga tushkanmi?
Bizga tanish hujra ko‘rsatilishi bilan ular shu tomonga qa-
rab yurdilar. Bu ikki kishining bittasi gavdaga kichik, yuzga 
to‘la, ozroqqina soqol-murtlik, yigirma besh yoshlar chamalik 
bir yigit bo‘lib, Marg‘ilonning boylaridan Ziyo shohichi de-
ganning Rahmat otlik o‘g‘lidir; ikkinchisi uzun bo‘ylik, qora 
cho‘tir yuzlik, chag‘ir ko‘zlik, chuvoq soqol, o‘ttuz besh 
yoshlarda bo‘lgan ko‘rimsiz bir kishi edi. Bu yigit yaxshigina 
davlatmand bo‘lsa ham, lekin shuhrati nima uchundir boyligi 
bilan bo‘lmay, «Homid xotinboz» deb shuhratlangan, kishilar 
Homid orqasidan so‘zlashkanda uning otiga taqilgan laqabni 
qo‘shib aytmasalar, yolg‘iz «Homidboy» deyish ila uni tani-
ta olmaydirlar. Homidning Otabek bilan tanishligi bo‘lmasa 
ham Rahmatka yaqin qarindosh – Ziyo shohichining qaynisi, 
Rahmatning tog‘asi.
Ular hujraga kelib kirdilar. Otabek kelguchilarni ulug‘lab 
qarshiladi.
– Bizni kechirasiz, bek aka, – deb Rahmat uzr aytdi, – 
vaqtsiz kelib, sizni tinchsizladik...
Otabek ularga yuqoridan joy ko‘rsatar ekan, yoqimlik bir 
vaziyatda:
– Tinchsizlamadingizlar, bil’aks quvontirdingizlar, – dedi, – 
shahringizga birinchi martaba kelishim bo‘lg‘ani uchun tanish-
sizliq, yolg‘izliq meni juda zeriktirgan edi.
Shu orada hujraga bir chol kirib, ul ham mehmonlar bi-
lan so‘rashib chiqdi. Bu chol Hasanali otlik bo‘lib, oltmish 
yoshlar chamasida, cho‘ziq yuzlik, do‘nggiroq peshonalik, 
sariqqa moyil, to‘garak qora ko‘zlik, oppoq uzun soqollik 
edi. Soqolining oqligiga qaramasdan uning qaddida keksalik 
alomatlari sezilmas va tusida ham uncha o‘zgarish yo‘q edi.
Otabek mehmonlarni tanchaga o‘tquzib, fotihadan so‘ng 
Hasanalidan so‘radi:
– Tuzukmisiz, ota?
– Xudoyga shukur, – dedi Hasanali, – boyag‘idan biroz 
yengilladim. Mazmuni is tekkan ekan.
– Ba’zi yumushlar buyursam...
– Buyuringiz, o‘g‘lim.
– Rahmat, ota, bo‘lmasa bizga choy qaynatib bersangiz-chi.
– Xo‘b, begim.
Hasanali chiqdi. Rahmat Otabek bilan yana bir qaytib 
sog‘liq so‘rashgandan keyin so‘radi:
– Bu kishi kimingiz bo‘ladir, bek aka?
Otabek Rahmatning savoliga javob bermay eshikka qaradi. 
Hasanalini hujradan uzoqlatib so‘ngra javob berdi:
– Qulimiz.
Bu so‘zdan nima uchundir Homid ajablangan edi.
– Qulingiz?
– Shundog‘.
Hasanalini bolalik vaqtida Erondan kishi o‘g‘irlab kelgu-
chi bir turkman qo‘lidan Otabekning bobosi o‘n besh tillo 
barobariga sotib olgan edi. Hasanalining Otabeklar oilasida 
qulliqda bo‘lganiga ellik yillar chamasi zamon o‘tib, endi 
Otabeklar oilasining chin bir a’zosi bo‘lib ketkan.

 Xo‘ja-
si Yusufbek hojiga, ayniqsa, xo‘jazodasi Otabekka itoat va 


ixlosi tom bo‘lib, buning evaziga ulardan ham ishonch va

Bu savolning javobiga Otabek ikkilangandek va o‘ng‘aysiz-


lang‘andek bo‘ldi.
– Nima desam ekan... Marg‘ilonni har holda... xush 
ko‘rdim, Marg‘ilon Turkistonimizning to‘qug‘uchiliq hunarida 
birinchi shahridir.
Ikkilanib berilgan bu javobdan Homid bilan Rahmat bir-bir-
lariga qarashib oldilar. Otabek bu holatni sezdi va o‘zining 
so‘zini kulgulikka olib izoh berdi:
– Kelgan kunimdan Marg‘iloning‘izni xushlamay bosh-
lag‘an  edim.  Chunki  tanishlarim  yo‘q,  musofirchilik  bilinib 
qolayozg‘an edi. Endi bu soatdan boshlab Marg‘ilondan ro-
ziman, negaki yo‘qlab kelguchi sizning kabi qadrdonlar ham 
bo‘lur ekan.

– Kechiringiz, bek aka, – dedi Rahmat, – men sizning 


Marg‘ilon kelganingizni bu kun otamdan eshitdim. Yo‘qsa, 
albatta, sizni zeriktirmas edim.
– Aniqmi?
– To‘g‘ri gap, – dedi Rahmat, – otam Toshkand borg‘an-
larida to‘p-to‘g‘ri sizning eshikingizga tushsinlar-da, siz saroy-
ga tushing. Bu taraf bilan sizdan o‘pkani biz qilsaq arziydir.
– Haqqingiz bor, – dedi Otabek, – ammo, birinchidan, 
sizning havlingizni so‘rog‘lab topish menga qiyinroq ko‘rin-
di, undan so‘ng molimizni ortg‘an tuyakashlar shu saroyg‘a 
tayinlang‘an edilar.
– Har holda bu uzr emas.
Hasanali dasturxon yozib qumg‘on kirgizdi. Odatiy takalluf-
lar bilan dasturxon va choyga qaraldi. Homid nonni shinniga 
bulg‘ar ekan so‘radi:
– Yoshingiz nechada, bek?
Otabekning labi qimirlamasdan choy quyib o‘tirgan Hasan-
ali javob berdi:
– Bekka xudo umr bersa, bu yil hamduna
1
 bo‘lsa, to‘ppa-
to‘g‘ri yigirma to‘rt yoshga qadam qo‘yadilar.
– Yigirma to‘rt yoshga kirdimmi, ota? – dedi bek. – Chin-
dan ham necha yoshga kirganimni o‘zim bilmayman.
– Yigirma to‘rt yoshga kirdingiz, bek. 
Homid tag‘in so‘radi:
– Uylanganmisiz?
– Yo‘q.
Hasanali Otabekning yolg‘iz «yo‘q» bilan to‘xtashiga qa-
noatlanmadi va bu to‘g‘rida o‘z tomonidan izohlar berishni 
lozim ko‘rdi:
– Bek uchun bir necha joylarga qiz aytdirmak istalingan 
bo‘lsa ham, – dedi, – avval taqdir bitmaganlik, undan keyin 
bekning uyla nishka bo‘lg‘an qarshiliqlaridan bu kungacha to‘y 
qilolmay kela 
miz. Ulug‘ xo‘jamizning qat’iy niyatlari bu sa-
fardan qaytg‘ach bekni uylandirishdir.
– Manimcha, uylanishdek nozik bir ish dunyoda yo‘qdir, – 
dedi Rahmat va Otabekka yuz o‘girdi. – Uylangach, xotining 
1
  H a m d u n a – bu yerda maymun muchali nazarda tutilmoqda.

31
ta


b’ingga  muvofiq  kelsa  bu  juda  yaxshi;  yo‘qsa,  munchalik 
og‘ir gap dunyoda bo‘lmas.
Otabek Rahmatning bu so‘zini samimiyat bilan qarshiladi.
– So‘zingizning to‘g‘rilig‘ida shubha yo‘q, – dedi, – ammo 
shuni ham qo‘shmoq kerakki, oladirg‘an xotiningiz sizga 
muvofiq  bo‘lishi  barobarida  er  ham  xoting‘a  muvofiquttab’ 
bo‘lsin.
–  Xoting‘a  muvofiq  bo‘lish  va  bo‘lmasliqni  uncha  keragi 
yo‘q, – dedi Homid e’tirozlanib, – xotinlarga «er» degan 
ismning o‘zi kifoya... Ammo jiyan aytkandek, xotin degan 
erga  muvofiq  bo‘lsa  bas.
Rahmat kulib Otabekka qaradi. Otabek ham istehzolik ta-
bassum orasi Homidga ko‘z qirini tashladi.
– Uylanishdagi ixtiyorimiz, – dedi Rahmat, – ota-onalari-
mizda bo‘lg‘anliqdan, oladirg‘an kelinlari o‘g‘illarig‘a yoqsa 
emas, balki uning ota-onalari o‘zlariga yoqsa bas. Bu to‘g‘rida 
uylanguchi yi 
git bilan er qilg‘uchi qizning lom-mim deyishka 
haq va ixtiyorlari bo‘lmay, bu odatimiz ma’qul va mashru’ ish-
lardan emasdir. Masa 
lan, men ota-onamning yoqdirishlari bilan 
uylandim...  Ammo  xotinim  ota-onamga  muvofiq  bo‘lsa  ham, 
menga  muvofiq  emas,  siz  aytgandek,  ehtimol,  men  ham  xoti-
nimg‘a  muvofiq  emasdirman...  So‘zingiz  juda  to‘g‘ri,  bek  aka.
Otabek Rahmatning so‘zini ixlos bilan eshitdi va «sen 
nima deysan?» degandek qilib Homidga qaradi.
– Jiyan, – dedi Homid Rahmatka qarab, – boshlab uyla-
nishing, albatta, ota-onang uchun bo‘lib, ulardan ranjib yu-
rishingni  o‘rni  yo‘q.  Xotining  ko‘nglingga  muvofiq  kelmas 
ekan, muvofiqini olib, xotinni ikki qil. Bunisi ham kelishmasa, 
uchunchisini  ol.  Xotinim  muvofiq  emas  deb  zorlanib,  hasrat-
lanib yurish er kishining ishi emas.
Rahmat Otabekka kulimsirab qaradi-da, tog‘asig‘a javob 
berdi.
– Xotin ko‘paytirib, ular orasida azoblanishning nima hik-
mati bo‘lsin? – dedi. – Bir xotin bilan muhabbatlik umr 
kechirmak, manimcha, eng ma’qul ish. Masalan, ikki xotin-
liqning bittasi sizmi? Uyingizda har kuni janjal, bir daqiqa 
tinchlig‘ingiz yo‘q.

32
– Seningdek yigitlar uchun, albatta, bitta xotin ham or-


tiqchaliq qiladir, – deb kuldi Homid. – Ko‘b xotin orasida 
azoblanish o‘zi nima degan so‘z? Qamchingdan qon tomsa, 
yuzta xotin orasida ham rohatlanib tiriklik qilasan. Men bu 
kungacha ikki xotin o‘rtasida turib janjalg‘a to‘ygunimcha 
yo‘q, ammo xotinni uchta qilishg‘a ham o‘yim yo‘q emas.
– Sizga taraf yo‘q, tog‘a.
Homid mag‘rur bir tusda Otabekka qaradi. Otabek uning 
so‘zidan kulimsiragan edi.
Hasanali palovga urnash uchun tashqariga chiqdi. Otabek 
mehmonlarga choy quyib uzatdi. Homidning haligi so‘zidan 
keyin oradagi bahs kesilgan edi. Uchovlari ham bir narsaning 
xayolini surgandek ko‘rinar edilar. Bir necha vaqt shu holda 
qolishib, Rahmat tog‘asidan so‘radi:
– Mirzakarim aka qizini erga berdimi, eshitdingizmi?
Bu savoldan nima uchundir Homidning chehrasi buzildi va 
tilar-tilamas javob berdi:
– Bundan xabarim bo‘lmadi. Gumonimcha, bermagandir. 
Rahmat so‘zdan chetda qoldirmas uchun Otabekni ham 
oraga oldi:
– Bizning Marg‘ilonda bir qiz bor, – dedi, – shundog‘ 
ko‘hlikki, bu o‘rtada uning o‘xshashi bo‘lmas deb o‘ylayman.
Homid bir turlik vaziyatda yer ostidan jiyaniga qaradi. 
Tog‘asi 
ning holidan xabarsiz Rahmat so‘zida davom etdi:
– Shahrimizda Mirzakarimboy otlig‘ bir savdogar kishi 
bor, bu shuning qizidir. Balki siz Mirzakarim akani tanirsiz, 
u bir necha vaqt Toshkandda qutidorliq qilib turg‘an ekan?
– Yo‘q... Tanimayman.
Homidning yuzidagi boyagi holat yana ham kuchlanib 
go‘yo toqatsizlangandek ko‘rinar edi, Rahmat davom etdi:
– Uning havlisi poyabzal rastasining burchagidagi imoratdir. 
O‘zi  davlatmand  bir  kishi;  Toshkand  ashroflarining  ko‘blari 
bilan aloqador bo‘lg‘anliqdan, balki otangiz bilan tanish chiqar.
– Ehtimol, – dedi Otabek va nima uchundir g‘ayriixti-
yoriy bir tebrandi. Uning yuzida bir o‘zgarish va vujudida bir 
chayqalish bor edi. Undagi bu o‘zgarishdan Rahmat xabarsiz 
bo‘lsa ham, ammo Homid uni yer ostidan ta’qib etar edi. Bu 

33
ta’qib Otabekdagi haligi o‘zgarishni payqabmi yoki tasodi-


fiymi  edi,  bu  to‘g‘rida  bir  mulohaza  aytish,  albatta,  mumkin 
emas. Yana bir necha vaqt jim qoldilar.
– Endi biznikiga qachon mehmon bo‘lasiz, bek aka? 
Rahmatning bu so‘zi bilan Otabek xayolidan bosh ko‘tardi:
– Xudo xohlag‘an vaqtda bo‘larmiz...
– Yo‘q, bek aka, – dedi Rahmat, – siz aniqlab bir kunni 
tayin qilingiz, biz bu yerga sizni taklif qilg‘ali kelganmiz.
– Ovora bo‘lmoqning nima zarurati bor?
– Bunda ovora bo‘lish degan narsa yo‘q. Iloji bo‘lsa, 
sizni bu saroydan havlig‘a ko‘chiramiz. Hozirga bir kunni 
tayin qilib bizga mehmon bo‘ling-chi... Otam sizning bilan 
o‘lturishib, Toshkand ahvolotini so‘zlashmakka mushtoqdirlar.
– Bu saroydan sizlarnikiga ko‘chishim og‘ir, – dedi 
Otabek, – ammo otangizning ziyoratlariga borishg‘a har qa-
chon hozirman.
– Sog‘ bo‘ling, bek aka, boradirg‘an kuningizni tayin qila 
olasizmi?
– Ma’lumingiz, kechalari bo‘sh bo‘laman, shuning bilan 
birga otangiz qaysi vaqtni ixtiyor qilsalar ijobat etishdan o‘zga 
choram bo‘lmas.
– Salomat bo‘lingiz, – dedi Rahmat, – shuni ham sizdan 
so‘rayin: o‘lturishka begona kishilar ham aytilsa mumkinmi, 
ozor chekmasmisiz? Chaqirilg‘anda ham o‘zimizga yaqin va 
ahl kishilar bo‘lur, masalan, Mirzakarim qutidor kabi.
Bu vaqt Otabekning tusiga ham haligidek o‘zgarish chiqdi 
ersa-da, lekin sezdirmaslikka tirishib javob berdi:
– Manim uchun farqsiz.
Oshdan so‘ng mehmonlar bilan xayrlashib chiqdilar.

Katalog: Umumiyfiles -> darsliklar


darsliklar -> R. mavlonova
darsliklar -> Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5- sinfi uchun o‘quv qo‘llanma
darsliklar -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
darsliklar -> Texnologiya umumiy о‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik
darsliklar -> Jahon tarixi (milodiy V asr oxiridan – XV asr oxirigacha)
darsliklar -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
darsliklar -> Geometriya 7 toshkent œyangiyo4l poligraf servisb
Yüklə 41,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə