Pedagogik muloqotda umuminsoniy qadiryatlarning ustuvorligi reja Pedagogik muloqot Umuminsoniy qadiryatlarning ustuvorligiYüklə 31,24 Kb.
səhifə1/4
tarix11.12.2023
ölçüsü31,24 Kb.
#148188
  1   2   3   4
PEDAGOGIK MULOQOTDA UMUMINSONIY QADIRYATLARNING USTUVORLIGIPEDAGOGIK MULOQOTDA UMUMINSONIY QADIRYATLARNING USTUVORLIGI
Reja
1. Pedagogik muloqot
2. Umuminsoniy qadiryatlarning ustuvorligi
3. . Pedagogik muloqotda muomala madaniyati

O’qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi kishilik jamiyatining ehtiyojlari va talablaridan kelib chiqqan holda hal qilinadi. Shu boisdan hozirgi davrda O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da kasb tanlash motivlari, kasbiy tayyorgarlik, kasbiy layoqat va kasbiy mahorat bilan cheklanib qolmaslikni, balki bo’lg’usi pedagog kadrlar shaxsiy faoliyatida kasbiy madaniyatni tarkib toptirish mutlaqo zarur ekanligi ta’kidlanadi. Respublikamizda o’qituvchilik kasbining o’ziga xos etnopsixologik fazilatlari, hislatlari, qobiliyatlari ish uslublari, pedagogik mahorat sirlarini egallash yo’llari, shaxslararo muloqot madaniyati yuzasidan turli davrlarda har xil ilmiy izlanishlar olib borilgan.


Muloqot madaniyatining tarbiyalovchi imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish ko’p jihatdan o’qituvchining shaxsiy sifatlari bilan belgilanishini ta’kidlab o’tish lozim. Pedagogik muloqot madaniyatining har jihatdan to’g’ri tanlangan, o’qituvchining ma’naviy saviyasi, betakror xususiyatlariga muvofiq keluvchi uslubi quyidagi vazifalar majmuini hal qilishga yordam beradi:
birinchidan, muloqotda har bir o’quvchiga alohida e’tibor va dilkashlik, sinf jamoasi bilan umumiy muloqot jarayonini soddalashtiradi, o’qituvchining erkin pedagogik faoliyati uchun zamin tayyorlaydi, ziddiyatli vaziyatlarni oson hal qiladi;
ikkinchidan, har bir o’quvchi bilan o’zaro munosabatni erkin muloqot asosida tashkil qilish, ularning yosh xususiyatlariga monand pedagogik va psixologik muloqot uslublarini tanlash, uning ruhiyatini bilishga, ichki dunyosiga “kirib borish”ga yo’l ochadi;
uchinchidan, pedagogik muloqotda o’qituvchining ma’naviy-axloqiy normalari muvaffaqiyatlar kaliti bo’lib, ta’lim-tarbiya samaradorligini oshiradi, muloqotning barcha bosqichlarida o’qituvchining o’z faoliyatidan qoniqish hissini xotirjamligini ta’minlaydi.
O’qituvchining o’quvchilar bilan muloqot madaniyati individual uslublarini shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:
1. O’quvchilar bilan muloqot qilish madaniyatining individual shaxsiy xususiyatlarini o’rganishi. O’quvchilar shaxsiy xususiyatlarini mustaqil tahlil qilish, har tomonlama tavsif berish, o’qituvchining muloqotni to’g’ri tashkil etishi asosida amalga oshadi.
2. Shaxsiy muloqotda ro’y beradigan kamchiliklarni aniqlash va darhol ularga barham berish choralarini izlab topish: muloqotda qo’pollik, mensimaslik va boshqa salbiy holatlarni engish.
3. O’qituvchi o’zi uchun muloqot madaniyatining qulay bo’lgan uslublarini ishlab chiqishga doir faoliyatni ishlab chiqishi va o’z-o’zini kuzatish bilan yutuq va kamchiliklarni taqqoslash.
4. O’zining muloqot madaniyati uslublariga muvofiq keluvchi milliy an’ana va ma’naviyatimizga xos jihatlardan unumli foydalanish.
5. Muloqot madaniyatida pedagogik faoliyat qonuniyatlaridan chetga chiqmaslik, bu uslubni mustahkamlash (pedagogik amaliyot va malaka oshirish jarayonida).
Pedagogik faoliyatni endigina boshlayotgan yosh o’qituvchilar o’z kasbiy mahoratlarini oshirish maqsadida o’quvchilar bilan muloqot madaniyatini shakllantirish ustida muntazam ish olib borishlari zarur.
Ta’lim-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda pedagogik muloqot madaniyati o’qituvchi va o’quvchilarning bevosita o’zaro munosabatini ma’lum bir maqsad sari hamjihatlikka yo’naltiruvchi kuchdir. Bu o’rinda o’qituvchi quyidagi vaziyatlarni e’tiborga olishini alohida ta’kidlash lozim:
- o’qituvchining ilk tarbiyaviy faoliyatidan boshlab muloqot madaniyatiga rioya qilishi, bu jarayonda o’qituvchi va o’quvchilar jamoasi bilan har kungi muomalani vaziyatga qarab rejalashtirishihar bir harakat, so’z ohangiga e’tibor, an’anaviy muloqotning eng yaxshi xususiyatlarini o’zlashtirishi;
- muloqot asosida sinf jamoasidagi turli vaziyatlarni qayd etish, o’quvchilar hatti-harakatining oldingi holati bilan, tarbiyaviy faoliyatdan keyingi holatini qiyoslab chiqib baho berish;
- o’z muloqot uslubi natijalarini tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilib, kamchiliklarni uzluksiz bartaraf etib borish. Zarur so’z, ovozdagi yoqimli ohang, hulq-atvorni vujudga keltirish;
- pedagogik muloqot madaniyatining samarali kechishi uchun uning shart-sharoitlarini bilib olishning o’zi kifoya qilmaydi, o’quvchilar bilan o’zaro muomalaning “ustoz-shogird” an’analariga xos boshlanishi va o’zaro fikr almashish asosida muhim vazifalarni hal qilish bilan muomala ob’ektining diqqatini o’ziga jalb qilish;
- muloqot ob’ekti, ya’ni o’quvchining diqqatini o’ziga jalb qilish deganda nimani anglash kerak? Buning ma’nosi o’qituvchi o’zining xushmuomalaligi, madaniyati, go’zal xulqi, muloqotda o’quvchilar qalbiga yo’l topa olishi bilan o’z mahoratini namoyish qilib, muloqot madaniyatining tashkiliy shakllariga ijtimoiy-psixologik negizni asos qilib olishidir.
Ko’rsatib o’tilgan vaziyatlar asosida pedagogik ta’sir ko’rsatish uchun o’qituvchining pedagogik muloqot madaniyatiga, etikasi va odob-axloqiga, dilkashligiga, muosharat odobiga alohida talablar qo’yiladi. Ushbu fazilatlar o’qituvchining sinf jamoasida, ota-onalar bilan muloqot qila bilishida, o’quvchilar bilan aniq maqsadni ko’zlagan holda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishida va ularni boshqara olishida muvaffaqiyatlar garovidir. Kasbiy faoliyatning noyob fazilati bo’lmish pedagogik muloqot madaniyatiga amal qiladigan yosh o’qituvchi quyidagi xususiyatlarni o’zida mujassamlashtirishi lozim:

  • mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy talablari va ehtiyojlariga mos bo’lgan yuksak ma’naviyat darajasidagi qarashlar, kuchli va barqaror e’tiqod, davlatimiz ideallari, milliy g’oya va mafkurasiga sodiqlik, vatanparvarlik, fidoyilik tuyg’ulari shakllangan ijtimoiy-siyosiy faol shaxs;


  • o’quvchilarga samimiy mehr–muhabbat, ularning har qanday ehtiyojlari, qiziqishlari, hatti-harakatlari motivlarini, xulq-atvorlarini tushunish ko’nikmasi va malakasining shakllanganligi;


  • jamiyatda ro’y berayotgan hodisalar, jahonda ro’y berayotgan voqealar, tabiatga, borliqqa, shaxslararo, guruhlararo, millatlararo munosabatlarga nisbatan pedagogik kuzatuvchanlik, yangilikka, ijodiy izlanishga nisbatan intilish qobiliyatining mavjudligi;


  • pedagogik faoliyatning barcha jabhalarida odamlarning hatti-harakatlari, munosabatlaridagi xususiyatlarni oqilona tushunish, o’z faoliyatiga nisbatan refleksiv munosabatni tarkib toptirish;


  • har qanday favqulotda vaziyatlarga, jamiyatda ro’y berayotgan yangiliklarga nisbatan hamda ijtimoiy – iqtisodiy o’zgarishlarga omilkorlik va aql idrok bilan munosabatda bo’lish, o’z oldiga to’g’ri maqsad qo’ya olish, reja tuzish, bevosita nazorat qilish, boshqarish va o’z imkoniyatlarini namoyon eta olish;


  • pedagogik faoliyatlarda, jamoatchilik tizimida muvaqqat guruhiy munosabatlarda, ommaviy harakatlarda tashkilotchilik va boshqaruvchanlik qobiliyatini namoyish etishi;


  • dunyoqarashi va tafakkur ko’lamining kengligi, dunyoviy bilimlarni bilishga nisbatan qiziqishining serqirraligi, ilmiy izlanishlarga moyilliligi, muayyan ilmiy salohiyat va pedagogik mahorat darajasini muntazam oshirib borishi;


  • o’quvchilar bilan muloqotda layoqatliligi, nutq madaniyatining mantiqan ixcham, ma’noli, ta’sirchan kuchga egaligi, psixologik ta’sir o’tkazish bilan qurollanganligi.


Har bir o’qituvchi uchun o’quvchilarga to’g’ri, omilkor axborot uzatish va unga suhbatdoshini ishontira olishi kasbiy zaruriyat hisoblanadi. Bunda o’qituvchining muloqot madaniyati, ma’naviy olamining kengligi muhim ahamiyatga ega. O’qituvchining pedagogik faoliyati uzluksizdir, shu sababli u muloqot madaniyatini ham muntazam shakllantirib borishida quyidagi yo’nalishlarga e’tibor berishi lozim:


1. Yuksak pedagogik faoliyat nuqtai nazaridan o’z-o’zini anglashi, (muomalada o’zining o’zaro fikr almashishga doir sifatlarini, ijobiy va zaif tomonlarini bilishi) va shu asosda o’zaro fikr almashish yo’li bilan o’z-o’zini tarbiyalashi.
2. Kishilar bilan o’zaro munosabatda kommunikativ iqtidorini shakllantirib borishi, muloqot asosida to’g’ri bashorat qilish sezgilarini mashq qildirishi, muloqotda o’zining ideal tasavvurlarini, imkoniyatlarini boshqalar (o’qituvchilar jamoasi, o’quvchilar, ota-onalar) qanday baholashi haqidagi refleksiv tasavvurlarini tahlil qilishi.
3. O’zida muosharat odobining muhim xususiyatlarini rivojlantirish yuzasidan ixtisoslashtirilgan mashqlar asosida ishlashi.
4. O’quvchilar va ota-onalar bilan tarbiyaviy maqsadlarga qaratilgan turli jamoat ishlarini olib borishi, bunda o’zaro fikr almashish asosida pedagogik tashkilotchilik qobiliyatini takomillashtirib borishi.
5. Muloqot jarayonida paydo bo’ladigan salbiy holatlarni engish ko’nikmalarini shakllantirishi, dilkashlik va xushmuomalalikni rivojlantiradigan vaziyatlar tizimini yaratishi.
O’qituvchi muloqot madaniyati asosida faoliyat olib borgan taqdirda ham, o’quvchilar jamoasi orasida turli tushunmovchiliklar, ziddiyatlar paydo bo’lishi tabiiy hol. Har qanday tajribali o’qituvchining pedagogik muloqoti jarayonida o’ziga xos qiyinchiliklar yuzaga keladi. Sinfda sodir bo’ladigan har qanday pedagogik vaziyatga javobgar shaxs o’qituvchidir. Bu barcha davrlar pedagogik faoliyatida namoyon bo’ladigan tipik hodisa.
Ayniqsa, ushbu holat endigina o’z faoliyatini boshlagan yosh o’qituvchilarning pedagogik faoliyatida muammoli vaziyatlarni paydo qiladi. Yosh o’qituvchilarning o’quvchilar bilan olib boradigan ta’lim-tarbiyaviy faoliyatini doimiy nazorat qilish, ularga to’g’ri yo’nalish berish, barcha o’quv muassasalari pedagogik jamoatchiligiga, ustoz o’qituvchilar zimmasiga yuklatilishi lozim. Pedagogik faoliyatda xato va kamchiliklarga yo’l qo’yadigan o’qituvchining yoshiga va ish tajribasi ko’lamiga odatda o’quvchilar hech qachon e’tibor bermaydilar. Chunki, o’quvchilar yoshidan va tajribasidan qat’iy nazar barcha o’qituvchilarni ustoz deb ataydilar. O’zbekistonda ta’lim-tarbiya va pedagogik muloqotning o’ziga xos an’analari, milliyligimizga mos shakl va metodlari mavjud.
O’qituvchi o’quvchilar bilan muloqot jarayonida yuz berishi mumkin bo’lgan turli ziddiyatli vaziyatlarni tezda bartaraf etishi uchun, avvalo o’z iqtidoriga, pedagogik mahoratiga tayanishi kerak. Pedagogik muloqot asosida erishiladigan yutuqlar o’qituvchining ijodiy mehnati mahsulidir. Bu mehnatning salbiy va ijobiy tomonlari bo’lishi shubhasiz. Faqat har bir vaziyatni oqilona baholash, uni to’g’ri rejalashtirish, tarbiyaviy jarayonlarda aql-idrok bilan muloqotni tashkil etishning o’zi kifoya.
O’qituvchi bilan o’quvchining muloqotda bir-birlarini o’zaro tushunmasliklari, muloqot vositalarining qashshoqligi, har bir o’quvchining ruhiyatiga qarab muomala qilinmasligi, barchaga bir xil majburiy itoatkorlik munosabati, o’quvchilarni tor doiradagi intizomga chaqiruvchi emotsional jihatdan salbiy tus berilgan buyruq shaklidagi muloqot doimiy ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Pedagogik muloqot usullari ustida ishlashning asoslangan tizimini tuzish uchun, har bir o’qituvchi o’zining muammolaridan, yo’l qo’yilgan kamchiliklaridan kelib chiqib, qiyinchiliklarni tahlil qilish bilan bartaraf etishi lozim.
Pedagogik muloqotga doir barcha mashqlarning umumiy yo’nalishini mavjud pedagogik vaziyatlarda malaka hosil qilish uchun, har bir muloqot ishtirokchilarining imkoniyatlarini ochishga ko’maklashuvchi uning shaxsiy hislatlarini rivojlantirib borishni ta’minlovchi vositalardan foydalanish taklif qilinadi. Muloqotga ba’zi o’quvchilarning sub’ektiv qarashlarini aniqlash, shu o’quvchi bilan muloqotni oqilona hal qilinishi zarur bo’lgan vazifalarni belgilash, uning xulqini tuzatish yoki unda shunchaki ishonch kayfiyatini yaratish kerak.
Mazkur vaziyatlarda o’zaro harakatlarning tizimli vositalari majmuasi quyidagicha belgilanishi mumkin:
• muloqot jarayonida tarbiyalanuvchi ob’ektning javob harakati imkoniyatlarini oldindan ko’ra bilish;
• ob’ektda psixologik to’siq va salbiy qarashlarni keltirib chiqaruvchi vositalarni qo’lga kiritish;
• vaziyatning o’zgarishiga qarab foydalanish mumkin muloqotlarning bir nechta modeliga ega bo’lish;
• o’quvchilar jamoasi fikrlarini tinglash, ularning mulohazalariga qo’shilish, ularga hamdardlik ko’nikmasini rivojlantirib borish;
• o’zaro muloqot natijalarini baholash va erishilgan yutuqlar hamda kamchiliklarni pedagogik-psixologik vositalar asosida taqqoslash.
Pedagogik faoliyat va pedagogik muloqot xarakteri o’qituvchining shaxsi, uning qarashlari nuqtai nazarlarida va xulqida namoyon bo’ladigan g’oyaviy siyosiy saviyasi, professional tayyorgarligi va bilishga intilishi bilan uzviy bog’liq. Bu asosiy hislatlardan tashqari o’qituvchining umumiy va boshqa qobiliyati, uning moyilligi xarakteri, muvaqqat psixik holatlari, shuningdek, to’plangan tajribasi muhim ahamiyatga ega. O’qituvchi shaxsining professional jihatlarini o’z-o’zini tarbiyalash yo’llaridan biri o’zining sifat va hislatlarini, shuningdek pedagogik faoliyat va muloqotlarining barqaror xususiyatlariga, o’qituvchi bilimining saviyasi va tarbiyalanganligi natijasida erishilgan natijalarini tahlil qilishga doir mashqlarda ham namoyon bo’ladi.Yüklə 31,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə