Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Hansı əlamətin mövcud olması həkimə kəskin böyrək çatışmazlığından şübhələnməyə əsas verir?Yüklə 1,5 Mb.
səhifə8/15
tarix20.09.2017
ölçüsü1,5 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

498) Hansı əlamətin mövcud olması həkimə kəskin böyrək çatışmazlığından şübhələnməyə əsas verir?
A) poliuriya

B) pollakiuriya

C) urat salurezi

D) diurezin azalması (oliquriya)

E) nikturiya
Ədəbiyyat: В.И.Наумова. Почечная недостаточность у детей. «Медицина», Ленинград, 1991.
499) Nefrotik sindrom üçün xarakterdir:
A) nəzərəşarpan proteinuriya, hipoalbuminemiya

B) hipolipidemiya

C) hematuriya

D) hipofibrinogenemiya

E) hipertoniya
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
500) Su və elektrolit balansının dəyişməsi hesabına arterial təzyiqi hansı preparat aşağı salır?
A) hipotiazid

B) qanqlioblokatorlar

C) dibazol

D) natrium-nitroprussid

E) rezerpin
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994.
501) Anqiotenzin- 2 sintezinin inhibitoruna hansı aiddir?
A) verapamil

B) propranolol

C) apressin

D) dibazol

E) enalapril
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994. Справочник Видаль 2004. «ЗАО Астрафарм сервис», Москва, 2004.
502) Qlukokortikoid preparatlara aid deyil:
A) metandrostenolon

B) triamsinolon

C) deksametazon

D) hidrokortizon

E) betametazon
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994. Справочник Видаль 2004. «ЗАО Астрафарм сервис», Москва, 2004.
503) Qlukokortikoidlər necə təsir göstərir?
A) qanda şəkərin miqdarını artırır

B) qanda eozinofillərin miqdarını artırır

C) qanda limfositlərin miqdarını artırır

D) zülal sintezini artırır

E) immunostimulyator kimi təsir göstəriş
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994. Н.А.Коровина, Л.П.Гаврюшова. Гломерулонефрит у детей. «Медицина», Москва, 1990.
504) Antibiotiklərin təyini zamanı nəyi nəzərə almaq lazım deyil?
A) arterial təzyiqi

B) böyrəklərin funksional vəziyyətini

C) nefrotoksikliyi

D) sidiyin pH-ını

E) sidiyin mikroflorasının xarakterini
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994.
505) Dezaqreqasion təsirə malik olmayan preparat hansıdır?
A) mezaton

B) tiklid

C) kurantil

D) eufillin

E) trental
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
506) Tubulointerstisial nefrit (TİN) necə xəstəlikdir?
A) bütün sadalananlardır

B) abakterial iltihabdır

C) infeksiondur

D) bakterial iltihabdır

E) autoimmun prosessdir
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
507) Tubulointerstisial nefrit nə zaman inkişaf edə bilməz?
A) cərrahi əməliyyatdın sonra

B) mikoz infeksiyalarda

C) mübadılə pozğunluglarında

D) virus infeksiyalarında

E) hemo – və urodinamik pozğunluglar
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
508) Tubulointerstisial nefritin diaqnostikasında bütün göstərilənlərin müayinəsi vacibdir birindən başqa :
A) böyrəklərin tubulyar funksiyası

B) böyrək toxumasının morfologiyası

C) purin mübadiləsi

D) fermenturiya

E) qanın kliniki analizi
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994.
509) Sadalanan preparatlardan membranostabilizatorlara aid olmayan hansıdır?
A) tokoferol

B) azatioprin

C) koenzim

D) prednizolon

E) ksidifon
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
510) Nefropatiyanın inkişafı xarakter deyil:
A) sistemli qırmızı qurdeşənəyində

B) sidik sisteminin inkişaf qüsurlarında

C) düyünlü periarteriitdə

D) Veqener sindromunda

E) piylənmə də
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
511) Yumaqcıq filtrasiyasının təyin etmək üçün istifadə olunan ekzoğen maddələr hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?
A) yumaqcıqdan sərbəst filtrasiya olmalıdır

B) qan plazması zülalları ilə birləşmə qabiliyyətinə malik olmalıdır

C) fizioloji aktiv olmalıdır

D) böyrək kanalcıqlarından sekresiya olmalıdır

E) böyrək kanalcıqlarında reobsorbsiya olmalıdır
Ədəbiyyat: А.Шеффер, А.Беннет. Детские болезни. «Питер», СПб., 1996.
512) Qlukokortikoidlərin təyinatına göstərişdir:
A) qlomerulonefritin nefrotik forması

B) tubulointerstisial nefrit

C) qlomerulonefritin hematurik forması

D) dizmetabolik nefropatiya

E) tubulopatiyalar
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995. М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
513) Kəskin qlomerulonefritin ən çox rast gəlinən səbəbi:
A) Qram-mənfi infeksiya

B) Göbələk

C) Stafilokokk infeksiyası

D) Virus infeksiyası

E) Streptokokk infeksiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
514) Kəskin qlomerulonefritdə hansı müayinənin aparılması yersizdir?
A) Sidiyin ümumi analizi

B) Qanın biokimyəvi analizi

C) Sistoqrafiya

D) Qanın ümumi analizi

E) Böyrəklərin USM
Ədəbiyyat: Е.Н.Савченко. Детские урологическое болезни. “Медицина», Москва, 1972.
515) Xroniki qlomerulonefrit zamanı daha məqsədəuyğun instrumental müayinə hansıdır?
A) Damar daxili uroqrafiya

B) Böyrəyin rentgen müayinəsi

C) Qanın ümumi analizi

D) Angioqrafiya

E) Sistoqrafiya
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
516) Qarışıq forma xroniki qlomerulonefritə məxsus olmayan əlamətlər.
A) Cüzi ödem

B) Hematuriya

C) Hipertoniya

D) Hiperlipidemiya

E) Kəskin ödem
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
517) Xroniki nefrotik forma qlomerulonefritdə ödem aşağıdakı xarakterdə olur.
A) Göz qapaqlarının və baldır nahiyəsinin ödemi

B) Assit


C) Bərk ödem

D) Yumşaq ödem

E) Məhdud ödem
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
518) Erkən mərhələlərdə arterial təzyiqin yüksəlməsi xarakterdir:
A) pielonefritdə

B) irsi nefritdə

C) qlomerulonefritdə

D) tubulopatiyada

E) dizmetabolitik nefropatiyada
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
519) Qarışıq forma qlomerulonefrit ən çox rast gəlinir:
A) hər bir yaşda

B) 1 yaşdan 2 yaşa qədər

C) 3 yaşdan 5 yaşa qədər

D) 1 yaşa qədər

E) 8-10 yaşdan sonra
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
520) Qlomerulonefritin başlanğıcı üçün daha çox xarakterikdir:
A) oliquriya

B) hərarət reaksiyası

C) dizuriya

D) abdominal sindrom

E) kataral əlamətlər
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
521) Qarışıq formalı qlomerulonefrit üçün daha xarakterdir:
A) abakterial leykosituriya

B) uzunsürən hematuriya

C) leykosituriya, bakteriuriya

D) təcrid olunmuş proteinuriya

E) proteinuriya ilə olan hematuriya
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
522) Qarışıq formalı qlomerulonefrit üçün xarakterik deyil:
A) proteinuriya

B) abakterial leykosituriya

C) hematuriya

D) hipertenziya

E) qlükozuriya
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
523) Qlomerulonefritin nefrotik formasının aktivliyini təsdiq etmir:
A) EKQ – də T dişciyinin aşağı düşməsi

B) proteinuriya

C) hipoalbuminemiya

D) disproteinemiya

E) hiperlipidemiya
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
524) Qlomerulonefritin hematurik formasının fəsadlarından ən çox hallarda müşahidə olunan hansıdır?
A) qanaxma

B) ağ ciyər ödemi

C) ürək çatışmazlığı

D) hipertonik ensefalopatiya

E) abdominal kriz
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
525) Ekskretor uroqrafiya ilə nəyi müəyyən etmək mümkün deyil?
A) Böyrəyin ekskretor funksiyası

B) Sidik kisəsinin quruluşu və funksiyasını

C) Böyrəyin qovucu funksiyası

D) Böyrəyin, sidik kisəsinin və sidik qovucunun lokalizasiyası və morfoloqiyası

E) Böyrək arteriyanın vəziyyəti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.158
526) Hansı hallarda böyrək biopsiyasının aparılması vacib deyil?
A) Sistitdə

B) Naməlum genezli tubulopatiyalar

C) Transplantasiya olunmuş böyrəyin vəziyyətini bilmək üçün

D) Naməlum səbəbdən olan hematuriya və proteinuriya

E) Kəskin böyrək çatışmazlığı zamanı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит»2010, стр.158
527) Bir yaşında uşağın sidik kisəsinin tutumu nə qədərdi?
A) 50 ml

B) 500 ml

C) 100 ml

D) 800-1000 ml

E) 200 ml
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ç.Quliyev «Uşaq cərrahlığı », Bakı 2008, s.321
528) Hamilə qadında dəmir çatışmazlığı səbəbinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Vegetarianlıq

B) Hədsiz alkohol qəbulu

C) Uzun müddətli laktasiya

D) Gur menstruasiyalar

E) Tez-tez hamiləlik
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста. М. 2001.
529) Dəmir çatmamazlığının kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Ürək zirvsində sistolik küy

B) Selikli qişaların avazıması

C) Dərinin, tüklərin və dişlərin distrofik dəyişilikləri

D) Splenomeqaliya (1 yaşdan yuxarı)

E) Koylonixiyalar
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста. М. 2001.
530) Hansı ərzaq məhsullarından dəmir daha yaxşı mənimsənilir?
A) Balıq

B) Qarabaşaq

C) Nar

D) Alma


E) Ət
Ədəbiyyat: Воробьев А.С. «Руководство по гематологии» 2002г.
531) Talassemiya üçün hansı klinik əlamət xarakter deyil?
A) Osteoparoz

B) Purpura

C) Splenomeqaliya

D) Kardiopatiya

E) Hepatomeqaliya
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста. М. 2001.
532) Talassemiya üçün hansı əlamət xarakter deyil?
A) Zərdabda dəmirin artması

B) Hipoxrom anemiya

C) Elektrofarez zamanı anormal hemoqlobinlərin aşkar edilməsi

D) Fetal hemoqlobinin artması

E) Zərdabda dəmirin azalması
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста. М. 2001.
533) Hemolizin əsas hemotoloji əlaməti hansıdır?
A) Polisitemiya

B) Anemiya

C) Retikulositoz

D) Trombositoz

E) EÇS-in yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста.М. 2001.
534) Kəskin leykoz zamanı mütləq vacib olmayan müayinə hansıdır?
A) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

B) Sternal punksiya

C) Qarın boşluğu üzvlərinin və limfa vəzilərinin USM

D) Qanın klinik analizi

E) Sistoqrafiya
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста. М. 2001.
535) Limfoqranulamatoza xarakterik olmayan şikayət hansıdır?
A) Ümumi zəiflik

B) Titrəmə ilə birgə temperatur reaksiyası

C) Dəridə qaşınma

D) Qanaxma

E) Tərləmə
Ədəbiyyat: Воробьев А.С. «Руководство по гематологии» 2002г
536) Splenomeqaliya hansı xəstəlik üçün xarakterik deyil?
A) Dəmirdeffisitli anemiya üçün

B) Anadangəlmə sifilis üçün

C) Brusellyoz üçün

D) Sepsis üçün

E) Hepatit üçün
Ədəbiyyat: Воробьев А.С. «Руководство по гематологии» 2002г
537) DDl-sindromunun əmələ gəlməsinə nə səbəb olmur?
A) Mikroangiospazm, venoz durğunluq

B) Qanın özlülüyünün azalması

C) Qızdırma

D) Qanın özlülüyünün artması

E) Qan dövranının sürətinin azalması
Ədəbiyyat: Воробьев А.С. «Руководство по гематологии» 2002г
538) Hemofiliya zamanı daha informativ müayinə hansıdır?
A) Qanaxma müddətinin təyini

B) Trombositlərin sayılması

C) Laxtalanma müddətinin təyini

D) Hemoqlobinin təyini

E) Laxtalanmanın plazma faktorlarının təyini
Ədəbiyyat: Воробьев А.С. «Руководство по гематологии» 2002г
539) α hemofiliya zamanı hansı qan preparatı yeridilməlidir?
A) Uzunmüddət saxlanılmış qanın köçürülməsi

B) “Yuyulmuş” eritrsitlər

C) VIII faktorun konsentratı

D) Birbaşa qanın köçürülməsi

E) Anadan birbaşa qanın köçürülməsi
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста.М. 2001.
540) Hemolitik anemiya diaqnozu nə vaxt şübhə doğurmur?
A) Eritrositlərin yaşama müddətinin enməsi zamanı

B) Rəng göstəricisinin artması zamanı

C) Retikulositlərin miqdarının artmasında

D) Eritrositlərin osmotik rezistentliyinin dəyişilməsi zamanı

E) Hemoqlobinin səviyyəsinin enməsi zamanı
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста.М. 2001.
541) Fol defisitli anemiyanın səbəblərinə hansı daha az daxildir?
A) Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri

B) Hamiləlik

C) Keçi südü ilə qidalanma

D) Fenobarbital qəbulu

E) Xroniki qanitirmə
Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Гематология детского возраста.М. 2001.
542) Hansı əlamət oraqvari anemiyanın klinikasına aid deyil?
A) Hemorragik krizlər

B) Aplastik krizlər

C) Artrozlar

D) Sarılıq

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Детские болезни. С.Петербург-2006
543) Trombositopenik purpurada qanaxmanın tipi necə olur?
A) Hematomalı

B) Angiomatoz

C) Petexial-ləkəli

D) Qarışıq

E) Profuz
Ədəbiyyat: Секреты неотложной терапии. Стивен Селбст, Кейт Кронэн. Москва. 2006
544) Yenidoğulmuşlarda dəmir defisitinin səbəbi deyil:
A) yarımçıq doğulma

B) dəmirin transplasentar toplanmasının pozulması

C) göbək ciyəsinin vaxtından əvvəl bağlanması

D) hamilələrdə dəmir defisiti

E) tərkibində fetal hemoqlobin olan eritrositlərin dağılması
Ədəbiyyat: Бр.Братанов. Клиническая педиатрия. «Медицина и физкультура», София, 1987.
545) Dəmir defisitini aşkar etmək üçün əhəmiyyəti olmayan test:
A) ferritinin təyin edilməsi

B) transferrinin təyin edilməsi

C) desferal testi

D) zərdab zulalının təyin edilməsi

E) zərdab dəmirinin təyin edilməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Т.2. «Питер». Санкт-Петербург, 2004
546) Kəskin leykozda periferik qanın qeyri-xarakter dəyişiklikləri:
A) retikulositopeniya

B) retikulositoz

C) trombositopeniya

D) anemiya

E) neytropeniya
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1989
547) Kəskin leykozun diaqnozunun dəqiqləşdirilməsində daha dəqiq müayinə hansıdır?
A) kariotipin müayinəsi

B) qanda ferritinin səviyyəsinin təyini

C) qanın biokimyəvi müayinəsi

D) mieloqrammanın təhlili

E) periferik qanın müayinəsi
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1989
548) Kəskin leykozun diaqnozu qoyulduqdan sonra düzgün taktika
A) onkoloqun məsləhəti

B) spesifik hematoloji şöbəyə hospitalizasiya

C) hematoloqun məsləhəti

D) ambulator müalicə

E) somatik şöbəyə hospitalizasiya
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1989
549) Limfoqranulomatozun erkən mərhələlərində periferik qanda xarakterik olmayan dəyişiklik:
A) trombositopeniya

B) anemiya

C) neytrofil leykositozun nisbətən artması

D) EÇS yüksəlməsi

E) dəyişiklik yoxdur
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Т.2. «Питер». Санкт-Петербург, 2004
550) DDL Sindromun olmasını təsdiq etmir:
A) protamin-sulfat testi

B) EÇS


C) hemoqlobinin miqdarı

D) etanol testi

E) «stafilokokların yapışması» testi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Т.2. «Питер». Санкт-Петербург, 2004
551) Hansı preparat mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmır?
A) eufillin

B) gentamisin

C) trental

D) vinposetin

E) tiklid
Ədəbiyyat: Справочник Видаль 2004. «ЗАО Астрафарм сервис», Москва, 2004
552) Aşağıdakı tədbirlərdən hansı biri uşaqlarda kəskin tənəffüs çatmamazlığı zamanı aparılan təxirəsalınmaz yardıma aid deyil?
A) Vitaminoterapiya

B) Oksigenoterapiya

C) Sirkulyasiya edən qanın həcminin bərpası

D) Tənəffüs çatmamazlığının aradan qaldırılması

E) Turşu-qələvi müvazinətinin korreksiyası
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Неотложная педиатрия в алгоритмах» 1998г.
553) Kəskin larinqotraxeit zamanı nə aşkar edilmir?
A) Kobud hürücü öskürək

B) Döş qəfəsinin çıxıntılı hissələrinin gərilməsi

C) Tənəffüs çatmamazlığı

D) Nəfəsalmanın uzanması

E) Səsin dəyişməsi
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Неотложная педиатрия в алгоритмах» 1998г.
554) Aşağıdakılardan hansı biri bir çox pataloji hallar zamanı infuzion terapiyanın başlanğıc mərhələsinin əsas məqsədi hesab olunur?
A) Ekstrasellular mayenin həcmini bərpa etmək

B) Sirkulyasiya edən plazmanın həcmini bərpa etmək

C) Dezintoksikasiya

D) Kalium defisitinin aradan qaldırılması

E) Sirkulyasiya edən eritrositlərin həcmini bərpa etmək
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
555) Zəhərli göbələklə zəhərlənmə zamanı nə baş verir?
A) Hemorragik sindrom

B) Kəskin qaraciyər çatmamazlığı

C) Kəskin böyrək çatmamazlığı

D) Qıcolma sindromu

E) Ağciyərlərin ödemi
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
556) Atropinəbənzər maddələrlə zəhərlənmə zamanı nəyi müşahidə etmək olar?
A) Arasıkəsilməz qusma

B) Dərinin hiperemiyası, selikli qişaların quruluğu, bəbəklərin genişlənməsi

C) Tonik-klonik qıcolmalar

D) Huşun itməsi, bəbəklərin daralması

E) Salivasiya, bronxospazm, bəbəklərin daralması
Ədəbiyyat: Э. К. Цыбулькин. «Угрожающие состояние у детей (экстренная врачебная помощь)» 2000г
557) Aşağıdakılardan hansı ürəyin dayanması zamanı aparılan reanimasiya tədbirləri sırasına aid deyil?
A) “Ağızdan ağıza” ASV (ağciyərlərin süni ventilyasiyası)

B) Zədələnən şəxsi sərt yerə uzatmaq

C) Magistral damarlara soyuq qoyulması

D) Həyəcan siqnalının verilməsi

E) Ürəyin qapalı masajı
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
558) Erkən yaşlı uşaqlarda generalizasiya olunmuş qıcolmaların daha tez-tez rast gəlmə səbəbi hansıdır?
A) Irinli meningit

B) Virus infeksiyaları zamanı ensefalitik reaksiyalar

C) Kəllə-beyin travması

D) Epilepsiya

E) Kəskin zəhərlənmə
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
559) Ürəyin effektiv qapalı masajı zamanı aşağıdakılardan hansı olmaya bilər?
A) Iri arteriyalar üzərində nəbz

B) Bəbəklərin daralması

C) Ürək fəaliyyətinin bərpası

D) Dəri və selikli qişaların rənginin yaxşılaşması

E) Perferik damarlar üzərində nəbz
Ədəbiyyat: В. С. Михельсон. «Реанимация и анестезиология» 1987г.
560) İntubаsiyаnın аpаrılmаsındа əlаvə göstərişlərə nə аid deyil?
A) Huşun səviyyəsinin zəifləməsi

B) Apnое


C) Müаlicəyə bахmаyаrаq PCO2-nin (kаrbоn qаzının pаrsiаl təzyiqi) аrtmаsı

D) Taxipnoe

E) Üzülmə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
561) Аstmаtiк stаtusdа nə göstərişdir?
A) Natrium kromoqlikat preparatları

B) Bаrbiturаtlаr

C) Antileykotriyen preparatları

D) Qlüкокоrtiкоid hоrmоnlаr

E) Antihistаmin preparatları
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
562) Astmatik statusun I mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Tərləmə

B) Zəif taxikardiya

C) Hipotenziya

D) Akrosianoz

E) Zəif ekspirator təngnəfəslik
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
563) Astmatik statusun II mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Sərt tənəffüs, yayılmış quru xırıltılar

B) Kəskin təngnəfəslik

C) Apatiya

D) Dəri və selikli qişaların sianozu

E) Lal ağ ciyər
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
564) Кəsкin rеspirаtоr infекsiyаlаrın törədiciləri əкsər hаllаrdа hansıdır?
A) Strеptококlаr

B) Bакtеriyа

C) Virus

D) İbtidаilər

E) Stаfilококlаr
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
565) Qripin аğır fоrmаsının əlаmətlərinə hansı аid dеyil?
A) Burun qanaxmaları

B) Qıcоlmаlаr

C) Yumşаq dаmаqdа nöqtəvi qаnsızmаlаr

D) Hərаrət 38-39 0 C

E) Hаlyusinаsiyа
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
566) Qripin hipеrtокsiк fоrmаsının əsаs əlаmətlərinə hansı аiddir?
A) Ösкürəк, tоnzillit

B) Hipеrtеrmiк, hеmоrrаgiк ödеm sindrоmu

C) Fаringit, rinit

D) Kоnyuкtivit, limfаdеnit

E) Rinit, titrətmə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
567) Βeta-hеmоlitiк strеptококlа tоrədilən tоnzillitin əlаmətlərinə hansı аid dеyil?
A) Dаmаq bаdаmcıqlаrının üzərində аğ – sаrımtıl екssudаt

B) Titrətmə

C) Ösкürəк

D) Limfоаdеnоpаtiyа

E) Bоğаz аğrısı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
568) Qrip və Кəskin Respirator Virus İnfeksiyalarının müаlicəsi üçün aşağıdakılardan hansı tövsiyə еdilmir?
A) Vitаmin C

B) Osеltаmivir

C) Pаrаsеtаmоl

D) Antibiоtiкlər

E) İbuprоfеn
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
569) Fenoksimetilpenisillin beta-hemolitik streptokokla törədilən tonzillitin müalicəsində necə təyin olunur?
A) 250 mq gündə 2-4 dəfə (7 gün)

B) 500 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)

C) 500 mq gündə 2-4 dəfə (10 gün)

D) 500 mq gündə 2-4 dəfə (3 gün)

E) 250 mq gündə 2-4 dəfə (5 gün)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları və qrip üzrə protokol.”Mega-Print”MMC, Bakı.2008.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə