Periferik siNİr sistemine giRİŞYüklə 445 b.
tarix10.11.2017
ölçüsü445 b.
#9441PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ

 • Merkezi sinir sistemi ile periferde bulunan organlar ve vücudun farklı bölümleri arasındaki iletişimi periferik sinir sistemi (PSS) sağlar.

 • Böylece, organlarımızın düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasıyla vücud bütünlüğü korunmuş olur.

 • Bu uyum için 2 alt sistem vardır :

  • 1 - Somatik sistem – Dış ortamdan gelen uyarılar ile istemli fonksiyon yapan yapıları (çizgili kas…) koordine eder.
  • 2 - Visseral (Otonom) sistem – Vücud iç ortamından gelen uyarılar ile istemsiz çalışan yapıları koordine eder.


PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ

 • Bir periferik sinir 3 tipte olabilir : a - N.sensorius (Duysal lifler) –Periferden aldığı duyu impulslarını (ağrı,ısı,ışık…) merkezi sinir sistemine ileten afferent liflerdir. b - N.motorius (Motor lifler) –Merkezi sinir sisteminden aldığı emir impulslarını effektör yapılara (kaslara-somatomotor, salgı bezlerine-visseromotor) ileten efferent liflerdir. c - N.mixtus (Karma sinirler) –Hem motor, hem de duysal liflerden oluşan ve en sık görülen sinirlerdir.PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ

 • Encephalon ve Medulla spinalis dışında kalan - sinirler, plexuslar ve ganglionlar periferik sinir sisteminde incelenir.

 • 2 ana bölümü vardır:

  • 1 – Nervi craniales (Kranial sinirler / Kafa çiftleri) : Encephalon ile bağlantılı olan periferik sinirlerdir.
  • 2 – Nervi spinales (Spinal sinirler) : Omurilik ile bağlantılı olan periferik sinirlerdir.
  • * Otonom sinir sistemine ait periferik sinir
  • lifleri
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ

 • NERVI CRANIALESNERVI CRANIALES (CN)

 • 12 çift olup, fonksiyonel ve morfolojik özelliklerine göre isimlendirildikleri gibi, beyine önden –arkaya doğru bağlanma dizilişine göre de (romen rakamları ile) numaralandırılabilirler.

 • İlk 2 çift hariç (bunlar tipik CN değillerdir ve prosencephalon - ön beyin’e bağlanırlar), geri kalan 10 çift Truncus cerebri’ye (beyin sapına) bağlanırlar.

 • III-XII CN’e ait motor ve duysal çekirdekler , beyin sapında yer alır.NERVI CRANIALES (CN)

 • Motor liflerin orijini, beyin sapındaki motor çekirdeklerdir. Bu motor nöronların aksonlarının 3 temel işlevi vardır :

  • 1- İskelet kası innervasyonu (GSE)
  • 2- Kalb, düz kas ve salgı bezleri innervasyonu - Otonom sinir lifleri (GVE)
  • 3- Yutak kavsi orijinli > yutak, gırtlak ve mimik kasların innervasyonu (SVE/ÖVE).


NERVI CRANIALES (CN)

 • Duysal liflerin orijini, beyin sapı dışındaki duysal ganglionlar (gang.pterygopalatinum, gang.ciliare, gang.inferius…)’da bulunan nöronlardır.

  • Bu nöronların periferik uzantıları kranial sinirler yoluyla çevre yapılara,
  • Merkezi uzantıları ise kranial sinir kökleriyle beyin sapındaki duysal çekirdeklere ulaşırlar (GSA; GVA; SSA; SVA duyuları taşırlar).


Kranial sinirlerSinir lifleri: Duysal (SVA)

 • Sinir lifleri: Duysal (SVA)

 • Fonksiyon: Koku duyusu

 • Yolları: Tamamı ile duysal bir sinir olup, burun mukozasında yer alan nöronların aksonları ile koku duyusunun beyindeki koku merkezine (Prosencephalon- ön beyin) taşınmasını sağlar.Sinir lifleri : Duysal (SSA)

 • Sinir lifleri : Duysal (SSA)

 • Fonksiyon : Görme duyusunu ; Retina’dan > Cortex’e taşır

 • Yolları :

  • Retinadaki nöronların aksonları n.opticus’u oluşturur.
    • Canalis opticus ile orbita’dan kafatasına girer ve beynin en arka tarafında yer alan oksipital lob korteksindeki temel görme merkezine (Prosencephalon- ön beyin) ulaşır.
GSE ve GVE lifler taşıyan tamamıyla motor sinirdir.

 • GSE ve GVE lifler taşıyan tamamıyla motor sinirdir.

 • Mesencephalon (orta beyin) kaynaklıdır.

 • Motor lifleri - Göz küresini hareket ettiren tüm göz kaslarını (m.obliquus superior ve m.rectus lateralis hariç) ve m.levator palpebrae superior ;

 • Parasempatik) lifleri - m.ciliaris (Lens kırıcılığında etkili) ve m.sphincter pupillae’yı (Pupilla çapının artması-azalmasında etkilidir) innerve eder.

GSE lifler taşıyan bütünüyle motor bir sinirdir.

 • GSE lifler taşıyan bütünüyle motor bir sinirdir.

 • Göz küresini hareket ettiren göz kaslarından sadece m.obliquus superior’u innerve eder.

 • İnce bir kranial sinirdir.

 • Mesencephalon (orta beyin) kaynaklıdır.

 • Beyin sapının dorsal yüzünden çıkan tek kranial sinirdir.

 • Fissura orbitalis superior’dan geçip orbita’ya girer.

GSE lifler taşıyan motor bir sinirdir.

 • GSE lifler taşıyan motor bir sinirdir.

 • Göz küresini hareket ettiren göz kaslarından m.rectus lateralis’i innerve eder.

 • Pons kaynaklı olup, fissura orbitalis superior’dan geçerek orbita’ya girer.

 • Cavitas cranii içinde en uzun yol kateden kranial sinirdir.En kalın kranial sinirdir.

 • En kalın kranial sinirdir.

 • GSA ve SVE lifler taşıyan mikst bir sinirdir.

 • 3 temel periferik uç dalı vardır :

  • 1 - N.ophtalmicus -V1 (Duysal) ,
  • 2 - N.maxillaris- V2 (Duysal) ve
  • 3 - N.mandibularis -V3 (Mikst)
 • Çiğneme kaslarını (SVE) innerve eder.

 • Başın esas duysal siniri (GSA) olup; Ağrı, Isı ve Dokunma duyularını beyin sapına ulaştırır.Motor, parasempatik ve duysal liflerden oluşan mikst sinir.

 • Motor, parasempatik ve duysal liflerden oluşan mikst sinir.

 • Pons > meatus acusticus internus (CN VIII ile birlikte) > canalis facialis > foramen stylomastoideum yolu ile cranium’u terk eder.

 • Yüzün dışyan kenarına ulaşır. Sonra glandula parotidea için- de ışınsal olarak uzanır ve yüzün mimik kaslarında dağılır.

 • İnnervasyon Alanları :

  • Mimik kasları ,
  • Göz yaşı bezi ve Tükrük bezleri ,
  • Dil (2/3 önü-TAD), Yumuşak damak, Ağız tabanı duyusu ,
  • Kulak kepçesi ve Kulak yolu derisi
Yalnızca duysal (SSA) liflerden oluşmuştur.

 • Yalnızca duysal (SSA) liflerden oluşmuştur.

 • Cranium’dan dışarı çıkmayan tek kranial sinirdir.

 • Ortak kılıf içinde olarak İşitme > n.cochlearis, Denge > n.vestibularis lifleri ile sağlanır.

 • Pons’a (beyin sapına) tek kök halinde girerler.

 • Pons+bulbus’da merkezi çekirdekleri bulunur.

Bulbus’u 3-5 kökle terk eden CN-IX lifleri, CN-X ve XI ile birlikte foramen jugulare’den geçip, pharynx yan duvarında aşağı -öne doğru inerek dil köküne ulaşır ve burada uç dallarını vererek sonlanır.

 • Bulbus’u 3-5 kökle terk eden CN-IX lifleri, CN-X ve XI ile birlikte foramen jugulare’den geçip, pharynx yan duvarında aşağı -öne doğru inerek dil köküne ulaşır ve burada uç dallarını vererek sonlanır.

 • Motor, parasempatik ve duysal liflerden oluşmuş mikst bir sinirdir.

 • Motor fonksiyonları :

  • Yutak kası (motor) ve glandula parotidea (parasempatik)
 • Duysal fonksiyonları :

  • Dilin 1/3 arka kısmının TAD duyusunu ; Ağız, larynx, dilin 1/3 arka kısmı ve Orta kulak mukoza’sının genel duyusu (ağrı,ısı,basınç,dokunma)
Bulbus’u 8-10 kökle terk eden N.vagus (CN-X) lifleri, N.glossopharyngeus (CN-IX) ve N.accessorius (CN-XI) ile birlikte foramen jugulare’den geçer.

 • Bulbus’u 8-10 kökle terk eden N.vagus (CN-X) lifleri, N.glossopharyngeus (CN-IX) ve N.accessorius (CN-XI) ile birlikte foramen jugulare’den geçer.

 • Önce boyunda, daha sonra göğüs boşluğunda olarak aşağı doğru seyreden sağ-sol n.vagus, hiatus oesophagus’ dan (diafragma) geçerek karın boşluğu organlarına ulaşır.

 • Baş ve boyun dışındaki alanları da innerve eden tek kranial sinirdir.Motor bir sinir (SVE) olup, 2 bölümden orijin alır :

 • Motor bir sinir (SVE) olup, 2 bölümden orijin alır :

  • Bulbus + Medulla spinalis’in ilk 5 segmenti
 • Bulbus’dan gelen kökler, foramen jugulare seviyesinde n.vagus’a katılır.

 • Gerçek n.accessorius’u oluşturan spinal kökleri ise aşağı ve arka-dış tarafa doğru yönelerek boyunda seyreder.

 • Burada m.scm’u, sonra da m.trapezius’u innerve ederek baş-boyun hareketlerinin yapılmasını sağlamış olur.

Motor bir sinir (GSE) olup, 10-15 kök halinde bulbus’dan orijin alan lifler, canalis hypoglossi yoluyla tek bir sinir olarak cranium’dan çıkar.

 • Motor bir sinir (GSE) olup, 10-15 kök halinde bulbus’dan orijin alan lifler, canalis hypoglossi yoluyla tek bir sinir olarak cranium’dan çıkar.

 • Boyunda önce öne-aşağıya doğru, sonra bir kavis yaparak yukarı ve öne doğru dil ucuna kadar ilerler.

 • Dilin intrensek ve ekstrensek kaslarını (m.palatoglossus hariç) innerve eder.

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNERVI SPINALES

 • 31 çifttir – Her biri binlerce sinir lifi içerir.

 • Medulla spinalis’ten (Omurilik) çıkar.

 • Foramen intervertebrale’den, canalis vertebralis’i terk eder.

 • İsimlendirilmesi & numaralandırılması, medulla spinalis’ten çıktıkları bölge ve seviyelere göre yapılır.

  • 8 çift – Nn.cervicales (C1-C8)
  • 12 çift – Nn.thoracici (T1-T12)
  • 5 çift – Nn.lumbales (L1-L5)
  • 5 çift – Nn.sacrales (S1-S5)
  • 1 çift – N.coccygeus (C0)


NERVI SPINALES

 • Radix posterior / arka kök – Medulla spinalis’deki cornu posterius’a (arka boynuz) giren duysal lifler içeren köktür.

 • Radix anterior / ön kök – Medulla spinalis’deki cornu anterius’dan (ön boynuz) çıkan motor lifler içeren köktür.

 • Foramina intervertebrale’de radix posterior (duysal lifler) & radix anterior (motor lifler)’un birbirleri ile birleşmesi sonucu mikst bir sinir olan n.spinalis oluşur.NERVI SPINALES

 • N.spinalis’in 4 dalı vardır :

 • İki temel (uç) dal ;

  • 1 - Ramus dorsalis (posterior) - gövdenin arka yüzün deki (sırt) kas ve deriyi innerve eden duysal ve motor lifler içerir.
  • 2 - Ramus ventralis (anterior) - gövdenin ön & dış yan ile ekstremitelerin kas ve derisini innerve eder.
 • İki yan dal ;

  • 3 - Rami communicantes - Truncus sympathicus zinciri (otonom sistem) ile bağlantı sağlayan yan dallar ve
  • 4 - Ramus meningeus - Vertebral kanala geri girerek meninges’leri innerve eden ince bir yan dal .


NERVI SPINALESNERVUS SPINALIS OLUŞUMU ve DALLARINERVI SPINALESNERVI SPINALES – ARKADAN GÖRÜNÜMDERMATOM HARİTASI – ÖN ve ARKA YÜZNERVI SPINALES

 • Ramus ventralis ;

  • T2-T12 haricindekiler, spinal pleksus’ları oluşturur.
  • T2-T12 ramus ventralis’ler nn.thoracici (nn.intercostales) olarak adlandırılıp, interkostal aralıklarda seyrederler.
 • Ramus dorsalis’ler ise ;

  • Segmental (çıkış) özelliklerini koruyarak sırt tarafındaki kas ve deriyi innerve eder.
  • Pleksus yapmazlar.
  • Bulundukları segmental bölgelere göre adlandırılırlar -
   • Rr.dorsales cervicales / thoracales / lumbales / sacrales / coccygeus


RAMI DORSALESSpinal Sinirlerin Yaptığı Pleksuslar

 • Plexus (sinir ağı) – spinal sinirlerin yaptığı bir şebeke (network) ağıdır.

 • Rami ventrales (T2-T12 hariç)

  • Dallanır ve diğerleri ile birleşirler.
  • Pleksuslar
   • Servikal, brakial, lumbal ve sakral bölgelerde oluşur.
  • Temel olarak ekstremiteleri innerve ederler.
  • Rami ventrales lifleri, çaprazlar yaparak birbirleri ile kesişirler.


Spinal Sinir Pleksusları

 • 5 spinal sinir pleksusu vardır.

 • Plexus Cervicalis (C1 – C4)

 • Plexus Brachialis (C5 – T1)

 • Plexus Lumbalis (L1 – L4)

 • Plexus Sacralis (L4-5 – S3)

 • Plexus coccygeus (N.coccygeus) (S4S5)

  • Plexus Pudendalis (S2 – S4))


Plexus Cervicalis

 • Boyun bölgesinin derinliklerinde meydana gelir.

  • M.sternocleidomastoideus’un altında yer alır.
 • İlk 4 servikal spinal sinirin ramus ventralis’leri tarafından oluşturulur (C1,2,3,4).

 • Deri (Yüzeyel) dalları - toraksın üst kısmı, omuz, boyun ve kulak çevresindeki deriyi innerve eder ;

 • Kas (Derin) dalları –

   • Rami musculares - prevertebral kaslar ;
   • Ansa cervicalis - infrahyoid kasları innerve eder ;
   • N.phrenicus
 • N.phrenicus – plexus cervicalis’in en önemli dalıdır.

  • Diafragmanın motor ve sensitif innervasyonunu sağlar.
  • 3P’yi (plevra, perikard, periton) innerve eder.


PLEXUS CERVICALISPLEXUS CERVICALIS + PLEXUS BRACHIALIS

Plexus Brachialis ve Üst Ekstremite İnnervasyonu

 • Plexus brachialis, boyun ve aksillada uzanır.

 • C5- T1 spinal sinirlerin ramus ventralis’leri tarafından oluşturulur. Çok komplike bir sinir ağıdır.

 • Üst ekstremitenin esas sinirlerinin ortaya çıkması için trunkus ve fasikuluslar oluşturulur.PLEXUS BRACHIALIS – YERLEŞİM YERİPlexus Brachialis - Dalları ve A.subclavia ile ilişkisiPlexus Brachialis

 • Plexus brachialis’ten doğan önemli sinirler :

 • N.axillaris – Omuz derisi ile m.deltoideus ve m.teres minor

 • N.radialis – Üst ekstremitenin tüm arka bölüm deri ve kasları

 • N.musculocutaneus – Kolun ön yüz kasları, önkol ön dışyan yüz derisi

 • 4. & 5. N.medianus ve n.ulnaris – Önkol ve elin ön yüz bölgesindeki deri ve kaslarıPlexus Lumbalis

 • Yapısı

  • L1,2,3,4
 • Yeri Karın arka duvarında, m.psoas major’un derininde yerleşir.

 • İnnervasyonu

 • Önemli sinirleri

  • N.iliohypogastricus
  • N.ilioinguinalis
  • N.genitofemoralis
  • N.cutaneus femoris lateralis
  • N.obturatorius
  • N.femoralis (n.saphenus)


PLEXUS LUMBALIS +PLEXUS SACRALIS

Plexus Sacralis

 • L4-5-S1-2-3 spinal sinirlerinden oluşur.

 • Lumbal pleksusun aşağısında yer alır.

 • Pelvis minor’ün arka duvarında, m.piriformis’in önünde yer alır.

 • Sıklıkla plexus lumbalis ile birleşik gibi olması dikkate alınmalıdır.

  • L4-5 – Truncus lumbosacralis


PLEXUS SACRALISPLEXUS SACRALISPLEXUS SACRALISPlexus Sacralis

 • Dallarının bir bölümü gluteal kaslar ile perine ve pelvik yapılarını innerve ederken, diğer bölümü de alt ekstremite’ nin innervasyonunu sağlar. Önemli sinirleri :

 • N.ischiadicus – vücudun en uzun ve en kalın siniridir. Fossa poplitea’da 2 dala ayrılır.

  • N.tibialis – Bacağın arka yüz deri ve kaslarını
  • N.fibularis (peroneus) communis – Bacağın ön yüz deri ve kaslarını
 • N.gluteus superior

 • N.gluteus inferior

 • N.cutaneus femoris posterior

 • Rr.musculares – Yakın bölge kaslarını innerve eder.Plexus CoccygeusPLEXUS COCCYGEUSPlexus Pudendalis

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə