Plan wynikowy klasa 1cd rok szkolny 2008\2009Yüklə 229,65 Kb.
səhifə1/3
tarix23.11.2017
ölçüsü229,65 Kb.
#11846
  1   2   3

PLAN WYNIKOWY KLASA 3 C/D SEMESTR I i II ROK SZKOLNY 2010/2011

Materiał, liczba godzin

Wymagania podstawowe – uczeń:

Wymagania
ponadpodstawowe –


uczeń/uczeń potrafi:

Uwagi

Lekcja organizacyjna

 • poznaje wymagania edukacyjne, Kartę postępów i osiągnięć ucznia, zasady pracy na zajęciach j. polskiego, nauczycielski system oceniania i termin konsultacji

 • poznaje listę lektur i orientacyjne terminy ich omawiania;

 • przypomina sobie zasady nowego egzaminu maturalnego;

 • deklaruje udział w zajęciach przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonym

karta postępów,

notatka o egzaminie maturalnym,

lista lektur


Test diagnostyczny - omówienie

 • analizuje własne błędy;

 • wykonuje ćwiczenia utrwalające
arkusze testu

POZYTYWIZM (cd.) – wrzesień

E. Orzeszkowa

Gloria victis” 2g. • interpretuje tytuł noweli, odwołując się do świata przedstawionego;

 • charakteryzuje powstańców jako bohaterów heroicznych;

 • wskazuje środki służące budowaniu patosu i gloryfikacji bohaterów;

 • wymienia i wskazuje w utworze cechy prozy poetyckiej oraz noweli;

 • analizuje sposób ukształtowania narracji;

 • wyjaśnia pojęcie: proza poetycka.

 • rozpoznać elementy obrazowania typowe dla powieści realistycznej i eposu (nowela „Gloria victis”);

 • objaśnić, na czym polega w noweli odejście od poetyki realizmu oraz określić funkcję tego zabiegu;

 • wymienia inne utwory literackie podejmujące temat powstania styczniowego.

Podręcznik,

s. 232-235

(temat 59.)


Zbigniew Herbert „Trzy studia na temat realizmu” 1-2 g.
Poetyka realizmu – powtórzenie

 • objaśnia tytuł wiersza;

 • opisuje kompozycję utworu;

 • omawia trzy typy artystów ukazane w utworze oraz właściwe dla nich sposoby przedstawiania rzeczywistości;

 • określa podmiot zbiorowy ujawniający się w ostatnim wersie;

 • określić stosunek podmiotu lirycznego do trzech typów realizmu opisanych w wierszu;

 • scharakteryzować różne koncepcje świata i człowieka odpowiadające trzem odmianom realizmu przedstawionym w utworze;

Podręcznik,

s. 287-290

(temat 74.)


E. Orzeszkowa

Nad Niemnem”

Nadniemeńska epopeja

4 g.


 • czyta fragmenty z tomu III i wypełnia kartę pracy

 • wskazuje czas i miejsce akcji oraz przedakcji dzieła;

 • charakteryzuje głównych bohaterów powieści;

 • omawia funkcję tła historycznego utworu;

 • opisuje panoramę społeczną przedstawioną w powieści;

 • objaśnia, na czym polega dydaktyzm utworu;

 • określa istotę sporu między bohaterami powieści;

 • charakteryzuje wzorzec osobowy pozytywisty (Witold Korczyński);

 • porównuje stosunek Witolda oraz Zygmunta Korczyńskiego do otaczającej ich rzeczywistości;

 • wskazuje podobieństwa i różnice w wyglądzie, wyposażeniu i otoczeniu dworów opisanych przez Mickiewicza i Orzeszkową; analizuje sposób ukształtowania przestrzeni i jego funkcje;

 • formułuje zarzuty, jakie stawiają swoim rodzicom przedstawiciele młodego pokolenia rodu Korczyńskich;

 • omawia stosunek bohaterów powieści do powstania styczniowego;

 • wyjaśnia pojęcia: mezalians, mit założycielski, przedakcja, fabuła, wątek, akcja, epizod, panorama społeczna, idealizm, mowa ezopowa, dekadent, realizm tendencyjny;

 • rozpoznać idealizację, typizację i karykaturę jako sposoby budowania postaci powieściowych;

 • wskazać przykłady tendencyjności w kreacji świata przedstawionego oraz określić funkcję tego zabiegu;

 • rozróżnić w utworze cechy gatunkowe powieści i epopei;

 • wskazać w powieści elementy świata przedstawionego ilustrujące najważniejsze zagadnienia społeczno-ekonomiczne epoki;

 • uzasadnić celowość nawiązań do „Pana Tadeusza” zastosowanych przez Orzeszkową;

 • porównać sposób rozumienia idealizmu przez bohaterów powieści;

 • scharakteryzować styl wypowiedzi Witolda, wskazując na jego metaforyczność, patetyczność i retoryczność;

 • dostrzega dekadentyzm bohaterów utworu;

 • opowiada historię Jana i Cecylii, wskazując na heroizm założycieli osady oraz odzwierciedlenie ich losów w dziejach bohaterów powieściowych;

Podręcznik,

s. 215-232

(tematy 54.-58.)
Karta pracy

M. Konopnicka

Mendel Gdański”

Hasła pozytywistyczne – powtórzenie 2g. • charakteryzuje tytułowego bohatera, określa sposób kreacji bohatera;

 • przedstawia spór między zegarmistrzem a Mendlem (formułuje argumenty obu stron konfliktu);

 • objaśnia, w jaki sposób nowela nawiązuje do haseł polskiego pozytywizmu;

 • wskazuje cechy gatunkowe noweli w omawianym utworze;

 • wyjaśnia pojęcia: nowela, puenta, pogrom;

 • określa funkcję dydaktyzmu w literaturze pozytywizmu;

 • wymienia inne utwory pozytywistyczne podejmujące problem antysemityzmu;

 • w wypowiedziach Mendla wskazuje charakterystyczne cechy językowe (fonetyczne, leksykalne, składniowe), świadczące o jego żydowskim pochodzeniu;

 • objaśnia, na czym polega stereotypowość w myśleniu zegarmistrza;

 • czyta opowiadanie Singera z tomu „Seans i inne opowiadania”;

 • wymienia pozytywistyczne i współczesne utwory literackie przedstawiające postać Żyda;

Podręcznik,

s. 235-239

(tematy 60.-52.)
Karta pracy


A. Asnyk „Do młodych”
Poezja czasów niepoetyckich

1g.


 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego i adresata w wierszu;

 • przywołuje cytaty oraz objaśnia metafory służące zilustrowaniu idei pozytywistycznych;

 • określa stosunek podmiotu lirycznego do idei romantycznych;

 • objaśnić, na czym polega oryginalność poetyckiej interpretacji haseł pozytywistycznych;

 • wymienia poetów doby pozytywizmu;

 • wyjaśnia pojęcia: liryka apelu, wiersz programowy;

 • porównać wiersz Asnyka z manifestem programowym polskiego romantyzmu („Romantyczność”);

 • rozpoznać środki służące przekonywaniu zastosowane w wierszu;

 • charakteryzuje poezję pozytywistyczną;

Podręcznik,

s. 213-215

(temat 53.)


Pozytywizm - powtórzenie wiadomości
2g.

 • wymienia główne idee pozytywistyczne i ich przejawy w literaturze epoki

 • wskazuje wpływ idei filozoficznych epoki na literaturę

 • charakteryzuje poetykę utworów pozytywistycznych (realizm)

 • wymienia i charakteryzuje główne gatunki pozytywistyczne

 • określa wpływ wydarzeń historycznych na literaturę epoki

 • wyjaśnia i właściwie stosuje podstawowe pojęcia teoretycznoliterackie opisujące literaturę pozytywizmu

 • wymienia lektury powstałe w okresie pozytywizmu i charakteryzuje ich problematykę

 • wskazuje opracowania naukowe dotyczące pozytywizmu

 • omawia motyw miasta w literaturze XIX wieku

Podręcznik,

s. 291-296

(temat 75.)
s. 299-301


PRACA KLASOWA

zakres materiału: „Lalka” Bolesława Prusa, realizm

PP


Arkusz maturalny

SPRAWDZIAN

Sprawdzian literacki (pozytywizm – całość) PP i PR

Lektury: Bolesław Prus Lalka Kamizelka Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem Gloria victis Maria Konopnicka Mendel Gdański Henryk Sienkiewicz PotopPierwszy z cyklu sprawdzianów powtórzeniowych przygotowujących do matury

zagadnienia

Młoda Polska (modernizm) – październik

Młoda Polska – wprowadzenie do epoki
2-3 g.

 • określa czas trwania epoki w Polsce i Europie;

 • objaśnia nazwy epoki (Młoda Polska, modernizm, neoromantyzm, fin de siecle, dekadentyzm, symbolizm)

 • omawia sytuację społeczno-polityczną w Polsce i w Europie na przełomie XIX i XX w. oraz określa jej wpływ na rozwój kultury;

 • wymienia i krótko charakteryzuje nurty w malarstwie modernistycznym: impresjonizm, ekspresjonizm, secesja, symbolizm; wymienia przedstawicieli

 • wymienia bydgoskie zabytki secesyjne

 • charakteryzuje ośrodki sztuki w MP: Kraków, Warszawa, Lwów, Zakopane

 • wymienić najważniejsze czasopi­sma Młodej Polski;

 • objaśnić, na czym polega różnica między wąskim a szerokim znacze­niem terminu modernizm;

 • określa stosunek reprezentantów Młodej Polski do pozytywizmu i romantyzmu.


NOWY PODRĘCZNIK!

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka KLASA 2 CZĘŚĆ 2
tematy 1., 46.

Filozofia

1-2 g.


 • analizuje fragment tekstu filozoficznego;

 • omówić i porównać zasady moralne obowiązujące panów i niewolników;

 • wymienia nazwiska najważ­niejszych filozofów moderni­zmu oraz określa ich poglądy;

 • wyjaśnia koncepcję nadczłowieka [homo superior, Der Übermensch]

 • wyjaśnia pojęcia: nihilizm, filozoficzny pesymizm, relatywizm, intuicjonizm, pęd życiowy, witalizm

 • objaśnić, na czym polega prze­wartościowanie tradycyjnych wartoś­ci w filozofii Nietzschego;

 • porównać filozofię pozytywizmu i modernizmu;

 • wyjaśnić koncepcję relatywizmu etycznego

 • określić wpływ filozofii Nietzschego na koncepcje totalitarne w XX w.

 • wśród filozofów epoki wskazuje noblistów

temat 2.


Liryka Młodej Polski – wprowadzenie 1-2g.
S. Przybyszewski „Confiteor”

 • wymienia główne nurty w liryce Młodej Polski i ich przedstawicieli (m.in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Leopold Staff)

 • charakteryzuje młodopolską koncepcję poety i sztuki

 • objaśnia tytuł eseju Przybyszewskiego;

 • na podstawie eseju określa Przybyszewskiego relacje między sztuką a moralnością, rzeczywistością i absolutem;

 • przedstawić stosunek autora do sztuki popularnej;

 • analizuje motyw poety we fragmentach utworów modernistycznych (dostrzega motyw poety-ptaka, exegi monumentum)

 • scharakteryzować relacje między artystą a społeczeństwem w Młodej Polsce;

 • wyjaśnia pojęcia: parnasizm, filister, dandys, cyganeria artystyczna, manifest literacki, „sztuka dla sztuki”, poeta przeklęty (poete maudit),

 • wymienia głównych poetów europejskich epoki (m.in. Ch. Baudelaire'a, P. Verlaine'a, P. Rimbauda, R.M. Rilkego,)

 • ogląda film „Całkowite zaćmienie” (reż. Agnieszka Holland) i omawia kontrowersje związane z filmem i biografią poetów

 • wskazać w eseju programowym Przybyszewskiego obecność różnych wzorców stylistycznych oraz objaśnić celowość ich wykorzystania w tekście;

temat 9., 14., 39.Kazimierz Przerwa-Tetmajer
wybór wierszy 5-6g.

 • analizuje i interpretuje wiersze poety (liryki dekadenckie, erotyki , wiersze o tematyce tatrzańskiej, poezję impresjonistyczną)

 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego i adresata w wierszach

 • objaśnia utwór Tetmajera, odwołując się do idei dekadenckich

 • zna biografię Kazimierza Przerwy-Tetmajera

 • wskazuje środki stylistyczne służące opisaniu miłosnego aktu oraz określa ich funkcję w utworze Tetmajera;

 • wskazuje w wierszu Tetmajera środki stylistyczne charakterystyczne dla impresjonizmu oraz określa ich funkcję;

 • charakteryzuje nastrój w utworze poetyckim i wyjaśnia, za pomocą jakich środków poetyckich jest budowany;

 • odszukuje w wierszu wyrażenia odwołujące się do różnych zmysłów;

 • opisuje pejzaż tatrzański przedstawiony w wierszu;

 • wskazuje efekty muzyczne i akustyczne w wierszu oraz określa ich funkcję;

 • wyjaśnia pojęcia: dekadentyzm, liryka inwokacyjna, retoryka poetycka, poeta przeklęty, spleen, dandys, cyganeria, wiersz wolny, epitet metaforyczny, nirwana, rozpaczliwy hedonizm, erotyk, impresjonizm, epitet malarski, metafora artystyczna, pejzaż mentalny, instrumentacja głoskowa

 • wykorzystać konteksty filozoficzne (filozofia hinduska, schopenhaueryzm) do interpretacji utworów;

 • porównać dwa poetyckie sposoby kreowania postawy dekadenckiej w liryce młodopolskiej;

 • porównać literackie i malarskie kreacje modernistycznych kobiet

 • porównać role przypisywane kobiecie i mężczyźnie w wierszach Tetmajera i Świrszczyńskiej;

 • wskazać sposoby kreacji modernistycznej femme fatale w dziełach literackich i malarskich;

 • omawia wpływ sztuki modernistycznej na literaturę epoki

 • zbadać kształt wersyfikacyjny utworu oraz określić rolę wersyfikacji w budowaniu nastroju wiersza;

 • wskazać w tekście elementy obrazowania charakterystyczne dla techniki impresjonistycznej;

 • omawia związki Kazimierza Tetmajera z Tatramitemat 8, 10-14.


Karta pracy


Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara”


5 g.


 • czyta powieść (kartkówka ze znajomości lektury)

 • przedstawia główne tezy artykułu Raskolnikowa;

 • charakteryzuje pierwszo­planowych bohaterów powieści;

 • wskazuje i ocenia mo­tywy, które doprowadziły Ras­kolnikowa do morderstwa;

 • objaśnia, na czym polega w powieści podobieństwo zbrodni do cho­roby;

 • przedstawia wpływ dokona­nej zbrodni na psychikę boha­tera;

 • interpretuje tytuł powie­ści, odwołując się do zaprezen­towanej w niej koncepcji czło­wieka;

 • odtwarza losy Soni przed­stawione w powieści oraz omawia jej portret psycho­logiczny; przedstawia relacje łączące Sonię i Raskolnikowa;

 • porównuje stosunek bohate­rów do chrześcijaństwa i Boga, cierpienia, winy i kary;

 • wyjaśnia pojęcia: nihilizm, naturalizm etyczny, immoralizm (amoralizm), psychologizm, premedytacja, agape, powieść polifoniczna, powieść kryminalna

 • porównuje światopogląd innych bohaterów powieści (Łu­żyna i Lebieziatnikowa) ze światopoglądem głównego bohatera;

 • porównać tezy artykułu Raskolni­kowa z refleksją filozoficzną Nietzschego;

 • porównać kreację Raskolnikowa i Makbeta

 • wykorzystać kontekst biblijny (postać Marii Magdaleny) w inter­pretacji powieściowego wizerunku Soni;

 • określić związek ewangelicznej opowieści o wskrzeszeniu Łazarza z losami bohaterów powieści;

 • porównać powieść homofoniczną i polifoniczną (Bachtin), odwołując się do znajomości Zbrodni i kary;

 • wymienia innych pisarzy rosyjskich (różnych epok)

tematy 2-7.


arkusz maturalny,

karta pracyEuropejska proza modernistyczna – powtórzenie wiadomości

1-2g.


 • powtórzenie wiadomości o twórczości Fiodora Dostojewskiego i Josepha Conrada

 • charakteryzuje powieść modernistyczną, omawia zabiegi kompozycyjne i narracyjne stosowane przez modernistów

 • określa problematykę powieści

 • wymienia pisarzy modernistycznych (proza)

 • czyta fragmenty utworu Marcela Prousta

 • analizuje symbolikę powieści Conrada i Dostojewskiego

 • wykorzystuje biografię pisarzy przy interpretacji utworów

Karta pracy


tematy 42.-45

SPRAWDZIAN

Sprawdzian literacki (Młoda Polska – cz. 1 wprowadzenie do modernizmu) PP i PR

Lektury: Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara, Joseph Conrad Jądro ciemności, Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszyDrugi z cyklu sprawdzianów powtórzeniowych przygotowujących do matury

zagadnieniaTEST CZYTANIA

PP 1g.
SYMBOLIZM – listopad


Jan Kasprowicz

wybór wierszy 4-5g. • omawia biografię poety i zmiany w jego twórczości;

 • powtarza wiadomości o twórczości Jana Kasprowicza (analiza wiersza „Dies irae” – katastrofizm)

 • objaśnia mechanizm powstawania symbolu (relacje między dosłowną a niedosłowną płaszczyzną znaczeń);

 • opisuje sposoby literackiego przedstawienia pejzażu tatrzańskiego w wierszu;

 • omawia funkcje personifikacji w konstruowaniu obrazów poetyckich (róży i limby);

 • interpretuje symbole wykorzystane w sonetach, wskazując na ich wieloznaczność oraz określa ich funkcje;

 • wyodrębnia i omawia obrazy poetyckie w wierszu Kasprowicza

 • analizuje obraz ojczyzny przedstawiony w wierszu i określa jego funkcję

 • czyta i analizuje tekst naukowy poświęcony symbolizmowi

 • wyjaśnia pojęcia: symbolizm, symbol, alegoria , personifikacja, synestezja, mistyka, ekspresjonizm, synekdocha , ekspresywność, katastrofizm , ekspresjonizm, wiersz toniczny, zestrój akcentowy, franciszkanizm, synestezja
 • wskazać różnice między symbolem a alegorią;

 • porównać obrazy Tatr w utworach Tetmajera i Kasprowicza;

 • wskazać kompozycyjne i stylistyczne nawiązania do założeń poetyki impresjonizmu w sonetach;

 • omówić sposób realizacji formy gatunkowej sonetu w cyklu Kasprowicza, odwołując się do tradycji gatunku;

 • wskazać w tekście środki stylistyczne służące wyrażeniu emocjonalności wypowiedzi i sakralizacji idei ojczyzny;

 • analizuje i interpretuje wiersz Baudelaire’a „Padlina”

 • omawia wpływ Baudelaire’a na twórczość polskich modernistów

 • wyjaśnia pojęcia: montaż asocjacyjny, muzyka sfer, ekfraza, manicheizm, mizoginizmtematy 20-22.

28-30.

40-41.


Stanisław Wyspiański „Wesele”


5 g.

 • objaśnia genezę dramatu;

 • wymienia i scharak­teryzuje bohaterów dramatu pochodzących z warstwy chłopskiej i z inteligencji;

 • opisuje relacje pomiędzy grupami społecznymi

 • porównuje wyobrażenia inteligentów na temat polskiej wsi,

 • wskazuje przykłady kolokwializacji i dialektyzacji w dramacie na różnych poziomach języka;

 • analizuje i interpretuje postaci fantastyczne, określa ich genezę i funkcję

 • omawia problemy moralne, egzystencjalne i psychologiczne bohaterów dramatu wyobrażone w postaciach Widma, Stańczyka, Rycerza, Hetmana i Upiora;

 • wskazuje różnice między Wernyhorą a pozostałymi postaciami fantastycznymi;

 • interpretuje zakończenie utworu (motyw chocholego tańca);

 • odczytuje znaczenie symbolicznych rekwizytów pojawiających się w dramacie

 • wyjaśnia pojęcia: dramat symboliczny, symbole kolektywne, alter ego, dialog pozorny, dramat neoro­mantyczny, naturalizm w dramacie , kolokwializacja, dialektyzacja, chłopomania, ludomania

 • odszukać w tekście odwołania do mitu piastowskiego i kościusz­kowskiego oraz określić funkcje tych odwołań;

 • wykorzystać kon­tekst historyczny (rabacja galicyjska) do interpretacji obrazu warstwy chłopskiej w utworze;

 • wskazać pierwowzory głównych bohaterów Wesela;

 • przedstawić młodopolską koncepcję sztuki i artysty na podstawie wypowiedzi bohaterów dramatu;

 • wskazać nawiązania do obrazu Malczewskiego w dramacie;

 • zanalizować didaskalia do I aktu Wesela jako zapowiedź problematyki poruszanej w utworze;

 • określić zbiorowe nadzieje Polaków personifikowane przez postać Wernyhory;

 • omówić źródła inspiracji kulturowych wykorzystanych w kreacji postaci fantastycznych;

 • omawia źródła i przejawy młodopolskiej ludomani

tematy 24-27.


karta pracy

Leopold Staff

O szyby deszcz dzwoni…

Poezja młodopolska – powtórzenie wiadomości

2g,


 • charakteryzuje kreację podmiotu lirycznego w wierszu;

 • opisuje obrazy poetyckie wykreowane w utworze;

 • analizuje utwór i określa funkcję środków poetyckich;

 • wskazuje symbole wykorzystane w utworze oraz odczytuje wyrażane przez nie treści egzystencjalne;

 • wskazuje w wierszu elementy obrazowania impresjonistycznego

 • wyjaśnia pojęcia: instrumentacja głoskowa, eufonia, rytm,
 • omawia sposoby tworzenia nastroju w wierszu młodopolskim

 • charakteryzuje język poetycki MP – symbolizm, impresjonizm i ekspresjonizm

 • wyjaśnia i stosuje pojęcia teoretycznoliterackie opisujące zjawiska w poezji MP

 • bada budowę wersyfikacyjną wiersza i określa celowość zastosowania stóp metrycznych;

 • analizuje sposoby uzyskiwania rytmiczności w utworze i określa jej funkcję;

 • wskazuje motyw powtarzający się we wszystkich zwrotkach utworu i określa jego funkcję;

 • interpretuje motyw szatana Lucyfera w kontekście idei młodopolskich

temat 23.Yüklə 229,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə